Informacje o firmie

Goodgame Studios jest marką należącą do Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
Niemcy
E mail: info@goodgamestudios.com

Prezesi zarządu:
Dr. Kai Wawrzinek
Dr. Christian Wawrzinek
Fabian Ritter

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Hamburg
Numer rejestracji: HRB 99869
Numer VAT: DE253777364

Ogólne warunki i postanowienia

1 Przedmiot i zakres obowiązywania
1.1 Poniższe ogólne warunki i postanowienia dotyczą korzystania z gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz innych usług świadczonych przez firmę Altigi GmbH/Goodgame Studios (zwaną dalej „Goodgame Studios”) z siedzibą pod adresem Theodorstr. 42-90, 22761 Hamburg (Niemcy), w witrynach internetowych firmy Goodgame Studios i w sklepach z aplikacjami.
1.2 Firma Goodgame Studios oferuje gry obsługiwane w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz inne usługi z wykorzystaniem własnych środków technicznych i operacyjnych z przeciętnym rocznym poziomem dostępności 90% (dziewięćdziesiąt procent). Nie dotyczy to okresów, w których obsługa gier w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz świadczenie innych usług zostanie przerwane albo ograniczone na skutek nieoczekiwanych problemów technicznych lub wymaganych prac konserwacyjnych. Firma Goodgame Studios nie ponosi odpowiedzialności w takich okolicznościach zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Wykluczono również okresy, w których udostępniane przez firmę Goodgame Studios serwery ogólne lub serwery określonych gier nie zapewniają dostępu online z przyczyn pozostających poza kontrolą firmy Goodgame Studios (okoliczności uznawane za siłę wyższą w aspekcie prawnym, odpowiedzialność strony trzeciej itp.).
1.3 Firma Goodgame Studios nieustannie aktualizuje, zmienia i opracowuje swoje gry obsługiwane w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz inne usługi. Użytkownicy mogą więc korzystać z odpowiedniej gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych albo innej oferty tylko w aktualnie dostępnej formie. Firma Goodgame Studios jest uprawniona do wstrzymania obsługi gier w trybie online lub na urządzeniach przenośnych albo zaprzestania świadczenia określonej usługi bez podania przyczyny.
1.4 Gry obsługiwane w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz inne usługi oferowane przez firmę Goodgame Studios są przeznaczone wyłącznie do rozrywki. Użycie tych gier lub usług do celów biznesowych lub komercyjnych jest bezwarunkowo zabronione.
1.5 Użytkownicy są zobowiązani do przystosowania i aktualizowania swojego oprogramowania i sprzętu.
1.6 Oprócz niniejszych ogólnych warunków i postanowień obowiązują również inne ustalone zasady dotyczące odpowiednich gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych. W przypadku niezgodności niniejszych ogólnych warunków i postanowień z zasadami dotyczącymi gry niniejsze ogólne zasady i postanowienia będą mieć wyższy priorytet podczas rozstrzygania tych niezgodności. Ponadto specyficzne warunki i postanowienia będą również obowiązywać w przypadku określonych gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, wersji i/lub składników tych gier oraz indywidualnych usług oferowanych w witrynach internetowych firmy Goodgame Studios. Użytkownicy będą informowani o odpowiednich warunkach i postanowieniach przed skorzystaniem z określonej oferty.
1.7 Użytkownicy mogą korzystać z oferty partnerów kontraktowych firmy Goodgame Studios w przypadku różnych gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz innych usług. W takich przypadkach zostanie zostanie zawarta oddzielna umowa przez użytkownika z odpowiednim partnerem kontraktowym firmy Goodgame Studios. Użytkownicy będą informowani o tym fakcie w odpowiedni sposób przed zawarciem umowy.
1.8 Inne uzgodnienia lub ogólne warunki i postanowienia dla użytkownika, różniące się od niniejszych ogólnych warunków i postanowień firmy Goodgame Studios, będą obowiązywać tylko wówczas, gdy firma Goodgame Studios powiadomi o nich z odpowiednim wyprzedzeniem w formie pisemnej.
2 Zawarcie umowy
2.1 Aby korzystać z gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz innych usług oferowanych przez firmę Goodgame Studios, użytkownicy muszą zarejestrować się i jeżeli jest to konieczne — zainstalować odpowiednią aplikację.
2.2 Do rejestracji uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne. Autoryzowanymi użytkownikami mogą być tylko osoby indywidualne (wykluczono grupy, rodziny, małżeństwa, związki nieformalne itp.)
2.3 Zabronione jest rejestrowanie się dzieci w wieku poniżej 13 lat. Osoby małoletnie w wieku powyżej 13 lat mogą rejestrować się po uzyskaniu zezwolenia od ich opiekunów prawnych, a jeżeli dla określonej gry lub usługi określono limit wieku, tylko po osiągnięciu wymaganego wieku.
2.4 Użytkownicy nie są uprawnieni do pobierania gier na urządzenia przenośne za pośrednictwem witryny Apple App Store, jeżeli:
 • przebywają w kraju objętym przez rząd Stanów Zjednoczonych embargo lub uznanym za kraj wspierający terroryzm,
 • zostali odnotowani przez rząd Stanów Zjednoczonych na liście podmiotów zakazanych lub objętych ograniczeniami.
2.5 Aby zarejestrować się w celu korzystania z gier online, użytkownicy muszą wprowadzić nazwę gracza i zgodnie z ogólną zasadą swój adres e-mail. W przypadku gier na urządzenia przenośne wymagana jest nazwa gracza. Użytkownicy nie są uprawnieni do zastrzegania określonej nazwy gracza. Wybrana nazwa gracza nie może naruszać praw stron trzecich, obowiązujących zakazów prawnych oraz powszechnie przyjętych zasad przyzwoitości. Ponadto zabronione jest użycie adresu e-mail lub adresu strony internetowej jako nazwy gracza. Użytkownicy muszą upewnić się, że informacje przekazane firmie Goodgame Studios podczas rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym i kompletne.
