Νομικές πληροφορίεςn

Η Goodgame Studios αποτελεί μια εμπορική επωνυμία της Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
Germany
E-Mail: info@goodgamestudios.com

Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι ΓΔ:
Armin Busen

Δικαστήριο εγγραφής: Amtsgericht Hamburg
Αριθ. εγγραφής: HRB 99869
ΑΦΜ: DE253777364

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ισχύει από 01.06.2022

1 Αντικείμενο, πεδίο ισχύος
1.1 Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών και παιχνιδιών για κινητές συσκευές και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από την Altigi GmbH/Goodgame Studios (στο εξής «Goodgame Studios»), Theodorstr. 42-90, 22761 Hamburg, στους ιστότοπους της Goodgame Studios και στα καταστήματα εφαρμογών.
1.2 Η Goodgame Studios διατηρεί το δικαίωμα συνεχούς ανάπτυξης των διαδικτυακών παιχνιδιών της και των παιχνιδιών της για κινητές συσκευές και άλλων υπηρεσιών που προσφέρει προκειμένου να διασφαλίσει ότι παραμένουν ελκυστικά σε σταθερή βάση για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών. Οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά, με τον κατάλληλο τρόπο.
1.3 Τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα παιχνίδια για κινητές συσκευές, καθώς και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Goodgame Studios προορίζονται αποκλειστικά για ψυχαγωγία. Η χρήση αυτών των παιχνιδιών ή υπηρεσιών για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται αυστηρά. Η Goodgame Studios ενημερώνει τους χρήστες ότι μπορεί να προκληθούν επαναφορές ή επαναρρυθμίσεις περιεχομένου σε μεμονωμένα διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές, στο πλαίσιο των οποίων η εξέλιξη του παιχνιδιού και, σε μερικές περιπτώσεις, τα εικονικά αντικείμενα που αποκτώνται στο παιχνίδι επαναρρυθμίζονται. Αυτό μπορεί να συμβεί ιδιαίτερα όταν η Goodgame Studios έχει επιτρέψει στον χρήστη να συμμετάσχει σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι ή παιχνίδι για κινητές συσκευές που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί (δοκιμαστική κυκλοφορία ή έκδοση beta).
1.4 Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι το ψηφιακό περιβάλλον του είναι συμβατό με τις τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού προϊόντος. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο χρήστης μπορεί να δει τις τεχνικές απαιτήσεις στη διεύθυνση https://goodgamestudios.com/requirements.
1.5 Πέραν των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων, τυχόν υφιστάμενοι κανόνες σχετικά με το αντίστοιχο διαδικτυακό παιχνίδι ή παιχνίδι για κινητές συσκευές ισχύουν επίσης. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων και των κανόνων του παιχνιδιού, οι διατάξεις των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων υπερισχύουν. Επιπλέον, ισχύουν επίσης ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για ορισμένα διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές, συγκεκριμένες εκδόσεις ή/και στοιχεία διαδικτυακών παιχνιδιών ή παιχνιδιών για κινητές συσκευές, και μεμονωμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στους ιστότοπους της Goodgame Studios, ανάλογα με την περίπτωση. Οι χρήστες θα ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο για τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις πριν από τη χρήση του σχετικού προϊόντος.
1.6 Οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από συμβατικούς συνεργάτες της Goodgame Studios για διάφορα διαδικτυακά παιχνίδια και παιχνίδια για κινητές συσκευές, καθώς και άλλες υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνάπτεται ξεχωριστή σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του σχετικού συμβατικού συνεργάτη της Goodgame Studios. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για αυτό με κατάλληλο τρόπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
1.7 Λοιπές διατάξεις ή γενικοί όροι και προϋποθέσεις του χρήστη που αποκλίνουν από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Goodgame Studios ισχύουν μόνο εάν η Goodgame Studios δώσει εκ των προτέρων τη συναίνεσή της σχετικά με την εγκυρότητά τους.
2 Σύναψη σύμβασης
2.1 Για να χρησιμοποιήσουν τα διαδικτυακά παιχνίδια και τα παιχνίδια για κινητές συσκευές και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Goodgame Studios, οι χρήστες πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή και, εάν χρειαστεί, να εγκαταστήσουν την εν λόγω εφαρμογή. Οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν εγγραφή ή σύναψη σύμβασης με την Goodgame Studios.
2.2 Μόνο φυσικά πρόσωπα γίνονται δεκτά για εγγραφή. Μόνο μεμονωμένα άτομα μπορούν να γίνουν εξουσιοδοτημένοι χρήστες (όχι ομάδες, οικογένειες, σύζυγοι ή σύντροφοι κ.λπ.).
2.3 Άτομα κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν εγγραφή.
2.4 Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να κατεβάζουν παιχνίδια για κινητές συσκευές μέσω του App Store της Apple εάν αυτό παραβιάζει μια νομική απαγόρευση. Αυτό ενδέχεται να ισχύει, παραδείγματος χάριν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Εάν οι χρήστες βρίσκονται σε μια χώρα που υπόκειται σε εμπορικό αποκλεισμό από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή σε μια χώρα που η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτηρίζει ως υποθάλπουσα την τρομοκρατία.

 • Εάν οι χρήστες ανήκουν στη λίστα της κυβέρνησης των ΗΠΑ με τα υπό απαγόρευση ή υπό περιορισμούς μέρη.

