Impressum

Goodgame Studios je obchodní značka společnosti Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
Německo
E-mail: info@goodgamestudios.com

Zmocnění jednatelé:
Dr. Kai Wawrzinek
Dr. Christian Wawrzinek
Fabian Ritter

Soudní registrace: Amtsgericht Hamburg
Registrační číslo: HRB 99869
DIČ: DE253777364

Všeobecné smluvní podmínky

1 Předmět; Oblast platnosti
1.1 Následující všeobecné smluvní podmínky upravují používání online a mobilních her a jiných služeb poskytovaných společností Altigi GmbH/Goodgame Studios (dále jen „Goodgame Studios“), Theodorstr. 42-90, 22761 Hamburg na webových stránkách Goodgame Studios a v obchodech s aplikacemi.
1.2 Společnost Goodgame Studios nabízí online a mobilní hry a další služby v rámci svých technických a provozních možností, s průměrnou roční dostupností 90 % (devadesát procent). Toto nezahrnuje časové úseky, během nichž je používání online a mobilních her a dalších služeb přerušeno nebo ovlivněno v důsledku naléhavých technických důvodů nebo nutných prací údržby. Společnost Goodgame Studios není zodpovědná za tyto případy v souladu s podmínkami této smlouvy. Rovněž nejsou zahrnuta časová období, ve kterých obecné servery nebo servery určitých her společnosti Goodgame Studios neumožňují online přístup z důvodů, které jsou mimo kontrolu společnosti Goodgame Studios (vyšší moc, odpovědnost třetí strany, atd.).
1.3 Společnost Goodgame Studios neustále aktualizuje, mění a vyvíjí své online a mobilní hry a další služby na základě vlastního uvážení. Uživatelé se proto mohou účastnit pouze příslušných online her, mobilních her nebo jiné nabídky ve své příslušné formě uvedené v daném okamžiku. Goodgame Studios si vyhrazuje právo ukončit provozování online nebo mobilní hry nebo odstranit určitou službu bez jakéhokoliv vysvětlení.
1.4 Online a mobilní hry a jiné služby, které nabízí Goodgame Studios, jsou určeny výhradně pro účely zábavy. Použití těchto her nebo služeb pro obchodní nebo komerční účely je přísně zakázáno.
1.5 Uživatelé jsou zodpovědní za to, že jejich vlastní software a hardware je vhodný a aktuální.
1.6 Kromě těchto všeobecných smluvních podmínek se rovněž použijí veškerá stávající pravidla příslušné online nebo mobilní hry. V případě nesouladu mezi těmito všeobecnými podmínkami a pravidly hry budou mít při urovnávání rozporu přednost ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek. Kromě toho se podle potřeby také na některé online nebo mobilní hry, konkrétní verze anebo komponenty pro online nebo mobilní hry a jednotlivé služby nabízené na internetových stránkách Goodgame Studios vztahují zvláštní smluvní podmínky. Uživatelé budou náležitě informováni o všech specifických podmínkách před použitím příslušné nabídky.
1.7 Uživatelé mají možnost využít služeb smluvních partnerů společnosti Goodgame Studios pro různé online a mobilní hry a jiné služby. V těchto případech musí být uzavřena samostatná smlouva mezi uživatelem a příslušným smluvním partnerem společnosti Goodgame Studios. Uživatelé o tom budou informováni vhodným způsobem před uzavřením smlouvy.
1.8 Jiné předpisy nebo všeobecné smluvní podmínky uživatele, které se odchylují od všeobecných smluvních podmínek společnosti Goodgame Studios, se použijí pouze tehdy, pokud Goodgame Studios poskytne předchozí písemný souhlas s jejich platností.
2 Uzavření smlouvy
2.1 Aby bylo možné použít online a mobilní hry a další služby poskytované společností Goodgame Studios, uživatelé se musí zaregistrovat a v případě potřeby nainstalovat konkrétní aplikaci.
2.2 Pouze fyzické osoby mají nárok na registraci. Pouze fyzické osoby mohou být oprávněnými uživateli (žádné skupiny, rodiny, manželé nebo životní partneři atd.)
2.3 Dětem mladším 13 let není dovoleno se registrovat. Nezletilé osoby starší 13 let se mohou zaregistrovat pouze se svolením jejich zákonných zástupců, a v případě, že příslušná hra nebo služba má věkové ohodnocení, teprve po dosažení minimálního požadovaného věku.
2.4 Uživatelům není dovoleno stahovat mobilní hry prostřednictvím obchodu Apple App Store, pokud se nachází:
 • v zemi, která podléhá embargu ze strany vlády USA, nebo v zemi, kterou vláda USA klasifikuje jako zemi podporující terorismus.
 • na seznamu vlády USA obsahujícím zakázané nebo omezené strany.
2.5 Uživatelé musí zadat jméno hráče a obecně platnou e-mailovou adresu registrovanou pro uživatele, aby se mohli zaregistrovat k online hrám. Mobilní hry vyžadují jméno hráče. Uživatelé nemají nárok na konkrétní jméno hráče. Zvolené jméno hráče nemůže zasahovat do práv třetích stran a porušovat stávající právní zákazy nebo běžná pravidla slušnosti. Zároveň nelze jako jméno hráče použít e-mailovou nebo webovou adresu. Uživatel musí zajistit, aby informace poskytované společnosti Goodgame Studios při registraci byly pravé a úplné.
2.6 Některé hry také umožňují registraci pomocí přihlašovacích údajů Facebooku. Údaje potřebné pro registraci musí být pro tento účel převzaty z uživatelského účtu Facebooku.
2.7 Uživatelé se musí registrovat ke svým účtům sami. Registrace uskutečněná prostřednictvím třetích stran, zejména těch, které registrují jednotlivé osoby komerčně u různých poskytovatelů služeb (registrační služby anebo vstupní služby), není dovoleno.
2.8 Po úspěšné registraci uživatel vytvoří účet („uživatelský účet“), který může spravovat samostatně. Uživatelský účet nemůže být přenesen bez výslovného souhlasu společnosti Goodgame Studios.
2.9 Uživatelé nemají právo registraci nebo aktivaci nárokovat.
3 Obecné povinnosti uživatele
3.1 Uživatelská data
Uživatelé souhlasí s tím, že okamžitě poskytnou společnosti Goodgame Studios jakékoli budoucí změny údajů zadaných při registraci, zejména jakékoli změny e-mailové adresy. Uživatel je povinen na vyžádání potvrdit společnosti Goodgame Studios správnost svých údajů.
3.2 Přihlašovací údaje, identifikace a hesla
3.2.1 Uživatelé jsou povinni zachovávat přísnou důvěrnost všech přihlašovacích údajů, identifikací a hesel.
3.2.2 Termíny „přihlašovací údaje“, „identifikace“ a „hesla“ zahrnují všechny sekvence písmen, znaků anebo číslic používané k ověření uživatele a zabránění neoprávněnému používání třetími stranami. Heslo nesmí být identické se jménem hráče a musí se skládat z kombinace čísel a písmen.
3.2.3 Uživatelé jsou povinni chránit všechny své přihlašovací údaje, identifikace a hesla před přístupem třetích stran.
3.2.4 V případě, že má uživatel důvod se domnívat, že třetí osoby získaly nebo mohly získat neautorizované přihlašovací údaje, identifikace nebo hesla, musí o tom neprodleně informovat společnost Goodgame Studios a změnit své údaje, nebo si je nechat změnit společností Goodgame Studios. V tomto případě nebo v případě, že Goodgame Studios má konkrétní důkaz o zneužití dat, může společnost Goodgame Studios dočasně zablokovat přístup k účtu uživatele. Jestliže existuje důkaz o zneužití dat, společnost Goodgame Studios bude uživatele informovat.
3.2.5 Uživatelé nejsou za žádných okolností oprávněni používat přihlašovací údaje jiného uživatele, pokud pravidla příslušné online nebo mobilní hry nebo jiné služby neumožňují výjimky.
3.3 Použití webových stránek společnosti Goodgame Studios a jejich obsahu