2.6 Określone gry zezwalają również na rejestrację przy użyciu poświadczeń logowania serwisu Facebook. W takim przypadku dane wymagane do rejestracji zostaną pobrane z konta użytkownika Facebook.
2.7 Użytkownicy muszą samodzielnie rejestrować własne konta. Zabroniona jest rejestracja za pośrednictwem stron trzecich, zwłaszcza komercyjnie rejestrujących osoby indywidualne u różnych usługodawców (usługi rejestracji i/lub usługi wstępnej konfiguracji).
2.8 Po pomyślnym zarejestrowaniu się użytkownik tworzy konto („konto użytkownika”), którym może zarządzać niezależnie. Konto użytkownika można przekazać innej osobie tylko po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody od firmy Goodgame Studios.
2.9 Rejestracja lub aktywacja użytkowników nie jest gwarantowana.
3 Ogólne zobowiązania użytkowników
3.1 Dane użytkowników
Użytkownicy zobowiązują się do natychmiastowego powiadamiania firmy Goodgame Studios w razie przyszłych zmian danych wprowadzonych podczas rejestracji, a w szczególności o zmianie adresu e-mail. Użytkownicy są zobowiązani do potwierdzania swoich danych na żądanie firmy Goodgame Studios.
3.2 Dane logowania, identyfikatory, hasła
3.2.1 Użytkownicy są zobowiązani do zachowania poufności wszystkich danych logowania, identyfikatorów i haseł.
3.2.2 Określenia „dane logowania”, „identyfikator” i „hasła” obejmują wszystkie sekwencje liter i/lub znaków i/lub cyfr, używane do uwierzytelniania użytkownika i zapobiegania nieautoryzowanemu użyciu przez strony trzecie. Hasło powinno różnić się od nazwy gracza i składać się z cyfr i liter.
3.2.3 Użytkownicy są zobowiązani do ochrony wszystkich danych logowania, identyfikatorów i haseł przed dostępem stron trzecich.
3.2.4 Jeżeli użytkownik jest przekonany, że strony trzecie uzyskały lub mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do danych logowania, identyfikatorów lub haseł, powinien natychmiast poinformować firmę Goodgame Studios i zmienić swoje dane samodzielnie lub za pośrednictwem firmy Goodgame Studios. W takim przypadku lub w okolicznościach, w których firma Goodgame Studios dysponuje dowodem nieprawidłowego użycia danych, firma Goodgame Studios będzie uprawniona do tymczasowego zablokowania dostępu do konta użytkownika. Jeżeli dostępny jest dowód nieprawidłowego użycia danych, firma Goodgame Studios poinformuje o tym użytkownika.
3.2.5 Niezależnie od okoliczności użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z danych logowania innego użytkownika z wyjątkiem okoliczności, w których zezwalają na to zasady gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych albo innej usługi.
3.3 Korzystanie z witryn internetowych firmy Goodgame Studios oraz ich zawartości
3.3.1 Zawartość witryn internetowych i gier na urządzenia przenośne oraz innych usług firmy Goodgame Studios jest chroniona przez prawa autorskie albo inne prawa, których beneficjentem jest firma Goodgame Studios lub podmioty trzecie. Jeżeli nie zezwolono na to wyraźnie w niniejszych ogólnych warunkach i postanowieniach, użytkownicy nie są uprawnieni do edytowania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania na forum publicznym lub wykorzystania do celów reklamowych, w całości lub częściowo, witryn internetowych, gier na urządzenia przenośne lub innej zawartości należącej do firmy Goodgame Studios. Dozwolone są tylko kopie techniczne przeznaczone do przeglądania i trwałe kopie przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest zmienianie, ukrywanie lub usuwanie informacji dotyczących praw autorskich i nazw marek.
3.3.2 Określenie „zawartość” obejmuje wszystkie dane, obrazy, tekst, grafikę, nagrania muzyczne i dźwiękowe, sekwencje dźwiękowe, pliki wideo, oprogramowanie i kody źródłowe oraz inne informacje udostępniane przez firmę Goodgame Studios. Określenie „zawartość” obejmuje również w szczególności wszystkie usługi dostępne do pobierania.
3.3.3 Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od podejmowania działań, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie witryn internetowych, indywidualnych usług i/lub rozwiązań albo gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych, oferowanych przez firmę Goodgame Studios. Użytkownicy są również zobowiązani do powstrzymania się od podejmowania działań umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych. Dozwolone jest korzystanie z zawartości tylko w sposób, który nie wpływa niekorzystnie na użycie witryn internetowych i zawartości firmy Goodgame Studios przez innych użytkowników. Zabronione jest przesyłanie danych lub oprogramowania w sposób wpływający niekorzystnie na sprzęt lub oprogramowanie odbiorców.
3.3.4 W przypadku użycia witryn internetowych lub gier na urządzenia przenośne firmy Goodgame Studios do celów komercyjnych, a zwłaszcza celów reklamowych, wymagane jest uprzednie uzyskanie wyraźnej pisemnej zgody od firmy Goodgame Studios.
3.3.5 Użytkownicy nie są uprawnieni do publikowania zawartości witryn internetowych, gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych albo innych usług firmy Goodgame Studios.
3.3.6 Zabronione jest korzystanie z witryn internetowych firmy Goodgame Studios za pośrednictwem usługi anonimizującej, która ukrywa rzeczywisty adres IP użytkownika.
