Bedrijfsinformatie

Goodgame Studios is een merk van Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Duitsland
E-Mail: info@goodgamestudios.com

Gevolmachtigde bestuurders:
Armin Busen
Gero Michalschyk

Geregistreerd bij: Amtsgericht Hamburg
Registratienummer: HRB 99869
BTW-nummer: DE253777364

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldig vanaf 01.06.2022

1 Onderwerp; geldigheidsgebied
1.1 De volgende algemene voorwaarden reguleren het gebruik van online en mobiele spellen en andere diensten die worden geleverd door Altigi GmbH/Goodgame Studios (hierna aangeduid als 'Goodgame Studios'), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, op websites van Goodgame Studios en in appstores.
1.2 Goodgame Studios behoudt zich het recht voor om voortdurend zijn online spellen, mobiele spellen en andere aanbiedingen van diensten te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat deze voortdurend aantrekkelijk blijven voor het grootste aantal gebruikers. Gebruikers moeten hierover op een passende manier worden geïnformeerd.
1.3 Online en mobiele spellen en overige diensten die worden aangeboden door Goodgame Studios zijn uitsluitend bestemd voor vermaak. Het gebruik van deze spellen of diensten voor zakelijke of commerciële doeleinden is streng verboden. Goodgame Studios wijst gebruikers erop dat er terugdraaiingen of resets van inhoud kunnen optreden in individuele online spellen of mobiele spellen, waarbij de spelvoortgang en, in sommige gevallen, virtuele items die in het spel zijn verkregen, worden gereset. Dit kan vooral gebeuren als Goodgame Studios de gebruiker laat deelnemen aan een online of mobiel spel dat nog niet af is (zachte lancering of bètaversie).
1.4 Gebruikers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun digitale omgeving compatibel is met de technische vereisten van het digitale product. Voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst kan de gebruiker de technische vereisten bekijken op https://goodgamestudios.com/requirements.
1.5 Naast deze algemene voorwaarden zijn tevens eventuele regels voor het online of mobiele spel van toepassing. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de regels van het spel, prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Daarnaast gelden specifieke voorwaarden voor bepaalde online of mobiele spellen, specifieke versies en/of componenten van online of mobiele spellen en afzonderlijke diensten die worden aangeboden op websites van Goodgame Studios, indien van toepassing. Gebruikers worden naar behoren geïnformeerd over eventuele specifieke voorwaarden voorafgaande aan het gebruik van de betreffende aanbieding.
1.6 Gebruikers hebben de mogelijkheid om voor diverse online en mobiele spellen en andere diensten gebruik te maken van de diensten die worden geleverd door contractuele partners van Goodgame Studios. In dergelijke gevallen wordt een afzonderlijke overeenkomst afgesloten tussen de gebruiker en de betreffende contractuele partner van Goodgame Studios. Gebruikers worden hier naar behoren van op de hoogte gebracht alvorens de overeenkomst af te sluiten.
1.7 Andere bepalingen of algemene voorwaarden van de gebruiker, die afwijken van de algemene voorwaarden van Goodgame Studios, zijn uitsluitend van toepassing indien Goodgame Studios vooraf instemt met de geldigheid ervan.
2 Afsluiten van de overeenkomst
2.1 Alvorens gebruik te kunnen maken van de online en mobiele spellen en andere diensten die door Goodgame Studios worden geleverd, moeten gebruikers zich registreren voor de betreffende app en deze zo nodig installeren. Gebruikers hebben niet het recht om de registratie of het afsluiten van een overeenkomst met Goodgame Studios te claimen.
2.2 Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zich registreren. Uitsluitend individuele personen kunnen geautoriseerde gebruikers zijn (geen groepen, gezinnen, echtgenoten/partners, enzovoort).
2.3 Personen jonger dan 16 jaar mogen zich niet registreren.
2.4 Gebruikers mogen geen mobiele spellen downloaden via de Apple App Store als hiermee een wettelijk verbod wordt overtreden. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen van toepassing zijn:
 • Als gebruikers zich bevinden in een land dat is onderworpen aan een embargo van de regering van de VS of in een land dat door de regering van de VS is aangeduid als land dat terroristische activiteiten ondersteunt.

 • Als gebruikers op de lijst van de regering van de VS staan waarop verboden of aan beperkingen onderworpen partijen staan vermeld.