2.5 Οι χρήστες πρέπει να εισαγάγουν ένα όνομα παίκτη και, γενικά, μια διεύθυνση email καταχωρισμένη στον χρήστη, για να προχωρήσουν σε εγγραφή για τα διαδικτυακά παιχνίδια. Τα παιχνίδια για κινητές συσκευές απαιτούν όνομα παίκτη. Οι χρήστες δεν μπορούν να έχουν αξίωση για κάποιο συγκεκριμένο όνομα παίκτη. Το όνομα παίκτη που επιλέγεται δεν πρέπει να καταπατά τα δικαιώματα τρίτων και να παραβιάζει τις υπάρχουσες νομικές απαγορεύσεις ή να προσβάλλει την κοινή ευπρέπεια. Επιπλέον, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όνομα παίκτη μια διεύθυνση email ή web. Οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία που καταχωρίζουν στην Goodgame Studios κατά την εγγραφή τους είναι αληθή και πλήρη.
2.6 Για μεμονωμένα παιχνίδια, οι χρήστες μπορούν επίσης να προχωρήσουν σε εγγραφή μέσω τρίτων παρόχων (για παράδειγμα, μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή καταστημάτων εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα). Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή ανακτώνται από τον λογαριασμό του χρήστη στον αντίστοιχο τρίτο πάροχο.
2.7 Η εγγραφή πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή που πραγματοποιείται μέσω τρίτων, ειδικά τρίτων οι οποίοι πραγματοποιούν εγγραφές ατόμων για κερδοσκοπικούς λόγους σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών (υπηρεσίες εγγραφής ή/και υπηρεσίες καταχώρισης).
2.8 Μετά από την επιτυχή εγγραφή, ο χρήστης ανοίγει έναν λογαριασμό (στο εξής «Λογαριασμός χρήστη») τον οποίο διαχειρίζεται ανεξάρτητα. Ο Λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς τη συναίνεση της Goodgame Studios.
2.9 Δεν υφίσταται δικαίωμα εγγραφής ή ενεργοποίησης.
3 Γενικές υποχρεώσεις χρήστη
3.1 Δεδομένα χρήστη
Οι χρήστες συμφωνούν ότι θα ενημερώνουν άμεσα την Goodgame Studios για οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στα δεδομένα που εισάγονται μετά την εγγραφή, ιδιαίτερα σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης email. Οι χρήστες υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των δεδομένων τους στην Goodgame Studios κατόπιν αιτήματος.
3.2 Δεδομένα πρόσβασης, ταυτοποίηση, κωδικοί πρόσβασης
3.2.1 Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εμπιστευτικότητα σε σχέση με όλα τα δεδομένα σύνδεσης, την ταυτοποίηση και τους κωδικούς πρόσβασης.
3.2.2 Οι όροι «δεδομένα σύνδεσης», «ταυτοποίηση» και «κωδικοί πρόσβασης» περιλαμβάνουν ακολουθίες από γράμματα ή/και χαρακτήρες ή/και αριθμούς που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών και την αποτροπή της χρήσης από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Ο κωδικός πρόσβασης δεν πρέπει να είναι παρόμοιος με το όνομα παίκτη και πρέπει να αποτελείται από έναν συνδυασμό αριθμό και γραμμάτων.
3.2.3 Οι χρήστες υποχρεούνται να προστατεύουν όλα τα δεδομένα σύνδεσης, την ταυτοποίηση και τους κωδικούς πρόσβασης από την πρόσβαση τρίτων.
3.2.4 Σε περίπτωση που ένας χρήστης έχει λόγο να πιστεύει ότι τρίτοι απέκτησαν ή ενδέχεται να απέκτησαν χωρίς εξουσιοδότηση δεδομένα σύνδεσης, ταυτοποίησης ή κωδικούς πρόσβασης, θα ενημερώνουν άμεσα την Goodgame Studios και θα αλλάζουν τα δεδομένα τους ή θα αναθέτουν στην Goodgame Studios να τα αλλάξει. Σε αυτήν την περίπτωση ή σε περίπτωση που η Goodgame Studios έχει απτές αποδείξεις παράνομης χρήσης των στοιχείων, η Goodgame Studios έχει το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά την πρόσβαση στον λογαριασμό του χρήστη. Εάν υπάρχουν αποδείξεις παράνομης χρήσης των στοιχείων, η Goodgame Studios θα ενημερώσει τον χρήστη.
3.2.5 Οι χρήστες δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σύνδεσης άλλου χρήστη, εκτός εάν οι κανόνες του αντίστοιχου διαδικτυακού παιχνιδιού ή παιχνιδιού για κινητές συσκευές ή άλλης υπηρεσίας επιτρέπουν εξαιρέσεις.
3.3 Η χρήση διαδικτυακών σελίδων και το περιεχόμενο διαδικτυακών σελίδων της Goodgame Studios
3.3.1 Οι ιστότοποι και τα παιχνίδια για κινητές συσκευές της Goodgame Studios περιλαμβάνουν ποικίλο περιεχόμενο που προστατεύεται από εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα μέσα υπέρ της Goodgame Studios ή τρίτων. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά βάσει των οριζομένων σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται, να αντιγράφουν, να διανέμουν, να αναπαράγουν δημοσίως, να χρησιμοποιούν για διαφημιστικούς σκοπούς ή να χρησιμοποιούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που έχουν συμφωνηθεί μέσω της σύμβασής τους ιστότοπους ή τα παιχνίδια για κινητές συσκευές της Goodgame Studios, ή το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου αυτών. Μόνο τεχνικά αντίγραφα που προορίζονται για σκοπούς περιήγησης και μόνιμα αντίγραφα που προορίζονται μόνο για ιδιωτική χρήση επιτρέπονται. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή, η απόκρυψη ή η αφαίρεση των πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις εμπορικές επωνυμίες.
3.3.2 Ο όρος «περιεχόμενο» περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα, εικόνες, κείμενο, γραφικά, μουσική, ήχους, ακολουθίες ήχων, βίντεο, προγράμματα λογισμικού και κώδικες, και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από την Goodgame Studios. Ειδικότερα, ο όρος «περιεχόμενο» περιλαμβάνει επίσης όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για λήψη.
3.3.3 Οι χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ή να διακόψουν την ομαλή λειτουργία των ιστότοπων της Goodgame Studios, οποιωνδήποτε μεμονωμένων υπηρεσιών ή/και προσφορών σε εκείνους ή τα διαδικτυακών παιχνιδιών ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές αυτής. Οι χρήστες υποχρεούνται επίσης να απέχουν από οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ενδέχεται να επιτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα. Η ανάκτηση του περιεχομένου επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τρόπο που δεν επηρεάζει τη χρήση των ιστότοπων και του περιεχομένου της Goodgame Studios από τους άλλους χρήστες. Η μεταβίβαση δεδομένων ή λογισμικού που ενδέχεται να επηρεάσει το υλικό ή το λογισμικό των παραληπτών δεν επιτρέπεται.
3.3.4 Οποιαδήποτε χρήση των ιστότοπων ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές της Goodgame Studios για εμπορικούς σκοπούς, ιδιαίτερα διαφημιστικούς, προϋποθέτει τη ρητή και εκ των προτέρων γραπτή συναίνεση της Goodgame Studios.
3.3.5 Οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν περιεχόμενο στους ιστότοπους, τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα παιχνίδια για κινητές συσκευές ή άλλες υπηρεσίες της Goodgame Studios.
3.3.6 Η χρήση των ιστότοπων της Goodgame Studios μέσω μιας υπηρεσίας ανωνυμοποίησης που αποκρύπτει την αληθινή διεύθυνση IP του χρήστη δεν επιτρέπεται.
3.4 Χρήση λογισμικού πελάτη
Σε περίπτωση προσφορών που απαιτούν την προηγούμενη εγκατάσταση λογισμικού πελάτη, η Goodgame Studios παραχωρεί στον χρήστη ένα απεριόριστο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό και ορισμένου χρόνου (σε σχέση με τη σύμβαση χρήστη) δικαίωμα να εγκαταστήσει το λογισμικό πελάτη και να το χρησιμοποιήσει για τους συμφωνημένους σκοπούς σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους κανόνες του αντίστοιχου παιχνιδιού. Απαγορεύεται κάθε μορφής εμπορική χρήση του λογισμικού. Οι τροποποιήσεις στο λογισμικό πελάτη, η αντίστροφη μετάφραση του παραχωρημένου κώδικα προγραμματισμού σε άλλες μορφές κώδικα (αποσυμπίληση) και άλλοι τύποι ανάστροφης μηχανίκευσης των διαφόρων επιπέδων παραγωγής του λογισμικού απαγορεύονται εάν δεν απαιτούνται για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας. Η Goodgame Studios ευθύνεται για καταβολή αποζημίωσης στον χρήστη σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις περί ευθύνης.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4 Ειδικοί όροι χρήσης διαδικτυακών παιχνιδιών και παιχιδιών για κινητές συσκευές
4.1 Ο χρήστης μπορεί να λάβει μέρος σε κάθε γύρο (π.χ. World, Universe κ.λπ.) ενός διαδικτυακού παιχνιδού ή παιχνιδιού για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας μόνο έναν λογαριασμό χρήστη, εκτός εάν οι αντίστοιχοι κανόνες του παιχνιδιού επιτρέπουν εξαιρέσεις σε αυτήν τη διάταξη. Οι λογαριασμοί που παραβιάζουν τον πιο πάνω κανόνα ενδέχεται να διαγραφούν ή να απαγορευτούν υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.
4.2 Απαγορεύεται κάθε μορφή χειριστικής παρεμβολής από τους χρήστες σε διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές. Ειδικότερα, οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν μέτρα, μηχανισμούς ή λογισμικό που θα μπορούσαν να παρακωλύσουν τη λειτουργία ή την εξέλιξη του παιχνιδιού. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μέτρα που ενδέχεται να προκαλέσουν αδικαιολόγητη ή υπερβολική επιβάρυνση των τεχνικών δυνατοτήτων. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αποκλείουν, να επανεγγράφουν ή να τροποποιούν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τον διαχειριστή του παιχνιδιού ή να παρεμβαίνουν στο παιχνίδι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
4.3 Οι χρήστες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση
α) να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν cheat, mod ή/και hack ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα λογισμικού τρίτων που ενδέχεται να αλλάξουν το αποτέλεσμα των διαδικτυακών παιχνιδιών ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές,
β) να χρησιμοποιούν λογισμικό που επιτρέπει την «εξόρυξη δεδομένων» ή, κατά άλλον τρόπο, υποκλέπτει ή συγκεντρώνει πληροφορίες σε σχέση με τα διαδικτυακά παιχνίδια και τα παιχνίδια για κινητές συσκευές,
γ) να χρησιμοποιούν εικονικά αντικείμενα εκτός του πλαισίου των διαδικτυακών παιχνιδιών ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές, να αγοράζουν αντί «πραγματικών» χρημάτων ή να πωλούν ή να ανταλλάσσουν εικονικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές ή/και
δ) να πωλούν, να αγοράζουν ή να ανταλλάσσουν λογαριασμούς χρηστών.
Αυτό περιλαμβάνει κάθε παράκαμψη, παρόμοια ενέργεια ή ενέργεια που έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με τις προαναφερθείσες απαγορεύσεις.
4.4 Απαγορεύεται επίσης στους χρήστες η λειτουργία του διαδικτυακού παιχνιδιού (συμπεριλαμβανομένων όλων των μεμονωμένων ιστοσελίδων) σε άλλα προγράμματα πέραν ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή του προγράμματος πελάτη που έχει παρασχεθεί. Αυτό αναφέρεται ιδίως στα λεγόμενα bot και άλλα εργαλεία που σκοπό έχουν να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν το περιβάλλον εργασίας web. Απαγορεύονται επίσης οι δέσμες ενεργειών και τα πλήρως ή μερικώς αυτοματοποιημένα προγράμματα που παρέχουν στους χρήστες πλεονέκτημα έναντι των άλλων χρηστών. Αυτό περιλαμβάνει λειτουργίες αυτόματης ανανέωσης και άλλους ενσωματωμένους μηχανισμούς προγράμματος περιήγησης εάν περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
4.5 Δεν επιτρέπεται το αυτοματοποιημένο άνοιγμα λογαριασμών χρήστη, ανεξάρτητα από το εάν η αρχική σελίδα εμφανίζεται ή όχι.
4.6 Η Goodgame Studios ή εργολήπτες εξουσιοδοτημένοι από την Goodgame Studios κατέχουν όλα τα δικαιώματα και αποκλειστικά δικαιώματα σε αντικείμενα που χρησιμοποιούνται και εικονικά αντικείμενα που παρέχονται σε διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές. Στους χρήστες θα χορηγείται μόνο ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των εικονικών αντικειμένων καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης χρήστη, αλλά σε καμία περίπτωση δικαίωμα κυριότητας.
5 Ειδικοί όροι χρήσης των χώρων επικοινωνίας (ειδικότερα των φόρουμ συζήτησης, των αιθουσών συνομιλίας, των χώρων σχολιασμού)
5.1 Η Goodgame Studio ενδέχεται να παρέχει στους χρήστες διάφορους χώρους επικοινωνίας για αυτοδημιούργητες καταχωρίσεις και αναρτήσεις στους ιστότοπους της Goodgame Studios, στο παιχνίδι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ειδικότερα σε φόρουμ συζήτησης, αίθουσες συνομιλίας, ιστολόγια, βιβλία επισκεπτών κ.λπ., καθώς και τη χρήση των λειτουργιών σχολιασμού, συνολικά αναφερόμενοι ως οι «χώροι επικοινωνίας»), που ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί όταν είναι διαθέσιμοι. Από αυτήν την άποψη, η Goodgame Studios παρέχει στους χρήστες μόνο το τεχνικό περιβάλλον για μια ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο, οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να αξιώνουν δυνατότητες επικοινωνίας.
5.2 Οι χρήστες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και τις καταχωρίσεις που αναρτούν. Οι χρήστες συμφωνούν να απαλλάσσουν την Goodgame Studios από οποιεσδήποτε νόμιμες αξιώσεις από τρίτους οι οποίες προκύπτουν από υπαίτια παραβίαση των υποχρεώσεων των χρηστών. Η Goodgame Studios αποποιείται ρητά οποιαδήποτε κυριότητα επί περιεχομένου που αναρτάται από χρήστες.
5.3 Στο πλαίσιο αυτών των χώρων επικοινωνίας, απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν ή να διανέμουν περιεχόμενο στους ιστότοπους της Goodgame Studios, το οποίο:
α) παραβιάζει έναν ισχύοντα νόμο, προσβάλλει την κοινή ευπρέπεια ή παραβιάζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή τους κανονισμούς του σχετικού παιχνιδιού,
β) παραβιάζει εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχεδιαστικά ή βοηθητικά πρότυπα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων,
γ) είναι άσεμνο, ρατσιστικό, βίαιο, πορνογραφικό, ακατάλληλο για ανηλίκους ή απειλεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων ή έχει επιβλαβή χαρακτήρα,
δ) έχει προσβλητικό, παρενοχλητικό ή δυσφημιστικό χαρακτήρα,
ε) περιέχει αλυσιδωτά μηνύματα ή συστήματα πυραμίδας,
στ) δίνει την εσφαλμένη εντύπωση ότι παρέχεται ή υποστηρίζεται από την Goodgame Studios,
ζ) περιέχει προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους ή/και
η) είναι εμπορικού και ιδίως προωθητικού χαρακτήρα.
5.4 Η προσθήκη ιστότοπων, εταιρικών επωνυμιών ή ονομάτων προϊόντων επιτρέπεται μόνο όταν δεν έχει κυρίως διαφημιστικό σκοπό.
5.5 Όλοι οι χρήστες αυτών των χώρων επικοινωνίας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κατάλληλη και αποδεκτή γλώσσα. Δεν επιτρέπεται η δυσφημιστική κριτική και οι επιθέσεις μειωτικού χαρακτήρα.
5.6 Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων, η Goodgame Studios έχει το δικαίωμα πλήρους ή μερικής διαγραφής περιεχομένου και καταχωρίσεων που παραβιάζουν τους κανονισμούς των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων. Η Goodgame Studios έχει επίσης το δικαίωμα να προχωρήσει σε μόνιμη ή προσωρινή αναστολή της περαιτέρω χρήσης των χώρων επικοινωνίας από χρήστες που παραβιάζουν αυτούς τους κανονισμούς ή σε καταγγελία της σύμβασης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 9.
6 Συνέπειες της παράβασης καθήκοντος
6.1 Η Goodgame Studios δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν λόγω παράβασης καθήκοντος των χρηστών.
6.2 Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε επιπρόσθετων νομικών ή συμβατικών δικαιωμάτων, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Goodgame Studios έναντι κάθε χρήστη που παραβιάζει υπαιτίως εκ του νόμου θεσμοθετημένα δικαιώματα, δικαιώματα τρίτων, τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή τυχόν επιπρόσθετους κανονισμούς και κανόνες παιχνιδιού:
α) να προχωρήσει σε διαγραφή περιεχομένου,
β) να παράσχει προειδοποίηση σε έναν χρήστη,
γ) να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα έναν χρήστη από συγκεκριμένα ή όλα τα διαδικτυακά παιχνίδια ή τα παιχνίδια για κινητές συσκευές και το περιεχόμενο των ιστότοπων της Goodgame Studios,
δ) να προχωρήσει σε αναστολή χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ορισμένων λειτουργιών παιχνιδιού (π.χ. συνομιλία),
ε) να εκδώσει προσωρινή ή μόνιμη εικονική απαγόρευση από το σπίτι ή/και
στ) να καταγγείλει τη σύμβαση χρήστη υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
6.3 Εάν οι χρήστες έχουν αποκλειστεί ή εξαιρεθεί, δεν μπορούν να συνδεθούν σε μια υπηρεσία που παρέχεται από την Goodgame Studios χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της τελευταίας.
7 Τέλη χρήσης
7.1 Οι χρήστες μπορούν να παίζουν τα διαδικτυακά παιχνίδια και τα παιχνίδια για κινητές συσκευές που προσφέρονται χωρίς χρέωση. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει χρήματα για να αγοράσει εικονικό νόμισμα (π.χ. ρουμπίνια, χρυσό, κοσμήματα, το «προνομιακό νόμισμα»), ορισμένα εικονικά χαρακτηριστικά και άλλες υπηρεσίες (συνολικά τα «προς πώληση χαρακτηριστικά») στο πλαίσιο των διαδικτυακών παιχνιδιών και των παιχνιδιών για κινητές συσκευές. Η τιμή του επιθυμητού προνομιακού νομίσματος εμφανίζεται σε ευρώ, δολάρια ΗΠΑ ή σε άλλο νόμισμα που χρησιμοποιείται στην περιοχή του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να αγοράσει πλεονεκτήματα ή εικονικά αντικείμενα στο διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές με το προνομιακό νόμισμα που έχει αγοράσει.
7.2 Οι χρήστες θα ενημερώνονται χωριστά σχετικά με τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα προς πώληση, ιδιαίτερα σχετικά με τη λειτουργία που παρέχει κάθε χαρακτηριστικό, τη διάρκεια διαθεσιμότητας του προς πώληση χαρακτηριστικού (εάν υπάρχει), την τιμή αγοράς και τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής σε σχέση με το διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές.
7.3 Οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους για αγορά των διαθέσιμων χαρακτηριστικών επιλέγοντας το επιθυμητό αντικείμενο και την επιθυμητή μέθοδο πληρωμής που προσφέρεται στο αντίστοιχο διαδικτυακό παιχνίδι ή παιχνίδι για κινητές συσκευές και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί «Αγορά τώρα» και ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία παραγγελίας. Η σύμβαση μεταξύ του χρήστη και της Goodgame Studios συνάπτεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας.
7.4 Οι δυνατότητες πληρωμής ποικίλλουν ανάλογα με το διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές, τη συμμετέχουσα χώρα και τη διαθεσιμότητα στην αγορά των τεχνικά εφικτών δυνατοτήτων πληρωμής. Αυτές προβάλλονται στον χρήστη στην αρχή της διαδικασίας παραγγελίας.
7.5 Τα χρήματα εισπράττονται μέσω του παρόχου υπηρεσιών στον οποίο αναθέτει ο χρήστης την αντίστοιχη διαδικασία πληρωμής ή μέσω μεταφοράς που πραγματοποιείται από τον χρήστη. Αναφορικά με τα παιχνίδια για κινητές συσκευές, τα χρήματα εισπράττονται μέσω του αντίστοιχου καταστήματος εφαρμογών. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ισχύουν, πέρα από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της Goodgame Studios, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.
7.6 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής ή, σε περίπτωση μεταφοράς, μετά τη λήψη των χρημάτων στον λογαριασμό της Goodgame Studios, η τελευταία τοποθετεί τα αγορασμένα χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του χρήστη.
7.7 Σε παιχνίδια για κινητές συσκευές στους ιστότοπους μεμονωμένων επιχειρηματικών συνεργατών και σε διαδικτυακά παιχνίδια και παιχνίδια για κινητές συσκευές που έχουν ενσωματωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύναψη της σύμβασης μπορεί να αποκλίνει από την εδώ περιγραφόμενη διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης.
7.8 Ο χρήστης αναγνωρίζει και διασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται στο πλαίσιο μιας συναλλαγής πληρωμής (ειδικότερα ο αριθμός λογαριασμού, ο αριθμός πιστωτικής κάρτας κ.ά.) είναι πλήρη και αληθή.
7.9 Η Goodgame Studios διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των τελών για όλα τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά σε όλες τις μελλοντικές περιπτώσεις αγορών των προς πώληση χαρακτηριστικών.
7.10 Σε περίπτωση υπερήμερης πληρωμής, σωρεύεται νόμιμος τόκος. Η Goodgame Studios έχει επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει τον λογαριασμό χρήστη, να λάβει επιπλέον αποζημίωση και να διακόψει τις υπηρεσίες.
7.11 Σε περίπτωση που η Goodgame Studios υποστεί αναίτιες χρεώσεις ή ακυρωτικά τέλη με υπαιτιότητα του χρήστη (συμπεριλαμβανομένου του ανεπαρκούς υπόλοιπου λογαριασμού), ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος που προκύπτει λόγω αυτών.
8 Αποζημίωση και περιορισμός ευθύνης
8.1 Οι χρήστες ευθύνονται άμεσα έναντι τρίτων για την παραβίαση των δικαιωμάτων των τελευταίων. Ο χρήστης αποζημιώνει την Goodgame Studios σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις για όλες τις ζημίες που προκύπτουν από την υπαίτια μη τήρηση των υποχρώσεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ειδικότερα εάν αυτές οι ζημίες προκύπτουν από αξιώσεις τρίτων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και το κόστος νομικής υπεράσπισης της Goodgame Studios, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαστικών και νομικών εξόδων. Αυτός ο όρος δεν ισχύει εάν ο χρήστης δεν είναι υπεύθυνος για την παραβίαση.
8.2 Η ευθύνη της Goodgame Studios επί οποιασδήποτε νομικής βάσης, είτε οφείλεται σε συμβατική αθέτηση είτε σε παράβαση καθήκοντος, καθορίζεται εν τέλει σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
8.2.1 Η Goodgame Studios ευθύνεται για δόλο και βαρειά αμέλεια απεριορίστως, αλλό μόνο για ελαφρά αμέλεια σε περίπτωση αθέτησης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Σε περίπτωση αθέτησης αυτών των συμβατικών υποχρεώσεων, η ευθύνη περιορίζεται στις συνήθεις ζημίες που αναγνωρίζονται σε σχέση με τη σύμβαση.
Όπως προαναφέρθηκε, «ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις» είναι οι υποχρεώσεις στις οποίες μπορεί να βασιστεί ο χρήστης και οι οποίες διασφαλίζουν ότι η σύμβαση λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της και ότι επιτυγχάνει τον συμβατικό σκοπό.
8.2.2 Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη της Goodgame Studios αποκλείεται.
8.2.3 Η Goodgame Studios συστήνει στους χρήστες την τακτική δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων τους προκειμένου να αποφευχθούν περιττές ζημίες.
8.2.4 Οι προαναφερθέντες περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περιπτώσεις ρητών εγγυήσεων που παρέχονται από την Goodgame Studios, σε περίπτωση δόλου και για καταβολή αποζημίωσης λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης. Η ευθύνη δεν θα θίγεται σύμφωνα με τον Νόμο περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (Product Liability Act).
9 Διάρκεια ισχύος σύμβασης, διαγραφή λογαριασμών χρήστη
9.1 Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη για το αντίστοιχο διαδικτυακό παιχνίδι, παιχνίδι για κινητές συσκευές ή άλλη υπηρεσία, η σύμβαση χρήσης της διαδικτυακής πύλης της Goodgame Studios, των διαδικτυακών παιχνιδιών και των παιχνιδιών για κινητές συσκευές και άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται είναι αόριστης διάρκειας. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την εγγραφή ή την ενεργοποίηση ενός λογαριασμού από την Goodgame Studios.
9.2 Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή από οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων. Η καταγγελία από πλευράς Goodgame Studios τίθεται σε ισχύ μετά από έναν μήνα. Η καταγγελία από πλευράς χρήστη έχει άμεση ισχύ. Η διαγραφή των δεδομένων που παρέχονται από τον χρήστη στην Goodgame Studios ή το αίτημα χρήστη για τη διαγραφή των εν λόγω δεδομένων θεωρούνται καταγγελία από πλευράς χρήστη.
9.3

Κάθε συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης για βάσιμο λόγο χωρίς ειδοποίηση. Εάν ο λόγος είναι η αθέτηση μιας υποχρέωσης που προκύπτει από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η καταγγελία επιτρέπεται μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται για επανορθωτικές ενέργειες ή κατόπιν απρόσφορης προειδοποίησης. Ο ορισμός προθεσμίας για επανορθωτικές ενέργειες και η προειδοποίηση είναι επίσης άνευ σημασίας εάν υπάρχουν ειδικές συνθήκες οι οποίες, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων αμφότερων των συμβαλλομένων, δικαιολογούν την άμεση καταγγελία.