3.3.1 Webové stránky společnosti Goodgame Studios a mobilní hry obsahují různý obsah, který je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými prostředky ve prospěch společnosti Goodgame Studios nebo třetích stran. Pokud to není výslovně povoleno v těchto všeobecných smluvních podmínkách, uživatelé nemohou upravovat, kopírovat, distribuovat, veřejně reprodukovat, používat pro reklamní účely, nebo používat nad rámec smluvně dohodnutých účelů žádnou z webových stránek společnosti Goodgame Studios, mobilní hry nebo obsah či jakékoliv jejich části. Povolují se pouze technické kopie určené pro účely prohlížení a stálé kopie určené výhradně k soukromému použití. Informace o autorských právech a obchodní značky nesmí být změněny, skryty nebo odstraněny.
3.3.2 Termín „obsah“ zahrnuje všechna data, obrázky, text, grafiku, hudbu, zvuky, zvukové sekvence, videa, softwarové programy a kódy, a další informace poskytnuté společností Goodgame Studios. Termín „obsah“ rovněž zahrnuje především všechny služby, které jsou k dispozici ke stažení.
3.3.3 Uživatel je povinen zdržet se jakýchkoli opatření, která mohou ohrozit nebo přerušit řádné fungování internetových stránek Goodgame Studios a veškerých individuálních služeb anebo nabídek tamtéž, či jejich online a mobilních her. Uživatelé jsou také povinni zdržet se jakýchkoli opatření, která by mohla umožnit neoprávněný přístup k datům. Obsah lze vyvolat pouze takovým způsobem, který nebude mít vliv na použití webových stránek Goodgame Studios a obsahu jinými uživateli. Přenos dat nebo softwaru, které mohou ovlivnit hardware nebo software příjemce, není dovolen.
3.3.4 Jakékoli použití internetových stránek Goodgame Studios nebo mobilních her pro obchodní účely, zejména reklamní účely, vyžaduje předchozí výslovný písemný souhlas společnosti Goodgame Studios.
3.3.5 Uživatelé nejsou oprávněni publikovat obsah na webových stránkách Goodgame Studios, v online hrách, mobilních hrách, nebo jiných službách.
3.3.6 Webové stránky společnosti Goodgame Studios nesmí být použity přes anonymizační službu, která skrývá skutečnou IP adresu uživatele.
3.4 Použití klientského softwaru
‪V případě nabídek, které vyžadují předchozí instalaci klientského softwaru, poskytuje Goodgame Studios uživateli neomezené, nevýhradní, nepřenosné, osobní, a podle podmínek uživatelské smlouvy časově omezené právo instalovat klientský software a používat ho pro dohodnuté účely dle těchto všeobecných smluvních podmínek a pravidel příslušné hry. Software nesmí být žádným způsobem použit ke komerčním účelům. Změny klientského softwaru a zpětný překlad neoprávněně získaného programového kódu do jiných forem kódů (dekompilace) a jiné typy reverzního inženýrství různých produkčních úrovní softwaru jsou zakázány, pokud nejsou nutné pro zřízení interoperability. Společnost Goodgame Studios je odpovědná za škodu vzniklou uživateli v souladu s ustanoveními zákonné odpovědnosti.
4 Zvláštní podmínky pro používání online a mobilních her
4.1 Uživatel se může zúčastnit každého kola (například Svět, Vesmír atd.) online hry nebo mobilní hry pouze s jedním uživatelským účtem, pokud příslušná pravidla hry neumožňují výjimky. Použití několika účtů jedním uživatelem není povoleno. Účty s vícero uživateli, jako jsou tyto, mohou být vymazány nebo zakázány podle uvážení společnosti Goodgame Studios.
4.2 Uživatelům je zakázáno provádět jakékoliv manipulativní zásahy do online a mobilních her. Uživatelé nejsou oprávněni využívat zejména opatření, mechanismy nebo software, které by mohly narušit funkci nebo průběh hry. Uživatelé nesmějí přijímat opatření, která mohou způsobit nepřiměřené nebo nadměrné zatížení technických kapacit. Uživatelům není povoleno blokovat, přepisovat nebo modifikovat obsah generovaný správou hry nebo zasahovat do hry jakýmkoli jiným způsobem.
4.3 Uživatelé nesmí za žádných okolností
a) vytvářet nebo používat cheaty, mody anebo hacky, nebo jakékoliv jiné softwarové produkty třetích stran, které mohou změnit výsledky online nebo mobilních her.
b) používat software, který umožňuje data mining, nebo jinak zadržovat nebo shromažďovat informace v souvislosti s online a mobilními hrami.
c) používat virtuální předměty, které jsou používány v online nebo mobilní hrách, mimo online nebo mobilní hry, nakupovat virtuální předměty za „skutečné“ peníze, nebo prodávat nebo směňovat virtuální předměty.
d) prodávat, kupovat nebo obchodovat s uživatelskými účty.
To zahrnuje všechna obcházení a podobné akce, nebo činnosti, jejichž následek odpovídá výše uvedeným zákazům.
4.4 Uživatelům je také zakázáno spouštění online hry (včetně všech jednotlivých internetových stránek) pomocí jiných programů, než je poskytnutý internetový prohlížeč nebo klientský program. To se týká zejména takzvaných botů a dalších nástrojů určených k nahrazení nebo doplnění webového rozhraní. Rovněž jsou zakázány skripty a zcela nebo částečně automatizované programy, které poskytují uživatelům výhodu oproti ostatním uživatelům. To zahrnuje funkce automatických aktualizací a další integrované mechanismy prohlížeče, pokud se týkají automatizovaných postupů.
4.5 Je zakázáno používat opatření za účelem skrytí reklam. Nehraje žádnou roli to, zda je reklama skryta záměrně nebo je jinak obecně bráněno jejímu zobrazení, například pomocí blokování automaticky otevíraných oken, prohlížečů zobrazujících pouze text apod.
4.6 Není dovoleno automatické vytváření účtů, bez ohledu na to, zda se zobrazí domovská stránka.
4.7 Goodgame Studios nebo smluvní strany pověřené společností Goodgame Studios jsou držiteli všech a výlučných práv k použitým položkám a virtuálním položkám poskytovaným v online nebo mobilních hrách. Uživatelé budou dostávat pouze neexkluzivní právo na využívání virtuálních položek po celou dobu trvání uživatelské smlouvy.
4.8 Převody žetonů
a) Darování žetonů
Žetony můžete darovat svým přátelům pomocí nástroje „odeslat žetony“. Tento nástroj naleznete pomocí kliknutí na obrázek kamaráda u stolu nebo pomocí prohlížení jeho stránky profilu. Není však dovoleno posílat tyto dárky výměnou za peníze nebo peněžní ekvivalent. V takovém případě by mohlo dojít k zablokování Vašeho účtu nebo uplatnění sjednané pokuty na základě uvážení společnosti Goodgame Studios.
b) Převody žetonů
Jediný přípustný způsob převodu žetonů mezi účty je nástroj „odeslat žetony“ (viz bod a). Úmyslná ztráta žetonů (například záměrná ztráta pokerové kombinace u stolu) za účelem odeslání žetonů příteli (nebo sobě na jiný účet) představuje porušení všeobecných podmínek. V takovém případě by mohlo dojít k zablokování Vašeho účtu nebo uplatnění sjednané pokuty na základě uvážení společnosti Goodgame Studios.
c) Akumulace bezplatných žetonů / skriptování
Není dovoleno zneužívání skriptů nebo manuálních procesů s cílem vytvářet žetony. Takové jednání by mohlo mít za následek zablokování příslušných uživatelských účtů společností Goodgame Studios nebo uplatnění sjednané pokuty.
5 Zvláštní podmínky pro používání komunikačních nástrojů (zejména diskusní fóra, chaty, komentáře)