3.4 Korzystanie z oprogramowania klienckiego
‪W przypadku ofert wymagających uprzedniej instalacji oprogramowania klienckiego firma Goodgame Studios udziela użytkownikowi nieograniczonego, bez możliwości zastrzeżenia wyłączności i dokonania cesji, osobistego i ograniczonego czasowo, zgodnie z umową zawartą z użytkownikiem, prawa do zainstalowania oprogramowania klienckiego i użycia go do uzgodnionych celów z uwzględnieniem niniejszych ogólnych warunków i postanowień, oraz zasad dotyczących określonej gry. Zabronione jest użycie tego oprogramowania do celów komercyjnych. Zabronione jest modyfikowanie oprogramowania klienckiego i dekompilowanie w celu uzyskania kodu źródłowego oraz stosowanie innych form inżynierii wstecznej w odniesieniu do różnych poziomów produkcyjnych tego oprogramowania z wyjątkiem działań wymaganych do zapewnienia współdziałania oprogramowania. Firma Goodgame Studios ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika w zakresie określonym ustawowo.
4 Warunki korzystania z gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych
4.1 Użytkownik może korzystać tylko z jednego konta podczas uczestniczenia w rozgrywkach (np. World, Universe itp.) gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, z wyjątkiem gier, dla których określono inne zasady. Zabronione jest korzystanie z kilku kont przez użytkownika. Dodatkowe konta użytkownika tego typu mogą być usuwane lub blokowane zgodnie z uzasadnioną decyzją firmy Goodgame Studios.
4.2 Użytkownicy nie są uprawnieni do manipulowania interfejsem w grach obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych. W szczególności użytkownicy nie są uprawnieni do stosowania metod, mechanizmów lub oprogramowania zakłócającego funkcjonowanie lub postęp gry. Użytkownicy nie są uprawnieni do podejmowania działań powodujących nieuzasadnione lub nadmierne obciążenie zasobów technicznych. Użytkownicy nie są uprawnieni do blokowania, zapisywania lub modyfikowania zawartości generowanej przez administratorów gier lub zakłócania przebiegu gry w inny sposób.
4.3 Niezależnie od okoliczności zabronione jest podejmowanie przez użytkowników następujących działań:
a) tworzenie lub użycie metod oszukiwania, modyfikacji i/lub rozwiązań hakerskich albo oprogramowania stron trzecich zmieniającego wyniki gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych,
b) użycie oprogramowania umożliwiającego analizę danych albo przechwytywanie lub zbieranie w inny sposób informacji związanych z grami obsługiwanymi w trybie online lub na urządzeniach przenośnych,
c) użycie obiektów wirtualnych, pochodzących z gier obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, poza tymi grami, nabywanie obiektów wirtualnych za rzeczywiste środki płatnicze albo sprzedaż lub wymiana obiektów wirtualnych,
d) sprzedaż lub zakup kont użytkowników albo handel tymi kontami.
Dotyczy to wszystkich metod obejścia zabezpieczeń i podobnych działań lub czynności objętych powyższymi zakazami.
4.4 Zabronione jest również uruchamianie gier online (łącznie ze wszystkimi indywidualnymi stronami internetowymi) przez użytkowników przy użyciu programów innych niż przeglądarka internetowa lub udostępniony program kliencki. Dotyczy to w szczególności tak zwanych botów oraz innych narzędzi służących do zastępowania lub uzupełniania interfejsu internetowego. Zabronione są również skrypty i całkowicie lub częściowo zautomatyzowane programy umożliwiające użytkownikom uzyskanie przewagi nad innymi użytkownikami. Dotyczy to również funkcji odświeżania automatycznego oraz innych zintegrowanych mechanizmów przeglądarki, jeżeli są one związane z procedurami automatycznymi.
4.5 Zabronione jest stosowanie metod umożliwiających ukrywanie reklam. Nieistotne jest, czy reklamy zostały umyślnie ukryte czy nie są wyświetlane z powodu na przykład blokowania wyskakujących okienek lub użycia przeglądarek tekstowych.
4.6 Zabronione jest automatyczne tworzenie kont użytkownika niezależnie od tego, czy strona główna jest wyświetlana czy nie.
4.7 Firma Goodgame Studios lub autoryzowani przez nią kontrahenci zachowują wszelkie i wyłączne prawa dotyczące obiektów używanych i obiektów wirtualnych udostępnianych w grach obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych. Użytkownicy uzyskają prawo, bez możliwości zastrzeżenia wyłączności, do użycia obiektów wirtualnych tylko w okresie obowiązywania umowy użytkownika.
4.8 Przekazywanie żetonów
a) Dobrowolne przekazywanie żetonów
Żetony można przekazywać znajomym przy użyciu narzędzia „Send chips” (Wyślij żetony). Aby uzyskać dostęp do tego narzędzia, należy kliknąć obraz znajomego na stole gry lub podczas przeglądania strony jego profilu. Zabronione jest jednak wysyłanie żetonów w zamian za środki płatnicze lub ekwiwalenty gotówki. Może to spowodować zablokowanie kont użytkownika lub zastosowanie kar związanych z żetonami zgodnie z uzasadnioną decyzją firmy Goodgame Studios.
b) Przesyłanie żetonów
Jedyną dozwoloną metodą przesyłania żetonów między kontami jest użycie narzędzia „Send chips” (zob. punkt a).  Celowa utrata żetonów (np. celowa utrata układu pokerowego na stole gry) w celu przekazania żetonów znajomemu (lub swojemu innemu kontu) stanowi naruszenie ogólnych warunków i postanowień. Może to spowodować zablokowanie konta użytkownika i zastosowanie kar związanych z żetonami zgodnie z uzasadnioną decyzją firmy Goodgame Studios.
c) Tworzenie żetonów/skrypty
Zabronione jest nieprawidłowe użycie skryptów lub procesów ręcznych w celu tworzenia żetonów. Może to spowodować zablokowanie konta użytkownika lub zastosowanie kar związanych z żetonami przez firmę Goodgame Studios.