Οι συνθήκες που δικαιολογούν την άμεση καταγγελία από πλευράς της Goodgame Studios συντρέχουν ειδικότερα εάν

α) εκδηλώνεται συμπεριφορά που επηρεάζει σημαντικά την εμπειρία παιχνιδιού των άλλων παικτών,
β) χρησιμοποιούνται cheat, mod ή/και hack ή οποιασδήποτε άλλης μορφής λογισμικό, εργαλεία ή μικροεντολές που αλλάζουν την εμπειρία παιχνιδιού ή τους μηχανισμούς παιχνιδιού των διαδικτυακών παιχνιδιών ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές,
γ) ένας λογαριασμός χρήστη χρησιμοποιείται από τρίτους, εκτός εάν οι κανονισμοί του παιχνιδιού επιτρέπουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις,
δ) ο χρήστης κάνει χρήση ενός λογαριασμού τρίτου χρήστη ή περισσότερων του ενός λογαριασμών χρήστη ανά διαδικτυακό παιχνίδι, εκτός εάν οι κανόνες του παιχνιδιού επιτρέπουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις,
ε) ένας χρήστης εικονικών αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε διαδικτυακά παιχνίδια ή παιχνίδια για κινητές συσκευές χρησιμοποιεί τα εν λόγω αντικείμενα εκτός του πλαισίου των διαδικτυακών παιχνιδιών ή των παιχνιδιών για κινητές συσκευές, επιχειρεί να τα αγοράσει ή να τα πωλήσει αντί «πραγματικών» χρημάτων, ή επιχειρεί να κάνει ανταλλαγή χρησιμοποιώντας τα,
στ) ο χρήστης πραγματοποίησε αγοραπωλησία ή ανταλλαγή ενός λογαριασμού χρήστη χωρίς τη συναίνεση της Goodgame Studios,
ζ) ο χρήστης παραβιάζει υπαιτίως νόμους που χρησιμεύουν για την προστασία άλλων ατόμων ή της Goodgame Studios,
η) ο χρήστης παραβιάζει εσκεμμένα τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, επιπρόσθετες εφαρμοζόμενες διατάξεις ή/και τους κανόνες του παιχνιδιού ή/και
θ) η Goodgame Studios έχει απολέσει το δικαίωμα λειτουργίας του αντίστοιχου διαδικτυακού παιχνιδιού ή παιχνιδιού για κινητές συσκευές, ειδικότερα λόγω της λύσης μιας σύμβασης άδειας ή λόγω επίσημης ή νομικής απόφασης.
9.4 Οποιαδήποτε καταγγελία σύμβασης πρέπει να γίνεται σε γραπτή μορφή. Ο πελάτης μπορεί επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση διαδικτυακά πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί και σύμφωνα με το άρθρο 9.2.
9.5 Σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας, η Goodgame Studios δικαιούται να διαγράψει τον αδρανή λογαριασμό χρήστη αφού παράσχει σχετική πρότερη ειδοποίηση. Η διάρκεια της αδράνειας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το διαδικτυακό παιχνίδι ή το παιχνίδι για κινητές συσκευές, αλλά κυμαίνεται γενικά μεταξύ 90 και 240 ημερών. Μετά την καταγγελία της σύμβασης, η Goodgame Studios έχει δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη κατά τη λήξη της σύμβασης και κατά την εύλογη διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου.
10 Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών
10.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και διαδικτυακών εμπόρων (πλατφόρμα ΗΕΔ). Η πλατφόρμα ΗΕΔ μπορεί να προσπελαστεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ. Ωστόσο, δεν σκοπεύουμε να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών και δεν έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Θα επικοινωνούμε με τους χρήστες απευθείας εάν έλθουν σε επαφή μαζί μας.
11 Ισχύον δίκαιο
Ισχύουν οι νόμοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG) αποκλείεται. Οι υποχρεωτικές διατάξεις της χώρας στην οποία κατοικεί ο χρήστης δεν θίγονται από αυτήν τη νομική απόφαση.
12 Τροποποιήσεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, λοιπές διατάξεις
12.1 Η Goodgame Studios διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων (α) σε περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων που οφείλονται σε νομικές αλλαγές, (β) σε περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων που οφείλονται σε αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, (γ) λόγω τεχνικής αναγκαιότητας, (δ) στο πλαίσιο συντήρησης των λειτουργιών της εταιρείας, (ε) σε περίπτωση αλλαγής στις συνθήκες αγοράς ή/και (στ) προς όφελος του χρήστη. Καμία τροποποίηση δεν θα πραγματοποιηθεί εάν διαταράσσει σημαντικά τη συμβατική ισορροπία μεταξύ των συμβαλλομένων. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις μέσω του ιστότοπου της Goodgame Studios και μέσω του αντίστοιχου διαδικτυακού παιχνιδιού ή παιχνιδιού για κινητές συσκευές τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη ισχύος της τροποποίησης. Εναλλακτικά, η Goodgame Studios μπορεί να στείλει στους χρήστες της τους τροποποιημένους γενικούς όρους και προϋποθέσεις μέσω email ή να τους πληροφορήσει ότι οι τροποποιημένοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις βρίσκονται στους ιστότοπους της Goodgame Studios. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις σε οποιαδήποτε τροποποίηση εντός τεσσάρων εβδομάδων. Ο χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις εάν σιωπήσει κατά την περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων ή εάν ανοίξει πάλι το παιχνίδι αφού λάβει ειδοποίηση σχετικά με τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Η Goodgame Studios θα ενημερώσει συγκεκριμένα τους χρήστες της για την περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων, το δικαίωμα υπαναχώρησης και τη νομική σημασία της σιωπής.
12.2 Οι χρήστες δικαιούνται συμψηφισμό μόνο εάν οι ανταξιώσεις τους έχουν νομική βάση ή έχουν αναγνωριστεί από την Goodgame Studios και δεν είναι αμφισβητούμενες ή έχουν προκύψει από αυτήν τη συναλλαγματική νομική σχέση. Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα παρακράτησης μόνο εφόσον αφορά αξιώσεις που προκύπτουν από αυτήν τη σύμβαση.
12.3 Η Goodgame Studios επικοινωνεί με τον χρήστη συνήθως μέσω email εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν τακτικά τον λογαριασμό email που δηλώθηκε κατά την εγγραφή για τυχόν μηνύματα από την Goodgame Studios. Όταν επικοινωνούν με την Goodgame Studios, οι χρήστες πρέπει να δηλώνουν ποιο διαδικτυακό παιχνίδι ή παιχνίδι για κινητές συσκευές και ποιον λογαριασμό χρήστη αφορά το μήνυμα.
12.4 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καταστεί ανίσχυρη ή/και αντιβαίνει σε νομικές διατάξεις, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων των όρων και προϋποθέσεων δεν θίγεται.

***

Σημειώσεις για τις άδειες:

Για τη σχεδίαση παιχνιδιού του Goodgame Gangster έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης από την Playa Games GmbH.

Τα γραφικά emoji «Twemoji» της Twitter, Inc. και άλλων συνεισφερόντων παρόχων παραχωρούνται με άδεια χρήσης κατά CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Υπαναχώρηση

Εάν αγοράζετε εικονικό νόμισμα ή εικονικά αγαθά από εμάς με κάποιο αντάλλαγμα (καθένα είναι μια "Σύμβαση"), από τις 13 Ιουνίου 2014 καθεμία από αυτές τις Συμβάσεις διέπεται από το ακόλουθο δικαίωμα υπαναχώρησης.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας σύναψης της Σύμβασης.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, email: odr@goodgamestudios.com) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα Σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα Σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.
Εάν εσείς ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, υποχρεούσθε να μας καταβάλετε, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της Σύμβασης, ποσόν που αναλογεί στα όσα σας παρέσχαμε μέχρι να μας δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα Σύμβαση.

Ενημέρωση
Εάν η Σύμβαση αφορά την εκτέλεση υπηρεσιών, το δικαίωμα υπαναχώρησής σας λήγει μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας και εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, και με την εκ μέρους σας αναγνώριση ότι θα απωλέσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης μόλις η Σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον έμπορο.
Εάν η Σύμβαση αφορά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, το δικαίωμα υπαναχώρησής σας λήγει εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας και την επιβεβαίωση εκ μέρους σας ότι χάνετε έτσι το δικαίωμά σας υπαναχώρησης.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 • Προς
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Theodorstr. 42-90, Haus 9
  22761 Hamburg
  Email: odr@goodgamestudios.com
 • Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
 • Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (
 • Όνομα παιχνιδιού
 • Όνομα παίκτη
 • Διεύθυνση email
 • Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χα
 • Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Πολιτική απορρήτου για διαδικτυακές υπηρεσίες

Η χρήση αυτού του ιστότοπου μπορεί να εμπεριέχει επεξεργασία προσωπικών στοιχείων. Σκοπός μας είναι οι παρακάτω πληροφορίες να σας παρέχουν συνοπτική ενημέρωση αυτών των διαδικασιών επεξεργασίας, ώστε να μπορέσετε να τις κατανοήσετε. Για τη διασφάλιση της θεμιτής επεξεργασίας, θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιώματά σας, βάσει του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Η Goodgame Studios (Altigi GmbH), με έδρα Theodorstrasse 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg (εφεξής αποκαλούμενη ως “εμείς” ή “μας”) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων.

Πίνακας περιεχομένων:

 1. Επικοινωνία
 2. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 3. Διάρκεια Αποθήκευσης
 4. Διαβίβαση των δεδομένων
 5. Φόρμα Επικοινωνίας
 6. Εγγραφή και Σύνδεση
 7. Περιεχόμενο του Facebook
 8. Επεξεργασία Δεδομένων στα Παιχνίδια μας
 9. Πληρωμές μέσω του Ιστότοπού μας
 10. Κοινότητα (Forum)
 11. Publisher Backend
 12. Αιτήσεις Εργασίας
 13. Ενημερωτικό Δελτίο
 14. Χρήση διεύθυνσης email
 15. Έρευνες
 16. Επεξεργασία Αρχείων Καταγραφής Διακομιστή
 17. Bugsnag
 18. Αντιμετώπιση Απάτης
 19. Cookie
 20. Facebook (Pixel Δραστηριότητας Επισκέπτη)
 21. Πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα μας στο Facebook
 22. Google Analytics
 23. Υπηρεσίες Προώθησης της Google
 24. Διαφημίσεις Microsoft Bing
 25. Παρακολούθηση Μετατροπών Twitter
 26. Taboola
 27. Ανάλυση διαφημίσεων σε ιστοτόπους τρίτων
 28. Ενσωματωμένες Υπηρεσίες και Περιεχόμενο Τρίτων
 29. Διαφημισεις σε παιχνιδια
 30. Τα Δικαιώματά σας
 31. Δικαίωμα Εναντίωσης
 32. Απόρρητο ανηλίκων
 33. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
 34. Παράπονα στις Κυβερνητικές Αρχές

1.    Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, ή σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε, μπορεί να εμπεριέχει επεξεργασία προσωπικών στοιχείων. Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” υπό τον νόμο προστασίας δεδομένων αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο. Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) θεωρείται επίσης δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Μια διεύθυνση IP χορηγείται σε κάθε συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο, από τον πάροχο της υπηρεσίας διαδικτύου, ώστε να μπορεί να στείλει και να ανακτήσει δεδομένα. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, συλλέγουμε αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς επεξεργασίας δεδομένων του ΓΚΠΔ και του Γερμανικού BDSG. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο στα πλαίσια που μας επιτρέπεται νομικά. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο κατόπιν δικής σας συναίνεσης (Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του ΓΚΠΔ), για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέλος ή για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (Άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα β, του ΓΚΠΔ), για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα γ, του ΓΚΠΔ) ή για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή των έννομων συμφερόντων τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του ΓΚΠΔ).

3.    Διάρκεια Αποθήκευσης

Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες ενότητες, θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση συμβατικών ή καταστατικών σκοπών μας.

4.    Διαβίβαση των δεδομένων

Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες ενότητες, η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται στους εξυπηρετητές των παρόχων τεχνικής υπηρεσίας, κατόπιν δικής μας εντολής, για αυτόν τον σκοπό. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών θα επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο αφότου έχουν λάβει ρητές οδηγίες και έχουν συμβατική υποχρέωση να εγγυώνται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία δεδομένων.

Στον βαθμό που αναφερόμαστε σε ενσωματωμένες υπηρεσίες σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, θεωρείται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στις συγκεκριμένες έδρες αυτών των παρόχων. Αυτοί οι πάροχοι μπορεί να εδρεύουν σε αποκαλούμενη τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις ενότητες που περιγράφουν κάθε υπηρεσία.

5.    Φόρμα Επικοινωνίας

Στον ιστότοπό μας υπάρχει φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η μεταφορά των δεδομένων σας είναι κρυπτογραφημένη.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Όλα τα πεδία δεδομένων που σημειώνονται ως υποχρεωτικά, απαιτούνται για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Σε περίπτωση που δεν παρέχονται, δεν μπορεί να υπάρξει επεξεργασία του αιτήματός σας. Η παροχή τυχόν επιπλέον δεδομένων είναι εθελοντική. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να μας στείλετε μήνυμα, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email επικοινωνίας.

6.    Εγγραφή και Σύνδεση

Για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες εντός αυτής της εφαρμογής, απαιτείται εγγραφή μέσω του ιστότοπου. Τα στοιχεία που απαιτούνται εμφανίζονται στην οθόνη εγγραφής. Η παροχή πληροφοριών που επισημαίνονται ως υποχρεωτικές είναι απολύτως απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Τα δεδομένα που παρέχονται, επεξεργάζονται για τον σκοπό της παροχής της υπηρεσίας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας όσο είστε εγγεγραμμένοι σε εμάς, εκτός κι εάν τα διαγράψετε εκ των προτέρων.

7.    Περιεχόμενο του Facebook

Σας προσφέρουμε επίσης την επιλογή της πιο εύκολης εγγραφής για τα παιχνίδια και τις υπηρεσίες μας, μέσω Facebook. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπάρχοντα λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook για τον σκοπό αυτό. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο “Σύνδεση μέσω Facebook”, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο εγγραφής μέσω της διαδικτυακής πύλης μας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να διαθέτετε ήδη έναν λογαριασμό στο Facebook ή να έχετε πρόσβαση στο Facebook.