2.5 Gebruikers moeten een spelersnaam en doorgaans een e-mailadres dat op naam van de gebruiker is geregistreerd invoeren om zich te kunnen registreren voor de online spellen. Voor mobiele spellen is een spelersnaam vereist. Gebruikers kunnen geen bepaalde spelersnaam claimen. De geselecteerde spelersnaam mag geen inbreuk maken op de rechten van derden en mag geen schending zijn van bestaande wettelijke verbodsbepalingen of het algemeen fatsoen. Het is bovendien niet toegestaan een e-mailadres of internetadres te gebruiken als spelersnaam. Gebruikers moeten garanderen dat de gegevens die tijdens de registratie aan Goodgame Studios worden verstrekt, authentiek en volledig zijn.
2.6 Voor individuele spellen mogen gebruikers zich ook registreren via externe leveranciers (bijvoorbeeld sociale netwerken of appstores voor mobiele telefoons). Voor dit doeleinde worden de gegevens die vereist zijn voor de registratie opgehaald uit het gebruikersaccount bij de betreffende externe leverancier.
2.7 De registratie moet persoonlijk worden uitgevoerd. Registratie via derden, met name serviceproviders die individuele gebruikers op commerciële basis registreren (registratiediensten en/of inschrijvingsdiensten), is niet toegestaan.
2.8 Na een geslaagde registratie opent de gebruiker een account (hierna 'gebruikersaccount') dat de gebruiker zelfstandig kan beheren. Het gebruikersaccount kan niet worden overgedragen zonder de instemming van Goodgame Studios.
2.9 Er bestaat geen recht op registratie of activering.
3 Algemene verplichtingen van gebruikers
3.1 Gebruikersgegevens
Gebruikers stemmen ermee in om Goodgame Studios onmiddellijk te informeren over alle toekomstige wijzigingen in het kader van de tijdens de registratie verstrekte gegevens, in het bijzonder van een wijziging van het e-mailadres. Gebruikers zijn verplicht om op verzoek van Goodgame Studios de juistheid van hun gegevens te bevestigen.
3.2 Aanmeldgegevens, identificatiegegevens, wachtwoorden
3.2.1 Gebruikers zijn verplicht alle aanmeldgegevens, identificatiegegevens en wachtwoorden strikt geheim te houden.
3.2.2 De termen 'aanmeldgegevens', 'identificatiegegevens' en 'wachtwoorden' omvatten alle combinaties van letters, cijfers en/of andere tekens die worden gebruikt voor het verifiëren van gebruikers en ter voorkoming van gebruik door ongeautoriseerde derden. Het wachtwoord mag niet gelijk zijn aan de spelersnaam en moet bestaan uit een combinatie van cijfers en letters.
3.2.3 Gebruikers zijn verplicht alle aanmeldgegevens, identificatiegegevens en wachtwoorden te beschermen tegen toegang door derden.
3.2.4 Indien een gebruiker vermoedt dat aanmeldgegevens, identificatiegegevens of wachtwoorden onrechtmatig door derden zijn verworven, dient de gebruiker Goodgame Studios onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en zijn/haar gegevens te wijzigen of door Goodgame Studios te laten wijzigen. In dit geval, of in het geval dat Goodgame Studios concreet bewijs heeft van misbruik van gegevens, heeft Goodgame Studios het recht de toegang tot het account van de gebruiker tijdelijk te blokkeren. Indien er bewijs is van misbruik van gegevens, stelt Goodgame Studios de gebruiker hiervan op de hoogte.
3.2.5 Gebruikers zijn in geen enkele omstandigheid gerechtigd om de aanmeldgegevens van een andere gebruiker te gebruiken, tenzij de spelregels van het betreffende online of mobiele spel anders bepalen.
3.3 Het gebruik van internetpagina's van Goodgame Studios en de inhoud van internetpagina's
3.3.1 De Goodgame Studios-websites en mobiele spellen van Goodgame Studios bevatten uiteenlopende inhoud die wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten of andere regelingen ten gunste van Goodgame Studios of derden. Voor zover niet uitdrukkelijk in het kader van deze gebruiksvoorwaarden toegestaan, mag de gebruiker de Goodgame Studios-websites, de mobiele spellen of de inhoud of afzonderlijke delen ervan niet bewerken, kopiëren, verspreiden, openbaar weergeven, er reclame mee maken of deze gebruiken op een andere manier dan overeengekomen is. Alleen de technisch afhankelijke reproductie met het oog op browsen en de duurzame reproductie uitsluitend voor privégebruik zijn toegestaan. Copyrightgegevens en merknamen mogen niet worden gewijzigd, verborgen of verwijderd.
3.3.2 De term 'inhoud' omvat alle gegevens, afbeeldingen, teksten, grafieken, muziekstukken, geluiden, geluidsreeksen, video's, softwareprogramma's en codes, en andere informatie die door Goodgame Studios beschikbaar worden gesteld. Onder de term 'inhoud' worden in het bijzonder ook alle diensten verstaan die voor het downloaden beschikbaar zijn gesteld.
3.3.3 Gebruikers zijn verplicht zich te onthouden van activiteiten die het naar behoren functioneren van websites, afzonderlijke diensten en/of onderdelen daarvan of online en mobiele spellen van Goodgame Studios belemmeren of verstoren. Gebruikers zijn tevens verplicht zich te onthouden van handelingen die ongeautoriseerde toegang tot gegevens mogelijk kunnen maken. Inhoud mag alleen worden opgehaald op een wijze die het gebruik van websites en inhoud van Goodgame Studios door andere gebruikers niet beïnvloedt. Overdracht van gegevens of software die gevolgen kan hebben voor de hardware of software van de ontvanger, is niet toegestaan.
3.3.4 Gebruik van websites of mobiele spellen van Goodgame Studios voor commerciële doeleinden, met name voor advertentiedoeleinden, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goodgame Studios.
3.3.5 Gebruikers hebben niet het recht inhoud te publiceren op websites of in online spellen, mobiele spellen of andere diensten van Goodgame Studios.
3.3.6 Het gebruik van de internetsites van Goodgame Studios via een anonimiseringsservice die het ware IP-adres van de gebruiker verbergt, is niet toegestaan.
3.4 Gebruik van clientsoftware
In geval van diensten waarvoor de installatie van clientsoftware is vereist, verleent Goodgame Studios de gebruiker een onbeperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en tijdelijk (wat betreft de gebruikersovereenkomst) recht tot het installeren van de clientsoftware en het gebruik ervan voor de overeengekomen doeleinden, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de regels van het betreffende spel. Elke vorm van commercieel gebruik van de software is verboden. Aanpassingen van de clientsoftware of omzetting van de vrijgegeven programmeercode naar een andere codevorm (decompilatie) en andere typen van reverse-engineering van de verschillende productiestadia van de software zijn verboden, tenzij noodzakelijk voor het tot stand brengen van interoperabiliteit. Goodgame Studios is aansprakelijk voor schade aan de gebruiker in overeenstemming met de wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4 Specifieke voorwaarden voor het gebruik van online en mobiele spellen
4.1 De gebruiker mag in elke ronde (bijvoorbeeld Wereld, Universum) van een online spel slechts deelnemen met één gebruikersaccount, tenzij de regels van het betreffende spel uitzonderingen hierop toestaan. Accounts die de bovenstaande regel overtreden, kunnen worden verwijderd of verbannen volgens de voorwaarden van item 9.
4.2 Het is gebruikers niet toegestaan enige vorm van manipulatieve handelingen uit te voeren in online of mobiele spellen. Het is gebruikers met name niet toegestaan middelen, mechanismen of software te gebruiken die de werking of de voortgang van het spel kan verstoren. Gebruikers mogen geen handelingen uitvoeren die een onredelijke of overmatige belasting van de technische capaciteit veroorzaken. Het is gebruikers niet toegestaan om inhoud die is gegenereerd door de beheerders van het spel te blokkeren, te herschrijven of te wijzigen of om het spel op een andere wijze te beïnvloeden.
4.3 Het is gebruikers in geen geval toegestaan
a) cheats, mods en/of hacks of andere softwareproducten van derden te maken of te gebruiken die het resultaat kunnen beïnvloeden van de online of mobiele spellen;
b) software voor 'datamining' te gebruiken of software te gebruiken voor het onderscheppen of verzamelen van gegevens in verband met de online en mobiele spellen;
c) virtuele items buiten online of mobiele spellen te gebruiken, voor 'echt' geld te kopen of virtuele objecten te verkopen of te ruilen die worden gebruikt in online of mobiele spellen; en/of
d) gebruikersaccounts te verkopen, te kopen of te ruilen.
Hieronder vallen ook alle handelingen die indirect het effect hebben dat overeenkomt met de hiervoor genoemde verboden activiteiten.
4.4 Het is tevens verboden voor gebruikers het online spel (met inbegrip van alle afzonderlijke webpagina's) uit te voeren met andere programma's dan een webbrowser of het verstrekte clientprogramma. Dit heeft met name betrekking op zogeheten bots en andere hulpmiddelen die bedoeld zijn om de webinterface te vervangen of aan te vullen. Ook verboden zijn scripts en volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde programma's die gebruikers een voordeel bieden ten opzichte van andere gebruikers. Hiertoe behoren ook functies voor automatisch vernieuwen en andere geïntegreerde browsermechanismen, als daarbij geautomatiseerde procedures betrokken zijn.
4.5 Het is niet toegestaan automatisch gebruikersaccounts te openen, ongeacht of de startpagina daarbij wel of niet wordt weergegeven.
4.6 Goodgame Studios of opdrachtnemers die zijn gemachtigd door Goodgame Studios zijn de houders van alle en exclusieve rechten met betrekking tot items die worden gebruikt in en virtuele items die worden verstrekt in online of mobiele spellen. Gebruikers ontvangen slechts een niet-exclusief recht tot het gebruik van de virtuele items gedurende de looptijd van de gebruikersovereenkomst, maar ontvangen onder geen beding het eigendomsrecht.
5 Specifieke voorwaarden voor het gebruik van de communicatiefaciliteiten (met name discussieforums, chats, reacties)
5.1 Goodgame Studios kan gebruikers voorzien van diverse communicatiefaciliteiten waarmee ze zelf bijdragen kunnen plaatsen op websites van Goodgame Studios, in het spel en op sociale netwerken (met name discussieforums, chats, blogs, gastenboeken, enzovoort en functies voor het plaatsen van reacties, tezamen aangeduid als de 'communicatiefaciliteiten'), die de gebruiker mag gebruiken wanneer deze beschikbaar zijn. Hierbij voorziet Goodgame Studios gebruikers uitsluitend van de technische omgeving voor het uitwisselen van informatie. Gebruikers hebben echter niet het recht om aanspraak te maken op communicatiefeatures.
5.2 Gebruikers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor hun gepubliceerde inhoud en bijdragen. Gebruikers stemmen ermee in Goodgame Studios te vrijwaren van eventuele legitieme aanspraken van derden als gevolg van een verwijtbare schending van de verplichtingen van de gebruiker. Goodgame Studios wijst expliciet elk eigendomsrecht af van inhoud die door gebruikers is geplaatst.
5.3 Binnen de context van deze communicatiefaciliteiten is het gebruikers verboden inhoud op de websites van Goodgame Studios te publiceren of te verspreiden die:
a) in strijd is met een toepasselijke wet, het algemeen fatsoen, de algemene voorwaarden of de regels van het betreffende spel;
b) inbreuk maakt op handelsmerken, octrooien, gebruiks- of ontwerppatronen, auteursrechten, handelsgeheimen of andere rechten van derden;
c) obsceen, racistisch, gewelddadig, pornografisch of uitsluitend geschikt voor volwassenen is, anderszins een negatieve uitwerking heeft op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, of schadelijk van aard is;
d) kwetsend, intimiderend of lasterlijk van aard is;
e) kettingbrieven of piramideconstructies bevat;
f) valselijk suggereert dat deze afkomstig is van of wordt ondersteund door Goodgame Studios;
g) persoonlijke gegevens bevat van derden zonder hun uitdrukkelijke toestemming; en/of
h) commercieel, en in het bijzonder promotioneel van aard is.
5.4 Het vermelden van websites, namen van bedrijven of producten is uitsluitend toegestaan wanneer dit niet hoofdzakelijk voor advertentiedoeleinden bedoeld is.
5.5 Alle gebruikers van deze communicatiefaciliteiten zijn verplicht om passende en acceptabele taal te gebruiken. Lasterlijke kritiek of vernederende aanvallen zijn niet toegestaan.
5.6 Niettegenstaande andere rechten op grond van deze algemene voorwaarden, is Goodgame Studios gerechtigd inhoud en inzendingen die in strijd zijn met de regels van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Goodgame Studios heeft ook het recht om gebruikers die deze regels overtreden permanent of tijdelijk te schorsen van het verdere gebruik van de communicatiefaciliteiten of om de overeenkomst te beëindigen onder de voorwaarden van item 9.
6 Gevolgen van plichtsverzuim
6.1 Goodgame Studios is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit plichtsverzuim door gebruikers.
6.2 Afgezien van eventuele aanvullende wettelijke of contractuele rechten, mag Goodgame Studios in redelijkheid naar eigen goeddunken, tegen gebruikers die willens en wetens wettelijke voorschriften, de rechten van derden, deze algemene voorwaarden of eventuele toepasselijke aanvullende voorschriften of spelregels schenden, de volgende acties ondernemen:
a) inhoud verwijderen;
b) een gebruiker waarschuwen;
c) de toegang van een gebruiker tot bepaalde of alle online en mobiele spellen en inhoud van websites van Goodgame Studios tijdelijk of permanent blokkeren;
d) een gebruiker schorsen, inclusief voor bepaalde spelfuncties (bijvoorbeeld chat);
e) een tijdelijk of permanente virtuele verbanning van het huis uitvaardigen; en/of
f) de gebruikersovereenkomst beëindigen onder de voorwaarden van item 9 van deze algemene voorwaarden.
6.3 Als gebruikers zijn geblokkeerd of uitgesloten, kunnen ze zich niet aanmelden bij een dienst van Goodgame Studios zonder de voorafgaande toestemming van Goodgame Studios.
7 Gebruikskosten
7.1 Gebruikers kunnen de aangeboden online en mobiele spellen in principe kosteloos spelen. De gebruiker kan echter geld gebruiken voor het kopen van virtuele valuta (bijvoorbeeld robijnen, goud, juwelen, de 'premium valuta'), bepaalde virtuele features en andere diensten (samen met de 'purchasable features' [te koop aangeboden features]) binnen de context van de online spellen en de mobiele spellen. De prijs van de gewenste virtuele valuta wordt weergegeven in euro's, Amerikaanse dollars of een andere valuta die in de regio van de gebruiker wordt gebruikt. Met de aangeschafte premium valuta kan de gebruiker voordelen of virtuele items aanschaffen in het online of mobiele spel.
7.2 Gebruikers worden afzonderlijk geïnformeerd over de features die te koop worden aangeboden, vooral over welke functie elke feature levert, de duur van de periode waarin een feature kan worden gekocht (indien van toepassing), de aankoopprijs en de beschikbare betaalwijzen in verband met het online of mobiele spel.
7.3 Gebruikers kunnen de beschikbare features aanschaffen door het gewenste artikel en de gewenste betaalwijze te selecteren in het betreffende online spel of mobiele spel en vervolgens te klikken op de knop Buy Now (Nu kopen) om het bestelproces te voltooien. De overeenkomst tussen de gebruiker en Goodgame Studios wordt afgesloten na de geslaagde voltooiing van het bestelproces.
7.4 De betalingsopties verschillen afhankelijk van het online of mobiele spel, het land van de deelnemer en de marktbeschikbaarheid van technisch haalbare betalingsopties. Deze worden weergegeven voor de gebruiker aan het begin van het bestelproces.
7.5 Het geld wordt geïnd via de serviceprovider die door de gebruiker is geselecteerd voor het betreffende betaalproces of door middel van een overschrijving door de gebruiker; voor mobiele spellen wordt het geld geïnd via de respectievelijke appstore. In afzonderlijke gevallen kunnen naast de algemene voorwaarden van Goodgame Studios ook nog algemene voorwaarden gelden die zijn toegevoegd door de gemachtigde serviceprovider.
7.6 Na voltooiing van het betaalproces of, in geval van een overschrijving, na ontvangst van het geld op de rekening van Goodgame Studios, schrijft Goodgame Studios de aangeschafte features bij op het account van de gebruiker.
7.7 In mobiele spellen op de websites van afzonderlijke zakelijke partners en in online en mobiele spellen die zijn geïntegreerd in sociale netwerken, kan het afsluiten van de overeenkomst afwijken van de hier beschreven procedure. In deze gevallen worden gebruikers geïnformeerd over de specifieke procedure voor het afsluiten van een overeenkomst.
7.8 De gebruiker verklaart en zorgt ervoor dat alle gegevens die worden verstrekt in het kader van een betaaltransactie (met name bankrekening, creditcardnummer, enzovoort) volledig en juist zijn.
7.9 Goodgame Studios behoudt zich het recht voor om de prijzen van alle afzonderlijke features in alle toekomstige gevallen van aankoop van te koop aangeboden features te verhogen of te verlagen
7.10 Bij het in gebreke blijven, loopt de wettelijke rente op. Goodgame Studios is tevens gerechtigd het gebruikersaccount te blokkeren, verdere schade te verhalen en de dienstverlening te beëindigen.
7.11 Indien terugvorderingen of annuleringskosten in rekening worden gebracht aan Goodgame Studios door een fout van de gebruiker (inclusief onvoldoende saldo), vergoedt de gebruiker de kosten hiervan.
8 Vrijwaring en beperking van de aansprakelijkheid
8.1 Gebruikers zijn rechtstreeks aansprakelijk voor derden als hun rechten worden geschonden. De gebruiker zal Goodgame Studios schadeloos stellen overeenkomstig wettelijke bepalingen voor alle schade die het gevolg is van het verwijtbaar niet nakomen van de verplichtingen van deze algemene voorwaarden, vooral als dergelijke schade voortkomt uit claims door derden. Dit kan ook de kosten van het juridisch verweer van Goodwill Studios omvatten, met inbegrip van alle proceskosten en leges. Deze bepaling is niet van toepassing indien de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de schending.
8.2 De aansprakelijkheid van Goodgame Studios, op welke wettelijke grond dan ook, met inbegrip van verzuim in de nakoming van de overeenkomst of wanprestatie, wordt uiteindelijk vastgesteld aan de hand van de volgende regels:
8.2.1 Goodgame Studios is zonder beperking aansprakelijk in het geval van opzet en grove nalatigheid, maar alleen voor geringe nalatigheid in het geval van een schending van essentiële contractuele verplichtingen. In het geval van een schending van dergelijke contractuele verplichtingen wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch voor de overeenkomst is.
Zoals eerder gesteld, zijn 'essentiële contractuele verplichtingen' de verplichtingen waarop de gebruiker moet kunnen vertrouwen en die ervoor zorgen dat de overeenkomst wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften en dat het doel van de overeenkomst wordt bereikt.
8.2.2 Alle andere aansprakelijkheid van Goodgame Studios is uitgesloten.
8.2.3 Goodgame Studios adviseert gebruikers om regelmatig een back-up van hun gegevens te maken om onnodige schade te voorkomen.
8.2.4 De hiervoor vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in gevallen waarin Goodgame Studios expliciete garanties heeft gegeven, bij bedrog en voor schade als gevolg van het verlies van leven, ledematen of gezondheid. Deze bepalingen hebben geen gevolgen voor aansprakelijkheid op grond van wetgeving inzake productaansprakelijkheid.
9 Duur van de overeenkomst; verwijdering van gebruikersaccounts
9.1 Tenzij anders is bepaald voor het betreffende online spel, mobiele spel of andere dienst, is de overeenkomst voor het gebruik van de portal, online spellen, mobiele spellen en andere diensten van Goodgame Studios een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst gaat in op het moment van bevestiging of activering van een account door Goodgame Studios.
9.2 De overeenkomst kan op elk moment door een van de partijen worden beëindigd. De beëindiging door Goodgame Studio gaat na één maand in. De beëindiging door de gebruiker gaat onmiddellijk in. Verwijdering van de gegevens die de gebruiker heeft verschaft aan Goodgame Studios of een verzoek van de gebruiker om genoemde gegevens te verwijderen, zal als een beëindiging door de gebruiker worden beschouwd.
9.3

Beide partijen hebben het recht de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen indien zij daarvoor een reden hebben. Als de reden de schending is van een verplichting die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, is de beëindiging alleen toegestaan na het vervallen van de deadline die is vastgesteld voor een herstelactie of na een ineffectieve waarschuwing. Het instellen van een deadline voor een herstelactie en een waarschuwing zijn ook overbodig als er speciale omstandigheden zijn die, na overweging van de belangen van beide partijen, een onmiddellijke beëindiging rechtvaardigen.