5 Warunki korzystania z funkcji komunikacyjnych (zwłaszcza forów dyskusyjnych, czatów, komentarzy)
5.1 Firma Goodgame Studios może udostępniać użytkownikom różne funkcje komunikacyjne do samodzielnego tworzenia wpisów i postów w witrynach internetowych firmy Goodgame Studios, w grze i w sieciach społecznościowych (w szczególności fora dyskusyjne, czaty, blogi, księgi gości itp. z odpowiednimi funkcjami komentarzy, zbiorczo zwane „funkcjami komunikacyjnymi”). W tym przypadku firma Goodgame Studios zapewnia użytkownikom tylko środowisko techniczne do wymiany informacji. Dostęp do funkcji komunikacyjnych dla użytkowników nie jest jednak gwarantowany.
5.2 Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowaną przez nich zawartość i wpisy. Użytkownicy zobowiązują się do zabezpieczenia firmy Goodgame Studios na wypadek zgłoszenia przez strony trzecie uzasadnionych roszczeń wynikających z niewywiązywania się użytkowników z ich zobowiązań. Firma Goodgame Studios zrzeka się ubiegania o prawo własności do zawartości wprowadzonej przez użytkowników. Użytkownicy udzielą jednak firmie Goodgame Studios trwałego, nieodwołalnego prawa, bez możliwości zastrzeżenia wyłączności, do użycia zawartości i wpisów użytkowników.
5.3 W kontekście tych funkcji komunikacyjnych użytkownikom nie wolno publikować ani rozpowszechniać w witrynach firmy Goodgame Studios zawartości, która
a) narusza obowiązujące prawo, przekracza powszechnie przyjęte granice przyzwoitości albo narusza ogólne warunki i postanowienia lub zasady danej gry,
b) narusza prawa związane ze znakami towarowymi, patentami, wzorami użytkowymi lub zdobniczymi, prawami autorskimi albo tajemnicami handlowymi lub inne prawa stron trzecich,
c) ma charakter uznawany za obsceniczny, rasistowski, związany z przemocą, pornograficzny, przeznaczony tylko dla dorosłych lub zagrażający w inny sposób rozwojowi dzieci i osób małoletnich albo szkodliwy w inny sposób,
d) jest obraźliwa, nękająca lub szkalująca,
e) zawiera listy powielane przez odbiorców i wysyłane do innych lub schematy piramidowe,
f) fałszywie sugeruje, że została dostarczona lub jest wspierana przez firmę Goodgame Studios,
g) zawiera dane osobowe stron trzecich bez ich wyraźnej zgody,
h) ma charakter komercyjny, a w szczególności promocyjny.
5.4 Adresy witryn internetowych lub nazwy firm i produktów można wstawiać tylko do zawartości, która nie jest przeznaczona głównie do celów reklamowych.
5.5 Wszyscy użytkownicy korzystający z tych funkcji komunikacyjnych powinni stosować akceptowane słownictwo. Należy unikać obraźliwego krytycyzmu i uwłaczających ataków.
5.6 Niezależnie od innych praw wynikających z niniejszych warunków i postanowień firma Goodgame Studios ma prawo do całkowitego lub częściowego usuwania zawartości i wpisów naruszających zasady określone w niniejszych ogólnych warunkach i postanowieniach. Firma Goodgame Studios jest również uprawniona do wykluczania użytkowników naruszających te zasady, całkowitego lub częściowego, z listy użytkowników uprawnionych do korzystania z gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych, witryn internetowych oraz innych usług firmy Goodgame Studios.
6 Konsekwencje naruszenia obowiązków
6.1 Firma Goodgame Studios nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia obowiązków przez użytkownika.
6.2 Niezależnie od dodatkowych uprawnień prawnych lub umownych firma Goodgame Studios może podejmować następujące uzasadnione działania wobec użytkownika naruszającego prawo ustawowe, prawa stron trzecich, niniejsze warunki i postanowienia lub odpowiednie dodatkowe rozporządzenia i zasady gier:
a) usunięcie zawartości,
b) udzielenie ostrzeżenia użytkownikowi,
c) tymczasowe lub trwałe zablokowanie możliwości korzystania przez użytkownika z określonych lub wszystkich gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych oraz zawartości witryn internetowych firmy Goodgame Studios,
d) zawieszenie użytkownika, łącznie z dostępem do określonych funkcji gier (np. czat),
e) tymczasowe lub trwałe wirtualne wykluczenie z gry w przypadku naruszenia punktu 6 niniejszych ogólnych warunków i postanowień,
f) rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
6.3 Zablokowani lub wykluczeni użytkownicy nie mogą ponownie zalogować się do usługi świadczonej przez firmę Goodgame Studios bez  uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy Goodgame Studios.
7 Opłaty za użytkowanie
7.1 Użytkownicy mogą w głównej mierze korzystać z oferowanych gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych nieodpłatnie. Użytkownik może jednak nabywać walutę wirtualną (np. rubiny, złoto, kamienie szlachetne, „waluta premium”), określone funkcje wirtualne oraz inne usługi (łącznie z „funkcjami do zakupu”) w ramach gier obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych. Cena waluty wirtualnej jest podawana w EUR, USD lub innej rzeczywistej walucie pozostającej w obiegu w regionie użytkownika. Użytkownik może nabywać przywileje lub obiekty wirtualne w grach obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych za zakupioną walutę premium.
7.2 Użytkownicy będą otrzymywać informacje dotyczące funkcji do zakupu, a zwłaszcza zastosowania funkcji, czasu dostępności funkcji (jeżeli został określony), ceny zakupu i metody płatności dostępnej w grach obsługiwanych w trybie online lub na urządzeniach przenośnych.