5.1 Goodgame Studios může poskytnout uživatelům různé komunikační nástroje pro uživatelem vytvořené vstupy a příspěvky na internetových stránkách Goodgame Studios v rámci her, a na sociálních sítích (zejména diskusní fóra, chaty, blogy, knihy hostů atd., stejně jako využití jejich funkcí komentářů, dohromady známé jako „komunikační nástroje“), které může uživatel použít, jsou-li k dispozici. V tomto ohledu poskytuje společnost Goodgame Studios uživatelům pouze technické prostředí pro výměnu informací. Uživatelé však nemají právo si komunikační nástroje nárokovat.
5.2 Uživatelé přebírají plnou zodpovědnost za uveřejněný obsah a příspěvky. Uživatelé souhlasí s tím, že zprošťují společnost Goodgame Studios veškerých oprávněných nároků třetích stran vyplývajících z úmyslného porušení povinností uživatelů. Goodgame Studios explicitně nemá obsah zadaný uživateli za svůj vlastní. Nicméně uživatelé udělují společnosti Goodgame Studios trvalé, neodvolatelné a nevýhradní právo používat obsah a příspěvky zveřejněné uživateli.
5.3 V rámci těchto komunikačních nástrojů mají uživatelé zakázáno publikovat nebo šířit obsah na webových stránkách společnosti Goodgame Studios, který:
a) porušuje platné zákony, je proti obecným pravidlům slušnosti nebo je v rozporu se všeobecnými smluvními podmínkami nebo pravidly příslušné hry.
b) porušuje ochranné známky, patenty, funkční nebo návrhové vzory, autorská práva, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích osob.
c) je obscénní, rasistický, násilný, pornografický, určený pro dospělé nebo jinak ohrožující vývoj dětí a mladistvých, nebo škodlivý.
d) je urážlivý, obtěžující nebo hanlivé povahy.
e) obsahuje řetězové dopisy nebo pyramidové hry.
f) nepravdivě naznačuje, že je poskytován nebo podporován společností Goodgame Studios.
g) obsahuje osobní údaje třetích osob bez jejich výslovného souhlasu.
h) je svou povahou komerční a specificky propagační.
5.4 Zahrnutí webových stránek nebo jmen firem a produktů je povoleno pouze tehdy, pokud to není primárně pro reklamní účely.
5.5 Všichni uživatelé těchto komunikačních nástrojů jsou povinni používat přijatelné slova. Je třeba se vyhnout vulgární kritice nebo hanlivým útokům.
5.6 Bez ohledu na jakákoli jiná práva vyplývající z těchto všeobecných smluvních podmínek, Goodgame Studios má právo zcela nebo částečně odstranit obsah a záznamy, které porušují pravidla těchto všeobecných smluvních podmínek. Goodgame Studios má rovněž právo vyloučit uživatele, kteří porušují tato pravidla, úplně nebo dočasně, z dalšího používání online a mobilních her, webových stránek a dalších služeb společnosti Goodgame Studios.
6 Následky porušení povinností
6.1 Společnost Goodgame Studios není odpovědná za škody vzniklé následkem uživatelova porušení povinností.
6.2 Bez ohledu na jakákoli další zákonná či smluvní práva je na uvážení společnosti Goodgame Studios provést následující kroky proti jakémukoli uživateli, který úmyslně porušil zákon, práva třetích osob, tyto všeobecné smluvní podmínky, nebo některé příslušné doplňující předpisy a pravidla hry:
a) odstranit obsah.
b) udělit uživateli napomenutí.
c) dočasně nebo trvale zablokovat uživateli konkrétní nebo všechny online a mobilní hry a obsah webových stránek Goodgame Studios.
d) vyloučit uživatele, i z různých herních funkcí (například chat).
e) vydat dočasný nebo trvalý virtuální zákaz účastnit se hry v případech porušení bodu 6 těchto všeobecných smluvních podmínek, nebo
f) okamžitě ukončit smlouvu.
6.3 Pokud došlo k zablokování nebo vyloučení uživatelů, mohou se přihlásit znovu do služby poskytované společností Goodgame Studios bez jejího předchozího souhlasu.
7 Poplatky za užívání
7.1 Uživatelé mohou hrát nabízené online a mobilní hry v podstatě zdarma. Uživatel však může platit za nákup virtuální měny (například rubíny, zlato, šperky, „prémiovou měnu“), některé virtuální funkce a další služby (společně s „prodejnými funkcemi“) v souvislosti s online a mobilními hrami. Cena za požadovanou virtuální měnu je v eurech, amerických dolarech nebo v jiné měně platné v regionu uživatele. Uživatel si může koupit výhody nebo virtuální položky v online nebo mobilní hře za zakoupenou prémiovou měnu.
7.2 Uživatelé budou dostávat konkrétní informace o funkcích, které lze zakoupit, zejména o funkčnosti dané funkce, popřípadě jak dlouho bude možné funkci zakoupit, jaká je příslušná kupní cena a jaký je dostupný způsob platby v online nebo mobilní hře.
7.3 Uživatelé mohou předložit své nabídky na zakoupení dostupné funkce výběrem požadované položky a požadovaného způsobu platby nabízených v příslušné online nebo mobilní hře a kliknutím na tlačítko Koupit nyní, čímž se uzavře proces objednávky.
7.4 Možnosti platby se liší v závislosti na online nebo mobilní hře, zemi účastníka, a technicky proveditelných platebních možnostech dostupných na trhu. Goodgame Studios si vyhrazuje právo na změnu svých platebních možností.
7.5 Peníze jsou shromažďovány prostřednictvím poskytovatele služeb pověřeného uživatelem za příslušný způsob platby, nebo prostřednictvím převodu uskutečněného uživatelem. U mobilních her jsou peníze shromažďovány prostřednictvím příslušného obchodu s aplikacemi. V jednotlivých případech mohou platit kromě všeobecných smluvních podmínek společnosti Goodgame Studios i všeobecné smluvních podmínky uvedené autorizovaným poskytovatelem služeb.
7.6 Po dokončení platebního procesu, nebo v případě převodu po obdržení peněz na účet společnosti Goodgame Studios, připíše Goodgame Studios zakoupené funkce na účet uživatele. Toto připsání současně znamená, že uživatel přijal smlouvu od společnosti Goodgame Studios týkající se nákupu dostupných funkcí.
7.7 V mobilních hrách na portálech jednotlivých obchodních partnerů a v online a mobilních hrách, které byly začleněny do sociálních sítí, se může uzavření smlouvy lišit od zde popisovaného postupu. V těchto případech budou uživatelé informováni o zvláštním postupu pro uzavření smlouvy.
7.8 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny informace poskytnuté jako součást platební transakce (zejména bankovní účet, číslo kreditní karty, atd.), jsou úplné a správné.
7.9 Goodgame Studios si vyhrazuje právo revidovat poplatky za funkce dostupné ke koupi. To zahrnuje právo společnosti Goodgame Studios zvýšit nebo snížit poplatky za všechny jednotlivé funkce ve všech budoucích případech nákupu prodejných funkcí.
7.10 V případech prodlení bude narůstat zákonný úrok. Společnost Goodgame Studios je také oprávněna zablokovat uživatelský účet, napravit další škody a ukončit služby.
7.11 Pokud by společnost Goodgame musela částku vrátit zpět nebo by musela uhradit storno poplatky vinou uživatele (včetně nedostatečného zůstatku na účtu), ponese uživatel tyto vzniklé náklady.
8 Omezení odpovědnosti
8.1 Uživatelé jsou osobně zodpovědní za jakékoliv porušení práv třetích stran. Uživatelé souhlasí s tím, že uhradí společnosti Goodgame Studios všechny škody vzniklé v důsledku úmyslného nedodržování povinností vyplývajících z těchto podmínek. Uživatelé zprošťují společnost Goodgame Studios odpovědnosti za všechny oprávněné nároky, které ostatní uživatelé nebo třetí strany mohou podat proti společnosti Goodgame Studios v důsledku porušení svých práv kvůli obsahu uveřejněnému uživatelem, nebo z důvodu porušení jiných povinností. Uživatel musí převzít náklady na právní obhajobu společnosti Goodgame Studios, včetně všech soudních a právních poplatků. Tato podmínka neplatí, pokud uživatel není odpovědný za protiprávní jednání.