Omstandigheden die een onmiddellijke beëindiging door Goodgame Studios rechtvaardigen bestaan vooral als

a) een gebruiker gedrag vertoont dat aanzienlijke gevolgen heeft voor de beleving van het spel door andere spelers;
b) een gebruiker gebruikmaakt van cheats, mods en/of 'hacks' of andere vormen van software, tools of scripts die de gebruiksbeleving of de spelmechanismen beïnvloeden van de online of mobiele spellen;
c) een derde gebruikmaakt van het account van een gebruiker, tenzij de regels van het spel specifieke uitzonderingen toestaan;
d) een gebruiker gebruikmaakt van het gebruikersaccount van een derde of van meer dan één gebruikersaccount per online spel, tenzij de regels van het spel specifieke uitzonderingen toestaan;
e) een gebruiker van virtuele objecten die worden gebruikt in online of mobiele spellen de genoemde objecten gebruikt buiten de online of mobiele spellen, probeert deze te kopen of te verkopen voor 'echt' geld of probeert deze te ruilen;
f) de gebruiker een gebruikersaccount heeft verkocht, gekocht of geruild zonder de toestemming van Goodgame Studios;
g) de gebruiker op verwijtbare wijze wetten overtreedt die zijn bedoeld om andere personen of Goodgame Studios te beschermen;
h) de gebruiker opzettelijk deze algemene voorwaarden, aanvullende toepasselijke bepalingen en/of de regels van het spel schendt; en/of
i) Goodgame Studios het recht heeft verloren om het respectivelijke online spel of mobiele spel te exploiteren, vooral vanwege de beëindiging van een licentieovereenkomst of vanwege een officieel of wettelijk besluit.
9.4 Elke beëindiging moet schriftelijk worden verricht. De klant mag de overeenkomst ook online beëindigen door op een bijbehorende knop te drukken en in overeenstemming met item 9.2.
9.5 In het geval van langdurige inactiviteit is Goodgame Studios gerechtigd het inactieve gebruikersaccount te verwijderen na voorafgaande kennisgeving. De duur van de inactiviteit kan variëren afhankelijk van het online spel of het mobiele spel, maar is meestal tussen 90 en 240 dagen. Na beëindiging heeft Goodgame Studios het recht om het gebruikersaccount te verwijderen aan het einde van de overeenkomst en naar eigen redelijk goeddunken binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen.
10 Online geschillenbeslechting
10.1 De EU-commissie biedt een platform voor online beslechting van geschillen tussen klanten en online winkels (ODR-platform). Het ODR-platform is toegankelijk via de volgende link: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 We zijn bereikbaar via het ODR-platform. Wij zijn echter niet voornemens om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een klantgeschillencommissie en hebben geen enkele verplichting om dit te doen. Wij communiceren rechtstreeks met onze gebruikers als er contact met ons wordt opgenomen.
11 Toepasselijk recht
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing; het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing. Deze juridische beslissing heeft geen gevolgen voor de verplichte bepalingen van het land waarin de gebruiker woont.
12 Wijziging van deze algemene voorwaarden; overige bepalingen
12.1 Goodgame Studios behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen (a) in verband met veranderingen in de wetgeving; (b) in verband met beslissingen van de Hoge Raad; (c) om technische redenen; (d) om de operationele activiteiten van het bedrijf te kunnen voortzetten; (e) in verband met veranderingen in de marktomstandigheden; en/of (f) ten gunste van de gebruiker. Er worden geen veranderingen doorgevoerd die het contractuele evenwicht tussen de partijen in aanzienlijke mate zouden verstoren. Gebruikers worden ten minste zes weken voor de geplande ingangsdatum via de website van Goodgame Studios en via het betreffende online of mobiele spel op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden. Goodgame Studios kan de gewijzigde algemene voorwaarden ook per e-mail aan de gebruikers toesturen of de gebruikers ervan op de hoogte stellen dat de algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de websites van Goodgame Studios. De gebruiker is gerechtigd binnen vier weken bezwaar aan te tekenen tegen eventuele wijzigingen. De algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de gebruiker geen bezwaar maakt gedurende de periode van vier weken of indien de gebruiker het spel opnieuw opent na ontvangst van de kennisgeving van de gewijzigde algemene voorwaarden. Goodgame Studios stelt gebruikers specifiek op de hoogte van de periode van vier weken, het recht van terugtrekking en de wettelijke betekenis van het verzuim om bezwaar te maken.
12.2 Gebruikers hebben slechts recht op compensatie indien hun tegeneisen wettelijk gegrond zijn of door Goodgame Studios zijn erkend en onbetwist zijn, of voortkomen uit deze synallagmatische wettelijke verbintenis. De gebruiker kan het recht van retentie slechts uitoefenen indien dit betrekking heeft op vorderingen op grond van deze overeenkomst.
12.3 Goodgame Studios communiceert meestal via e-mail met de gebruiker, tenzij anders aangegeven in deze algemene voorwaarden. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven voor de ontvangst van berichten van Goodgame Studios, regelmatig wordt geraadpleegd. Wanneer de gebruiker contact opneemt met Goodgame Studios, dient deze aan te geven op welk online of mobiel spel en gebruikersaccount het bericht betrekking heeft.
12.4 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden ineffectief is of wordt, en/of in strijd is met wettelijke bepalingen, heeft dit geen gevolgen voor de effectiviteit van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.

***

Opmerkingen over licenties:

De opzet van het spel Goodgame Gangster is in licentie gegeven door Playa Games GmbH.

'Twemoji'-emoji-graphics van Twitter, Inc. en andere bijdragers zijn gelicentieerd onder CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Herroepingsbeleid

Indien u virtuele valuta of virtuele goederen koopt (elk een “Overeenkomst“), is vanaf 13 juni 2014 het volgende herroepingsrecht van toepassing op elk van deze Overeenkomsten:

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgaaf van reden deze Overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de Overeenkomst werd gesloten.
Indien u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping, dient u ons (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Duitsland, e-mail: odr@goodgamestudios.com) op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze Overeenkomst te herroepen door ons een eenduidige verklaring dienaangaande te sturen (bijv. een brief verzonden per post, een fax of een e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Dit is echter niet verplicht.
Om te voldoen aan de herroepingstermijn, volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

Gevolgen van het herroepen

In geval van een effectieve herroeping worden de door elke partij ontvangen betalingen terugbetaald, en eventueel gebruik zal worden afgekocht. In gevallen waarin verleende diensten niet geheel of gedeeltelijk of slechts in beperkte staat kunnen worden geretourneerd, is de gebruiker verplicht tot schadeloosstelling, indien van toepassing. Aan de verplichting tot terugbetaling van betalingen moet binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor gebruikers met het inzenden van de herroeping en voor Altigi GmbH na ontvangst hiervan.

Toelichting:

In zoverre de Overeenkomst de levering van diensten betreft, vervalt uw herroepingsrecht indien wij de dienst volledig hebben geleverd en pas zijn begonnen met het leveren van de dienst nadat u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd bevestigd hebt dat u begrijpt dat u uw herroepingsrecht verliest zodra de Overeenkomst door ons volledig is uitgevoerd.
In zoverre de Overeenkomst de levering van niet op een fysieke gegevensdrager vastgelegde digitale inhoud betreft, vervalt uw herroepingsrecht ook als wij met de uitvoering van de Overeenkomst begonnen zijn nadat u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om met de uitvoering van de Overeenkomst vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te beginnen, en u bevestigd hebt dat u begrijpt dat u door uw toestemming uw recht op herroeping verliest bij aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst.

Modelformulier voor herroeping

(Indien u de Overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug.)

 • Aan
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Duitsland
  E-mail: odr@goodgamestudios.com
 • Ik/wij (*) deel/delen (*) u mede dat ik/wij (*) bij dezen de door mij/ons (*) afgesloten Overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) herroep(*)/herroepen(*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam spel
 • Naam speler
 • E-mailadres
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Privacybeleid voor online diensten

Het gebruik van deze website kan de verwerking van persoonlijke informatie omvatten. Hier vindt u een overzicht van deze processen om duidelijker te maken hoe ze verlopen. Om zeker te zijn van een eerlijke verwerking vindt u hier meer informatie over uw rechten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg (hierna “wij”, “we” of “ons” genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Inhoud:

 1. Contact opnemen
 2. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens
 3. Bewaartermijn
 4. Overdracht van gegevens
 5. Contactformulier
 6. Registratie en aanmelding
 7. Facebook Connect
 8. Gegevensverwerking in onze games
 9. Betalingen uitgevoerd op onze website
 10. Gemeenschap (Forum)
 11. Uitgever back-end
 12. Sollicitaties
 13. Nieuwsbrief
 14. Gebruik van e-mailadres
 15. Enquêtes
 16. Serverlogbestanden verwerken
 17. Bugsnag
 18. Fraudebestrijding
 19. Cookies
 20. Facebook (Visitor Action Pixel)
 21. Informatie over onze Facebook-pagina
 22. Google Analytics
 23. Google marketing diensten
 24. Microsoft Bing Ads
 25. Twitter Conversion Tracking
 26. Taboola
 27. Analyse van adverteren op externe websites
 28. Geïntegreerde diensten en externe inhoud
 29. Advertenties in games
 30. Uw rechten
 31. Het recht verzet aan te tekenen
 32. Privacy van minderjarigen
 33. Functionaris voor gegevensbescherming
 34. Klachten bij overheidsinstanties

1.    Contact opnemen

Als u vragen of suggesties hebt over deze informatie of als u contact wenst op te nemen met ons om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons via: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze producten en diensten kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De term “persoonsgegevens” in het kader van de wetgeving voor gegevensbescherming verwijst naar alle informatie met betrekking tot een specifieke of identificeerbare persoon. Een IP-adres kan ook worden beschouwd als persoonsgegevens. Elk apparaat dat verbonden is met het internet krijgt een IP-adres toegewezen door de internet service provider zodat het gegevens kan verzenden en ontvangen. Wanneer u de website gebruikt, verzamelen we gegevens die u zelf opgeeft. Tijdens uw gebruik van de website verzamelen we bovendien automatisch bepaalde informatie over de wijze waarop u gebruik maakt van de site.

We verwerken persoonsgegevens conform de relevante verordeningen inzake gegevensbescherming van de AGV en de Duitse BDSG. We verwerken uitsluitend gegevens indien dit wettelijk toegelaten is. Waneer u deze website gebruikt, zullen we uitsluitend persoonsgegevens verwerken als u daartoe uw toestemming geeft (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG) voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om stappen te ondernemen op vraag van u om een overeenkomst af te sluiten (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG), als dit vereist is voor de naleving van een wettelijke verplichting (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter c AVG) of als de verwerking noodzakelijk is in het kader van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij, behalve indien dergelijke belangen worden opgeheven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG).

3.    Bewaartermijn

Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen bewaren wij de gegevens slechts zo lang als noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken of om te voldoen aan onze contractuele of statutaire verplichtingen.

4.    Overdracht van gegevens

Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen worden de gegevens verwerkt op de servers van technische dienstverleners die dit doen in opdracht van ons. Deze dienstverleners verwerken de gegevens enkel nadat zij uitdrukkelijke instructies hebben gekregen. Zij zijn contractueel verplicht toereikende technische en organisatorische maatregelen te garanderen voor de verwerking van de gegevens.

Voor zover wij verwijzen naar de geïntegreerde dienstverlening van andere leveranciers in deze Verklaring van gegevensverwerking kan men ervan uitgaan dat persoonsgegevens worden overgedragen naar het gespecificeerde hoofdkwartier van deze leveranciers. Deze leveranciers kunnen gebaseerd zijn in zogenaamde derde landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De paragrafen met een beschrijving van elke dienst bevatten bijkomende informatie.

5.    Contactformulier

Onze website bevat een contactformulier waarmee u ons berichten kunt versturen. De overdracht van uw gegevens is versleuteld.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG. Alle gegevensvelden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn vereist voor de verwerking van uw aanvraag. Als zij niet worden ingevoerd, kan uw aanvraag niet worden uitgevoerd. De bijkomende gegevens worden op vrijwillige basis ingediend. U kunt ons ook een bericht versturen naar het contact e-mailadres.

6.    Registratie en aanmelding

Om bepaalde functies in de app te kunnen gebruiken, moet u zich registreren op de website. De vereiste informatie kan worden geraadpleegd in het registratiescherm. Het is van essentieel belang de informatie die als verplicht gemarkeerd is in te voeren om de registratie correct te kunnen voltooien. De ingevoerde gegevens worden verwerkt om de dienst te kunnen verlenen. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG. We bewaren uw gegevens zo lang u geregistreerd bent bij ons, tenzij u ze eerder verwijdert.

7.    Facebook Connect

We bieden u ook de optie van een eenvoudigere registratie voor onze games en diensten via Facebook. U kunt hiervoor uw bestaande Facebook-account gebruiken. Door te klikken op de link ‘Aanmelden met Facebook’ kunt u deze registratiemethode gebruiken via onze online portal. Hiervoor moet u al een Facebook-account hebben of toegang hebben tot Facebook.

Als u zich wilt registreren voor een van onze diensten via uw Facebook-account, wordt u tijdens de eerste stap van de registratieprocedure onmiddellijk omgeleid naar Facebook. Facebook zal u dan vragen u aan te melden of te registreren. Wij zullen uw persoonlijke toegangsgegevens nooit ontvangen (gebruikersnaam en wachtwoord).