Εάν θέλετε να εγγραφείτε σε μία από τις υπηρεσίες μας, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Facebook, το πρώτο βήμα στη διαδικασία εγγραφής θα σας ανακατευθύνει αμέσως στο Facebook. Στη συνέχεια, το Facebook θα σας ζητήσει να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε. Σε καμία περίπτωση, δεν έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Ως δεύτερο βήμα, θα συνδέσετε το προφίλ σας στο Facebook με την υπηρεσία στην οποία θέλετε να εγγραφείτε. Στο σημείο αυτό, θα ενημερωθείτε για το ποια δεδομένα από το προφίλ σας στο Facebook θα διαβιβάζονται σε εμάς. Αυτές οι πληροφορίες είναι συνήθως οι “δημόσιες πληροφορίες” σας στο Facebook και οι πληροφορίες τις οποίες έχετε κάνει διαθέσιμες στο κοινό ή έχετε εγκρίνει για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι πληροφορίες αυτού του τύπου κατά κανόνα περιλαμβάνουν το όνομά σας, την εικόνα προφίλ και τη φωτογραφία εξωφύλλου σας, το φύλο σας, τα δίκτυά σας, το όνομα χρήστη σας (Facebook URL) και τον αριθμό ID χρήστη σας (Facebook ID). Θα χρησιμοποιούμε επίσης τη διεύθυνση email που έχετε αποθηκεύσει στο Facebook για να επικοινωνούμε μαζί σας εκτός Facebook. Μπορείτε να δείτε μια σύνοψη των διαθέσιμων πληροφοριών στο προφίλ σας, στο μενού “Γενικές ρυθμίσεις λογαριασμού” του προφίλ σας στο Facebook: (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Η νομική βάση για αυτήν τη συλλογή και αποθήκευση πραγματοποιείται με τη συναίνεσή σας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εάν θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ της δυνατότητας “Σύνδεση μέσω Facebook” και της υπηρεσίας μας, συνδεθείτε στο Facebook και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο προφίλ σας. Ως αποτέλεσμα, δεν θα έχουμε πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες από το προφίλ σας στο Facebook.

8.    Επεξεργασία Δεδομένων στα Παιχνίδια μας

Στα παιχνίδια μας έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε διάφορες ενέργειες σε επίπεδο παίκτη. Αυτό ειδικότερα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων που παρέχονται κατά την εγγραφή και τις ενέργειές σας κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Για τον σκοπό αυτόν, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως τη διεύθυνση IP σας. Χρειάζεται να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελούμε λειτουργίες που σχετίζονται με τα παιχνίδια. Για αυτόν τον λόγο, επεξεργάζονται βάσει του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

9.    Πληρωμές μέσω του Ιστότοπού μας

Γενικά, μπορείτε να έχετε απολαμβάνετε τα παιχνίδια μας, χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας. Εάν πληρώνετε για δραστηριότητες που έχουν χρέωση στα παιχνίδια μας, τα προσωπικά δεδομένα σας θα συλλεχθούν από τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσίας πληρωμής.

Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με πληρωμή, όπως τα δεδομένα επικοινωνίας και πληρωμής σας, αρχικά συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον αντίστοιχο πάροχο πληρωμής. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Για πληρωμές, συλλέγουμε τη γεωγραφική τοποθεσία της διεύθυνσης IP σας που μας επιτρέπει να καθορίσουμε σε ποια χώρα βρίσκεστε. Η νομική βάση αυτής της συλλογής δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα γ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση. Η έννομη υποχρέωση προκύπτει από την Οδηγία 2006/112/ΕΚ (Οδηγία MOSS).

Λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες από παρόχους πληρωμής που σχετίζονται με την πρόληψη απάτης κατά τις πληρωμές. Η νομική βάση αυτής της συλλογής δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας.

10. Κοινότητα (Forum)

Για να χρησιμοποιήσετε τα forum μας, πρέπει να παρέχετε προσωπικά δεδομένα εγγραφής, όπως το όνομα χρήστη σας και διεύθυνση email. Η διεύθυνση email δεν εμφανίζεται σε άλλους χρήστες. Η εγγραφή είναι απαραίτητη για την τιμωρία πιθανών παραβάσεων των οδηγιών της Κοινότητάς μας, αποκλείοντας από το forum όσους είναι υπεύθυνοι. Η νομική βάση για την αποθήκευση αυτών των δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Το forum μας επιβλέπεται από επόπτες. Για την αποτροπή και την τιμωρία σοβαρών παραβάσεων, παρακολουθούμε τη διεύθυνση IP σας. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών για την αντιμετώπιση απάτης, βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, με σκοπό την προστασία του forum μας. Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να διαγράψουμε τα σχόλιά σας εάν θεωρηθούν παράνομα από τρίτους. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την αποθήκευση των προαναφερθέντων δεδομένων, ανά πάσα στιγμή.

11. Publisher Backend

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί το αποκαλούμενο “Publisher Backend”, στο οποίο εταιρείες και μεμονωμένα άτομα μπορούν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Έκδοσης που έχουμε. Για αυτόν τον σκοπό, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας και πληρωμής σας, τα οποία απαιτούμε σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για την εκπλήρωση της αντίστοιχης συμβατικής σχέσης.

12. Αιτήσεις Εργασίας

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για να εργαστείτε σε εμάς, μέσω του ιστότοπού μας στην ενότητα “Καριέρα”. Για τον σκοπό αυτό, συλλέγουμε δεδομένα επικοινωνίας προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένα, το όνομά σας, το βιογραφικό σας, τη συνοδευτική επιστολή σας και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται από εσάς.

Τα προσωπικά δεδομένα της αίτησής σας συλλέγονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με το ενδιαφέρον σας για τρέχουσα ή μελλοντική απασχόληση με εμάς και την πραγματική επεξεργασία της αίτησής σας. Η επεξεργασία και η διεκπεραίωση της διαδικτυακής σας αίτησης γίνεται μόνο από τα αρμόδια άτομα επικοινωνίας της εταιρείας μας. Όλοι οι υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία δεδομένων, οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και απορρήτου δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε το λογισμικό επεξεργασίας αίτησης της εταιρείας softgarden e-recruiting GmbH (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany).

Η νομική βάση για αυτήν τη συλλογή δεδομένων, αναφέρεται στην Ενότητα 26 του BDSG, 2018.

13. Ενημερωτικό Δελτίο

Στην επόμενη ενότητα, θα λάβετε γνώση για τα ενημερωτικά μας δελτία, καθώς και άλλου είδους email επιχειρηματικού χαρακτήρα, ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το δικαίωμά σας για εναντίωση. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμφωνείτε να το λαμβάνετε και συμφωνείτε με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η νομική βάση είναι η συναίνεσή σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, και η Ενότητα 7, παράγραφος 2 αρ. 3 της Γερμανικής Νομοθεσίας έναντι του Αθέμιτου Ανταγωνισμού (UWG). Δεν περιλαμβάνουμε τις ακόλουθες πληροφορίες, υπό την έννοια του όρου “επικοινωνία διαφήμισης”: Πληροφορίες σχετικά με τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες και πληροφορίες που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών μας προς χρήστες.

Για την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο, χρησιμοποιούμε τη διαδικασία διπλής επιλογής που επιτρέπει την επιβεβαίωση της διεύθυνσης του email σας. Αυτή η επιβεβαίωση απαιτείται ώστε να μην μπορεί κανείς άλλος να εγγραφεί με διεύθυνση email που δεν του ανήκει. Οι εγγραφές στο ενημερωτικό δελτίο παρέχονται κατόπιν σύνδεσης, ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στοιχεία για τη διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα με κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση της σύνδεσης, την ώρα επιβεβαίωσης, καθώς και τη διεύθυνση IP. Τυχόν αλλαγές στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στον πάροχο υπηρεσίας που αποστέλλει τα ενημερωτικά δελτία, καταγράφονται επίσης. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει δοθεί συναίνεση. Η νομική βάση προκύπτει από τη νομική μας υποχρέωση για καταγραφή της συναίνεσής σας (Άρθρο 6 παράγραφος 1 γράμμα γ σε συνδυασμό με το Άρθρο 7 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Τα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται με τη βοήθεια εξωτερικού παρόχου υπηρεσίας που εδρεύει στην ΕΕ, στον οποίον έχουμε αναθέσει αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας, σύμφωνα με κανονιστικές απαιτήσεις. Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν pixel που ανακτώνται από τον διακομιστή του παρόχου υπηρεσίας που αποστέλλει το ενημερωτικό δελτίο, αμέσως μόλις ανοιχθεί το ενημερωτικό δελτίο. Για τον σκοπό αυτής της ανάκτησης, συλλέγονται ορισμένες πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP και ο χρόνος ανάκτησης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς τεχνικής βελτίωσης ή για την ανάλυση ομάδων-στόχων και τη συμπεριφορά ανάγνωσής τους, βάσει των τοποθεσιών ανάκτησης (που ορίζονται με τη χρήση της διεύθυνσης IP) ή τους χρόνους πρόσβασης. Η συλλογή στατιστικών δεδομένων περιλαμβάνει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με το εάν και πότε ανοίγονται τα ενημερωτικά δελτία και ποιοι σύνδεσμοι έχουν επιλεγεί με κλικ, καθώς και πότε έχει πραγματοποιηθεί το κλικ. Για τεχνικούς λόγους, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ανατεθούν στους μεμονωμένους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου. Αυτές οι αναλύσεις έχουν κύριο σκοπό να μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τις συνήθειες ανάγνωσης των χρηστών μας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας σε αυτούς ή να στέλνουμε διαφορετικό περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Η προσωποποιημένη ανάλυση πραγματοποιείται με τη συναίνεσή σας, την οποία λάβαμε κατά τη συλλογή της διεύθυνσης email σας. Η νομική βάση αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Μπορείτε να το κάνετε εύκολα, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος επικοινωνίας μας ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα υποστήριξης. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να ζητήσετε μεμονωμένες αλλαγές για την υπηρεσία παροχής που αποστέλλει τα ενημερωτικά δελτία ή για τις αναλύσεις στατιστικών στοιχείων. Εάν επιθυμείτε ακύρωση, θα πρέπει να ακυρώσετε όλη την εγγραφή.

14. Χρήση διεύθυνσης email

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη διεύθυνση email που εισήγαγες κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή πληρωμής, για να μείνεις ενημερωμένος σχετικά με παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε. Αυτό εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για επικοινωνία με υπάρχοντες πελάτες με σκοπό το απευθείας μάρκετινγκ. Νομική βάση αποτελεί το Άρ. 6 παρ. 1 εδάφιο f του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με την. § Ενότητα 7 (3) του Νόμου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού. Μπορείς να ανακαλέσεις την άδειά σου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να επιβληθούν χρεώσεις, εκτός από τις χρεώσεις συναλλαγής, σύμφωνα με τις βασικές τιμές. Για να γίνει αυτό, μπορείς να καταργήσεις την εγγραφή σου, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που περιέχεται σε κάθε email.

15. Έρευνες

Κατά καιρούς διεξάγουμε έρευνες ικανοποίησης πελατών για τα παιχνίδια μας. Για τον σκοπό αυτόν, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως αυτά παρέχονται στις έρευνες.

Η νομική βάση της χρήσης αυτών των πληροφοριών πραγματοποιείται κατόπιν συναίνεσής σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ανάκληση της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της εταιρείας SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) για τη διεξαγωγή των ερευνών. Η SurveyMonkey συλλέγει επιπλέον πληροφορίες από συμμετέχοντες, υπό τη μορφή cookie, που προορίζονται μόνο για να διασφαλίσουν ότι η υπηρεσία έρευνας είναι απόλυτη χρηστική και ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται για τον σκοπό που προορίζονται.

Η νομική βάση για την επεξεργασία επιπλέον πληροφοριών, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εάν δεν συμμετάσχετε στην έρευνά μας, δεν θα συλλεχθεί καμία προσωπική σας πληροφορία.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

16. Επεξεργασία Αρχείων Καταγραφής Διακομιστή

Με τη χρήση του ιστοτόπου μας μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς, αρχικά αποθηκεύονται γενικά δεδομένα με αυτόματο τρόπο (π.χ. Όχι μέσω εγγραφής) και διαβιβάζονται στον πάροχό μας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Από προεπιλογή, αυτά περιλαμβάνουν: Τον τύπο/έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, τη σελίδα στην οποία υπάρχει πρόσβαση, τη σελίδα που επισκεφθήκατε νωρίτερα (URL παραπομπής), τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος διακομιστή και την κατάσταση κωδικού HTTP.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται για να διαφυλάξει τα έννομα συμφέροντά μας, σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Αυτή η επεξεργασία χρησιμοποιείται για λόγους τεχνικής διαχείρισης και ασφάλειας ιστοτόπου.

17. Bugsnag

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Bugsnag της Bugsnag Inc. (ΗΠΑ) σε ορισμένα από τα παιχνίδια μας. Αυτή η υπηρεσία μάς επιτρέπει να αναγνωρίζουμε γρήγορα σφάλματα στα παιχνίδια μας, τα οποία έχουν προκαλέσει δυσλειτουργία ή διακοπή λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Αν σημειωθεί σφάλμα, το αναγνωριστικό παίκτη, το όνομα παίκτη και, αν ισχύει, λεπτομέρειες της σελίδας ή της εφαρμογής όπου σημειώθηκε το σφάλμα και τα δεδομένα που είναι ενσωματωμένα σε αυτήν μεταδίδονται στο Bugsnag για αξιολόγηση του σφάλματος.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου του Bugsnag: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Η νομική βάση της επεξεργασίας βρίσκεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο f του ΓΚΠΔ, καθώς αυτή η υπηρεσία εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για επίλυση τεχνικών θεμάτων με στοχευμένο τρόπο. Η μετάδοση των ανωτέρω πληροφοριών στο Bugsnag είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους. Η επεξεργασία των ενστάσειων σχετικά με αυτήν την επεξεργασία θα γίνεται από την υπηρεσία υποστήριξης: https://support.goodgamestudios.com/

18. Αντιμετώπιση Απάτης

Επεξεργαζόμαστε ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP ή το ID συσκευής, για την ανάλυση σημάτων, ώστε να εντοπίζουμε απάτη από τρίτους στο πλαίσιο της απόκτησης πελατών. Για να το επιτύχουμε, λαμβάνουμε υποστήριξη από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσίας, που έχουμε διασφαλίσει ότι δεσμεύονται από τις ίδιες κανονιστικές απαιτήσεις.

Η νομική βάση αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Αυτή η επεξεργασία συνεισφέρει στην οργανωτική ασφάλεια του ιστοτόπου.

19. Cookie

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookie. Τα cookie είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Αυτό εντοπίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και μπορεί να αναγνωριστεί από τον web διακομιστή μας. Στον βαθμό που αυτή η χρήση των cookie έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για αυτό αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας, εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας, ώστε να κάνουμε τον ιστότοπο πιο φιλικό προς τον χρήστη, αποτελεσματικό και ασφαλή.

Τα περισσότερα cookie που χρησιμοποιούμε είναι γνωστά ως “cookie περιόδου λειτουργίας”. Τα εν λόγω cookie διαγράφονται μετά το πέρας της επίσκεψής σας. Άλλα cookie (“μόνιμα cookie”) διαγράφονται αυτόματα μετά από συγκεκριμένη περίοδο, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookie, οποιαδήποτε στιγμή, μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των cookie, μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

Σημείωσε ότι, αν διαγράψεις τα cookie ή απενεργοποιήσεις μελλοντικά cookie, ίσως να μην μπορείς να χρησιμοποιείς συγκεκριμένες περιοχές ή δυνατότητες.