8.2 Odpovědnost společnosti Goodgame Studios, z jakýchkoliv právních důvodů, ať už v důsledku smluvního pochybení nebo porušení povinností, je v konečném důsledku určena v souladu s následujícími pravidly:
8.2.1 Pokud Goodgame Studios poskytuje zdarma příslušnou službu způsobující zodpovědnost, je společnost Goodgame Studios zodpovědná pouze za úmysl a hrubou nedbalost.
8.2.2 V případě placených služeb je však zodpovědnost společnosti Goodgame Studios omezena na úmysl a hrubou nedbalost, ale neomezena v případech zranění osob. V případě mírné nedbalosti však bude společnost Goodgame Studios zodpovědná pouze za porušení podstatných smluvních povinností, jako je zpoždění nebo nedostupnost, za které Goodgame Studios nese odpovědnost. V případě porušení podstatných smluvních povinností je odpovědnost omezena na typické smluvní škody, se kterými musela společnost Goodgame počítat při uzavření smlouvy v důsledku okolností panujících v tomto okamžiku.
„Podstatné smluvní povinnosti“, jak již bylo uvedeno, jsou povinnosti, kterých se uživatel může dovolávat a které zajistí, že smlouva probíhá v souladu s jejími ustanoveními a dosahuje smluvního cíle.
8.2.3 Goodgame Studios nepřebírá žádnou odpovědnost za přerušení v rámci sítě, která nejsou zaviněna společností Goodgame Studios.
8.2.4 Společnost Goodgame Studios je zodpovědná za ztrátu dat v souladu s výše uvedenými odstavci pouze tehdy, pokud takové ztrátě nebylo možné zabránit odpovídajícími záložními opatřeními přijatými uživatelem.
8.2.5 Výše uvedená omezení zodpovědnosti neplatí v případě explicitních záruk učiněných ze strany Goodgame Studios, v případě úmyslu, a u škod způsobených ztrátou života, končetiny nebo zdraví. Odpovědnost zůstává nedotčena podle zákona o odpovědnosti za výrobek (Product Liability Act).
9 Trvání smlouvy, smazání uživatelských účtů
9.1 Není-li pro příslušnou online hru, mobilní hru nebo jiné služby výslovně uvedeno jinak, je trvání smlouvy o používání internetových stránek společnosti Goodgame Studios, online her, mobilních her a dalších služeb na dobu neurčitou. Smlouva počíná při akreditaci nebo aktivaci účtu prostřednictvím Goodgame Studios.
9.2 Smlouva může být ukončena kteroukoli ze stran kdykoli s okamžitým účinkem, za předpokladu, že nebyla dohodnuta časově omezená doba platnosti.
9.3 Každá ze stran má právo vypovědět smlouvu ze závažného důvodu bez udání výpovědní lhůty. „Závažným důvodem“ se obzvláště rozumí, když:
a) uživatel nezaplatil poplatky a neplatí ani přes veškeré upomínky,
b) dojde k projevu chování, které významně ovlivňuje zážitek ze hry ostatních hráčů,
c) jsou použity cheaty, mody anebo hacky, stejně jako jiné formy softwaru, nástrojů nebo skriptů, které pozměňují zážitek ze hry nebo herní mechanismy online nebo mobilních her,
d) třetí strany využívají účtu uživatele, ledaže by pravidla hry umožňovala určité výjimky,
e) uživatel využívá uživatelského účtu třetí osoby nebo používá více než jeden uživatelský účet pro online hry, ledaže by pravidla hry umožňovala určité výjimky,
f) uživatel používá virtuální předměty používané v online nebo mobilních hrách mimo online nebo mobilní hry, pokouší se koupit nebo prodat tyto virtuální předměty za „skutečné“ peníze nebo se snaží je směňovat,
g) uživatel prodal, koupil nebo směnil uživatelský účet, nebo
h) uživatel hrubě porušuje zákony, které chrání ostatní hráče nebo společnost Goodgame Studios,
i) uživatel úmyslně porušuje tyto všeobecné smluvní podmínky, dodatečná ustanovení anebo pravidla hry.
9.4 Ukončení smlouvy musí být učiněno vždy písemně. Ukončení zaslané e-mailem se považuje za písemnou formu.
9.5 V případě prodloužené nečinnosti má Goodgame Studios právo smazat neaktivní uživatelský účet poté, co o tom učiní předběžné oznámení, a to po nejméně 3 měsících nečinnosti. Kromě toho má společnost Goodgame Studios právo odstranit uživatelský účet na konci smlouvy na základě vlastního uvážení.
10 Rozhodné právo
Platí právo Spolkové republiky Německo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. Závazná ustanovení země, v níž má uživatel bydliště, zůstávají tímto právním rozhodnutím nedotčena.
11 Změny těchto všeobecných obchodních podmínek a různá ustanovení
11.1 Společnost Goodgame Studios si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky (a) v případě jakýchkoliv změn v důsledku právních změn, (b) v případě jakýchkoliv změn provedených vzhledem k rozhodnutím Nejvyššího soudu, (c) z nezbytných technických důvodu, (d) s cílem zachovat provoz společnosti, (e) v případě změny tržních podmínek, (f) ve prospěch uživatele. Nebude provedena žádná změna, pokud by taková změna podstatně narušila smluvní rovnováhu mezi stranami. Uživatelé budou informováni o případných změnách všeobecných smluvních podmínek prostřednictvím internetových stránek společnosti Goodgame Studios a prostřednictvím příslušné online nebo mobilní hry alespoň čtyři týdny předtím, než se plánovaná změna uskuteční. Společnost Goodgame Studios rovněž může zaslat svým uživatelům změněné všeobecné smluvní podmínky e-mailem nebo je informovat o tom, že změněné všeobecné smluvní podmínky jsou dostupné prostřednictvím webových stránek společnosti Goodgame Studios. Uživatel je oprávněn vznést námitku proti jakékoliv změně během čtyř týdnů. Smluvní podmínky jsou považovány za přijaté, pokud o sobě uživatel nedá během období čtyř týdnů vědět, nebo v případě, že uživatel otevře hru znovu poté, co obdrží oznámení o změněných smluvních podmínkách. Goodgame Studios bude konkrétně informovat své uživatele o období čtyř týdnů, právu na odstoupení od smlouvy a právním významu mlčení.
11.2 Společnost Goodgame Studios může převést svá práva a povinnosti z této smlouvy na přidružené společnosti v souladu s odst. 15 zákona o akciových společnostech (Stock Corporation Act – AktG).
11.3 Uživatelé mají právo na kompenzaci pouze tehdy, pokud jejich protinárok byl legálně prokázán nebo byl uznán společností Goodgame Studios a je nesporný nebo je výsledkem dvojstranně rovného právního vztahu. Uživatelé mohou uplatnit právo na zadržení pouze za předpokladu, že se to týká nároků vyplývajících z této smlouvy.
11.4 Společnost Goodgame Studios obecně komunikuje s uživatelem prostřednictvím e-mailu, není-li těmito smluvními podmínkami stanoveno jinak. Je na uživatelích, aby pravidelně kontrolovali svůj e-mailový účet zadaný při registraci za účelem přijímání zpráv od společnosti Goodgame Studios. Při kontaktování společnosti Goodgame Studios musí uživatelé uvést, které online nebo mobilní hry a kterého uživatelského účtu se zpráva týká.
11.5 Pokud by se některé ustanovení těchto smluvních podmínek stalo neplatným anebo by bylo v rozporu se zákonnými ustanoveními, zůstává platnost zbývajících ustanovení smluvních podmínek nedotčena.
12 Licence
Herní design hry Goodgame Gangster je licencován společností Playa Games GmbH.