Tijdens de tweede stap wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan de dienst waarvoor u zich wilt registreren. Op dat moment kunt u zien welke gegevens wij ontvangen via uw Facebook-profiel. Deze gegevens omvatten doorgaans uw ‘openbare gegevens’ op Facebook en informatie die u beschikbaar hebt gesteld voor iedereen of hebt geautoriseerd voor de betrokken app. Dit soort gegevens omvatten gewoonlijk uw naam, profielfoto en omslagfoto, uw geslacht, uw netwerken, uw gebruikersnaam (Facebook URL) en uw gebruikers-id-nummer (Facebook-id). We gebruiken ook het e-mailadres dat u in Facebook hebt opgeslagen om contact met u op te nemen buiten Facebook om. U kunt een overzicht raadplegen van de informatie in uw profiel die publiek beschikbaar is via het menu Algemene accountinstellingen van uw Facebook-profiel (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

De wettelijke basis voor het verzamelen en opslaan van gegevens is uw toestemming in de zin van Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG. Als u de koppeling tussen Facebook Connect en onze dienst wilt verwijderen, meldt u zich aan bij Facebook en brengt u de benodigde wijzigingen aan in uw profielinstellingen. Daarna hebben we niet meer het recht gegevens uit uw Facebook-profiel te gebruiken.

8.    Gegevensverwerking in onze games

Wij kunnen uiteenlopende acties op het niveau van de speler bijhouden en evalueren in onze games. Dit omvat in het bijzonder de contactgegevens die werden ingevoerd tijdens de registratie en uw acties tijdens de games. Om die reden verzamelen we uw verbindingsgegevens zoals uw IP-adres. We moeten de mogelijkheid hebben deze informatie te verwerken om de gaming bewerkingen uit te voeren. Om die reden wordt deze informatie verwerkt op basis van Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG

9.    Betalingen uitgevoerd op onze website

U kunt in principe genieten van onze games zonder dat u persoonlijke gegevens moet invoeren. Als u betaalt voor betalende activiteiten in onze games worden uw persoonsgegevens verzameld door de vermelde overeenstemmende betalingsdienstaanbieders.

Alle gegevens met betrekking tot betalingen, bijv. uw contact- en betalingsgegevens, worden aanvankelijk verzameld en verwerkt door de overeenstemmende betalingsdienstaanbieder. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG.

Wanneer betalingen worden uitgevoerd, verzamelen wij de geolocatie van uw IP-adres en deze biedt ons de mogelijkheid het land te bepalen waar u zicht bevindt. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter c AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen. De wettelijke verplichting die voortvloeit uit Richtlijn 2006/112/EC (MOSS richtlijn).

We ontvangen ook informatie van betalingsdienstaanbieders in het kader van de preventie van betalingsfraude. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter c AVG, aangezien de verwerking de legitieme belangen van onze onderneming dient.

10. Gemeenschap (Forum)

Om gebruik te kunnen maken van onze forums moet u persoonlijke registratiegegevens indienen zoals uw gebruikersnaam en e-mailadres. Andere gebruikers kunnen uw e-mailadres niet zien. De registratie is noodzakelijk om eventuele inbreuken van de richtlijnen van onze gemeenschap te kunnen bestraffen door de verantwoordelijken voor de inbreuk de toegang tot het forum te verbieden. De wettelijke basis voor de opslag van deze gegevens is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG.

Ons forum wordt beheerd door moderatoren. Om ernstige overtredingen te voorkomen en te bestraffen controleren we uw IP-adres. De verzameling van deze informatie om fraude te bestrijden is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG en heeft als doel ons forum te beschermen. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor uw opmerkingen te verwijderen indien derde partijen er zich tegen verzetten als onwettig. U kunt op elk moment verzet aantekenen tegen de opslag van de voormelde gegevens.

11. Uitgever back-end

Ons bedrijf beheert wat wij een “Uitgever back-end” noemen waar ondernemingen en particulieren zich kunnen registreren om deel te nemen in ons Uitgeverprogramma. Om die reden verzamelen wij uw contact- en betalingsgegevens die wij nodig hebben overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG voor de uitvoering van de respectieve contractuele relatie.

12. Sollicitaties

U kunt solliciteren voor een baan bij ons via onze website in de sectie “Carrière“. Om die reden verzamelen wij uw persoonsgegevens, in het bijzonder uw naam, uw CV, uw sollicitatiebrief en andere informatie die u invoert.

Uw persoonlijke sollicitatiegegevens worden enkel verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor doeleinden in verband met uw interesse in de huidige of toekomstige tewerkstelling bij ons en de effectieve verwerking van uw sollicitatie. Uw online sollicitatie wordt enkel verwerkt en behandeld door de relevante contactpersonen in ons bedrijf. Alle werknemers aan wie de verwerking van uw gegevens wordt toevertrouwd, moeten de vertrouwelijkheid van uw gegevens handhaven.

We maken gebruik van de software van softgarden e-recruiting GmbH:’s voor de verwerking van sollicitaties (Tauentzienstraße 14,10789 Berlin, Germany). De wettelijke basis voor deze verzameling van gegevens is Sectie 26 BDSG 2018.

13. Nieuwsbrief

In de volgende sectie vind je meer informatie over onze nieuwsbrief en andere soorten zakelijke e-mailberichten en elektronische communicaties en je recht om bezwaar te maken. Wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief stem je ermee in deze te ontvangen en geef je toestemming voor de hieronder beschreven procedures. De wettelijke basis is je toestemming overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG en Sectie 7 paragraaf 2 nr. 3 van de Duitse Wet oneerlijke handelspraktijken (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG). De volgende informatie valt niet onder de term ‘reclamecommunicatie’: informatie over technische en organisatorische procedures en informatie met betrekking tot de dienstverlening aan onze gebruikers.

Om je te abonneren op onze nieuwsbrief gebruiken we de dubbele opt-in-procedure die dient om je e-mailadres te bevestigen. Deze bevestiging is vereist, zodat niemand zich kan registreren met een e-mailadres dat niet van hem of haar is. Abonnementen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om bewijs te kunnen leveren van de registratieprocedure overeenkomstig de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de aanmelding zelf, de tijd van de bevestiging en het IP-adres. Elke wijziging aan je gegevens die zijn opgeslagen bij de serviceprovider die de nieuwsbrieven verzendt, wordt geregistreerd. Het verwerken van deze gegevens is nodig om te bewijzen dat toestemming is verleend. Het wettelijk belang is het gevolg van onze wettelijke verplichting om je toestemming te documenteren (Art. 6 paragraaf 1 letter c in samenspraak met Art. 7 paragraaf 1 AVG).

Nieuwsbrieven worden verzonden via een EU-gebaseerde externe serviceprovider die wij hebben aangesteld voor deze verwerkingsactiviteit overeenkomstig de wettelijke vereisten. De nieuwsbrieven bevatten pixels die worden opgevraagd door de server van de serviceprovider die de nieuwsbrief verzendt zodra de nieuwsbrief wordt geopend. In verband met het opvragen wordt wat informatie verzameld, zoals je IP-adres en het tijdstip van opvragen. Deze informatie wordt gebruikt voor technische verbeteringen of om de doelgroepen en hun leesgedrag te analyseren op basis van de locaties waar zij gegevens opvragen (dit kan worden bepaald op basis van het IP-adres) of het tijdstip van toegang. In het kader van de statistische verzameling van gegevens wordt ook geregistreerd of en wanneer de nieuwsbrieven worden geopend, de links waarop wordt geklikt en wanneer erop wordt geklikt. Deze informatie kan voor technische doeleinden worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrieven. Deze analyses zijn voornamelijk bedoeld om ons te helpen de leesgewoonten van onze gebruikers te identificeren en onze inhoud aan te passen, of om verschillende inhoud te verzenden op basis van de interesses van de gebruikers. De gepersonaliseerde analyse wordt met jouw toestemming uitgevoerd. We vragen die op het moment van ophalen van je e-mailadres. De wettelijke basis is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG. Je kunt je toestemming wanneer je wilt intrekken, met het oog op de toekomst. Dit is heel eenvoudig. Gebruik de link onderaan in elk van onze communicaties of via ons ondersteuningsformulier. Je kunt jammer genoeg geen afzonderlijke opzeggingen aanvragen voor de serviceprovider die de nieuwsbrieven verzendt of voor de statistische analyse. Als je wilt opzeggen, moet je het volledige abonnement opzeggen.

14. Gebruik van e-mailadres

We kunnen het e-mailadres dat je opgeeft tijdens de registratie of betaling gebruiken om je op de hoogte te houden van vergelijkbare producten en services die we aanbieden. Dit is in ons legitieme belang om contact op te nemen met onze bestaande klanten ten behoeve van direct marketing. De wettelijke basis is art. 6 para. 1 lid f AVG in samenspraak met § sectie 7 (3) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG. Je kunt je toestemming intrekken wanneer je wilt zonder extra kosten anders dan de transactiekosten volgens de standaardtarieven. Als je dit wil doen, kun je je afmelden door op de link te klikken die in elke e-mail is opgenomen.

15. Enquêtes

We voeren af en toe klanttevredenheidsonderzoeken uit voor onze games. Om die reden verzamelen en verwerken we uw contactgegevens zoals u ze vermeldt in de enquêtes.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze informatie is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG. Uw deelname aan de enquête is vrijwillig. Uw toestemming voor het gebruik van de enquête kan op elk moment worden ingetrokken.

We gebruiken de diensten van SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) om de enquêtes uit te voeren. SurveyMonkey verzamelt bijkomende informatie van deelnemers in de vorm van cookies die enkel bedoeld zijn om zeker te zijn dat de enquête volledig bruikbaar is en dat de enquêtes werken zoals bedoeld.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze bijkomende gegevens is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u niet wenst deel te nemen aan onze enquête worden geen persoonsgegevens verzameld.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

16. Serverlogbestanden verwerken

Als u de website enkel gebruikt voor informatieve doeleinden slaat uw browser aanvankelijk een aantal algemene gegevens automatisch op (m.a.w. niet via registratie) en draagt ze over naar onze server. Deze gegevens zijn standaard: Het type browser/de versie, het gebruikte besturingssysteem, de geopende pagina, de eerder bezochte pagina (referrer URL), het IP-adres, de datum en het tijdstip van de server aanvraag en de HTTP statuscode.

De verwerking wordt uitgevoerd voor de doeleinden van onze legitieme belangen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Deze verwerking wordt gebruikt voor het technische beheer en de beveiliging van de website.

17. Bugsnag

Wij gebruiken de service Bugsnag of Bugsnag Inc. (USA) in een aantal van onze spellen. Hiermee kunnen we snel fouten in onze spellen identificeren, die door een defect of crash zijn veroorzaakt. Als er een probleem optreedt, worden de speler-ID, de naam van de speler en, indien van toepassing, details van de pagina of de app waar de fout optreedt en de daaraan gekoppelde gegevens ter evaluatie naar Bugsnag gestuurd.
We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Bugsnag naar: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

De juridische basis van de verwerking is Art. 6 paragraaf 1, letter f AVG, omdat de service onze legitieme interesse ondersteunt voor het oplossen van technische problemen op een gerichte manier. De overdracht van de hierboven genoemde informatie naar Bugsnag is technisch noodzakelijk. Bewaar tegen deze verwerking wordt afgehandeld door ons supportteam: https://support.goodgamestudios.com/

18. Fraudebestrijding

We verwerken pseudonieme gegevens, zoals het IP-adres of de apparaat-ID, voor de analyse van signalen om fraude te identificeren door derde partijen in de context van hun klantenwerving. We worden hierbij ondersteund door externe dienstverleners van wie wij met zekerheid kunnen zeggen dat zij dezelfde wettelijke vereisten naleven.

De wettelijke basis is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Deze verwerking draagt bij tot de organisatorische veiligheid van de website.

19. Cookies

We maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen door uw browser wanneer u een website bezoekt. Dit identificeert de browser die wordt gebruikt en kan worden herkend door onze webserver. Voor zover dit gebruik van cookies resulteert in de verwerking van persoonsgegevens is de wettelijke basis hiervoor Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Deze verwerkingsmethode dient onze belangen door onze website meer gebruiksvriendelijk, efficiënter en veiliger te maken.

De meeste cookies die we gebruiken, worden “sessiecookies” genoemd. Ze worden verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies (“permanente cookies”) worden automatisch verwijderd na een specifieke periode, die kan variëren naargelang de cookie. U kunt cookies altijd verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt principieel verzet aantekenen tegen het gebruik van cookies via uw browserinstellingen.

Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen, heb je mogelijk geen toegang tot bepaalde gebieden of functies.

Als je alleen cookies van derde partijen wilt beperken, kun je dergelijke cookies uitschakelen via Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Visitor Action Pixel)

Wij gebruiken de “bezoeker actie pixels” van Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of, als u gebaseerd bent in de EU, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”)) op onze website.