Αν θέλεις απλώς να περιορίσεις τα διαφημιστικά cookie τρίτων μερών, μπορείς να απενεργοποιήσεις αυτά τα cookies αν επισκεφτείς την ιστοσελίδα Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Pixel Δραστηριότητας Επισκέπτη)

Χρησιμοποιούμε τα “pixel δραστηριότητας επισκέπτη” από την εταιρεία Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ή εάν είστε στην ΕΕ, από την εταιρεία Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”)) στον ιστότοπό μας.

Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς χρηστών, αφότου έχουν ανακατευθυνθεί στον ιστότοπο ενός παρόχου, κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση του Facebook. Έτσι, μπορούμε να καταγράφουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων του Facebook για στατιστικούς σκοπούς και για λόγους έρευνας αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα από εμάς, π.χ. Δεν μπορούμε να δούμε τα προσωπικά δεδομένα κανενός μεμονωμένου χρήστη. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από το Facebook και για αυτόν τον λόγο σας ενημερώνουμε, βάσει της γνώσης μας για το εν λόγω ζήτημα. Το Facebook μπορεί να συνδέει αυτές τις πληροφορίες με τον λογαριασμό σας στο Facebook και επίσης να τις χρησιμοποιεί για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την Πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook, που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/about/privacy/. Μπορείτε να επιτρέψετε στο Facebook και τους συνεργάτες του να σας εμφανίζουν διαφημίσεις εντός και εκτός του Facebook. Για τους σκοπούς αυτούς, στον υπολογιστή σας μπορεί να αποθηκευτεί ένα cookie.

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή των δεδομένων σας από pixel του Facebook για τον σκοπό της προβολής διαφημίσεων Facebook, μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

21. Πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα μας στο Facebook

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας στο Facebook, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να παρουσιάζουμε την εταιρεία μας ή μεμονωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, ορισμένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Ο μόνος υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία Meta Platforms Ireland Limited (“Facebook”, στη διεύθυνση 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Επεξεργασία πληροφοριών σελίδας

Το Facebook μάς προμηθεύει με ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τη σελίδα μας στο Facebook, τα οποία μας βοηθούν στην κατανόηση του τύπου των ενεργειών που πραγματοποιεί το κοινό στη σελίδα μας (τις αποκαλούμενες “πληροφορίες σελίδας”). Αυτές οι πληροφορίες σελίδας δημιουργούνται βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τα άτομα που έχουν επισκεφθεί τη σελίδα μας. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται από το Facebook και από εμάς, ως από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας να αξιολογούμε τους τύπους των ενεργειών που πραγματοποιούνται στη σελίδα μας και να βελτιώνουμε τη σελίδα μας βάσει αυτών των ευρημάτων. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των πληροφοριών σελίδας με ένα συγκεκριμένο προφίλ του Facebook χρησιμοποιώντας τα δεδομένα “Like” για τη σελίδα μας.

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με το Facebook για να μοιραζόμαστε την ευθύνη επεξεργασίας. Στη συμφωνία ορίζεται ο διαχωρισμός των υποχρεώσεων ανάμεσα σε εμάς και το Facebook για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη δημιουργία πληροφοριών σελίδας, καθώς και τη συμφωνία ανάμεσα σε εμάς και το Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Επεξεργασία των δεδομένων που προμηθευόμαστε μέσω των σελίδων μας στο Facebook

Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που θέτετε στη διάθεσή μας μέσω των σελίδων μας στο Facebook. Τέτοιου είδους πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη σας στο Facebook, το όνομα παίκτη σας σε ένα από τα παιχνίδια μας, τα στοιχεία επικοινωνίας ή κάποιο μήνυμα προς εμάς. Επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εάν προηγουμένως σας έχουμε ζητήσει ρητά να μας τα κοινοποιήσετε, για παράδειγμα στο πλαίσιο μιας έρευνας ή ενός διαγωνισμού. Αυτή η επεξεργασία διενεργείται από εμάς, ως τον μοναδικό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Αν μας έχετε γνωστοποιήσει δεδομένα επειδή συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό, θα τα επεξεργαστούμε μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για να σας αποστείλουμε κάποιο βραβείο. Μετά την παράδοση του βραβείου ή εάν δεν κερδίσετε, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει μέσω ερευνών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ανώνυμη μορφή, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι από τις προσφορές μας. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας για συνεχή βελτίωση των προσφορών μας και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

22. Google Analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics της εταιρείας Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία; “Google”) για την ανάλυση των επισκεπτών του ιστοτόπου μας. Η Google χρησιμοποιεί cookie. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση ενός διαδικτυακού προϊόντος ή υπηρεσίας από χρήστες, γενικά διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους μας για να αξιολογεί τη χρήση των διαδικτυακών προϊόντων και των υπηρεσιών μας από χρήστες, για να ετοιμάζει αναφορές σχετικά με δραστηριότητες που αφορούν αυτά τα διαδικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες μας και για να μας παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη χρήση του διαδικτύου. Από τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρηστών.

Χρησιμοποιούμε Google Analytics μόνο με την ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία Google θα περικόπτει τη διεύθυνση IP χρηστών εντός Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών που συμμετέχουν στη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ολόκληρη η διεύθυνση IP διαβιβάζεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται εκεί, μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookie, μέσω των ρυθμίσεων στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, αντίστοιχα.

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookie, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση της προσθήκης για πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=us.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση των δεδομένων σας στις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

23. Υπηρεσίες Προώθησης της Google

Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίας προώθησης και επαναπροώθησης της Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία; “Google”). Αυτές οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν να εμφανίζουμε διαφημίσεις με πιο στοχευμένο τρόπο, ώστε να παρουσιάζουμε διαφημίσεις που ενδιαφέρουν τους χρήστες. Μέσω της επαναπροώθησης, προβάλλονται διαφημίσεις και προϊόντα σε χρήστες που σχετίζονται με κάποιο ενδιαφέρον που έχει οριστεί από δραστηριότητα σε άλλους ιστότοπους εντός του Δικτύου Google. Για αυτούς τους σκοπούς, η Google χρησιμοποιεί έναν κώδικα, όποτε είναι προσβάσιμος ο ιστότοπός μας, και ό,τι αναφέρεται ως ετικέτες (επανα)προώθησης ενσωματώνονται στον ιστότοπο. Με τη βοήθειά τους, ένα μεμονωμένο cookie, λ.χ. ένα μικρό αρχείο, αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη (μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συγκρίσιμες τεχνολογίες αντί των cookie). Τα cookie μπορούν να οριστούν από διάφορους τομείς, όπως google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ή googleadservices.com. Το αρχείο καταγράφει ποιες εφαρμογές έχουν επισκεφθεί οι χρήστες, ποιο περιεχόμενο τους ενδιαφέρει και ποιες προσφορές έχουν χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, αποθηκεύονται τεχνικές πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος, σχετικών ιστότοπων, η διάρκεια της επίσκεψης, καθώς και τυχόν επιπρόσθετα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών προϊόντων και των υπηρεσιών. Η διεύθυνση IP των χρηστών καταγράφεται επίσης, παρότι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια του Google Analytics, οι διευθύνσεις IP εντός Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περικόπτονται.

Όλα τα δεδομένα χρήστη επεξεργάζονται μόνο ως ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα. Η Google δεν αποθηκεύει τυχόν ονόματα ή διευθύνσεις email. Ως εκ τούτου όλες οι εμφανιζόμενες διαφημίσεις δεν προβάλλονται αποκλειστικά για ένα άτομο, αλλά για τον κάτοχο του cookie. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από την Google και διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές στις ΗΠΑ.

Μία από τις υπηρεσίες προώθησης της Google που χρησιμοποιούμε είναι το διαδικτυακό πρόγραμμα διαφήμισης Google AdWords. Στην περίπτωση του Google AdWords, κάθε πελάτης AdWords λαμβάνει διαφορετικό cookie μετατροπής. Συνεπώς, η παρακολούθηση των cookie μπορεί να γίνει μόνο μέσω των ιστότοπων των πελατών AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για πελάτες AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπής. Οι πελάτες AdWords βλέπουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που ταυτοποιεί προσωπικά τους χρήστες.

Μπορεί να συμπεριλάβουμε διαφημίσεις τρίτων, βάσει της Υπηρεσίας Προώθησης της Google, που αποκαλείται DoubleClick. Το DoubleClick χρησιμοποιεί cookie για να επιτρέπει στο Google και τους συνεργαζόμενους ιστοτόπους του να τοποθετούν διαφημίσεις, βάσει των επισκέψεων χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε άλλους ιστότοπους του διαδικτύου.

Οι υπηρεσίες της Google χρησιμοποιούν το εργαλείο Google Tag Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη χρήση δεδομένων από τη Google για σκοπούς προώθησης, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα σύνοψης: https://www.google.com/policies/technologies/ads, η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στο https://www.google.com/policies/privacy.

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από τις υπηρεσίες προώθησης της Google, μπορείτε να το πράξετε, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις και τις επιλογές εξαίρεσης που παρέχει η Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση των δεδομένων σας στις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

24. Διαφημίσεις Microsoft Bing

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο μετατροπής και παρακολούθησης Διαφημίσεων Bing της Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) ως μέρος του ιστοτόπου μας. Η Microsoft αποθηκεύει ένα cookie στον υπολογιστή του χρήστη ώστε να επιτρέψει την ανάλυση της χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών μας. Το προαπαιτούμενο για αυτό είναι ότι ο χρήστης έχει αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης από τις Διαφημίσεις Microsoft Bing. Αυτό επιτρέπει στη Microsoft και σε εμάς να γνωρίζουμε ότι κάποιος έχει κάνει κλικ σε μια διαφήμιση και έχει ανακατευθυνθεί στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και έχει μεταβεί σε μια προκαθορισμένη σελίδα-στόχο. Βλέπουμε μόνο τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμιση Bing και στη συνέχεια ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα-στόχο (μετατροπές). Δεν αποθηκεύονται διευθύνσεις IP. Δεν αποκαλύπτεται καμία άλλη προσωπική πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα cookie που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις Microsoft Bing στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία παρακολούθησης Διαφημίσεων Bing, μπορείτε να αναφέρετε την εναντίωσή σας στη Microsoft, στην παρακάτω διεύθυνση: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

25. Παρακολούθηση Μετατροπών Twitter

Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία “Παρακολούθηση μετατροπών” της Twitter Inc., (1355 Market Street # 900, San Francisco, CA 94103, “Twitter”). Η Twitter αποθηκεύει ένα cookie στον υπολογιστή του χρήστη ώστε να επιτρέψει την ανάλυση της χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών μας. Το εργαλείο Παρακολούθησης Μετατροπών της εταιρείας Twitter παρακολουθεί τις δραστηριότητες των χρηστών, αφότου έχουν δει διαφημίσεις ή αλληλεπιδράσει με διαφημίσεις στο Twitter. Η Παρακολούθηση Μετατροπών του Twitter σας επιτρέπει να εκχωρείτε μετατροπές, όπως ενεργούς συνδέσμους, retweet ή δεδομένα “μου αρέσει”.

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην παρακολούθηση, μπορείτε να το πράξετε, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Digital Advertising Alliance που υπάρχει στη διεύθυνση optout.aboutads.info.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

26. Taboola

Χρήση τεχνολογιών που ανήκουν στην Taboola Inc. Η (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) μάς επιτρέπει να χρησιμοποιούμε διαφημίσεις που στοχεύουν συγκεκριμένους χρήστες, βάσει συμπεριφοράς περιήγησης ιστού και ενδιαφερόντων του πελάτη. Η Taboola χρησιμοποιεί cookie (ή παρόμοιες τεχνολογίες), για να εξακριβώνει ποιους ιστότοπους επισκέπτεστε συχνά και να καταγράφει τις κινήσεις σας στον ιστότοπό μας. Η Taboola συλλέγει δεδομένα που σχετίζονται με συσκευές και δεδομένα πρωτοκόλλου, και δημιουργεί προφίλ χρήσης με ψευδώνυμα. Τα προφίλ χρήστη δεν συγχωνεύονται με τα δεδομένα που σχετίζονται με τον φορέα του ψευδώνυμου και δεν επιτρέπουν συμπεράσματα με βάση προσωπικά δεδομένα. Για να γίνουν τα παραπάνω, γνωστοποιούμε τη διεύθυνση IP σας στην Taboola. Αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το έννομο οικονομικό συμφέρον μας (Άρθρο 6, παράγραφος 1, ΣΤ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ/GDPR). Μπορείτε να αρνηθείτε να συμπεριληφθείτε στην παρακολούθηση μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Αφού εξαιρεθείτε επιτυχώς, δεν θα βλέπετε πλέον εξατομικευμένο περιεχόμενο ή διαφημίσεις.

27. Ανάλυση διαφημίσεων σε ιστοτόπους τρίτων

Χρησιμοποιούμε διαφημιστικούς χώρους σε ιστοτόπους τρίτων ως μέσο διαφήμισης. Ως διαφημιζόμενοι, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να στοχεύσουμε σε ομάδες συγκεκριμένου ενδιαφέροντος και χρηστών, όταν προβάλουμε τις διαφημίσεις μας. Συνεργαζόμαστε με πολλούς τρίτους παρόχους για να προβάλουμε τις διαφημίσεις μας.

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες και συστήματα που παρέχονται από τρίτους για να κατανείμουμε τον διαφημιστικό χώρο και να επιλέξουμε τις ομάδες ενδιαφέροντος. Προκειμένου να μετρήσουμε και να βελτιστοποιήσουμε την επιτυχία των διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος, ορισμένα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν cookie και άλλα τεχνικά μέσα στον ιστότοπό μας, προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Αν, κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας, γίνεται συλλογή και μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτο πάροχο, αυτή η επεξεργασία δεδομένων στηρίζεται στη νομική βάση του άρθ. 6 παρ. 1 λήμμα. στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Η επεξεργασία εκτελείται προκειμένου να προστατέψουμε τα νόμιμα οικονομικά μας συμφέροντα που αφορούν το μάρκετινγκ του ιστοτόπου μας.

Συνεργαζόμαστε με τους ακόλουθους παρόχους:

 • Xandr

  Για την παροχή διαφημίσεων, συνεργαζόμαστε με τον τρίτο πάροχο Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th , New York, NY 10010, USA (Xandr). Για αυτόν τον σκοπό, εγκαταστήσαμε ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης από την Xandr στον ιστότοπό μας. Με το εικονοστοιχείο παρακολούθησης, μπορούμε να ακολουθήσουμε τις ενέργειες των παικτών στον ιστότοπό μας. Συλλέγονται και αποστέλλονται στη Xandr μόνο στατιστικές πληροφορίες. Αν θέλεις να αποσύρεις τη συναίνεσή σου στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Xandr, μπορείς να απενεργοποιήσεις την παρακολούθηση της Xandr κάνοντας κλικ στο κουμπί της απόσυρσης συναίνεσης στη διεύθυνση https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.

  Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική απορρήτου της Xandr εδώ: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση των δεδομένων σας στις ΗΠΑ. Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

 • Quantcast

  Συνεργαζόμαστε επίσης με την Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irland. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιούμε τις γνωστές ως ετικέτες Quantcast. Συλλέγουμε και μεταδίδουμε μόνο στατιστικά δεδομένα στην Quantcast. Μπορείς να βρεις τον σύνδεσμο προς την Πολιτική απορρήτου της Quantcast εδώ: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Μπορείς να απενεργοποιήσεις την παρακολούθηση Quantcast εδώ: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

28. Ενσωματωμένες Υπηρεσίες και Περιεχόμενο Τρίτων

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες και περιεχόμενο (εφεξής καλούμενα συνολικά ως “περιεχόμενο”) που παρέχονται από τρίτους στον ιστότοπό μας. Για αυτού του είδους την ενσωμάτωση, είναι τεχνικά απαραίτητη ή επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας, ώστε το περιεχόμενο να μπορεί να σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η διεύθυνση IP σας ως εκ τούτου, θα διαβιβαστεί στον αντίστοιχο τρίτο πάροχο.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται για να διαφυλάξει τα έννομα συμφέροντά μας, για τη βελτίωση και τις εμπορικές λειτουργίες του ιστοτόπου μας, σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Η γλώσσα προγραμματισμού Java χρησιμοποιείται τακτικά για την ενσωμάτωση περιεχομένου. Ως εκ τούτου, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων, απενεργοποιώντας τις λειτουργίες Java στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Έχουμε ενσωματώσει περιεχόμενο από την εταιρεία Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία; “Google”) στον ιστότοπό μας:

 • “Google Maps” για την προβολή χαρτών,
 • “Google Web Fonts” για τη χρήση γραμματοσειρών της Google,
 • “YouTube” για την προβολή βίντεο.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση των δεδομένων σας στις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

29. Διαφημισεις σε παιχνιδια

Προσφέρουμε διαφημίσεις εντός παιχνιδιού στα παιχνίδια μας web, οι οποίες σου επιτρέπουν να παρακολουθείς ακολουθίες βίντεο από τρίτους παρόχους που χρηματοδοτούνται μέσω διαφημίσεων. Αυτό , για παράδειγμα, καθιστά δυνατή τη δωρεάν χρήση περιεχομένου που κανονικά είναι επί πληρωμή.

Τα δεδομένα που παρέχεις κατά τη χρήση διαφημιστικών μέσων συλλέγονται και αναλύονται, με τη διαδικασία που θα εξηγηθεί λεπτομερέστερα παρακάτω. Ο πάροχος υπηρεσιών μας Google Ad Manager από τη Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) μάς επιτρέπουν να αξιοποιούμε αυτό το είδος της δημιουργίας εσόδων από διαφημίσεις. Ο πάροχος υπηρεσίας αναλαμβάνει τον έλεγχο των διαφημιστικών δικτύων εντός παιχνιδιού. Αυτό συμπεριλαμβάνει την κοινή χρήση ορισμένων παραμέτρων με τα διαφημιστικά δίκτυα μέσω μιας διεπαφής: διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, περιοχή (περισσότερες πληροφορίες). Ο σκοπός αυτής της μετάδοσης πληροφοριών είναι η προβολή του πλέον σχετικού διαφημιστικού υλικού για τον χρήστη. Τα προαναφερθέντα διαφημιστικά δίκτυα ενδέχεται επίσης να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η διεύθυνση IP, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν το συγκεκριμένο διαφημιστικό υλικό.

Η εξαίρεση από εξατομικευμένες διαφημίσεις και διαφημίσεις με βάση τα συμφραζόμενα δεν καταργεί τις διαφημίσεις στα παιχνίδια μας. Θα εξακολουθήσουν να προβάλλονται περιορισμένες διαφημίσεις, οι οποίες δεν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και είναι λιγότερο συναφή με τους χρήστες.

Η συναίνεσή σου αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία πληροφοριών σε σχέση με τις διαφημίσεις εντός παιχνιδιού (Άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). Ως χρήστης, μπορείς να εξαιρεθείς από την χρήση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα στις διαφημίσεις οποιαδήποτε στιγμή στο Κέντρο προτιμήσεων (σύνδεσμος παρακάτω). Σε μια τέτοια περίπτωση, όλες οι ψευδώνυμες πληροφορίες ανωνυμοποιούνται από εμάς, το οποίο σημαίνει ότι θα προβάλλονται μόνο περιορισμένες διαφημίσεις.


Πιθανοί συνεργάτες διαφήμισης https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Τα Δικαιώματά σας

Ως ενδιαφερόμενα μέλη, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας εναντίον μας. Συγκεκριμένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την Ενότητα 34 του BDSG, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ή όχι και σε ποιο βαθμό, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την Ενότητα 35 του BDSG.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα διαβίβασης αυτών των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας υποστήριξης.

31. Δικαίωμα Εναντίωσης

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία, όπως αυτές εκτελούνται σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα ε και γράμμα στ στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ως νομική βάση.


32. Απόρρητο ανηλίκων

Η υπηρεσία δεν απευθύνεται ούτε προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα που γνωρίζουμε ότι είναι πράγματι κάτω των 16 ετών.

33. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση:

Altigi GmbH/Goodgame Studios
c/o Data Protection Officer / Confidential
Theodorstrasse 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

34. Παράπονα στις Κυβερνητικές Αρχές

Εάν θεωρείτε ότι αυτή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβαίνει όσα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, σύμφωνα με το Άρθρο 77 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Έκδοση 01/2022

Πολιτική Απορρήτου για εφαρμογές (apps)

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν για όλες τις εφαρμογές μας (apps). Η χρήση αυτών των εφαρμογών μπορεί να εμπεριέχει επεξεργασία προσωπικών στοιχείων. Σκοπός μας είναι οι παρακάτω πληροφορίες να σας παρέχουν συνοπτική ενημέρωση αυτών των διαδικασιών επεξεργασίας, ώστε να μπορέσετε να τις κατανοήσετε. Για τη διασφάλιση της θεμιτής επεξεργασίας, θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιώματά σας, βάσει του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Η Goodgame Studios (Altigi GmbH), με έδρα Theodorstrasse 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg (εφεξής αποκαλούμενη ως “εμείς” ή “μας”) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων.

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Επικοινωνία
 2. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
 3. Διάρκεια Αποθήκευσης
 4. Διαβίβαση των Δεδομένων
 5. Συλλογή Δεδομένων κατά τη Λήψη
 6. Δικαιώματα Πρόσβασης για αυτήν την Εφαρμογή
 7. Φόρμα Επικοινωνίας
 8. Εγγραφή και Σύνδεση
 9. Περιεχόμενο του Facebook
 10. Επεξεργασία Δεδομένων στα Παιχνίδια μας
 11. Πληρωμές μέσω της Εφαρμογής μας
 12. Ενημερωτικό Δελτίο
 13. Χρήση διεύθυνσης email
 14. Έρευνες
 15. Επεξεργασία Αρχείων Καταγραφής Εφαρμογής
 16. Bugsnag
 17. Αντιμετώπιση Απάτης
 18. Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (SDK) του Facebook
 19. Πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα μας στο Facebook
 20. Υπηρεσίες Προώθησης της Google
 21. Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού της Google (Firebase Analytics)
 22. Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού της AppsFlyer
 23. Διαφημίσεις Microsoft Bing
 24. Taboola
 25. Pinterest
 26. Διαφήμιση σε εφαρμογές
 27. Δικαίωμα Εναντίωσης
 28. Τα Επιπρόσθετα Δικαιώματά σας
 29. Απόρρητο ανηλίκων
 30. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
 31. Παράπονα στις Κυβερνητικές Αρχές

1.    Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, ή σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε, μπορεί να εμπεριέχει επεξεργασία προσωπικών στοιχείων. Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” υπό τον νόμο προστασίας δεδομένων αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο. Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) θεωρείται επίσης δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Μια διεύθυνση IP χορηγείται σε κάθε συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο, από τον πάροχο της υπηρεσίας διαδικτύου, ώστε να μπορεί να στείλει και να ανακτήσει δεδομένα. Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές, συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, συλλέγουμε αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο που την χρησιμοποιείτε.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς επεξεργασίας δεδομένων του ΓΚΠΔ και του Γερμανικού BDSG. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο στα πλαίσια που μας επιτρέπεται νομικά. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις εφαρμογές, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο κατόπιν δικής σας συναίνεσης (Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του ΓΚΠΔ), για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέλος ή για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (Άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα β, του ΓΚΠΔ), για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα γ, του ΓΚΠΔ) ή για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή των έννομων συμφερόντων τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του ΓΚΠΔ).

3.    Διάρκεια Αποθήκευσης

Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες ενότητες, θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση συμβατικών ή καταστατικών σκοπών μας.

4.    Διαβίβαση των Δεδομένων

Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες ενότητες, η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται στους εξυπηρετητές των παρόχων τεχνικής υπηρεσίας, κατόπιν δικής μας εντολής, για αυτόν τον σκοπό. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών θα επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο αφότου έχουν λάβει ρητές οδηγίες και έχουν συμβατική υποχρέωση να εγγυώνται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία δεδομένων.

Στον βαθμό που αναφερόμαστε σε ενσωματωμένες υπηρεσίες σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, θεωρείται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στις συγκεκριμένες έδρες αυτών των παρόχων. Αυτοί οι πάροχοι μπορεί να εδρεύουν σε αποκαλούμενη τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις ενότητες που περιγράφουν κάθε υπηρεσία.

5.    Συλλογή Δεδομένων κατά τη Λήψη

Όταν πραγματοποιείτε λήψη της εφαρμογής, δεν διαβιβάζουμε ενεργά πληροφορίες στο σχετικό ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store, κ.λπ.). Εάν θέλετε να μάθετε ποια δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται το σχετικό ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου που εφαρμόζεται για αυτό. Δεν ελέγχουμε την πιθανή συλλογή δεδομένων από τα καταστήματα εφαρμογών. Τα ίδια φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της επεξεργασίας τυχών προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με το Άρθρο 7(4) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

6.    Δικαιώματα Πρόσβασης για αυτήν την Εφαρμογή

Αυτή η εφαρμογή απαιτεί διάφορα δικαιώματα πρόσβασης στη συσκευή σας. Αυτά απαιτούνται για να εξασφαλίζονται συγκεκριμένες λειτουργίες των εφαρμογών μας. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να κάνετε μόνο λήψη ενημερώσεων με τη χρήση ασύρματης σύνδεσης, η εφαρμογή απαιτεί πρόσβαση στην ασύρματη σύνδεσή σας. Αν θέλετε να αγοράσετε πρόσθετο περιεχόμενο μέσω της εφαρμογής, ενδέχεται να χρειαζόμαστε πρόσβαση στο απαραίτητο περιβάλλον εργασίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι λεγόμενες “ειδοποιήσεις push”, με τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας για την εμφάνιση ενός μηνύματος απευθείας στη συσκευή σας. Τα δικαιώματα πρόσβασης στην κινητή συσκευή σας εξαρτώνται από το λειτουργικό σύστημα (π.χ. Android, iOS κ.λπ.) και το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε η εφαρμογή (π.χ. Google Play Store, Apple App Store, Amazon κ.λπ.). Κατά κανόνα, πριν από την εγκατάσταση θα λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης που απαιτούνται από την εφαρμογή μας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των τεχνικά απαραίτητων δικαιωμάτων πρόσβασης, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Όλα τα περαιτέρω δικαιώματα πρόσβασης βασίζονται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Στις “Ρυθμίσεις” του Apple iOS, μπορείτε να δείτε οποιαδήποτε στιγμή, μια σύνοψη του περιεχομένου στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εφαρμογές μας. Μπορείτε να περιορίσετε αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αργότερα.

Στο Android, επίσης απαιτούνται διάφορα δικαιώματα πρόσβασης στην κινητή συσκευή σας. Στις “Ρυθμίσεις/Εφαρμογές”, μπορείτε να ελέγξετε αργότερα τα δικαιώματα πρόσβασης των εφαρμογών μας.

7.    Φόρμα Επικοινωνίας

Στην εφαρμογή μας υπάρχει φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η μεταφορά των δεδομένων σας είναι κρυπτογραφημένη.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Όλα τα πεδία δεδομένων που σημειώνονται ως υποχρεωτικά, απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν παρέχονται, δεν μπορεί να υπάρξει παροχή συμβατικών υπηρεσιών. Η παροχή τυχόν επιπλέον δεδομένων είναι εθελοντική. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να μας στείλετε μήνυμα, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email επικοινωνίας.

8.    Εγγραφή και Σύνδεση

Για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες της εφαρμογής, απαιτείται εγγραφή μέσω της εφαρμογής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, τίθεται σε ισχύ μια σύμβαση χρήσης.

Στο πλαίσιο αυτής της χρήσης, επεξεργάζονται μόνο οι πληροφορίες που παρέχετε. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στην οθόνη εγγραφής. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Η παροχή πληροφοριών που επισημαίνονται ως υποχρεωτικές είναι απολύτως απαραίτητη για τον ορισμό σχέσης χρήστη. Τα δεδομένα που παρέχονται, θα επεξεργάζονται μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στους όρους χρήσης και θα αποθηκεύονται μόνο για τη διάρκεια της χρήσης. Μπορείτε να παύσετε τη χρήση, ανά πάσα στιγμή, απενεργοποιώντας τον λογαριασμό χρήστη σας.

9.    Περιεχόμενο του Facebook

Σας προσφέρουμε επίσης την επιλογή της πιο εύκολης εγγραφής για τα παιχνίδια και τις υπηρεσίες μας, μέσω Facebook. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπάρχοντα λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook για τον σκοπό αυτό. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο “Σύνδεση μέσω Facebook”, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο εγγραφής μέσω της διαδικτυακής πύλης μας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να διαθέτετε ήδη έναν λογαριασμό στο Facebook ή να έχετε πρόσβαση στο Facebook.

Εάν θέλετε να εγγραφείτε σε μία από τις υπηρεσίες μας, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Facebook, το πρώτο βήμα στη διαδικασία εγγραφής θα σας ανακατευθύνει αμέσως στο Facebook. Στη συνέχεια, το Facebook θα σας ζητήσει να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε. Σε καμία περίπτωση, δεν έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Ως δεύτερο βήμα, θα συνδέσετε το προφίλ σας στο Facebook με την υπηρεσία στην οποία θέλετε να εγγραφείτε. Στο σημείο αυτό, θα ενημερωθείτε για το ποια δεδομένα από το προφίλ σας στο Facebook θα διαβιβάζονται σε εμάς. Αυτές οι πληροφορίες είναι συνήθως οι “δημόσιες πληροφορίες” σας στο Facebook και οι πληροφορίες τις οποίες έχετε κάνει διαθέσιμες στο κοινό ή έχετε εγκρίνει για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι πληροφορίες αυτού του τύπου κατά κανόνα περιλαμβάνουν το όνομά σας, την εικόνα προφίλ και τη φωτογραφία εξωφύλλου σας, το φύλο σας, τα δίκτυά σας, το όνομα χρήστη σας (Facebook URL) και τον αριθμό ID χρήστη σας (Facebook ID). Θα χρησιμοποιούμε επίσης τη διεύθυνση email που έχετε αποθηκεύσει στο Facebook για να επικοινωνούμε μαζί σας εκτός Facebook. Μπορείτε να δείτε μια σύνοψη των διαθέσιμων πληροφοριών στο προφίλ σας, στο μενού “Γενικές ρυθμίσεις λογαριασμού” του προφίλ σας στο Facebook: (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

Η νομική βάση για αυτήν τη συλλογή και αποθήκευση πραγματοποιείται με τη συναίνεσή σας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εάν θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ της δυνατότητας “Σύνδεση μέσω Facebook” και της υπηρεσίας μας, συνδεθείτε στο Facebook και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο προφίλ σας. Ως αποτέλεσμα, δεν θα έχουμε πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες από το προφίλ σας στο Facebook.