Odstoupení od smlouvy

Zakoupíte-li si od nás virtuální měnu nebo virtuální zboží za úplatu (jednotlivě „Smlouva“), každá z těchto smluv se řídí následujícím právem odstoupit od smlouvy, počínaje datem 13. června 2014.

Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás musíte informovat (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, House 9, 22761 Hamburg, E-Mail: stop@goodgamestudios.com) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky.
Pokud jste požádal(a) o zahájení plnění služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Informace
Pokud se smlouva týká plnění služeb, Vaše právo odstoupit od smlouvy zanikne poté, co tyto služby byly v plném rozsahu poskytnuty, přičemž plnění těchto smluv začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a s Vaším vědomím, že jakmile byly závazky ze smlouvy zcela splněny, ztratíte své právo odstoupit od smlouvy.
Pokud se smlouva týká dodání digitálního obsahu, který není poskytnut na hmotném nosiči, Vaše právo na odstoupení od smlouvy zanikne, pokud plnění smlouvy začalo s Vaším předchozím výslovným souhlasem a s Vaším vědomím, že poskytnutím souhlasu ztratíte své právo odstoupit od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 • Adresát
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Theodorstr. 42-90, House 9
  22761 Hamburg
  E-mail: stop@goodgamestudios.com
 • Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že já/my (*) odstupuji/odstupujeme od smlouvy (*) o nákupu následujícího zboží (*)/o poskytnutí následující služby (*)
 • Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
 • Jméno spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Zásady ochrany osobních údajů pro online služby

Společnost Altigi GmbH / Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Následující zásady ochrany osobních údajů Vám poskytnou informace o shromažďování osobních údajích a o způsobu jejich zpracování a použití.

Obsah:

 1. Předmět těchto zásad ochrany osobních údajů
 2. Zodpovědný kontakt
 3. Shromažďování informací
 4. Soubory cookie
 5. Soubory cookie poskytovatelů třetích stran a sledování
 6. Použití Vašich údajů
 7. Zveřejňování údajů
 8. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů
 9. Vymazání údajů
 10. Zabezpečení údajů
 11. Kontakt
1 Předmět těchto zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny služby nabízené na webových stránkách společnosti Goodgame Studios, zejména na portál společnosti Goodgame Studios na „www.goodgamestudios.com“ a jednotlivé webové stránky online her.
Pokud není uvedeno jinak, způsob, jakým společnost Goodgame Studios zachází s Vašimi osobními údaji, se řídí výlučně těmito zásadami ochrany osobních údajů. V případě, že budete využívat služeb třetích stran, platí pouze podmínky zásad ochrany osobních údajů těchto třetích stran.
2 Zodpovědný kontakt
Zodpovědný kontakt podle Spolkového zákona na ochranu dat (Federal Data Protection Act) je společnost Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se záležitostí ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese privacy@goodgamestudios.com. Zde se můžete dotázat na otázky ohledně ochrany soukromí a ověřit, změnit nebo smazat své osobní údaje uchovávané společností Goodgame Studios. Případně nás můžete kontaktovat na výše uvedené poštovní adrese. Pokud je to možné, uveďte prosím online hru nebo mobilní hru, kterou hrajete, server a Vaše jméno hráče.
3 Shromažďování informací
V zásadě můžete využívat našich internetových nabídek, aniž byste nám poskytli jakékoliv osobní informace. Záleží vždy pouze na Vás, zda nám chcete poskytnout své osobní údaje. Shromažďujeme od Vás informace za účelem plnění s Vámi uzavřené uživatelské smlouvy. Kromě sledování dodržování smluvních podmínek a pravidel hry se jedná především o správné nakládání s Vašimi platebními opatřeními.
Požadujeme osobní údaje, pokud byste se chtěli zaregistrovat na našich webových stránkách, účastnit se loterií, nebo se přihlásit k odběru našich novinek. Tyto údaje obsahují například Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a další osobní údaje, které může společnost Goodgame Studios v jednotlivých případech analyzovat. V mnoha případech je možné využívat služby Goodgame Studios pod pseudonymy. Doporučujeme uživatelům této možnosti využít.
Kromě toho jsou nám automaticky odesílány z Vašeho počítače nebo mobilního zařízení určité informace, jako je například IP adresa, verze prohlížeče a časy přístupu. Ty jsou potom uloženy na našem serveru. Informace týkající se typu mobilního zařízení a používaného operačního systému jsou v současné době rovněž shromažďovány. Tyto informace používáme pouze za účelem statistických a výkonových analýz nebo stíhání neoprávněného použití našich webových stránek. Takové údaje zůstávají anonymní, kdekoliv je to možné. Vyhrazujeme si právo provádět personalizované kampaně s využitím osobních údajů, které jste povolili sociálním sítím sdílet s třetími stranami. V této souvislosti se budeme odkazovat na zásady ochrany osobních údajů daných sociálních sítí.
Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, ledaže je toto již umožněno právní předpisy. Je-li souhlas vydán elektronicky v rámci naší online nabídky, budeme plnit svou zákonnou povinnost Vás o tom náležitě obeznámit.
Neshromažďujeme vědomě žádné informace od osob mladších 13 let.
4 Soubory cookie
Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory ukládané na Vašem počítači. Používáme trvalé soubory cookie i soubory cookie relací, abychom Vám mohli nabídnout ty nejlepší možné služby. Díky datům uloženým v souborech cookie pro Vás bude využívání našich služeb maximálně pohodlné, a to nejen pro aktuální použití příslušné služby, ale i v daleko větším rozsahu.
Pokud nechcete povolit trvalé soubory cookie, můžete si zvolit možnost deaktivace trvalých souborů cookie ve Vašem prohlížeči.
Data uložená v souborech cookie relace jsou platná pouze pro aktuální návštěvu našich online služeb a slouží k tomu, aby se vám dostalo neomezeného použití našich služeb a co možná nejkomfortnějšího využití našich nabídek a služeb při konkrétní aktuální návštěvě. Pokud deaktivujete soubory cookie relace, nemůžeme zaručit, že budete moci použít všechny naše služby bez případných omezení.
5 Soubory cookie třetích stran a sledování
Používáme služby jiných společností, abychom optimalizovali naše webové stránky a naše služby. Přehled námi používaných služeb naleznete v následujících částech.
a. Google Analytics
Naše webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookie, textové soubory ukládané na Vašem počítači, k tomu, aby mohly webové stránky analyzovat způsob, jakým je uživatelé využívají. Informace vygenerované souborem cookie o užívání našich webových stránek (včetně Vaší IP adresy) budou předány a uloženy na serverech Google ve Spojených státech. Používáme Google Analytics s doplňkem „_anonymizeIP ()“ tak, aby IP adresy následně přenášené do společnosti Google byly předem zkráceny a modifikovány na evropských serverech a nemohlo dojít k přímým odkazům na konkrétní osoby. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky, sestavení zpráv o aktivitě na našich webových stránkách a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu směrem k nám. Vaše IP adresa přenesená službou Google Analytics nebude spojena s žádnými jinými údaji, které má Google k dispozici. Volbou v příslušném nastavení Vašeho prohlížeče můžete odmítnout používání souborů cookie. Pokud tak učiníte, nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a analyzování údajů generovaných souborem cookie o Vašem používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) kliknutím zde nebo stažením a nainstalováním modulu plugin, který je k dispozici zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Pokud navštívíte naši webovou stránku pomocí mobilního zařízení (například smartphonu nebo tabletu), můžete odmítnout budoucí použití služby Google Analytics prostřednictvím tohoto odkazu. Po aktivaci tohoto odkazu vložíme do Vašeho prohlížeče soubor cookie, který nám signalizuje, že máme znemožnit službě Google Analytics používání Vašeho zařízení. Mějte prosím na paměti, že proces odmítnutí budete muset opakovat, pokud z Vašeho prohlížeče odstraníte soubory cookies.
b. Google remarketing
Naše webové stránky používají technologii remarketingu od společnosti Google. Tato technologie umožňuje uživatelům, kteří již navštívili naše online služby a projevili zájem o některou z nabídek, zobrazení cílené reklamy na webových stránkách partnerské sítě Google. Stejně tak nám umožňuje oslovit uživatele, kteří jsou podobní osobám navštěvujícím naše webové stránky. Reklamy se zobrazují pomocí souborů cookie. Jedná se o malé textové soubory uložené na počítači uživatele. Informace o použití webové stránky vygenerované souborem cookie budou přenášeny a ukládány na serverech společnosti Google ve Spojených státech. V případě, že se přenáší IP adresa, bude odpovídajícím způsobem zkrácena pouze na poslední 3 číslice. Použitím souborů cookie lze analyzovat chování uživatele na internetových stránkách a následně ho využít k cíleným doporučením produktů a reklamy na základě zájmů uživatele.
Pokud byste raději nepřijímali žádné cílené reklamy, můžete deaktivovat používání souborů cookie pro tyto účely prostřednictvím služby Google tak, že navštívíte webové stránky: https://www.google.com/settings/ads. Alternativně může uživatel deaktivovat používání souborů cookie poskytovateli třetích stran tím, že navštíví webové stránky iniciativy Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/​).
Mějte na paměti, že společnost Google má své vlastní zásady ochrany údajů, které jsou na našich zcela nezávislé. Neneseme žádnou odpovědnost za jejich zásady a postupy. Před použitím našich webových stránek si přečtěte zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na (https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/).
c. Facebook Conversion Tracking Pixel