Zo kan het gedrag van de gebruikers worden bijgehouden wanneer ze worden doorgestuurd naar de website van de leverancier na het klikken op een Facebook-advertentie. Dit biedt ons de mogelijkheid de doeltreffendheid van Facebook-advertenties te meten voor statistische doeleinden en marktonderzoek. De gegevens die op deze wijze worden verzameld zijn anoniem voor ons, m.a.w. we zien de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet. Hoewel, deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Facebook. Dit is de reden waarom wij u op de hoogte brengen op basis van onze kennis van de situatie. Facebook kan deze informatie koppelen aan uw Facebook-account en ze ook gebruiken voor zijn eigen promotionele doeleinden, in overeenstemming met het Gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook en zijn partners de mogelijkheid bieden advertenties te plaatsen in en buiten Facebook. Het is ook mogelijk dat een cookie wordt opgeslagen op uw computer voor deze doeleinden.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. U kunt zich verzetten tegen het verzamelen van uw gegeven door de Facebook-pixel, of tegen het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven door contact op te nemen op het volgende adres: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

21. Informatie over onze Facebook-pagina

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, die we gebruiken om ons bedrijf voor te stellen, en individuele producten en diensten die we aanbieden, worden enkele van uw persoonsgegevens verwerkt. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland, “Facebook”). Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook zie https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Verwerking van Page Insights

Facebook verschaft ons geanonimiseerde statistieken over en inzichten in het gebruik van onze Facebook-pagina, de zogeheten “Pagina Insights”. Door die “Insights” krijgen we een beter idee van het soort acties dat bezoekers op onze Facebook-pagina uitvoeren. Deze “Page Insights” zijn samengesteld op basis van specifieke informatie over de personen die onze Facebook-pagina hebben bezocht. Voor die verwerking van persoonsgegevens zijn wij en Facebook de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De verwerking dient ons gerechtvaardigd belang om de acties die op onze Facebook-pagina worden uitgevoerd, te evalueren en onze Facebook-pagina op basis van de bevindingen van die evaluatie te verbeteren. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, letter f) AVG. We zijn in geen geval in staat om met behulp van gegevens over paginalikes de via Page Insights verkregen informatie aan een specifiek Facebook-profiel te koppelen.

We hebben met Facebook een overeenkomst gesloten tot regeling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens. In die overeenkomst is de verdeling van onze gegevensbeschermingsverplichtingen vastgelegd. Nadere bijzonderheden over de verwerking van persoonsgegevens voor het samenstellen van “Page Insights” en de overeenkomst met Facebook zijn beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Verwerking van gegevens die we via onze Facebook-pagina ontvangen

We verwerken ook gegevens die we via onze Facebook-pagina van u ontvangen. Dat kunnen uw Facebook-gebruikersnaam, uw spelersnaam in een van onze games, uw contactgegevens of een mededeling aan ons zijn. Die persoonsgegevens verwerken we alleen als we u tevoren uitdrukkelijk hebben gevraagd om die gegevens met ons te delen, bijvoorbeeld in het kader van een enquête of wedstrijd. Wij zijn voor die verwerking de enige verwerkingsverantwoordelijke.

Als we gegevens van u hebben ontvangen omdat u deelneemt aan een wedstrijd, worden die gegevens alleen verwerkt als dat nodig is voor het versturen van een prijs. Nadat de prijs is bezorgd, of als u niet hebt gewonnen, worden uw gegevens gewist. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, letter b) AVG.

Persoonsgegevens die we via klanttevredenheidsonderzoeken hebben verzameld, worden geanonimiseerd verwerkt. Deze verwerking dient het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij het voortdurend verbeteren van ons aanbod en is derhalve in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) AVG, dat de wettelijke basis voor deze verwerking vormt.

22. Google Analytics

Wij gebruiken de Google Analytics dienstverlening van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’) voor de analyse van de bezoekers van onze website. Google gebruikt cookies. De informatie die wordt verzameld door de cookie over het gebruik van het online product of dienst door de gebruikers wordt gewoonlijk verzonden naar een Google server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie in onze naam om het gebruik te evalueren van onze online producten en diensten door de gebruikers, om rapporten op te stellen over de activiteiten in deze online producten en diensten en om ons bijkomende diensten te verlenen die geassocieerd worden met het gebruik van deze online producten en diensten en het gebruik van het internet. Pseudonieme gebruikersprofielen kunnen worden opgesteld op basis van de verwerkte gegevens.

We gebruiken Google Analytics uitsluitend met IP anonimisering ingeschakeld. Dit betekent dat Google het IP-adres afbreekt van gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres worden overgedragen naar een Google server in de Verenigde Staten en daar afgebroken.

Het IP-adres dat wordt overgedragen door de browser van de gebruiker wordt niet samengevoegd met andere Google gegevens. Gebruikers kunnen voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de instellingen van hun browser software aan te passen.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Om te voorkomen dat de gegevens die worden gegenereerd door cookies worden verzameld kan de gebruikers de browser plug-in downloaden en installeren beschikbaar via de link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Overdracht van je gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

23. Google marketing diensten

Wij gebruiken de Google markering en remarketing diensten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’). Deze diensten bieden ons de mogelijkheid advertenties op een meer gerichte wijze te publiceren en de gebruiker advertenties te kunnen tonen op basis van zijn of haar interesses. Op basis van de remarketing worden advertenties en producten weergegeven aan de gebruikers in het kader van een interesse die werd vastgelegd op basis van de activiteit op andere websites in het Google netwerk. Google gebruikt hiervoor een code wanneer iemand onze website bezoekt en de zogenaamde (re)marketing advertenties worden toegevoegd aan de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie, m.a.w. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in de plaats van cookies). Cookies kunnen worden ingesteld door uiteenlopende domeinen, inclusief google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert de apps die gebruikers hebben bezocht, de inhoud die hen interesseert en de aanbiedingen die ze gebruikt hebben. Bovendien wordt technische informatie opgeslagen over de browser en het besturingssysteem, de verwijzende websites, de duur van het bezoek en alle bijkomende gegevens over het gebruik van de online producten en diensten. Het IP-adres van gebruikers wordt ook geregistreerd, hoewel we u willen meedelen dat, in het kader van Google Analytics, IP-adressen worden afgebroken in de lidstaten van de Europese Unie of in staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alle gegevens van de gebruikers worden enkel verwerkt als pseudonieme gegevens. Google slaat geen namen of e-mailadressen op. Alle weergegeven advertenties worden daarom niet specifiek aan een persoon getoond maar aan de eigenaar van de cookie. Deze informatie wordt verzameld door Google en overgedragen naar en opgeslagen door servers in de Verenigde Staten.

Eén van de Google marketing diensten die we gebruiken is het online reclameprogramma Google AdWords. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords klant een andere conversiecookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords klanten. De informatie die de cookie verzamelt wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords klanten die geopteerd hebben voor conversie tracking. AdWords klanten zien het totaal aantal gebruikers die geklikt hebben op hun advertentie en die naar een pagina werden doorgestuurd met een conversie tracking tag. Zij zullen echter geen informatie ontvangen die gebruikers persoonlijk identificeert.

Wij kunnen eventueel derde-partij advertenties toevoegen op basis van de Google Marketing dienst, DoubleClick. DoubleClick gebruikt cookies zodat Google en de partner websites advertenties kunnen plaatsen op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op het Internet.

De Google diensten gebruiken de Google Tag Manager. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketing doeleinden kunt u de samenvatting raadplegen op: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u verzet wilt aantekenen tegen de interesse-gebaseerde reclame van de Google marketing diensten kunt u de instellingen en opt-out opties van Google gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.

Overdracht van je gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

24. Microsoft Bing Ads

We gebruiken de conversie en tracking tool Bing Ads van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) als onderdeel van onze website. Microsoft plaatst een cookie op de computer van de gebruiker om het gebruik van onze online diensten te kunnen analyseren. Dit gebeurt op voorwaarde dat de gebruiker onze website heeft bezocht via een advertentie van Microsoft Bing Ads. Zo worden Microsoft en wij op de hoogte gebracht wanneer iemand geklikt heeft op een advertentie, doorgestuurd werd naar onze online diensten en een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt. Wij zien enkel het totaal aantal gebruikers die geklikt hebben op een Bing advertentie en die dan naar de doelpagina werden doorgestuurd (conversies). Er worden geen IP-adressen opgeslagen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker vrijgegeven.

Gebruikers kunnen bijkomende informatie vinden over de bescherming van gegevens en de cookies die worden gebruikt in Microsoft Bing advertenties in de Microsoft verklaring van gegevensbescherming: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u niet wilt deelnemen aan het Bing Ads tracking proces kunt u hier uw bezwaren aangeven aan Microsoft: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

25. Twitter Conversion Tracking

We maken gebruik van de dienst Conversion Tracking van Twitter Inc. (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, “Twitter”) op onze website. Twitter slaat een cookie op op de computer van de gebruiker om het gebruik van onze online producten en diensten te kunnen analyseren. Twitter Conversion Tracking volgt de handelingen van gebruikers nadat ze advertenties hebben gezien of hoe zij gereageerd hebben op advertenties op Twitter. De Conversion Tracking van Twitter biedt u de mogelijkheid conversies toe te wijzen zoals het klikken op links, retweets of “Vind ik leuk” gegevens.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u verzet wilt aantekenen tegen de tracking kunt u de Digital Advertising Alliance tool gebruiken op optout.aboutads.info.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

26. Taboola

Gebruik van technologieën die eigendom zijn van Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) stelt ons in staat voor de gebruiker specifieke advertenties aan te bieden op basis van surfgedrag en klantinteresses. Taboola gebruikt cookies (of vergelijkbare technologieën) om te bepalen welke websites je vaak bezoekt en legt jouw bewegingen door onze website vast. Taboola verzamelt apparaatgerelateerde gegevens en protocolgegevens om gebruiksprofielen op te stellen met pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen zijn niet te herleiden naar de drager van het pseudoniem en maken het niet mogelijk conclusies te trekken op basis van persoonlijke gegevens. Om dit te bewerkstelligen geven wij je IP-adres door aan Taboola. Deze verwerking vindt plaats op basis van onze legitieme economische belangen (artikel 6, paragraaf 1, letter f AVG). Je kunt bezwaar maken tegen opname in dergelijke tracering via de volgende link: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Zodra je je hebt uitgeschreven, krijg je niet langer gepersonaliseerde content/advertenties aangeboden.

27. Analyse van adverteren op externe websites

We gebruiken advertentieruimte op externe websites om te adverteren. Als adverteerder kunnen we die ruimte gebruiken om ons op bepaalde interesse- en gebruikersgroepen te richten bij het weergeven van onze advertenties. We werken met diverse externe partijen samen om onze advertenties weer te geven.

We gebruiken services en systemen van externe partijen om de advertentieruimte te bepalen en de interessegroepen te selecteren. Om het succes van de op interesses gebaseerde advertenties te meten en optimaliseren, gebruiken sommige van de externe partijen cookies en andere technische middelen op onze site om informatie over het gebruik van onze website te verkrijgen.

Als persoonsgegevens worden verzameld tijdens het gebruik van onze website en overgedragen aan een externe provider, geschiedt de gegevenswerking op de wettelijke grond van art. 6 para. 1 . f) AVG. De verwerking wordt uitgevoerd om onze legitieme economische belangen te beschermen op het gebied van marketing van onze website.

We werken samen met de volgende providers:

 • Xandr

  Om advertenties weer te geven, werken we samen met externe provider Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, VS (Xandr). We hebben voor dit doeleinde de tracking-pixel van Xandr op onze website geïnstalleerd. Via de tracking-pixel kunnen we de acties van spelers op onze site volgen. Er wordt alleen statistische informatie verzameld en verzonden naar Xandr. Als u af wilt zien van Xandr’s op interesse gebaseerde advertenties, kunt u Xandr’s tracking uitschakelen via de afmeldknop op https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.

  Meer informatie over Xandr’s privacybeleid vindt u hier: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Overdracht van je gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

 • Quantcast

  We werken ook samen met Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Ierland. We gebruiken hiervoor zogenaamde Quantcast Tags. We verzamelen statistische gegeven en dragen deze alleen over aan Quantcast. HIer vind je een link naar het privacybeleid van Quantcast: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Hier kun je het volgen van Quantcast uitschakelen: https://www.quantcast.com/opt-out/

  We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

28. Geïntegreerde diensten en externe inhoud

We gebruiken diensten en inhoud van derde partijen op onze website (hierna collectief de “inhoud” genoemd). Voor een dergelijke vorm van integratie is het technisch noodzakelijk uw IP-adres te verwerken zodat de inhoud naar uw browser kan worden verzonden. Uw IP-adres wordt daarom verzonden naar de respectieve externe leverancier.

Deze verwerking wordt in ieder geval uitgevoerd om de legitieme belangen te beschermen bij de optimalisering en commerciële bewerkingen van onze website. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG.