10. Επεξεργασία Δεδομένων στα Παιχνίδια μας

Στα παιχνίδια μας έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε διάφορες ενέργειες σε επίπεδο παίκτη. Αυτό ειδικότερα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων που παρέχονται κατά την εγγραφή και τις ενέργειές σας κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Για τον σκοπό αυτόν, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως τη διεύθυνση IP σας. Χρειάζεται να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελούμε λειτουργίες που σχετίζονται με τα παιχνίδια. Για αυτόν τον λόγο, επεξεργάζονται βάσει του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

11. Πληρωμές μέσω της Εφαρμογής μας

Γενικά, μπορείτε να έχετε απολαμβάνετε τα παιχνίδια μας, χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας. Εάν πληρώνετε για δραστηριότητες που έχουν χρέωση στα παιχνίδια μας, τα προσωπικά δεδομένα σας θα συλλεχθούν από τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσίας πληρωμής.

Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με πληρωμή, όπως τα δεδομένα επικοινωνίας και πληρωμής σας, αρχικά συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον αντίστοιχο πάροχο πληρωμής. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Για πληρωμές, συλλέγουμε τη γεωγραφική τοποθεσία της διεύθυνσης IP σας που μας επιτρέπει να καθορίσουμε σε ποια χώρα βρίσκεστε. Η νομική βάση αυτής της συλλογής δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα γ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση. Η έννομη υποχρέωση προκύπτει από την Οδηγία 2006/112/ΕΚ (Οδηγία MOSS).

Λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες από παρόχους πληρωμής που σχετίζονται με την πρόληψη απάτης κατά τις πληρωμές. Η νομική βάση αυτής της συλλογής δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα γ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση.

12. Ενημερωτικό Δελτίο

Στην επόμενη ενότητα, θα λάβετε γνώση για τα ενημερωτικά μας δελτία, καθώς και άλλου είδους email επιχειρηματικού χαρακτήρα, ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το δικαίωμά σας για εναντίωση. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμφωνείτε να το λαμβάνετε και συμφωνείτε με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η νομική βάση είναι η συναίνεσή σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, και η Ενότητα 7, παράγραφος 2 αρ. 3 της Γερμανικής Νομοθεσίας έναντι του Αθέμιτου Ανταγωνισμού (UWG). Δεν περιλαμβάνουμε τις ακόλουθες πληροφορίες, υπό την έννοια του όρου “επικοινωνία διαφήμισης”: Πληροφορίες σχετικά με τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες και πληροφορίες που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών μας προς χρήστες.

Για την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο, χρησιμοποιούμε τη διαδικασία διπλής επιλογής που επιτρέπει την επιβεβαίωση της διεύθυνσης του email σας. Αυτή η επιβεβαίωση απαιτείται ώστε να μην μπορεί κανείς άλλος να εγγραφεί με διεύθυνση email που δεν του ανήκει. Οι εγγραφές στο ενημερωτικό δελτίο παρέχονται κατόπιν σύνδεσης, ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στοιχεία για τη διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα με κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση της σύνδεσης, την ώρα επιβεβαίωσης, καθώς και τη διεύθυνση IP. Τυχόν αλλαγές στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στον πάροχο υπηρεσίας που αποστέλλει τα ενημερωτικά δελτία, καταγράφονται επίσης. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει δοθεί συναίνεση. Η νομική βάση προκύπτει από τη νομική μας υποχρέωση για καταγραφή της συναίνεσής σας (Άρθρο 6 παράγραφος 1 γράμμα γ σε συνδυασμό με το Άρθρο 7 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Τα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται με τη βοήθεια εξωτερικού παρόχου υπηρεσίας που εδρεύει στην ΕΕ, στον οποίον έχουμε αναθέσει αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας, σύμφωνα με κανονιστικές απαιτήσεις. Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν pixel που ανακτώνται από τον διακομιστή του παρόχου υπηρεσίας που αποστέλλει το ενημερωτικό δελτίο, αμέσως μόλις ανοιχθεί το ενημερωτικό δελτίο. Για τον σκοπό αυτής της ανάκτησης, συλλέγονται ορισμένες πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP και ο χρόνος ανάκτησης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς τεχνικής βελτίωσης ή για την ανάλυση ομάδων-στόχων και τη συμπεριφορά ανάγνωσής τους, βάσει των τοποθεσιών ανάκτησης (που ορίζονται με τη χρήση της διεύθυνσης IP) ή τους χρόνους πρόσβασης. Η συλλογή στατιστικών δεδομένων περιλαμβάνει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με το εάν και πότε ανοίγονται τα ενημερωτικά δελτία και ποιοι σύνδεσμοι έχουν επιλεγεί με κλικ, καθώς και πότε έχει πραγματοποιηθεί το κλικ. Για τεχνικούς λόγους, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ανατεθούν στους μεμονωμένους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου. Αυτές οι αναλύσεις έχουν κύριο σκοπό να μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τις συνήθειες ανάγνωσης των χρηστών μας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας σε αυτούς ή να στέλνουμε διαφορετικό περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Η προσωποποιημένη ανάλυση πραγματοποιείται με τη συναίνεσή σας, την οποία λάβαμε κατά τη συλλογή της διεύθυνσης email σας. Η νομική βάση αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Μπορείτε να το κάνετε εύκολα, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος επικοινωνίας μας ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα υποστήριξης. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να ζητήσετε μεμονωμένες αλλαγές για την υπηρεσία παροχής που αποστέλλει τα ενημερωτικά δελτία ή για τις αναλύσεις στατιστικών στοιχείων. Εάν επιθυμείτε ακύρωση, θα πρέπει να ακυρώσετε όλη την εγγραφή.

13. Χρήση διεύθυνσης email

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη διεύθυνση email που εισήγαγες κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή πληρωμής, για να μείνεις ενημερωμένος σχετικά με παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε. Αυτό εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για επικοινωνία με υπάρχοντες πελάτες με σκοπό το απευθείας μάρκετινγκ. Νομική βάση αποτελεί το Άρ. 6 παρ. 1 εδάφιο f του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με την. § Ενότητα 7 (3) του Νόμου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού. Μπορείς να ανακαλέσεις την άδειά σου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να επιβληθούν χρεώσεις, εκτός από τις χρεώσεις συναλλαγής, σύμφωνα με τις βασικές τιμές. Για να γίνει αυτό, μπορείς να καταργήσεις την εγγραφή σου, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που περιέχεται σε κάθε email.

14. Έρευνες

Κατά καιρούς διεξάγουμε έρευνες ικανοποίησης πελατών για τα παιχνίδια μας. Για τον σκοπό αυτόν, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως αυτά παρέχονται στις έρευνες.

Η νομική βάση της χρήσης αυτών των πληροφοριών πραγματοποιείται κατόπιν συναίνεσής σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ανάκληση της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της εταιρείας SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) για τη διεξαγωγή των ερευνών. Η SurveyMonkey συλλέγει επιπλέον πληροφορίες από συμμετέχοντες, υπό τη μορφή cookie, που προορίζονται μόνο για να διασφαλίσουν ότι η υπηρεσία έρευνας είναι απόλυτη χρηστική και ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται για τον σκοπό που προορίζονται.

Η νομική βάση για την επεξεργασία επιπλέον πληροφοριών, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εάν δεν συμμετάσχετε στην έρευνά μας, δεν θα συλλεχθεί καμία προσωπική σας πληροφορία.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

15. Επεξεργασία Αρχείων Καταγραφής Εφαρμογής

Εάν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, οι γενικές πληροφορίες (που δεν χρησιμοποιούνται σε ατομική βάση) αρχικά αποθηκεύονται αυτόματα, δηλαδή όχι μέσω εγγραφής. Για παράδειγμα, οι web διακομιστές μας συνήθως αποθηκεύουν τις παρακάτω πληροφορίες: IP, Ταυτότητα Συσκευής, Είδος Συσκευής, Λειτουργικό Σύστημα, χρόνο του αιτήματος διακομιστή.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται για να διαφυλάξει τα έννομα συμφέροντά μας, σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Αυτή η επεξεργασία χρησιμοποιείται για λόγους τεχνικής διαχείρισης και ασφάλειας εφαρμογής.

16. Bugsnag

γρήγορα σφάλματα στα παιχνίδια μας, τα οποία έχουν προκαλέσει δυσλειτουργία ή διακοπή λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Αν σημειωθεί σφάλμα, το αναγνωριστικό παίκτη, το όνομα παίκτη και, αν ισχύει, λεπτομέρειες της σελίδας ή της εφαρμογής όπου σημειώθηκε το σφάλμα και τα δεδομένα που είναι ενσωματωμένα σε αυτήν μεταδίδονται στο Bugsnag για αξιολόγηση του σφάλματος.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου του Bugsnag: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Η νομική βάση της επεξεργασίας βρίσκεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο f του ΓΚΠΔ, καθώς αυτή η υπηρεσία εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για επίλυση τεχνικών θεμάτων με στοχευμένο τρόπο. Η μετάδοση των ανωτέρω πληροφοριών στο Bugsnag είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους. Η επεξεργασία των ενστάσειων σχετικά με αυτήν την επεξεργασία θα γίνεται από την υπηρεσία υποστήριξης: https://support.goodgamestudios.com/

17. Αντιμετώπιση Απάτης

Επεξεργαζόμαστε ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP ή το ID συσκευής, για την ανάλυση σημάτων, ώστε να εντοπίζουμε απάτη από τρίτους στο πλαίσιο της απόκτησης πελατών. Για να το επιτύχουμε, λαμβάνουμε υποστήριξη από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσίας, που έχουμε διασφαλίσει ότι δεσμεύονται από τις ίδιες κανονιστικές απαιτήσεις. Η νομική βάση αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αυτή η επεξεργασία βοηθάει στην οργανωτική ασφάλεια της εφαρμογής.

18. Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (SDK) του Facebook

Χρησιμοποιούμε το Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (SDK) εντός της εφαρμογής μας. Το Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού του Facebook εκδίδεται και διαχειρίζεται από το Facebook. Χάρη σε αυτήν την ενσωμάτωση, μπορούμε να συνδέσουμε διάφορες υπηρεσίες του Facebook με την εφαρμογή μας. Για παράδειγμα, αυτό επιτρέπει στους χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν το Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού του Facebook για να κοινοποιούν περιεχόμενο των εφαρμογών μας στο χρονολόγιό τους στο Facebook ή για να στέλνουν μηνύματα σε άλλους χρήστες του Facebook. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Facebook SDK στο iOS εδώ: https://developers.facebook.com/docs/ios. Για το Android, ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://developers.facebook.com/docs/android.

Η νομική βάση για την αποθήκευση αυτών των δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Συμβάντα Εφαρμογών Facebook: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία “Συμβάντα εφαρμογών Facebook” μέσω του Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού, για να παρακολουθούμε την απόδοση των διαφημιστικών προωθήσεών μας και τη χρήση του Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού του Facebook. Το Facebook απλώς μας παρέχει μια συνολική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών με την εφαρμογή μας. Δεν επηρεάζουμε τις πληροφορίες που θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα Συμβάντα Εφαρμογών Facebook.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Στις ρυθμίσεις των εφαρμογών μας, μπορείτε να δηλώσετε την εξαίρεσή σας από τη χρήση των Συμβάντων εφαρμογών για αυτούς τους σκοπούς.

19. Πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα μας στο Facebook

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας στο Facebook, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να παρουσιάζουμε την εταιρεία μας ή μεμονωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, ορισμένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Ο μόνος υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία Meta Platforms Ireland Limited (“Facebook”, στη διεύθυνση 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Επεξεργασία πληροφοριών σελίδας

Το Facebook μάς προμηθεύει με ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τη σελίδα μας στο Facebook, τα οποία μας βοηθούν στην κατανόηση του τύπου των ενεργειών που πραγματοποιεί το κοινό στη σελίδα μας (τις αποκαλούμενες “πληροφορίες σελίδας”). Αυτές οι πληροφορίες σελίδας δημιουργούνται βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τα άτομα που έχουν επισκεφθεί τη σελίδα μας. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται από το Facebook και από εμάς, ως από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας να αξιολογούμε τους τύπους των ενεργειών που πραγματοποιούνται στη σελίδα μας και να βελτιώνουμε τη σελίδα μας βάσει αυτών των ευρημάτων. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των πληροφοριών σελίδας με ένα συγκεκριμένο προφίλ του Facebook χρησιμοποιώντας τα δεδομένα “Like” για τη σελίδα μας.

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με το Facebook για να μοιραζόμαστε την ευθύνη επεξεργασίας. Στη συμφωνία ορίζεται ο διαχωρισμός των υποχρεώσεων ανάμεσα σε εμάς και το Facebook για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη δημιουργία πληροφοριών σελίδας, καθώς και τη συμφωνία ανάμεσα σε εμάς και το Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Επεξεργασία των δεδομένων που προμηθευόμαστε μέσω των σελίδων μας στο Facebook

Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που θέτετε στη διάθεσή μας μέσω των σελίδων μας στο Facebook. Τέτοιου είδους πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη σας στο Facebook, το όνομα παίκτη σας σε ένα από τα παιχνίδια μας, τα στοιχεία επικοινωνίας ή κάποιο μήνυμα προς εμάς. Επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εάν προηγουμένως σας έχουμε ζητήσει ρητά να μας τα κοινοποιήσετε, για παράδειγμα στο πλαίσιο μιας έρευνας ή ενός διαγωνισμού. Αυτή η επεξεργασία διενεργείται από εμάς, ως τον μοναδικό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Αν μας έχετε γνωστοποιήσει δεδομένα επειδή συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό, θα τα επεξεργαστούμε μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για να σας αποστείλουμε κάποιο βραβείο. Μετά την παράδοση του βραβείου ή εάν δεν κερδίσετε, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει μέσω ερευνών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ανώνυμη μορφή, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι από τις προσφορές μας. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας για συνεχή βελτίωση των προσφορών μας και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

20. Υπηρεσίες Προώθησης της Google

Στην εφαρμογή μας, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίας προώθησης και επαναπροώθησης της Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία; “Google”). Αυτές οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν να εμφανίζουμε διαφημίσεις με πιο στοχευμένο τρόπο, ώστε να παρουσιάζουμε διαφημίσεις που ενδιαφέρουν τους χρήστες. Μέσω της επαναπροώθησης, προβάλλονται διαφημίσεις και προϊόντα σε χρήστες που σχετίζονται με κάποιο ενδιαφέρον που έχει οριστεί από δραστηριότητα σε άλλες εφαρμογές εντός του Δικτύου Google. Για αυτούς τους σκοπούς, η Google χρησιμοποιεί έναν κώδικα, όποτε είναι προσβάσιμη η εφαρμογή μας, και ό,τι αναφέρεται ως ετικέτες (επανα)προώθησης ενσωματώνονται στην εφαρμογή. Με τη βοήθειά τους, ένα μεμονωμένο cookie, λ.χ. ένα μικρό αρχείο, αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη (μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συγκρίσιμες τεχνολογίες αντί των cookie). Τα cookie μπορούν να οριστούν από διάφορους τομείς, όπως google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ή googleadservices.com. Το αρχείο καταγράφει ποιες εφαρμογές έχουν επισκεφθεί οι χρήστες, ποιο περιεχόμενο τους ενδιαφέρει και ποιες προσφορές έχουν χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, αποθηκεύονται τεχνικές πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος, σχετικών εφαρμογών, η διάρκεια της επίσκεψης, καθώς και τυχόν επιπρόσθετα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών προϊόντων και τωνν υπηρεσιών. Η διεύθυνση IP των χρηστών καταγράφεται επίσης, παρότι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια του Google Analytics, οι διευθύνσεις IP εντός Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περικόπτονται.