S Vaším dovolením používají naše webové stránky službu Conversion Tracking Pixel od společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tento nástroj nám umožňuje sledovat akce uživatelů poté, co jsou přesměrováni na webové stránky poskytovatele prostřednictvím kliknutí na reklamu na Facebooku. Díky tomu můžeme zaznamenávat účinnost reklamy na Facebooku pro statistické účely a účely výzkumu trhu. Nashromážděné údaje zůstávají anonymní. To znamená, že nemáme přístup k osobním údajům jakéhokoliv individuálního uživatele. Nicméně Facebook nashromážděné údaje ukládá a zpracovává. Informujeme Vás o této záležitosti podle našich informací, které máme k tomuto okamžiku. Facebook může propojit data s Vaším účtem na Facebooku a využívat tato data pro své vlastní reklamní účely, v souladu se zásadami použití údajů společností Facebook, které naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy/. Služba Conversion Tracking Pixel rovněž umožňuje Facebooku a jeho partnerům zobrazovat reklamy na Facebooku i mimo něj. Za tímto účelem se na Vašem počítači ukládá soubor cookie.
Svůj souhlas mohou poskytnout pouze uživatelé starší 13 let. Pokud jste mladší, poraďte se se svým zákonným zástupcem.
Chcete-li odvolat svůj souhlas, klikněte prosím zde: https://www.facebook.com/ads/website​_custom_audiences/.
d. Přihlášení k Facebooku
Nabízíme Vám snadnější způsob registrace k našim hrám a službám. Pro tento účel můžete použít svůj existující Facebook účet. Když kliknete na odkaz Přihlásit pomocí Facebooku, můžete použít způsob registrace pomocí našeho online portálu. K tomu musíte mít již zřízený účet na Facebooku nebo mít k Facebooku přístup.
Pokud byste se chtěli zaregistrovat na jedné z našich služeb prostřednictvím svého účtu na Facebooku, bude prvním krokem registračního procesu okamžité přesměrování na Facebook. Facebook Vás poté požádá o přihlášení nebo registraci. V žádném okamžiku nebudeme mít přístup k Vašim osobním přihlašovacím údajům (uživatelské jméno a heslo).
Ve druhém kroku propojíte svůj profil na Facebooku se službou, ke které se chcete zaregistrovat. V tomto bodě se dozvíte, jaké údaje z Vašeho profilu na Facebooku nám budou předány. Tyto údaje jsou obvykle Vaše „veřejné informace“ na Facebooku a informace, které jste zpřístupnili veřejnosti nebo schválili pro konkrétní použití. Údaje tohoto typu obecně zahrnují Vaše jméno, obrázek profilu a titulní fotografii, Vaše sítě, Vaše uživatelské jméno (Facebook URL) a Vaše uživatelské číslo (Facebook ID). Budeme též používat e-mailovou adresu, kterou jste uložili na Facebooku, abychom Vás mohli kontaktovat i mimo Facebook. Přehled veřejných informací ve svém profilu můžete zobrazit pomocí nabídky Obecná nastavení účtu Vašeho profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).
Pokud chcete zrušit spojení mezi modulem Facebook Connect a našimi službami, přihlaste se do Facebooku a ve svém profilu proveďte potřebné změny. Poté už nebudeme mít žádné právo používat informace z Vašeho profilu na Facebooku.
e. Twitter Conversion Tracking
Používáme službu Conversion Tracking od společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Toto sledování zaznamenává, zda uživatel našich webových stránek klikne na odkaz, který uveřejnil Twitter. Díky tomu se my i Twitter dozvíme, zda došlo k registraci. Identita uživatele zůstává anonymní. Kromě toho používáme od Twitteru ještě službu Tailored Audiences. To nám umožňuje oslovit uživatele našich webových stránek s cílenou reklamou. Za tímto účelem používá Twitter úryvek kódu (značku), který jsme implementovali jako součást naší webové stránky. Během tohoto procesu nedochází k žádnému shromažďování údajů. Služba Tailored Audiences se rovněž používá pro vytváření podobných cílených seznamů.
Více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter naleznete v jejich prohlášení o ochraně údajů na (https://twitter.com/privacy?lang=en). Svá vlastní nastavení ochrany osobních údajů ohledně přizpůsobené reklamy můžete upravit na tomto odkazu: https://support.twitter.com/articles/20170405-your-privacy-controls-for-tailored-ads. Twitter rovněž podporuje funkci Do Not Track (DNT). Pokud jste aktivovali ve svém prohlížeči tuto možnost, Twitter nebude dostávat žádné informace spojené s prohlížečem (ID souboru cookie prohlížeče) od webových partnerů s cílem Vám přizpůsobovat jejich reklamy.
6 Použití Vašich údajů
Používáme Vaše osobní údaje s cílem neustále zlepšovat naši nabídku služeb a uspokojovat potřeby uživatelů.
Používáme Vaše osobní údaje pro zřízení, zpracování a vypořádání Vašeho uživatelského vztahu s Goodgame Studios a pro zpracování plateb.
Kromě toho používáme Vaše údaje proto, abychom s Vámi mohli komunikovat. Součástí této komunikace jsou e-maily, které Vás v případě potřeby informují o nových funkcích v rámci našich služeb. Používáme Vaše osobní údaje, abychom Vás pravidelně mohli informovat o produktech, službách a různých událostech, které by Vás mohli zajímat. Každá zpráva obsahuje text: „Pokud si nepřejete již nadále dostávat e-maily pro tento herní účet, klikněte prosím zde“. Jakmile kliknete na „zde“, nebudete již dostávat zprávy týkající se tohoto herního účtu. Vaším odmítnutím nevzniknou žádné jiné náklady, kromě nákladů na přenos v souladu se základními tarify.
V neposlední řadě použijeme Vaše údaje s cílem chránit naše internetové stránky a monitorovat neoprávněné přístupy.
7 Zveřejňování údajů
Je samozřejmostí, že Vaše data nebudou prodána třetím stranám. Společnost Goodgame Studios přenáší Vaše osobní údaje třetím stranám pouze v následujícím rozsahu:
Spolupracujeme s poskytovateli platebních systémů (např. společnostmi vydávajícími kreditní karty, bankami, službou PayPal, mobilními službami, agenturami na vymáhání pohledávek atd.), poskytovateli služeb, kteří připravují a sestavují statistické údaje, poskytovateli IT služeb (např. datovými centry, hostiteli, službami zálohování a databázovými službami). Tito poskytovatelé služeb mají přístup k Vašim údajům pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jejich úkolů. Tito poskytovatelé služeb jsou povinni zpracovávat data v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony o ochraně dat.
V případě, že dojde k prodeji společnosti Goodgame Studios, společností jí ovládaných, některých sesterských společností nebo akcií společnosti, Vaše zákaznické informace budou obvykle předány s částí podniku, která mění majitele. Je samozřejmé, že Vaše údaje zůstanou předmětem těchto zásad ochrany osobních údajů a příslušných zákonů na ochranu osobních údajů v případě, jako je tento.
8 Další informace o zásadách ochrany osobních údajů
Mějte na paměti, že všechny údaje, které dobrovolně uveřejňujete, například v chatech, e-mailem, nebo na fórech mohou být využívány a shromažďovány ostatními uživateli.
Kvůli naší zodpovědnosti si vyhrazujeme právo revidovat takový obsah. Kromě toho se budeme snažit objasnit a zabránit podvodným krokům (např. ilegální manipulace s herními výsledky na úkor společnosti Goodgame) prostřednictvím nezávislých kontrol.
9 Vymazání údajů
Máte možnost smazat svůj herní účet, který u nás máte. Mějte na paměti, že jakmile je jednou účet zrušen, nelze jej obnovit. Pokud byste chtěli trvale odstranit svůj účet z našeho herního serveru, oznamte nám to na: http://support.goodgamestudios.com/.
10 Zabezpečení údajů
Údaje, které od Vás shromažďujeme, se zpracovávají podle německého zákona o ochraně osobních údajů. Všichni zaměstnanci byly obeznámeni a jsou povinni zachovávat důvěrnost dat a závazky plynoucí ze zásad ochrany osobních údajů.
Při odesílání plateb je přenos Vašich informací chráněn pomocí šifrovací technologie SSL. Náš SSL přenos je certifikovaný autoritou GoDaddy.
11 Kontakt
Altigi GmbH/Goodgame Studios
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
privacy@goodgamestudios.com
Provozní osoba zodpovědná za ochranu údajů společnosti Goodgame Studios je advokát David Oberbeck (www.datenschutzkanzlei.de). Máte-li jakékoliv dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů, zašlete je poštou na adresu:
Data Protection Officer
c/o Altigi GmbH/Goodgame Studios
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