De Java programmeertaal wordt vaak gebruikt om inhoud te integreren. Om die reden kunt u verzet aantekenen tegen de gegevensverwerking door Java-bewerkingen uit te schakelen in uw browser.

We hebben informatie geïntegreerd van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’) in onze website:

 • “Google Maps” om kaarten weer te geven;
 • “Google Web Fonts” om de Google lettertypes te gebruiken;
 • “YouTube” om video’s weer te geven.

Overdracht van je gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

29. Advertenties in games

We bieden in-game advertenties aan in onze webgames. Zo kun je videofragmenten bekijken van externe leveranciers die door advertenties worden gefinancierd. Daardoor is bijvoorbeeld betaalde inhoud gratis beschikbaar.

De gegevens die je bij het gebruik van advertentiemedia verstrekt, worden verzameld en geanalyseerd, wat hieronder nader wordt uitgelegd. Onze serviceprovider Google Ad Manager door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) geeft ons de mogelijkheid om deze vorm van het genereren van inkomsten met advertenties in de praktijk te brengen. De serviceprovider neemt de controle over de in-game advertentienetwerken over. Dit houdt in dat bepaalde parameters via een interface worden gedeeld met de advertentienetwerken: IP-adres, besturingssysteem, regio (meer info). Het doel van het doorgeven van deze informatie is de gebruiker de meest relevante advertenties te tonen. De genoemde advertentienetwerken verwerken mogelijk ook persoonsgegevens, zoals IP-adressen, om dat advertentiemateriaal te kunnen verstrekken.

Als je je afmeldt voor gepersonaliseerde of contextuele advertenties, worden er geen advertenties uit onze games verwijderd. Beperkte advertenties, die geen persoonsgegevens verwerken en minder relevant zijn voor de gebruikers, worden nog steeds weergegeven.

De wettelijke grond voor de verwerking van informatie in relatie tot de in-game advertentie is jouw toestemming (art. 6 paragraaf 1 letter a AVG). Als gebruiker kun je afzien van het gebruik van persoonsgegevens in advertenties wanneer je wilt via ons voorkeurencentrum (link hieronder). Als je dat doet, wordt alle pseudonieme informatie door ons geanonimiseerd, wat betekent dat alleen nog maar beperkte advertenties worden getoond.Potentiële advertentiepartners https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Uw rechten

Aangezien u de betrokken persoon bent, hebt u het recht uw rechten uit te oefenen tegen ons. U kunt specifiek de volgende rechten inroepen:

 • In overeenstemming met Artikel 15 AGV en Sectie 34 AGV hebt u het recht informatie aan te vragen of wij persoonlijke gegevens van u al of niet verwerken en in welke mate.
 • U hebt het recht correcties van uw gegevens aan te vragen in overeenstemming met Artikel 16 AGV.
 • U hebt het recht de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen in overeenstemming met Artikel 17 AGV en Sectie 35 AGV.
 • U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in overeenstemming met Artikel 18 AGV.
 • U hebt het recht, in overeenstemming met Artikel 20 AGV, uw persoonsgegevens die u ons hebt overhandigd te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat en om deze gegevens over te dragen naar een andere beheerder.
 • U kunt uw rechten uitoefenen door via dit ondersteuningsformulier contact met ons opnemen.

31. Het recht verzet aan te tekenen

In overeenstemming met Artikel 21 AGV hebt u het recht verzet aan te tekenen tegen elke verwerking die Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter e en letter f AGV gebruiken als hun wettelijke basis.


32. Privacy van minderjarigen

De dienst is niet gericht op, noch bedoeld voor gebruik door, personen jonger dan zestien jaar. We verzamelen geen persoonsgegevens van personen van wie we weten dat ze jonger dan zestien jaar zijn.

33. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Klachten bij overheidsinstanties

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt van de bepalingen van de AGV hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in overeenstemming met Artikel 77 AGV.

 

Versie: 01/2022

Privacybeleid voor applicaties (apps)

De volgende informatie is van toepassing op al onze applicaties (apps). Het gebruik van deze apps kan de verwerking van persoonlijke informatie omvatten. Hier vindt u een overzicht van deze processen om duidelijker te maken hoe ze verlopen. Om zeker te zijn van een eerlijke verwerking vindt u hier meer informatie over uw rechten in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Goodgame Studios (Altigi GmbH), Borselstraße 20, 22765 Hamburg(hierna “wij”, “we” of “ons” genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Inhoud

 1. Contact opnemen
 2. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens
 3. Bewaartermijn
 4. Overdracht van gegevens
 5. Gegevensverzameling tijdens downloaden
 6. Toegangsmachtigingen voor deze apps
 7. Contactformulier
 8. Registratie en aanmelding
 9. Facebook Connect
 10. Gegevensverwerking in onze games
 11. Betalingen uitgevoerd via onze app
 12. Nieuwsbrief
 13. Gebruik van e-mailadres
 14. Enquêtes
 15. App logbestanden verwerken
 16. Bugsnag
 17. Fraudebestrijding
 18. Facebook SDK
 19. Informatie over onze Facebook-pagina
 20. Google marketing diensten
 21. Google SDK (Firebase Analytics)
 22. AppsFlyer SDK
 23. Microsoft Bing Ads
 24. Taboola
 25. Pinterest
 26. Reclame in apps
 27. Het recht verzet aan te tekenen
 28. Uw bijkomende rechten
 29. Privacy van minderjarigen
 30. Functionaris voor gegevensbescherming
 31. Klachten bij overheidsinstanties

1.    Contact opnemen

Als u vragen of suggesties hebt over deze informatie of als u contact wenst op te nemen met ons om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons via: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze producten en diensten kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De term “persoonsgegevens” in het kader van de wetgeving voor gegevensbescherming verwijst naar alle informatie met betrekking tot een specifieke of identificeerbare persoon. Een IP-adres kan ook worden beschouwd als persoonsgegevens. Elk apparaat dat verbonden is met het internet krijgt een IP-adres toegewezen door de internet service provider zodat het gegevens kan verzenden en ontvangen. Wanneer u gebruik maakt van de apps verzamelen we gegevens die u zelf opgeeft. Tijdens uw gebruik van de app verzamelen we bovendien automatisch bepaalde informatie over de wijze waarop u gebruik maakt van de site.

We verwerken persoonsgegevens conform de relevante verordeningen inzake gegevensbescherming van de AGV en de Duitse BDSG. We verwerken uitsluitend gegevens indien dit wettelijk toegelaten is. Wanneer u deze apps gebruikt, zullen we uitsluitend persoonsgegevens verwerken als u daartoe uw toestemming geeft (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG) voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om stappen te ondernemen op vraag van u om een overeenkomst af te sluiten (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG), als dit vereist is voor de naleving van een wettelijke verplichting (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter c AVG) of als de verwerking noodzakelijk is in het kader van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij, behalve indien dergelijke belangen worden opgeheven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG).

3.    Bewaartermijn

Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen bewaren wij de gegevens slechts zo lang als noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken of om te voldoen aan onze contractuele of statutaire verplichtingen.

4.    Overdracht van gegevens

Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen worden de gegevens verwerkt op de servers van technische dienstverleners die dit doen in opdracht van ons. Deze dienstverleners verwerken de gegevens enkel nadat zij uitdrukkelijke instructies hebben gekregen. Zij zijn contractueel verplicht toereikende technische en organisatorische maatregelen te garanderen voor de verwerking van de gegevens.

Voor zover wij verwijzen naar de geïntegreerde dienstverlening van andere leveranciers in deze Verklaring van gegevensverwerking kan men ervan uitgaan dat persoonsgegevens worden overgedragen naar het gespecificeerde hoofdkwartier van deze leveranciers. Deze leveranciers kunnen gebaseerd zijn in zogenaamde derde landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De paragrafen met een beschrijving van elke dienst bevatten bijkomende informatie.

5.    Gegevensverzameling tijdens downloaden

Tijdens de download van de app dragen wij nooit actief informatie over naar de betrokken appstore (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store, etc.). Als u wilt weten welke gegevens worden verzameld en verwerkt door de betreffende appstore tijdens de download kunt u hun privacybeleid raadplegen. We hebben geen invloed op het eventuele verzamelen van gegevens door de appstores. Ze zijn enkel verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van Artikel 7(4) AGV.

6.    Toegangsmachtigingen voor deze apps

Deze app vereist verschillende toegangsmachtigingen van uw apparaat. Deze machtigingen zijn vereist om bepaalde functies van onze apps te handhaven. Bijvoorbeeld, als u updates enkel wilt downloaden via een draadloze verbinding moet de app toegang krijgen tot uw draadloze verbinding. Als u bijkomende inhoud wilt kopen via de app, hebben we mogelijk toegang nodig tot de vereiste interface van uw appstore. Een ander voorbeeld zijn de zogenaamde “pushmeldingen”, waarbij we een interface kunnen gebruiken om een bericht rechtstreeks op uw apparaat weer te geven. De toegangsmachtigingen op uw mobiele apparaat zijn afhankelijk van het besturingssysteem (bijvoorbeeld Android of iOS) en de store waar de app is aangeschaft (bijvoorbeeld Google Play Store, Apple App Store, Amazon, etc.). De regel is dat u informatie zult ontvangen voor de installatie met betrekking tot de toegangsmachtigingen die noodzakelijk zijn voor de app.

De wettelijke basis voor de verwerking van technisch noodzakelijke toegangsmachtigingen is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG. Alle bijkomende toegangsmachtigingen zijn gebaseerd op Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG.

In de instellingen van Apple iOS kunt u op elk moment een overzicht raadplegen van de inhoud die toegankelijk is voor onze apps. U kunt deze toegangsmachtigingen later beperken.

In Android zijn er ook verschillende toegangsmachtigingen vereist op uw mobiele apparaat. U kunt de toegangsmachtigingen van onze apps raadplegen in “Instellingen/Apps”.

7.    Contactformulier

Onze app bevat een contactformulier waarmee u ons berichten kunt versturen. De overdracht van uw gegevens is versleuteld.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG. Alle gegevensvelden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn vereist voor de uitvoering van de overeenkomst. Als zij niet worden ingevoerd, kunnen de contractuele diensten niet worden uitgevoerd. De bijkomende gegevens worden op vrijwillige basis ingediend. U kunt ons ook een bericht versturen naar het contact e-mailadres.

8.    Registratie en aanmelding

Om bepaalde functies van de app te kunnen gebruiken, moet u zich registreren in de app. Aan het einde van de registratieprocedure wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten.

In het kader van dit gebruik wordt uitsluitend de informatie verwerkt die u hebt ingediend. Deze informatie kan worden geraadpleegd in het registratiescherm. De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG. Het is van essentieel belang de informatie die als verplicht gemarkeerd is in te dienen om de relatie met de gebruiker vast te leggen. De ingediende gegevens wordt uitsluitend verwerkt voor de doeleinden vermeld in de gebruiksvoorwaarden en ze worden uitsluitend bewaard tijdens de duur van het gebruik. U kunt uw gebruik altijd beëindigen door uw gebruikersaccount te deactiveren.

9.    Facebook Connect

We bieden u ook de optie van een eenvoudigere registratie voor onze games en diensten via Facebook. U kunt hiervoor uw bestaande Facebook-account gebruiken. Door te klikken op de link ‘Aanmelden met Facebook’ kunt u deze registratiemethode gebruiken via onze online portal. Hiervoor moet u al een Facebook-account hebben of toegang hebben tot Facebook.

Als u zich wilt registreren voor een van onze diensten via uw Facebook-account, wordt u tijdens de eerste stap van de registratieprocedure onmiddellijk omgeleid naar Facebook. Facebook zal u dan vragen u aan te melden of te registreren. Wij zullen uw persoonlijke toegangsgegevens nooit ontvangen (gebruikersnaam en wachtwoord).

Tijdens de tweede stap wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan de dienst waarvoor u zich wilt registreren. Op dat moment kunt u zien welke gegevens wij van u ontvangen via uw Facebook-profiel. Deze gegevens omvatten doorgaans uw ‘openbare gegevens’ op Facebook en informatie die u beschikbaar hebt gesteld voor iedereen of hebt geautoriseerd voor de betrokken app. Dit soort gegevens omvatten gewoonlijk uw naam, profielfoto en omslagfoto, uw geslacht, uw netwerken, uw gebruikersnaam (Facebook URL) en uw gebruikers-id-nummer (Facebook-id). We gebruiken ook het e-mailadres dat u in Facebook hebt opgeslagen om contact met u op te nemen buiten Facebook om. U kunt een overzicht raadplegen van de informatie in uw profiel die publiek beschikbaar is via het menu Algemene accountinstellingen van uw Facebook-profiel (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.
De wettelijke basis voor het verzamelen en opslaan van gegevens is uw toestemming in de zin van Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG. Als u de koppeling tussen Facebook Connect en onze dienst wilt verwijderen, meldt u zich aan bij Facebook en brengt u de benodigde wijzigingen aan in uw profielinstellingen. Daarna hebben we niet meer het recht gegevens uit uw Facebook-profiel te gebruiken.