7.3 Użytkownicy mogą przesyłać swoje oferty zakupu dostępnych funkcji, wybierając żądany element i metodę płatności oferowaną w określonej grze obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, klikając przycisk Buy Now (Kup) i finalizując proces zamówienia.
7.4 Opcje płatności są zależne od gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych, kraju użytkownika i technicznej obsługi płatności dostępnej na danym rynku. Firma Goodgame Studios zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanych opcjach płatności.
7.5 Płatności są pobierane za pośrednictwem usługodawcy otrzymującego prowizję od użytkownika za określony proces płatności lub w formie przelewu dokonanego przez użytkownika. W przypadku gier na urządzenia przenośne płatności są pobierane za pośrednictwem odpowiedniego sklepu z aplikacjami. W indywidualnych przypadkach oprócz ogólnych warunków i postanowień firmy Goodgame Studios mogą obowiązywać ogólne warunki i postanowienia ustanowione przez autoryzowanego usługodawcę.
7.6 Po sfinalizowaniu procesu płatności, a w przypadku przelewu po zaksięgowaniu środków na koncie firmy Goodgame Studios, firma Goodgame Studios odnotuje na koncie użytkownika kredyt zgodnie z zakupionymi funkcjami. Odnotowanie tego kredytu oznacza również, że użytkownik zaakceptował umowę z firmą Goodgame Studios dotyczącą zakupu dostępnych funkcji.
7.7 W grach na urządzenia przenośne, dostępnych w portalach indywidualnych partnerów biznesowych, oraz grach obsługiwanych w trybie online i na urządzeniach przenośnych, które zostały zintegrowane w sieciach społecznościowych, tryb zawierania umowy może różnić się od opisanego w niniejszym dokumencie. W takich przypadkach użytkownicy będą informowani o specyficznej procedurze zawierania umowy.
7.8 Użytkownik potwierdza i deklaruje, że informacje przekazane w związku z płatnością (w szczególności konto bankowe lub numer karty bankowej) są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
7.9 Firma Goodgame Studios jest uprawniona do zmiany opłat za funkcje przeznaczone na sprzedaż. Dotyczy to również prawa firmy Goodgame Studios do podwyższania lub obniżania opłat za wszystkie indywidualne funkcje przeznaczone na sprzedaż.
7.10 W przypadku zaległości naliczane będą odsetki ustawowe. Firma Goodgame Studios jest również uprawniona do blokowania konta użytkownika, żądania dodatkowych odszkodowań i zakończenia świadczenia usług.
7.11 Jeżeli firma Goodgame Studios poniesie koszty związane z korektami poprzednich rozliczeń lub opłatami stornowymi z winy użytkownika (łącznie z nieprawidłowym saldem konta), użytkownik będzie zobowiązany do zrekompensowania tych kosztów.
8 Ograniczenia odpowiedzialności
8.1 Użytkownicy są osobiście odpowiedzialni za każde naruszenie praw stron trzecich. Użytkownicy zobowiązują się do rekompensowania wszystkich odszkodowań wypłaconych przez Goodgame Studios wynikających z zawinionego nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszych warunków i postanowień. Użytkownicy zabezpieczą firmę Goodgame Studios na wypadek wszystkich uzasadnionych roszczeń zgłaszanych przez innych użytkowników lub strony trzecie w odniesieniu do Goodgame Studios na skutek naruszenia ich praw przez zawartość publikowaną przez użytkownika lub naruszenia innych zobowiązań. Użytkownicy będą ponosić koszty ochrony prawnej firmy Goodgame Studios, łącznie z opłatami sądowymi i prawnymi. Ten warunek nie obowiązuje, jeżeli naruszenie nie wynika z winy użytkownika.
8.2 Odpowiedzialność firmy Goodgame Studios, niezależnie od podstaw prawnych, wynikająca z nieprawidłowego wykonywania umowy lub naruszenia obowiązków, będzie ostatecznie ustalana zgodnie z następującymi zasadami:
8.2.1 Jeżeli firma Goodgame Studios nieodpłatnie świadczy usługę stanowiącą podstawę do określenia jej odpowiedzialności, firma Goodgame Studios będzie ponosić odpowiedzialność tylko w przypadku działania w złej woli i rażącego zaniedbania.
8.2.2 W przypadku usług płatnych firma Goodgame Studios będzie ponosić odpowiedzialność tylko za działanie w złej woli i rażące zaniedbanie, jednak żadne ograniczenia nie będą obowiązywać w przypadku uszkodzenia ciała. W przypadku drobnego zaniedbania firma Goodgame Studios będzie jednak ponosić odpowiedzialność tylko za naruszenie podstawowych zobowiązań umownych, takich jak opóźnienie lub niedostępność z winy firmy Goodgame Studios. W przypadku naruszenia podstawowych zobowiązań umownych odpowiedzialność będzie ograniczona do typowych odszkodowań umownych, które firma Goodgame Studios obliczyła podczas zawierania umowy zgodnie z istniejącymi w tym czasie okolicznościami.
Wspomniane „podstawowe zobowiązania umowne” są zobowiązaniami, na jakie może powoływać się użytkownik, gwarantującymi wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami i osiągnięcie celu uwzględnionego w umowie.
8.2.3 Firma Goodgame Studios nie ponosi odpowiedzialności za przerwy funkcjonowania sieci, które nie wynikają z winy firmy Goodgame Studios.
8.2.4 Firma Goodgame Studios ponosi odpowiedzialność za utratę danych, zgodnie z powyższymi punktami, tylko wówczas, gdy użytkownik nie mógł zapobiec utracie danych, wykonując odpowiednie kopie zapasowe.