Zásady ochrany osobních údajů pro mobilní aplikace

Společnost Altigi GmbH / Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Následující zásady ochrany osobních údajů Vám poskytnou informace o shromažďování osobních údajích a o způsobu jejich zpracování a použití.
Cílem následujících zásad ochrany osobních údajů je poskytnout Vám informace o tom, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji a jak splňujeme příslušné právní předpisy týkající se ochrany údajů. Tyto zásady se vztahují na naše mobilní aplikace pro smartphony a PC tablety.

Obsah:

 1. Předmět těchto zásad ochrany osobních údajů
 2. Zodpovědný kontakt
 3. Shromažďování údajů při stahování
 4. Shromažďování údajů společností Goodgame Studios
 5. Přístupová oprávnění k našim aplikacím
 6. Analýza údajů společností Goodgame Studios
 7. Sledování mobilních aplikací technologiemi společnosti Tune
 8. Facebook
 9. Použití Vašich údajů
 10. Zveřejňování údajů
 11. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů
 12. Vymazání údajů
 13. Zabezpečení údajů
 14. Kontakt
1 Předmět těchto zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny mobilní aplikace nabízené v rámci odpovědnosti společnosti Goodgame Studios.
Pokud není uvedeno jinak, způsob, jakým společnost Goodgame Studios zachází s Vašimi osobními údaji, se řídí výlučně těmito zásadami ochrany osobních údajů. V případě, že budete využívat služeb třetích stran, platí pouze podmínky zásad těchto třetích stran.
2 Zodpovědný kontakt
Zodpovědný kontakt podle Spolkového zákona na ochranu dat (Federal Data Protection Act) je společnost Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se záležitostí ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese privacy@goodgamestudios.com. Zde se můžete dotázat na otázky ohledně ochrany soukromí a ověřit, změnit nebo smazat své osobní údaje uchovávané společností Goodgame Studios. Případně nás můžete kontaktovat na výše uvedené poštovní adrese. Pokud je to možné, uveďte prosím online hru nebo mobilní hru, kterou hrajete, server a Vaše jméno hráče.
3 Shromažďování údajů při stahování
Když si stáhnete aplikaci, nebudeme aktivně předávat žádné informace příslušnému obchodu s aplikacemi (Apple App Store, Google Play, Amazon, Windows, atd.). Chcete-li vědět, jaké údaje jsou shromažďovány a zpracovávány příslušnými obchody s aplikacemi jako součást stažení, informujte se prosím sami o jejich zásadách ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádný vliv na případné shromažďování údajů těmito obchody.
4 Shromažďování údajů společností Goodgame Studios
Používáme informace o Vás pouze do té míry, která je nezbytná pro stažení aplikace do Vašeho zařízení. Pokud je to nutné, shromažďujeme informace z libovolného zdroje (bannery, obchod, atd.), který jste použili ke stažení aplikace.
Aby bylo možné používat naše aplikace, vytvoříme pro Vás uživatelské jméno a heslo a tyto informace převedeme na Vaše mobilní zařízení. Tento individuální přístup je nezbytný pro připojení k našim herním serverům. Údaje budou automaticky vytvořeny naším systémem a lze je přizpůsobit později pomocí e-mailové adresy a hesla, které si zvolíte. Případně můžete pro aplikaci použít existující uživatelský účet.
Navíc od Vás shromažďujeme informace za účelem plnění s Vámi uzavřené uživatelské smlouvy. Kromě sledování dodržování smluvních podmínek a pravidel hry se jedná především o správné nakládání s Vašimi platebními opatřeními.
Požadujeme osobní údaje v případě, že byste se chtěli zaregistrovat v našich aplikacích, účastnit se loterií, nebo se přihlásit k odběru našich novinek. V mnoha případech je možné využívat služby Goodgame Studios pod pseudonymy. Doporučujeme uživatelům této možnosti využít.
Zaznamenáváme Vaše mobilní zařízení a související operační systém pro statistické účely. Tyto informace používáme pouze za účelem statistických a výkonových analýz nebo stíhání neoprávněného použití našich služeb. Takové údaje zůstávají anonymní, kdekoliv je to možné.
5 Přístupová oprávnění k našim aplikacím
Naše aplikace vyžadují na Vašem zařízení různá přístupová oprávnění. Ta jsou vyžadována pro zajištění určitého rozsahu funkcí našich aplikací. Pokud například chcete vytvořit profilový obrázek z naší aplikace, potřebujeme přístup do Vašeho fotoaparátu nebo fotoalba. Chcete-li prostřednictvím aplikace koupit dodatečný obsah, můžeme vyžadovat přístup k potřebnému rozhraní Vašeho účtu u obchodu s aplikacemi. Dalším příkladem jsou tzv. notifikace typu „Push“, ve kterých můžeme používat rozhraní přímo na Vašem koncovém zařízení pro zobrazení zprávy.
Přístupová oprávnění na Vašem mobilním zařízení závisí na operačním systému (například Android, iOS atd.) a obchodu, ve kterém jste aplikaci zakoupili (například Google Play Store, Apple App Store, Amazon, atd.). O tom, jaká přístupová práva naše aplikace vyžadují, dostanete obvykle informace před provedením instalace.
V operačním systému Apple iOS můžete kdykoliv nahlédnout do „Nastavení“ a mít okamžitý přehled o tom, k jakému obsahu mají naše aplikace přístup. Tato přístupová práva můžete omezit později.
V operačním systému Android je rovněž zapotřebí různých přístupových práv na Vašem mobilním zařízení. Přístupová práva našich aplikací můžete ověřit pod položkou „Nastavení / Aplikace“.
6 Analýza údajů společností Goodgame Studios
Dále provádíme analýzu chování uživatelů našich služeb, aby bylo možné odvodit přístupy k optimalizaci služeb. Tato hodnocení se provádí pod pseudonymem, v souladu s § 15, odst. 3 německého zákona o telekomunikačních službách (Telemedia Act), což znamená, že uživatelské jméno a další identifikační znaky jsou nahrazeny náhodným znakem tak, aby určení konkrétní fyzické osoby bylo nemožné nebo výrazně obtížnější.
V rámci našich aplikací nepoužíváme žádné proprietární marketingové nebo reklamní soubory cookie. Namísto toho používáme soubory cookie na Vašem zařízení, které mohou ukládat Vaše uživatelské jméno a aktuální nastavení hry do textového souboru. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro poskytování našich aplikací.
7 Sledování mobilních aplikací technologiemi společnosti Tune
Naše aplikace je analyzována technologiemi společnosti Tune Inc. (2220 Western Ave., Seattle, WA, USA). Za tímto účelem shromažďujeme a uchováváme některé údaje z Vašich relací a interakcí. Tyto údaje potřebujeme pro vylepšení obsahu a použitelnosti našich her a k optimalizaci uživatelské zkušenosti. Údaje z relací a interakcí nikdy nezpracováváme v personalizované formě, nýbrž pod pseudonymem. Více informací o zpracování údajů společností TUNE Inc. získáte v příslušných zásadách ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele na stránkách: http://www.mobileapptracking.com/priv​acy-policy/.
Ze sledování společností TUNE Inc. se můžete kdykoliv odhlásit na stránkách: http://www.optoutmobile.com/optout/index.htm​l.
8 Facebook
Facebook SDK: V rámci našich aplikací používáme sadu SDK od Facebooku. Sadu SDK pro Facebook vydává a spravuje společnost Facebook Inc, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Prostřednictvím této integrace můžeme propojit některé služby aplikace Facebook s našimi aplikacemi. Uživatelé mohou například využít Facebook SDK pro sdílení obsahu našich aplikací na vlastní Timeline nebo pro posílání zpráv ostatním uživatelům Facebooku. Více informací o sadě Facebook SDK v operačním systému iOS naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/ios​. Pro operační systém Android viz: https://developers.facebook.com/docs/android.
Facebook Přihlášení pomocí sady SDK: Abyste mohli používat služby Facebooku v rámci našich aplikací, musíte nejdříve použít Facebook Přihlášení a přihlásit se na Facebook. K tomu musíte mít již zřízený účet na Facebooku nebo mít k Facebooku přístup. Pokud byste se chtěli zaregistrovat na jedné z našich služeb prostřednictvím svého účtu na Facebooku, bude prvním krokem registračního procesu okamžité přesměrování na Facebook. Facebook Vás poté požádá o přihlášení nebo registraci. V žádném okamžiku nebudeme mít přístup k Vašim osobním přihlašovacím údajům (uživatelské jméno a heslo). Ve druhém kroku propojíte svůj profil na Facebooku se službou, ke které se chcete zaregistrovat. V tomto bodě se dozvíte, jaké údaje z Vašeho profilu na Facebooku nám budou předány. Tyto údaje jsou obvykle Vaše „veřejné informace“ na Facebooku a informace, které jste zpřístupnili veřejnosti nebo schválili pro konkrétní použití. Údaje tohoto typu obecně zahrnují Vaše jméno, obrázek profilu a titulní fotografii, Vaše sítě, Vaše uživatelské jméno (Facebook URL) a Vaše uživatelské číslo (Facebook ID). Budeme též používat e-mailovou adresu, kterou jste uložili na Facebooku, abychom Vás mohli kontaktovat i mimo Facebook.
Kdykoliv si můžete zkontrolovat a upravovat stav Vašeho připojení k Facebooku a příslušná přístupová práva našich aplikací v nastavení profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/setting​s?tab=applications). Zde najdete také přehled toho, které údaje z Vašeho profilu jsou veřejně dostupné. Pokud chcete zrušit spojení mezi Facebookem a našimi aplikacemi, přihlaste se do Facebooku a v nastavení svého profilu proveďte potřebné změny. Poté už nebudeme mít žádné právo používat informace z Vašeho profilu na Facebooku.
Facebook App Events: Používáme službu Facebook SDK s názvem „Facebook App Events“ pro posouzení dosahu našich reklamních kampaní a využití sady Facebook SDK. Facebook nám poskytuje pouze souhrnné analýzy chování uživatelů našich aplikací. Nemáme také žádný vliv na údaje, které budou zpracovány službou Facebook App Events.
V nastavení našich aplikací se můžete odhlásit z používání služby App Events pro dané účely.
9 Použití Vašich údajů
Používáme Vaše osobní údaje s cílem neustále zlepšovat naši nabídku služeb a uspokojovat potřeby uživatelů.
Používáme Vaše osobní údaje pro zřízení, zpracování a vypořádání Vašeho uživatelského vztahu s Goodgame Studios a pro zpracování plateb.
Kromě toho používáme Vaše údaje proto, abychom s Vámi mohli komunikovat. Součástí této komunikace jsou e-maily, které Vás v případě potřeby informují o nových funkcích v rámci našich služeb. Používáme Vaše osobní údaje, abychom Vás pravidelně mohli informovat o produktech, službách a různých událostech, které by Vás mohli zajímat. Každá zpráva obsahuje text: „Pokud si nepřejete již nadále dostávat e-maily pro tento herní účet, klikněte prosím zde“. Jakmile kliknete na „zde“, nebudete již dostávat zprávy týkající se tohoto herního účtu.
V neposlední řadě použijeme Vaše údaje s cílem chránit naše internetové stránky a monitorovat neoprávněné přístupy.
10 Zveřejňování údajů
Je samozřejmostí, že Vaše data nebudou prodána třetím stranám. Společnost Goodgame Studios přenáší Vaše osobní údaje třetím stranám pouze v následujícím rozsahu:
Spolupracujeme s poskytovateli platebních systémů (např. společnostmi vydávajícími kreditní karty, bankami, službou PayPal, mobilními službami, agenturami na vymáhání pohledávek atd.), poskytovateli služeb, kteří připravují a sestavují statistické údaje, poskytovateli IT služeb (např. datovými centry, hostiteli, službami zálohování a databázovými službami). Tito poskytovatelé služeb mají přístup k Vašim údajům pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jejich úkolů. Tito poskytovatelé služeb jsou povinni zpracovávat data v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony o ochraně dat.
V případě, že dojde k prodeji společnosti Goodgame Studios, společností jí ovládaných, některých sesterských společností nebo akcií společnosti, Vaše zákaznické informace budou obvykle předány s částí podniku, která mění majitele. Je samozřejmé, že Vaše údaje zůstanou předmětem těchto zásad ochrany osobních údajů a příslušných zákonů na ochranu osobních údajů v případě, jako je tento.
11 Další informace o zásadách ochrany osobních údajů
Mějte na paměti, že všechny údaje, které dobrovolně zveřejňujete, například v chatech, e-mailem, nebo na fórech či v komentářích, mohou být využívány a shromažďovány ostatními uživateli.
Kvůli naší zodpovědnosti si vyhrazujeme právo revidovat takový obsah. Kromě toho se budeme snažit objasnit a zabránit podvodným krokům (např. ilegální manipulace s herními výsledky na úkor společnosti Goodgame) prostřednictvím nezávislých kontrol.
12 Vymazání údajů
Máte možnost smazat svůj herní účet, který u nás máte. Mějte na paměti, že jakmile je jednou účet zrušen, nelze jej obnovit. Pokud byste chtěli trvale odstranit svůj účet z našeho herního serveru, oznamte nám to na: http://support.goodgamestudios.com/.
13 Zabezpečení údajů
Údaje, které od Vás shromažďujeme, se zpracovávají podle německého zákona o ochraně osobních údajů. Všichni zaměstnanci byly obeznámeni a jsou povinni zachovávat důvěrnost dat a závazky plynoucí ze zásad ochrany osobních údajů.
Při odesílání plateb je přenos Vašich informací chráněn pomocí šifrovací technologie SSL. Náš SSL přenos je certifikovaný autoritou GoDaddy.
14 Kontakt
Altigi GmbH/Goodgame Studios
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
privacy@goodgamestudios.com
Provozní osoba zodpovědná za ochranu údajů společnosti Goodgame Studios je advokát David Oberbeck (www.datenschutzkanzlei.de). Máte-li jakékoliv dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů, zašlete je poštou na adresu:
Data Protection Officer
c/o Altigi GmbH
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

Stav: Srpen 2015