10. Gegevensverwerking in onze games

Wij kunnen uiteenlopende acties op het niveau van de speler bijhouden en evalueren in onze games. Dit omvat in het bijzonder de contactgegevens die werden ingevoerd tijdens de registratie en uw acties tijdens de games. Om die reden verzamelen we uw verbindingsgegevens zoals uw IP-adres. We moeten de mogelijkheid hebben deze informatie te verwerken om de gaming bewerkingen uit te voeren. Om die reden wordt deze informatie verwerkt op basis van Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG.

11. Betalingen uitgevoerd via onze app

U kunt in principe genieten van onze games zonder dat u persoonlijke gegevens moet invoeren. Als u betaalt voor betalende activiteiten in onze games worden uw persoonsgegevens verzameld door de vermelde overeenstemmende betalingsdienstaanbieders.

Alle gegevens met betrekking tot betalingen, bijv. uw contact- en betalingsgegevens, worden aanvankelijk verzameld en verwerkt door de overeenstemmende betalingsdienstaanbieder. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6(1)(b) AVG.

Wanneer betalingen worden uitgevoerd, verzamelen wij de geolocatie van uw IP-adres en deze biedt ons de mogelijkheid het land te bepalen waar u zicht bevindt. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter c AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen. De wettelijke verplichting die voortvloeit uit Richtlijn 2006/112/EC (MOSS richtlijn).

We ontvangen ook informatie van betalingsdienstaanbieders in het kader van de preventie van betalingsfraude. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter c AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen.

12. Nieuwsbrief

In de volgende sectie vind je meer informatie over onze nieuwsbrief en andere soorten zakelijke e-mailberichten en elektronische communicaties en je recht om bezwaar te maken. Wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief stem je ermee in deze te ontvangen en geef je toestemming voor de hieronder beschreven procedures. De wettelijke basis is je toestemming overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG en Sectie 7 paragraaf 2 nr. 3 van de Duitse Wet oneerlijke handelspraktijken (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG). De volgende informatie valt niet onder de term ‘reclamecommunicatie’: informatie over technische en organisatorische procedures en informatie met betrekking tot de dienstverlening aan onze gebruikers.

Om je te abonneren op onze nieuwsbrief gebruiken we de dubbele opt-in-procedure die dient om je e-mailadres te bevestigen. Deze bevestiging is vereist, zodat niemand zich kan registreren met een e-mailadres dat niet van hem of haar is. Abonnementen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om bewijs te kunnen leveren van de registratieprocedure overeenkomstig de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de aanmelding zelf, de tijd van de bevestiging en het IP-adres. Elke wijziging aan je gegevens die zijn opgeslagen bij de serviceprovider die de nieuwsbrieven verzendt, wordt geregistreerd. Het verwerken van deze gegevens is nodig om te bewijzen dat toestemming is verleend. Het wettelijk belang is het gevolg van onze wettelijke verplichting om je toestemming te documenteren (Art. 6 paragraaf 1 letter c in samenspraak met Art. 7 paragraaf 1 AVG).

Nieuwsbrieven worden verzonden via een EU-gebaseerde externe serviceprovider die wij hebben aangesteld voor deze verwerkingsactiviteit overeenkomstig de wettelijke vereisten. De nieuwsbrieven bevatten pixels die worden opgevraagd door de server van de serviceprovider die de nieuwsbrief verzendt zodra de nieuwsbrief wordt geopend. In verband met het opvragen wordt wat informatie verzameld, zoals je IP-adres en het tijdstip van opvragen. Deze informatie wordt gebruikt voor technische verbeteringen of om de doelgroepen en hun leesgedrag te analyseren op basis van de locaties waar zij gegevens opvragen (dit kan worden bepaald op basis van het IP-adres) of het tijdstip van toegang. In het kader van de statistische verzameling van gegevens wordt ook geregistreerd of en wanneer de nieuwsbrieven worden geopend, de links waarop wordt geklikt en wanneer erop wordt geklikt. Deze informatie kan voor technische doeleinden worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrieven. Deze analyses zijn voornamelijk bedoeld om ons te helpen de leesgewoonten van onze gebruikers te identificeren en onze inhoud aan te passen, of om verschillende inhoud te verzenden op basis van de interesses van de gebruikers. De gepersonaliseerde analyse wordt met jouw toestemming uitgevoerd. We vragen die op het moment van ophalen van je e-mailadres. De wettelijke basis is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG. Je kunt je toestemming wanneer je wilt intrekken, met het oog op de toekomst. Dit is heel eenvoudig. Gebruik de link onderaan in elk van onze communicaties of via ons ondersteuningsformulier. Je kunt jammer genoeg geen afzonderlijke opzeggingen aanvragen voor de serviceprovider die de nieuwsbrieven verzendt of voor de statistische analyse. Als je wilt opzeggen, moet je het volledige abonnement opzeggen.

13. Gebruik van e-mailadres

We kunnen het e-mailadres dat je opgeeft tijdens de registratie of betaling gebruiken om je op de hoogte te houden van vergelijkbare producten en services die we aanbieden. Dit is in ons legitieme belang om contact op te nemen met onze bestaande klanten ten behoeve van direct marketing. De wettelijke basis is art. 6 para. 1 lid f AVG in samenspraak met § sectie 7 (3) Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG. Je kunt je toestemming intrekken wanneer je wilt zonder extra kosten anders dan de transactiekosten volgens de standaardtarieven. Als je dit wil doen, kun je je afmelden door op de link te klikken die in elke e-mail is opgenomen.

14. Enquêtes

We voeren af en toe klanttevredenheidsonderzoeken uit voor onze games. Om die reden verzamelen en verwerken we uw contactgegevens zoals u ze vermeldt in de enquêtes.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze informatie is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter a AVG. Uw deelname aan de enquête is vrijwillig. Uw toestemming voor het gebruik van de enquête kan op elk moment worden ingetrokken.

We gebruiken de diensten van SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) om de enquêtes uit te voeren. SurveyMonkey verzamelt bijkomende informatie van deelnemers in de vorm van cookies die enkel bedoeld zijn om zeker te zijn dat de enquête volledig bruikbaar is en dat de enquêtes werken zoals bedoeld.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze bijkomende gegevens is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u niet wenst deel te nemen aan onze enquête worden geen persoonsgegevens verzameld.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

15. App logbestanden verwerken

Als u onze diensten gebruikt, wordt de algemene informatie (die niet op individuele basis wordt gebruikt) aanvankelijk automatisch opgeslagen, m.a.w. niet via de registratie. Bijvoorbeeld, onze webservers slaan gewoonlijk de volgende informatie op: IP, apparaat-ID, Type apparaat, OS, tijdstip van de server aanvraag.

De verwerking wordt uitgevoerd voor de doeleinden van onze legitieme belangen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Deze verwerking wordt gebruikt voor het technische beheer en de beveiliging van de app.

16. Bugsnag

ij gebruiken de service Bugsnag of Bugsnag Inc. (USA) in een aantal van onze spellen. Hiermee kunnen we snel fouten in onze spellen identificeren, die door een defect of crash zijn veroorzaakt. Als er een probleem optreedt, worden de speler-ID, de naam van de speler en, indien van toepassing, details van de pagina of de app waar de fout optreedt en de daaraan gekoppelde gegevens ter evaluatie naar Bugsnag gestuurd.
We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.
Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Bugsnag naar: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

De juridische basis van de verwerking is Art. 6 paragraaf 1, letter f AVG, omdat de service onze legitieme interesse ondersteunt voor het oplossen van technische problemen op een gerichte manier. De overdracht van de hierboven genoemde informatie naar Bugsnag is technisch noodzakelijk. Bewaar tegen deze verwerking wordt afgehandeld door ons supportteam: https://support.goodgamestudios.com/

17. Fraudebestrijding

We verwerken pseudonieme gegevens, zoals het IP-adres of de apparaat-ID, voor de analyse van signalen om fraude te identificeren door derde partijen in de context van hun klantenwerving. We worden hierbij ondersteund door externe dienstverleners van wie wij met zekerheid kunnen zeggen dat zij dezelfde wettelijke vereisten naleven. De wettelijke basis van Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Deze verwerking draagt bij tot de organisatorische veiligheid van de app.

18. Facebook SDK

We gebruiken de Facebook Software Development Kit (SDK) in onze app. De Facebook SDK wordt uitgegeven en beheerd door Facebook. Door middel van deze integratie kunnen we diverse Facebook-diensten koppelen aan onze app. Bijvoorbeeld, dit biedt gebruikers de mogelijkheid de Facebook SDK te gebruiken om inhoud van onze apps te delen op hun Facebook-tijdlijn of om berichten te sturen naar andere Facebook-gebruikers. Meer informatie over de Facebook SDK in iOS is beschikbaar op: https://developers.facebook.com/docs/ios. Voor Android verwijzen wij u naar: https://developers.facebook.com/docs/android.

De wettelijke basis voor de opslag van deze gegevens is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter b AVG.

Facebook App Events: We gebruiken ‘Facebook App Events’ via de Facebook SDK om de reikwijdte van onze advertentiecampagnes en het gebruik van de Facebook SDK bij te houden. Facebook voorziet ons van een algemene analyse van de wijze waarop gebruikers werken met onze app. We hebben verder geen invloed op de gegevens die worden verwerkt door Facebook App Events.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.
De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. In onze app-instellingen kunt u opteren App Events niet te gebruiken voor deze doeleinden.

19. Informatie over onze Facebook-pagina

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, die we gebruiken om ons bedrijf voor te stellen, en individuele producten en diensten die we aanbieden, worden enkele van uw persoonsgegevens verwerkt. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland, “Facebook”). Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook zie https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Verwerking van Page Insights

Facebook verschaft ons geanonimiseerde statistieken over en inzichten in het gebruik van onze Facebook-pagina, de zogeheten “Pagina Insights”. Door die “Insights” krijgen we een beter idee van het soort acties dat bezoekers op onze Facebook-pagina uitvoeren. Deze “Page Insights” zijn samengesteld op basis van specifieke informatie over de personen die onze Facebook-pagina hebben bezocht. Voor die verwerking van persoonsgegevens zijn wij en Facebook de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De verwerking dient ons gerechtvaardigd belang om de acties die op onze Facebook-pagina worden uitgevoerd, te evalueren en onze Facebook-pagina op basis van de bevindingen van die evaluatie te verbeteren. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, letter f) AVG. We zijn in geen geval in staat om met behulp van gegevens over paginalikes de via Page Insights verkregen informatie aan een specifiek Facebook-profiel te koppelen.

We hebben met Facebook een overeenkomst gesloten tot regeling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens. In die overeenkomst is de verdeling van onze gegevensbeschermingsverplichtingen vastgelegd. Nadere bijzonderheden over de verwerking van persoonsgegevens voor het samenstellen van “Page Insights” en de overeenkomst met Facebook zijn beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Verwerking van gegevens die we via onze Facebook-pagina ontvangen

We verwerken ook gegevens die we via onze Facebook-pagina van u ontvangen. Dat kunnen uw Facebook-gebruikersnaam, uw spelersnaam in een van onze games, uw contactgegevens of een mededeling aan ons zijn. Die persoonsgegevens verwerken we alleen als we u tevoren uitdrukkelijk hebben gevraagd om die gegevens met ons te delen, bijvoorbeeld in het kader van een enquête of wedstrijd. Wij zijn voor die verwerking de enige verwerkingsverantwoordelijke.

Als we gegevens van u hebben ontvangen omdat u deelneemt aan een wedstrijd, worden die gegevens alleen verwerkt als dat nodig is voor het versturen van een prijs. Nadat de prijs is bezorgd, of als u niet hebt gewonnen, worden uw gegevens gewist. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, letter b) AVG.

Persoonsgegevens die we via klanttevredenheidsonderzoeken hebben verzameld, worden geanonimiseerd verwerkt. Deze verwerking dient het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij het voortdurend verbeteren van ons aanbod en is derhalve in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) AVG, dat de wettelijke basis voor deze verwerking vormt.