Όλα τα δεδομένα χρήστη επεξεργάζονται μόνο ως ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα. Η Google δεν αποθηκεύει τυχόν ονόματα ή διευθύνσεις email. Ως εκ τούτου όλες οι εμφανιζόμενες διαφημίσεις δεν προβάλλονται αποκλειστικά για ένα άτομο, αλλά για τον κάτοχο του cookie. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από την Google και διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές στις ΗΠΑ.

Μία από τις υπηρεσίες προώθησης της Google που χρησιμοποιούμε είναι το διαδικτυακό πρόγραμμα διαφήμισης Google AdWords. Στην περίπτωση του Google AdWords, κάθε πελάτης AdWords λαμβάνει διαφορετικό cookie μετατροπής. Συνεπώς, η παρακολούθηση των cookie μπορεί να γίνει μόνο μέσω των εφαρμογών των πελατών AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για πελάτες AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπής. Οι πελάτες AdWords βλέπουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που ταυτοποιεί προσωπικά τους χρήστες.

Μπορεί να συμπεριλάβουμε διαφημίσεις τρίτων, βάσει της Υπηρεσίας Προώθησης της Google, που αποκαλείται DoubleClick. Το DoubleClick χρησιμοποιεί cookie για να επιτρέπει στο Google και τις συνεργαζόμενες εφαρμογές του να τοποθετούν διαφημίσεις, βάσει των επισκέψεων χρηστών σε αυτήν την εφαρμογή ή σε άλλες εφαρμογές του διαδικτύου.

Οι υπηρεσίες της Google χρησιμοποιούν το εργαλείο Google Tag Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη χρήση δεδομένων από τη Google για σκοπούς προώθησης, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα σύνοψης: https://www.google.com/policies/technologies/ads, η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στο https://www.google.com/policies/privacy

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από τις υπηρεσίες προώθησης της Google, μπορείτε να το πράξετε, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις και τις επιλογές εξαίρεσης που παρέχει η Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση των δεδομένων σας στις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

21. Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού της Google (Firebase Analytics)

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα ανάπτυξης “Google Firebase”, καθώς και σχετικές λειτουργίες και υπηρεσίες της Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία; “Google”). Το Google Firebase είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές και ιστότοπους. Το Google Firebase προσφέρει διάφορες λειτουργίες, οι οποίες αναφέρονται στην ακόλουθη σελίδα σύνοψης: https://firebase.google.com/products/

Οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την αποθήκευση των εφαρμογών, περιλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, καθώς και περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει ή πληροφορίες που σχετίζονται με την αλληλεπίδρασή τους με τις εφαρμογές. Το Google Firebase προσφέρει επίσης διασυνδέσεις που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών της εφαρμογής και άλλων υπηρεσιών.

Η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων των χρηστών διεξάγεται με τη χρήση της υπηρεσίας ανάλυσης του Firebase Analytics. Αυτή η υπηρεσία μας βοηθάει να καταγράφουμε τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών μας. Συμβάντα, όπως η πρώτη φορά που ανοίχθηκε μια εφαρμογή, η απεγκατάσταση μιας εφαρμογής, ενημερώσεις, σφάλματα ή η συχνότητα της χρήσης της εφαρμογής, καταγράφονται. Επίσης, καταγράφονται και αξιολογούνται και συγκεκριμένα ενδιαφέροντα χρηστών.

Οι πληροφορίες που επεξεργάζονται από το Google Firebase μπορεί να χρησιμοποιηθούν με άλλες υπηρεσίες της Google, όπως το Google Analytics και οι υπηρεσίες προώθησης της Google. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επεξεργάζονται μόνο ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες, όπως το Αναγνωριστικό Διαφήμισης Android ή το Αναγνωριστικό Διαφήμισης για iOS, για την ταυτοποίηση των κινητών συσκευών των χρηστών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη χρήση δεδομένων από τη Google για σκοπούς προώθησης, υπάρχουν στη σελίδα σύνοψης: https://www.google.com/policies/technologies/ads, η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στο https://www.google.com/policies/privacy.

Η νομική βάση της χρήσης, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από τις υπηρεσίες προώθησης της Google, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές εξαίρεσης που παρέχει η Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση των δεδομένων σας στις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

22. Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού της AppsFlyer

Στην εφαρμογή μας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης με τεχνολογίες της εταιρείας AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Για τον σκοπό αυτό συλλέγονται και αποθηκεύονται διάφορα δεδομένα περιόδου σύνδεσης και αλληλεπίδρασης από εσάς. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη χρηστικότητα των παιχνιδιών μας, αλλά και για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία χρήστη για εσάς. Τα δεδομένα περιόδου σύνδεσης και αλληλεπίδρασης δεν υποβάλλονται ποτέ σε επεξεργασία με προσωποποιημένη μορφή, αλλά με ψευδώνυμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την εταιρεία AppsFlyer, ανατρέξτε στη σχετική πολιτική απορρήτου αυτού του παρόχου: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Η νομική βάση της χρήσης, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε να παρακολουθήστε από την εταιρεία AppsFlyer στο μέλλον, μπορείτε να εξαιρεθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.appsflyer.com/optout

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

23. Διαφημίσεις Microsoft Bing

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο μετατροπής και παρακολούθησης Διαφημίσεων Bing της Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) ως μέρος της εφαρμογής μας. Η Microsoft αποθηκεύει ένα cookie στη συσκευή του χρήστη ώστε να επιτρέψει την ανάλυση της χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών μας. Το προαπαιτούμενο για αυτό είναι ότι ο χρήστης έχει αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή μας μέσω μιας διαφήμισης από τις Διαφημίσεις Microsoft Bing. Αυτό επιτρέπει στη Microsoft και σε εμάς να γνωρίζουμε ότι κάποιος έχει κάνει κλικ σε μια διαφήμιση και έχει ανακατευθυνθεί στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και έχει μεταβεί σε μια προκαθορισμένη σελίδα-στόχο. Βλέπουμε μόνο τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμιση Bing και στη συνέχεια ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα-στόχο (μετατροπές). Δεν αποθηκεύονται διευθύνσεις IP. Δεν αποκαλύπτεται καμία άλλη προσωπική πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα cookie που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις Microsoft Bing στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία παρακολούθησης Διαφημίσεων Bing, μπορείτε να αναφέρετε την εναντίωσή σας στη Microsoft, στην παρακάτω διεύθυνση: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

24. Taboola

Χρήση τεχνολογιών που ανήκουν στην Taboola Inc. Η (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) μάς επιτρέπει να χρησιμοποιούμε διαφημίσεις που στοχεύουν συγκεκριμένους χρήστες, βάσει συμπεριφοράς περιήγησης ιστού και ενδιαφερόντων του πελάτη. Η Taboola χρησιμοποιεί cookie (ή παρόμοιες τεχνολογίες), για να εξακριβώνει ποιους ιστότοπους επισκέπτεστε συχνά και να καταγράφει τις κινήσεις σας στον ιστότοπό μας. Η Taboola συλλέγει δεδομένα που σχετίζονται με συσκευές και δεδομένα πρωτοκόλλου, και δημιουργεί προφίλ χρήσης με ψευδώνυμα. Τα προφίλ χρήστη δεν συγχωνεύονται με τα δεδομένα που σχετίζονται με τον φορέα του ψευδώνυμου και δεν επιτρέπουν συμπεράσματα με βάση προσωπικά δεδομένα. Για να γίνουν τα παραπάνω, γνωστοποιούμε τη διεύθυνση IP σας στην Taboola. Αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το έννομο οικονομικό συμφέρον μας (Άρθρο 6, παράγραφος 1, ΣΤ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ/GDPR). Μπορείτε να αρνηθείτε να συμπεριληφθείτε στην παρακολούθηση μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Αφού εξαιρεθείτε επιτυχώς, δεν θα βλέπετε πλέον εξατομικευμένο περιεχόμενο ή διαφημίσεις.

25. Pinterest

Χρησιμοποιούμε διαφημιστικές υπηρεσίες που παρέχονται από το κοινωνικό δίκτυο Pinterest, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Pinterest Europe Ltd., στη διεύθυνση Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Χρησιμοποιούμε αυτήν την τοποθεσία για να μισθώσουμε διαφημιστικό χώρο με pin στο Pinterest.  Αν πατήσετε πάνω σε μια προσφορά μας μέσω ενός pin που έχουμε μισθώσει, το Pinterest θα επεξεργαστεί αυτήν την πληροφορία και θα μας τη μεταβιβάσει σε μορφή στατιστικών στοιχείων (μετατροπή). Αυτό μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε πόσοι χρήστες έχουν κάνει κλικ πάνω στα pin μας. Δεν αποκτούμε πληροφορίες που επιτρέπουν την προσωπική αναγνώριση των χρηστών μας. Επιπλέον, αναλύουμε κατά πόσον στη συνέχεια ο χρήστης προχωρά σε λήψη της εφαρμογής μας. Στον βαθμό που γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συμπερίληψή σας στην παρακολούθηση, μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Διαφήμιση σε εφαρμογές

Οι εφαρμογές μας σάς επιτρέπουν να παρακολουθείτε ακολουθίες βίντεο από τρίτους παρόχους που χρηματοδοτούνται μέσω διαφημίσεων. Αυτό, για παράδειγμα, καθιστά δυνατή τη δωρεάν χρήση περιεχομένου που κανονικά είναι επί πληρωμή. Η προβολή των βίντεο είναι οικειοθελής και πρέπει να επιβεβαιωθεί ενεργά από εσάς, τον χρήστη.

Οι διαφημίσεις που προβάλλονται μέσω των συνεργατών μας είναι είτε εξατομικευμένες είτε μη εξατομικευμένες (σχετικές με το περιεχόμενο). Τα δεδομένα που παρέχετε κατά τη χρήση διαφημιστικών μέσων συλλέγονται και αναλύονται, με τη διαδικασία που θα εξηγηθεί λεπτομερέστερα παρακάτω.

Οι πάροχοι υπηρεσιών SDK, Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) και Admob της Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, “Google”) μάς επιτρέπουν να αξιοποιούμε αυτό το είδος της δημιουργίας εσόδων από διαφημίσεις. Αν ένας παίκτης αποφασίσει να παρακολουθήσει μια διαφήμιση βίντεο, οι πάροχοι υπηρεσιών αναλαμβάνουν τον έλεγχο των διαφημιστικών δικτύων εντός του παιχνιδιού. Αυτό συμπεριλαμβάνει την κοινή χρήση των παρακάτω παραμέτρων με τα διαφημιστικά δίκτυα μέσω μιας διεπαφής: αναγνωριστικό διαφήμισης, διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, έκδοση, χώρα, πόλη, αναγνωριστικό τοποθέτησης και αναγνωριστικό πακέτου. Ο σκοπός αυτής της μετάδοσης πληροφοριών είναι η προβολή του καλύτερου δυνατού διαφημιστικού υλικού για τον χρήστη. Τα SDK για τα προαναφερθέντα διαφημιστικά δίκτυα ενδέχεται επίσης να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το αναγνωριστικό διαφήμισης και η διεύθυνση IP, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν το συγκεκριμένο διαφημιστικό υλικό.

Η Fyber διαχειρίζεται επίσης τα δικά της διαφημιστικά δίκτυα (Fyber Marketplace και Heyzap Ad Network), που χρησιμοποιούνται για την προβολή τόσο εξατομικευμένων όσο και σχετικών με το περιεχόμενο διαφημίσεων. Η Fyber χρησιμοποιεί μόνο πληροφορίες από τα γενικά δικαιώματα πρόσβασης της εφαρμογής για τον σκοπό αυτό. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται για λογαριασμό μας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από τη Fyber εδώ: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι τα έννομα οικονομικά συμφέροντά μας (Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). Ως χρήστης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη μορφή εξατομικευμένων διαφημίσεων ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (εξαίρεση). Σε μια τέτοια περίπτωση, όλες οι ψευδώνυμες πληροφορίες γίνονται ανώνυμες από εμάς, το οποίο σημαίνει ότι θα προβάλλονται διαφημίσεις μόνο σχετικές με το περιεχόμενο. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις από τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Android

 1. Ανάλογα με τη συσκευή σας, μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις του Google σε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες:
  – Σε μια ξεχωριστή εφαρμογή που ονομάζεται «Ρυθμίσεις Google»
  – Μεταβείτε στην κύρια εφαρμογή «Ρυθμίσεις» και πατήστε Google
 2. Πατήστε στην επιλογή “Διαφημίσεις”
 3. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στην επιλογή “Εξαίρεση από την εξατομίκευση διαφημίσεων”

iOS

Οι συσκευές iOS χρησιμοποιούν το αναγνωριστικό διαφήμισης της Apple. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες επιλογές για τη χρήση αυτού του αναγνωριστικού στην εφαρμογή Ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας. Για να βρείτε αυτές τις πληροφορίες κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε τις “Ρυθμίσεις”
 2. Επιλέξτε “Απόρρητο”
 3. Επιλέξτε “Διαφημίσεις”

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ συγκεκριμένων ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας ένα κουμπί εναλλαγής.

Συνεργάτες διαφήμισης

Υπηρεσία Συνεργάτης παροχής υπηρεσιών Ρόλος διεκπεραίωσης Τύπος διαφημίσεων Επιπλέον πληροφορίες
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA Φορείς κοινού ελέγχου Εξατομικευμένες διαφημίσεις και διαφημίσεις με βάση τα συμφραζόμενα Οι συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο και την εξαίρεση από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις προβάλλονται επίσης με διαφάνεια στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland Φορείς κοινού ελέγχου Εξατομικευμένες διαφημίσεις Ως χρήστης του Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη μορφή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε τοποθεσίες τρίτων από τις ρυθμίσεις.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USA Φορείς κοινού ελέγχου Εξατομικευμένες διαφημίσεις και διαφημίσεις με βάση τα συμφραζόμενα https://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Δικαίωμα Εναντίωσης

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία, όπως αυτές εκτελούνται σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα ε και γράμμα στ, στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ως νομική βάση.

28. Τα Επιπρόσθετα Δικαιώματά σας

Ως ενδιαφερόμενα μέλη, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας εναντίον μας. Συγκεκριμένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την Ενότητα 34 του BDSG, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ή όχι και σε ποιο βαθμό, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την Ενότητα 35 του BDSG.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα διαβίβασης αυτών των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας υποστήριξης.

29. Απόρρητο ανηλίκων

Η υπηρεσία δεν απευθύνεται ούτε προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα που γνωρίζουμε ότι είναι πράγματι κάτω των 16 ετών.

30. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση:

Altigi GmbH/Goodgame Studios
c/o Data Protection Officer/ confidential
Theodorstrasse 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

31. Παράπονα στις Κυβερνητικές Αρχές

Εάν θεωρείτε ότι αυτή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβαίνει όσα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, σύμφωνα με το Άρθρο 77 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 

Έκδοση 01/2022