8.2.5 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku wyraźnych gwarancji udzielonych przez firmę Goodgame Studios, działania w złej woli i odszkodowań za utratę życia, kończyny lub zdrowia. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie będzie ograniczona.
9 Czas trwania umowy; usuwanie kont użytkowników
9.1 Jeśli wyraźnie nie określono inaczej dla konkretnej gry online, gry na urządzenie przenośne lub dla usługi, umowa dotycząca korzystania z witryn internetowych, gier online i gier na urządzenia przenośne oraz innych usług firmy Goodgame Studios będzie obowiązywać bezterminowo. Umowa wchodzi w życie w momencie akredytacji lub aktywacji konta przez firmę Goodgame Studios.
9.2 Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym, o ile nie został uzgodniony tymczasowy okres umowy.
9.3 Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z uzasadnionej przyczyny bez konieczności powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem. „Uzasadniona przyczyna” występuje, w szczególności, w następujących przypadkach:
a) użytkownik nie uiścił należności z tytułu opłat i nie płaci pomimo upomnień;
b) stwierdzono zachowanie w poważnym stopniu wpływające na prowadzenie gry przez innych graczy;
c) stwierdzono oszukiwanie, przeróbki i/lub rozwiązania hakerskie albo stosowanie oprogramowania, narzędzi lub skryptów zmieniających działanie lub mechanizm gry online bądź gry na urządzenie przenośne;
d) stwierdzono używanie konta użytkownika przez osoby trzecie, z wyjątkiem okoliczności, w których zezwalają na to zasady gry;
e) użytkownik korzysta z konta osoby trzeciej lub używa więcej niż jednego konta użytkownika w grze online,  z wyjątkiem okoliczności, w których zezwalają na to zasady gry;
f) użytkownik wykorzystuje elementy wirtualne gry poza grą online lub grą dla urządzeń przenośnych, próbując kupić lub sprzedać te elementy za rzeczywiste środki pieniężne lub oferować je do wymiany handlowej;
g) użytkownik sprzedał lub kupił konto albo uczestniczył w  wymianie handlowej konta;
h) użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy chroniące innych graczy lub firmę Goodgame Studios;
i) użytkownik umyślnie narusza niniejsze warunki i postanowienia, dodatkowe regulacje i/lub reguły gry.
9.4 Wypowiedzenie musi być zawsze dokonywane w formie pisemnej. Wypowiedzenia wysłane pocztą e-mail uznaje się za dokonane pisemnie.
9.5 W przypadku dłuższego okresu braku aktywności firma Goodgame Studios będzie uprawniona do usunięcia nieaktywnego konta użytkownika po przekazaniu powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem i wyłącznie po upłynięciu 3 miesięcy braku aktywności. Ponadto firma Goodgame Studios będzie uprawniona do usunięcia konta użytkownika po zakończeniu okresu obowiązywania umowy zgodnie z własną decyzją.
10 Obowiązujące prawo
Stosowane jest prawo Republiki Federalnej Niemiec; regulacje Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie mają zastosowania. To ustalenie prawne nie będzie wpływać na postanowienia obowiązkowe w kraju, w którym użytkownik jest rezydentem.
11 Zmiany ogólnych warunków i postanowień; pozostałe ustalenia
11.1 Firma Goodgame Studios zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszych warunków (a) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych, (b) w przypadku orzeczeń Sądu Najwyższego, (c) w przypadku konieczności wynikającej z uwarunkowań technicznych, (d) w przypadku konieczności zapewnienia funkcjonowania firmy, (e) w przypadku zmian warunków rynkowych, (f) w przypadku działań dla dobra użytkownika. Nie będą wprowadzane żadne zmiany powodujące poważne naruszenie równowagi między stronami. Użytkownicy będą informowani o wprowadzeniu zmian w ogólnych warunkach i postanowieniach za pośrednictwem witryny internetowej firmy Goodgame Studios oraz odpowiedniej gry obsługiwanej w trybie online lub na urządzeniach przenośnych co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym terminem wprowadzenia zmian. Firma Goodgame Studios może również wysyłać do użytkowników zmienione ogólne warunki i postanowienia pocztą e-mail lub poinformować ich o możliwości uzyskaniu dostępu do zmienionych warunków i postanowień za pośrednictwem witryn internetowych firmy Goodgame Studios. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń względem każdej zmiany w ciągu czterech tygodni. Zmienione warunki i postanowienia zostaną uznane za zaakceptowane, jeżeli użytkownik nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu czterech tygodni lub uruchomi grę ponownie po otrzymaniu powiadomienia o wprowadzeniu zmian w warunkach i postanowieniach. Firma Goodgame Studios będzie informować użytkowników o czterotygodniowym okresie zgłaszania zastrzeżeń, prawie odstąpienia od umowy i prawnych implikacjach rezygnacji ze zgłoszenia zastrzeżeń.
11.2 Firma Goodgame Studios może przenieść swoje prawa i zobowiązania, wynikające z niniejszej umowy, na stowarzyszone firmy zgodnie z punktem 15 ustawy o spółkach akcyjnych (AktG , Stock Corporation Act).
11.3 Użytkownicy są uprawnieni do żądania kompensaty tylko wówczas, jeżeli ich roszczenie jest uzasadnione prawnie lub zostało uznane przez firmę Goodgame Studios i nie zostało zakwestionowane lub wynika z niniejszej dwustronnej relacji prawnej. Użytkownicy mogą egzekwować prawo zatrzymania tylko w przypadku roszczeń wynikających z niniejszej umowy.
11.4 Firma Goodgame Studios zgodnie z ogólną zasadą będzie komunikować się z użytkownikiem przy użyciu poczty e-mail, jeżeli w niniejszych warunkach i postanowieniach nie wskazaono inaczej. Użytkownicy są zobowiązani do regularnego sprawdzania wiadomości od firmy Goodgame Studios, przesyłanych na konto e-mail wskazane podczas rejestracji. Kontaktując się z firmą Goodgame Studios, użytkownicy powinni określić grę obsługiwaną w trybie online lub na urządzeniach przenośnych albo konto użytkownika, którego dotyczy wiadomość.