20. Google marketing diensten

Wij gebruiken de Google markering en remarketing diensten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’) in onze app. Deze diensten bieden ons de mogelijkheid advertenties op een meer gerichte wijze te publiceren en de gebruiker advertenties te kunnen tonen op basis van zijn of haar interesses. Op basis van de remarketing worden advertenties en producten weergegeven aan de gebruikers in het kader van een interesse die werd vastgelegd op basis van de activiteit op andere apps in het Google netwerk. Google gebruikt hiervoor een code wanneer iemand onze app bezoekt en de zogenaamde (re)marketing advertenties worden toegevoegd aan de app. Met hun hulp wordt een individuele cookie, m.a.w. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in de plaats van cookies). Cookies kunnen worden ingesteld door uiteenlopende domeinen, inclusief google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert de apps die gebruikers hebben bezocht, de inhoud die hen interesseert en de aanbiedingen die ze gebruikt hebben. Bovendien wordt technische informatie opgeslagen over de browser en het besturingssysteem, de verwijzende apps, de duur van het bezoek en alle bijkomende gegevens over het gebruik van de online producten en diensten. Het IP-adres van gebruikers wordt ook geregistreerd, hoewel we u willen meedelen dat, in het kader van Google Analytics, IP-adressen worden afgebroken in de lidstaten van de Europese Unie of in staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alle gegevens van de gebruikers worden enkel verwerkt als pseudonieme gegevens. Google slaat geen namen of e-mailadressen op. Alle weergegeven advertenties worden daarom niet specifiek aan een persoon getoond maar aan de eigenaar van de cookie. Deze informatie wordt verzameld door Google en overgedragen naar en opgeslagen door servers in de Verenigde Staten.

Eén van de Google marketing diensten die we gebruiken is het online reclameprogramma Google AdWords. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords klant een andere conversiecookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de apps van AdWords klanten. De informatie die de cookie verzamelt wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords klanten die geopteerd hebben voor conversie tracking. AdWords klanten zien het totaal aantal gebruikers die geklikt hebben op hun advertentie en die naar een pagina werden doorgestuurd met een conversie tracking tag. Zij zullen echter geen informatie ontvangen die gebruikers persoonlijk identificeert.

Wij kunnen eventueel derde-partij advertenties toevoegen op basis van de Google Marketing dienst, DoubleClick. DoubleClick gebruikt cookies zodat Google en de partner apps advertenties kunnen plaatsen op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze app of andere apps op het Internet.

De Google diensten gebruiken de Google Tag Manager. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketing doeleinden kunt u de samenvatting raadplegen op: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Artikel 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u verzet wilt aantekenen tegen de interesse-gebaseerde reclame van de Google marketing diensten kunt u de instellingen en opt-out opties van Google gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.

Overdracht van je gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Wij gebruiken het zogenaamde “Google Firebase” developer platform en de geassocieerde functies en diensten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’). Google Firebase is een platform dat wordt gebruikt voor de ontwikkeling van apps voor mobiele apparaten en websites. Google Firebase biedt uiteenlopende functies. U vindt een lijst van deze functies in deze samenvatting: https://firebase.google.com/products/

De functies omvatten de opslag van apps, inclusief de “persoonsgegevens” van de gebruikers zoals de inhoud die ze hebben gecreëerd of de informatie met betrekking tot hun interactie met de apps. Google Firebase bevat ook interfaces die de interactie mogelijk maakt tussen de gebruikers en andere diensten.

De analyse van de gebruikerinteracties wordt uitgevoerd door de analysediensten van Firebase Analytics. Deze dienst helpt ons de gebruikersinteracties bij te houden. Gebeurtenissen zoals de eerste maal een app wordt geopend, de verwijdering van een app, updates, crashes of hoe vaak de app wordt gebruikt, worden bijgehouden Bepaalde interesses van de gebruikers worden ook bijgehouden en geëvalueerd.

De informatie die Google Firebase verwerkt, kan worden gebruikt met andere Google diensten, zoals Google Analytics en Google marketing diensten. In dit geval wordt enkel pseudonieme informatie, zoals de Android Reclame-ID of de Reclame-identificatie voor iOS, verwerkt om de mobiele apparaten van de gebruikers te identificeren. Voor bijkomende informatie over het gebruik van gegevens voor marketing doeleinden door Google kunt u de samenvatting raadplegen op: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

De wettelijke basis voor het gebruik is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Indien gebruikers verzet willen aantekenen tegen de interesse-gebaseerde reclame van de Google marketing diensten kunnen zij de instellingen en opt-out opties van Google gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.

Overdracht van je gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten. We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

22. AppsFlyer SDK

Onze app wordt geanalyseerd met technologieën van AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Uiteenlopende sessie- en interactiegegevens worden hiervoor verzameld van u en opgeslagen. We hebben deze informatie nodig voor het verbeteren van de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van onze games en het optimaliseren van de beleving van de gebruiker. De sessie- en interactiegegevens worden nooit verwerkt in gepersonaliseerde vorm, maar bij voorkeur onder een pseudoniem. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door AppsFlyer kunt u het privacybeleid van de leverancier raadplegen: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

De wettelijke basis voor het gebruik is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u niet wilt dat AppsFlyer u in de toekomst blijft volgen, kunt u zich hier altijd uitschrijven: https://www.appsflyer.com/optout

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

23. Microsoft Bing Ads

We gebruiken de conversie en tracking tool Bing Ads van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) als onderdeel van onze app. Microsoft plaatst een cookie op het apparaat van de gebruiker om het gebruik van onze online diensten te kunnen analyseren. Dit gebeurt op voorwaarde dat de gebruiker onze app heeft bezocht via een advertentie van Microsoft Bing Ads. Zo worden Microsoft en wij op de hoogte gebracht wanneer iemand geklikt heeft op een advertentie, doorgestuurd werd naar onze online diensten en een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt. Wij zien enkel het totaal aantal gebruikers die geklikt hebben op een Bing advertentie en die dan naar de doelpagina werden doorgestuurd (conversies). Er worden geen IP-adressen opgeslagen. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker vrijgegeven.

Gebruikers kunnen bijkomende informatie vinden over de bescherming van gegevens en de cookies die worden gebruikt in Microsoft Bing advertenties in de Microsoft privacyverklaring: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter f AVG. Als u niet wilt deelnemen aan het Bing Ads tracking proces kunt u hier uw bezwaren aangeven aan Microsoft: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

We garanderen de geschiktheid van de gegevensoverdracht naar het externe land de VS via de overeenkomst met modelcontractbepalingen.

24. Taboola

Gebruik van technologieën die eigendom zijn van Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) stelt ons in staat voor de gebruiker specifieke advertenties aan te bieden op basis van surfgedrag en klantinteresses. Taboola gebruikt cookies (of vergelijkbare technologieën) om te bepalen welke websites je vaak bezoekt en legt jouw bewegingen door onze website vast. Taboola verzamelt apparaatgerelateerde gegevens en protocolgegevens om gebruiksprofielen op te stellen met pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen zijn niet te herleiden naar de drager van het pseudoniem en maken het niet mogelijk conclusies te trekken op basis van persoonlijke gegevens. Om dit te bewerkstelligen geven wij je IP-adres door aan Taboola. Deze verwerking vindt plaats op basis van onze legitieme economische belangen (artikel 6, paragraaf 1, letter f AVG). Je kunt bezwaar maken tegen opname in dergelijke tracering via de volgende link: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Zodra je je hebt uitgeschreven, krijg je niet langer gepersonaliseerde content/advertenties aangeboden.

25. Pinterest

We gebruiken advertentiediensten van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. We gebruiken de site voor het reserveren van advertentieruimte op pins op Pinterest.  Als u via een door ons gesponsorde pin terechtkomt bij een van onze aanbiedingen, dan wordt die informatie door Pinterest verwerkt en aan ons meegedeeld in de vorm van een statistiek (conversie). Aan de hand van die statistieken kunnen we bijvoorbeeld vaststellen hoeveel gebruikers op de door ons gesponsorde pins hebben geklikt. We ontvangen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Ook analyseren we hoeveel van die gebruikers vervolgens onze app downloaden. Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dat op basis van artikel 6, lid 1, letter f) AVG. Via de volgende link kunt u op elk moment bezwaar maken tegen tracking: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Reclame in apps

Met onze apps kun je videofragmenten van externe leveranciers bekijken die door reclame worden gefinancierd. Daardoor is bijvoorbeeld betaalde inhoud gratis beschikbaar. Het bekijken van de video’s gebeurt op vrijwillige basis en vereist een actieve bevestiging van u, de gebruiker.

De door onze partners getoonde reclame is wel of niet gepersonaliseerd. In het laatste geval is de reclame contextgerelateerd. De gegevens die u bij het gebruik van reclamemedia verstrekt, worden verzameld en geanalyseerd, wat hieronder nader wordt uitgelegd.

Onze leverancier van SDK-diensten Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlijn) en Admob by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ‘Google’) bieden ons de mogelijkheid deze vorm van het genereren van inkomsten met reclame in de praktijk te brengen. Als een speler besluit om een videoreclame te bekijken, nemen de serviceproviders het beheer over van de reclamenetwerken in het spel. Daarbij worden de volgende parameters gedeeld via een interface met de reclamenetwerken: reclame-ID, IP-adres, browser, besturingssysteem, versie, land, gemeente, placement-ID en bundle-ID. Doel van het doorgeven van deze informatie is om de gebruiker de voor hem best mogelijke advertenties te tonen. Met hetzelfde doel verwerken mogelijk ook de SDK’s voor genoemde advertentienetwerken persoonsgegevens zoals reclame-ID’s en IP-adressen.

Fyber exploiteert ook zelf advertentienetwerken (Fyber Marketplace en Heyzap Ad Network), die voor het tonen van zowel gepersonaliseerde als contextgerelateerde reclame worden gebruikt. Fyber gebruikt hiervoor alleen informatie die is verkregen ingevolge de algemene toegangsmachtiging voor de app. Deze gegevens worden namens ons verwerkt. Meer informatie over gegevensverwerking door Fyber is beschikbaar op: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, letter f) AVG (verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde financiële belangen). Als gebruiker kunt u deze vorm van gepersonaliseerde reclame op elk moment uitschakelen in de instellingen van onze app (opt-out). Als u dat doet, wordt alle pseudonieme informatie door ons geanonimiseerd, wat betekent dat alleen nog maar contextgerelateerde reclame wordt getoond. U kunt gepersonaliseerde reclame ook uitschakelen in de instellingen van uw mobiele toestel. Hieronder staat hoe u dat moet doen.

Android

 1. Afhankelijk van uw toestel vindt u de Google-instellingen op een van de volgende locaties:
  – In een afzonderlijke app met de naam “Google Instellingen”
  – Scrol omlaag in de hoofdapp “Instellingen” en klik op “Google”
 2. Klik op “Advertenties”
 3. Beweeg de schuifknop naast “Afmelden voor personalisatie van advertenties” naar links

iOS

iOS-toestellen gebruiken de reclame-ID van Apple. Meer informatie over de verschillende opties voor het gebruik van dit identificatiemiddel vindt u in de app “Instellingen” van uw mobiele toestel. De reclame-ID vindt u als volgt:

 1. Ga naar “Instellingen”
 2. Selecteer “Privacy”
 3. Selecteer “Advertenties”

Hier kunt u met een schuifknop tussen specifieke instellingen kiezen.

Adverterende partners

Service Servicepartner Verwerkende rol Soort advertenties Aanvullende informatie
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, VS Gezamenlijke controllers Gepersonaliseerde en contextuele reclames Verder is er een gemakkelijk te begrijpen video met specifieke informatie over privacy en de mogelijkheid van het uitschakelen van gepersonaliseerde reclame.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland Gezamenlijke controllers Gepersonaliseerde reclame Als Facebook-gebruiker kunt u in de instellingen gepersonaliseerde reclame op websites van derden uitschakelen.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, VS Gezamenlijke controllers Gepersonaliseerde en contextuele reclames https://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Het recht verzet aan te tekenen

In overeenstemming met Art. 21 AGV hebt u het recht verzet aan te tekenen tegen elke verwerking die Art. 6 paragraaf 1 zin 1 letter e of letter f van de AGV gebruiken als hun wettelijke basis.

28. Uw bijkomende rechten

Aangezien u de betrokken persoon bent, hebt u het recht uw rechten uit te oefenen tegen ons. U kunt specifiek de volgende rechten inroepen:

 • In overeenstemming met Artikel 15 AGV en Sectie 34 AGV hebt u het recht informatie aan te vragen of wij persoonlijke gegevens van u al of niet verwerken en in welke mate.
 • U hebt het recht correcties van uw gegevens aan te vragen in overeenstemming met Artikel 16 AGV.
 • U hebt het recht de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen in overeenstemming met Artikel 17 AGV en Sectie 35 AGV.
 • U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in overeenstemming met Artikel 18 AGV.
 • U hebt het recht, in overeenstemming met Artikel 20 AGV, uw persoonsgegevens die u ons hebt overhandigd te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat en om deze gegevens over te dragen naar een andere beheerder.
 • U kunt uw rechten uitoefenen door via dit ondersteuningsformulier contact met ons opnemen.

29. Privacy van minderjarigen

De dienst is niet gericht op, noch bedoeld voor gebruik door, personen jonger dan zestien jaar. We verzamelen geen persoonsgegevens van personen van wie we weten dat ze jonger dan zestien jaar zijn.

30. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Klachten bij overheidsinstanties

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt van de bepalingen van de AGV hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie in overeenstemming met Artikel 77 AGV.

 

Versie: 01/2022