11.5 Jeżeli dowolny z punktów niniejszych warunków i postanowień zostanie uznany za nieważny i/lub niezgodny z ustawą, nie wpłynie to na ważność pozostałych punktów niniejszych warunków i postanowień.
12 Licencje
Projekt gry Goodgame Gangster jest na licencji firmy Playa Games GmbH.

Odstąpienie od umowy

W przypadku zakupu waluty wirtualnej lub towarów wirtualnych po 13 czerwca 2014 roku obowiązuje umowa (“Umowa”). Względem niniejszej umowy oraz poprzednich umów przysługuje prawo do odstąpienia.

Prawo do odstąpienia od umowy
Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować nas (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, House 9, 22761 Hamburg, Niemcy, e-mail: stop@goodgamestudios.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby odstąpienie było skuteczne, wystarczy wysłać informację o odstąpieniu przed zakończeniem okresu, w którym przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez stronę odstępującą sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot zostanie wykonany przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez użytkownika w początkowej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie. W żadnym przypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty w związku z takim zwrotem.
Jeżeli użytkownik rozpoczął korzystanie z usług po zawarciu umowy, a przed końcem okresu z możliwością odstąpienia od umowy, zapłaci część pełnej ceny przewidzianej w umowie, proporcjonalnie do zakresu świadczonych usług do dnia odstąpienia od umowy.

Informacja
Jeżeli umowa dotyczy dostarczania usługi, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po jej pełnym dostarczeniu, a także w przypadku rozpoczęcia jej dostarczania po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika i potwierdzeniu, że użytkownik świadomie rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy po jej pełnym zrealizowaniu.
Jeżeli umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są przekazywane na trwałym nośniku, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po rozpoczęciu ich dostarczania w razie uzyskania wyraźnej zgody użytkownika i potwierdzeniu, że użytkownik świadomie rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Do
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Theodorstr. 42-90, Haus 9
  22761 Hamburg, Niemcy
  e-mail: stop@goodgamestudios.com
 • Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy zakupu następujących towarów(*) / usług(*)
 • Zamówionych w dniu(*) / otrzymanych w dniu(*)
 • Imię i nazwisko nabywcy
 • Adres nabywcy
 • Podpis nabywcy (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zasady prywatności dla usług online

Altigi GmbH / Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg uznaje ochronę danych osobistych za kwestię o bardzo dużej ważności. Poniższe zasady prywatności informują o tym, jakie dane osobiste są gromadzone, a także w jaki sposób są przetwarzane i używane.

Spis treści

 1. Zakres zasad prywatności
 2. Podmiot odpowiedzialny
 3. Gromadzenie informacji
 4. Pliki cookie
 5. Pliki cookie podmiotów trzecich oraz monitorowanie
 6. Używanie danych użytkownika
 7. Przekazywanie danych
 8. Pozostałe informacje o zasadach prywatności
 9. Zmiana lub usuwanie danych
 10. Bezpieczeństwo danych
 11. Kontakt
1 Zakres zasad prywatności
Niniejsze zasady prywatności dotyczą wszystkich usług oferowanych w witrynach Goodgame Studios. W szczególności dotyczą portalu Goodgame Studios pod adresem www.goodgamestudios.com oraz indywidualnych witryn gier online.
Jeśli nie wskazano inaczej, zasady prywatności dotyczą wyłącznie zagadnień związanych ze sposobem traktowania danych osobistych przez Goodgame Studios. W razie korzystania z usług firm trzecich, obowiązywać będą jedynie zasady prywatności stosowane w tych firmach.
2 Podmiot odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, jest Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Niemcy.
W razie pytań dotyczących zasad prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacy@goodgamestudios.com. Kontakt pod tym adresem pozwala na uzyskiwanie informacji w kwestii prywatności, a także na wgląd, zmianę lub usuwanie informacji osobistych przechowywanych przez Goodgame Studios. Inną możliwością jest wysłanie pisma na podany powyżej adres pocztowy. Jeśli to możliwe, prosimy o podanie nazwy gry online lub gry na urządzenie mobilne, serwera oraz swojej nazwy użytkownika.
3 Gromadzenie informacji
Co do zasady, możliwy jest dostęp do naszej oferty internetowej bez przekazywania żadnych danych osobowych. W każdym przypadku użytkownik podejmuje decyzję, czy jego dane mają zostać przekazane. Dane użytkownika są gromadzone w celu realizacji umowy z użytkownikiem. Oprócz monitorowania zgodności z zasadami użytkowania oraz regułami gry, dane te są niezbędne do właściwej obsługi płatności.
Informacje osobiste są wymagane, jeśli użytkownik chce zarejestrować się w naszych witrynach, brać udział w konkursach lub zapisać się na biuletyn. Dane te obejmują na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, a także inne informacje, które mogą być wymagane przez Goodgame Studios w indywidualnych sprawach. W wielu przypadkach możliwe jest korzystanie z usług Goodgame Studios z użyciem pseudonimu. Zachęcamy użytkowników do korzystania z tej możliwości.
Ponadto niektóre informacje, takie jak adres IP, wersja przeglądarki oraz godziny dostępu są automatycznie wysyłane do nas z komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika i zapisywane na naszym serwerze. Równocześnie rejestrowane są informacje o typie urządzenia mobilnego i używanym systemie operacyjnym. Dane te służą wyłącznie do analiz statystycznych oraz badania wydajności, a także w razie potrzeby do ochrony przed nieautoryzowanym korzystaniem z naszej witryny. Jeśli tylko jest to możliwe, dane pozostają anonimowe. Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia spersonalizowanych kampanii na podstawie danych, co do których istnieje zgoda użytkownika na ich przekazywanie przez media społecznościowe do podmiotów trzecich. W takich przypadkach przestrzegamy zasad prywatności odpowiednich mediów społecznościowych.
Gromadzimy, przetwarzamy i używamy informacje osobiste wyłącznie za zgodą użytkownika, chyba że zgoda wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Jeśli zgoda ma być wyrażona w formie elektronicznej w procesie korzystania z naszej oferty online, przestrzegamy naszego zobowiązania, aby odpowiednio poinformować użytkownika o tym fakcie.
Nie gromadzimy świadomie żadnych informacji od dzieci poniżej lat 13.
4 Pliki cookie
W naszej witrynie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Używamy zarówno stałych plików cookie, jak i plików sesji, dlatego możemy oferować najlepszą obsługę. Dane zapisywane w plikach cookie sprawiają, że korzystanie z naszych usług jest komfortowe, nie tylko w ramach korzystania z bieżącej usługi, ale również w innych przypadkach.
Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na używanie stałych plików cookie, w przeglądarce można wybrać opcję ich dezaktywacji.
Dane zapisywane w plikach cookie dla sesji są ważne tylko w trakcie bieżącej wizyty online i pozwalają na nieograniczone używanie naszych usług oraz korzystanie z ofert w sposób najbardziej komfortowy. W przypadku dezaktywacji plików cookie dla sesji, nie jesteśmy w stanie zagwarantować korzystania z naszych usług bez ograniczeń.
5 Pliki cookie podmiotów trzecich oraz monitorowanie
W celu optymalizacji naszych witryn i usług korzystamy z usług innych firm. Następująca część zawiera przegląd używanych usług.
a. Google Analytics
Nasze witryny korzystają z Google Analytics, internetowego serwisu firmy Google, Inc. ("Google") do analizowania danych w sieci. W Google Analytics używane są pliki cookie oraz pliki tekstowe zapisane na komputerze użytkownika. Ma to na celu pomoc w ustaleniu sposobu korzystania z witryn przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat używania aplikacji (w tym adres IP) są przekazywane do Google, a następnie zapisywane na serwerach w USA. Usługi Google Analytics używamy z dodatkiem _anonymizeIP(), który na poziomie serwerów w Europie skraca i modyfikuje adresy IP przekazywane do Google, tak aby uniemożliwić bezpośrednie ustalenie konkretnych osób.   Google używa przekazanych informacji na potrzeby badania korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności witryny oraz dostarczania nam usług dotyczących działania witryny i wykorzystania pasma internetowego. Adres IP przekazywany do usługi Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google. W odpowiednich ustawieniach przeglądarki można odmówić zgody na używanie plików cookie. Jednak w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie używać wszystkich funkcji dostępnych w naszej witrynie. Można również nie wyrazić zgody, aby firma Google gromadziła i analizowała dane generowane z plików cookie na temat użytkowania witryny (w tym informacje o adresie IP), klikając tutaj lub pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki z tego miejsca: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Jeśli dostęp do naszej witryny następuje z urządzenia mobilnego (np. smartfonu lub tabletu), można odmówić zgody na przyszłe używanie usługi Google Analytics za pośrednictwem tego łącza. Po wybraniu tego łącza, wstawiamy plik cookie do przeglądarki, który będzie informował o braku zgody na dostęp do urządzenia przez usługę Google Analytics. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki, konieczne będzie powtórzenie procedury odmowy.
b. Remarketing Google
W naszych witrynach wykorzystujemy technologię remarketingu w Google. Ta technologia pozwala użytkownikom, którzy już odwiedzili nasze witryny online i wyrazili zainteresowanie daną ofertą, na otrzymywanie zindywidualizowanych reklam na stronach sieci partnerów Google. Pozwala to również na docieranie do użytkowników o podobnych zainteresowaniach jak ci, którzy odwiedzili nasze witryny. Reklamy będą wyświetlane na podstawie plików cookie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny będą przekazywane do Google i przechowywane na serwerach w USA. W razie przekazywania adresu IP, będzie on zredukowany tylko do ostatnich 3 cyfr. Za pomocą plików cookies można analizować sposób korzystania z witryny, a następnie pomagać w dostarczaniu odpowiednich rekomendacji produktowych i reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklam w formie zindywidualizowanej, może dezaktywować używanie w tym celu plików cookie, odwiedzając witrynę Googłe: https://www.google.com/settings/ads. Innym sposobem na dezaktywację używania plików cookie przez firmy trzecie, jest skorzystanie z witryny Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/​).
Należy zwrócić uwagę, że firma Google ma własne zasady ochrony danych osobistych, które są niezależne od naszych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady oraz procedury firm trzecich. Przed rozpoczęciem korzystania z naszych witryn prosimy o zapoznanie się zasadami prywatności Google (https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).
c. Facebook Conversion Tracking Pixel
Za zgodą użytkownika, nasza witryna korzysta z usługi Conversion Tracking Pixel firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). To narzędzie umożliwia ustalenie, jakie czynności użytkownik wykonał po przekierowaniu do witryny dostawcy usług po kliknięciu reklamy w serwisie Facebook. W efekcie można rejestrować skuteczność reklam w serwisie Facebook na potrzeby statystyczne oraz badania rynku. Gromadzone dane pozostają anonimowe. Oznacza to, że nie widzimy żadnych danych osobistych użytkownika. Zgromadzone dane są zapisywane i przetwarzane przez firmę Facebook. Niniejszym informujemy o tym fakcie, bazując na naszej aktualnej wiedzy. Serwis Facebook może łączyć dane z kontem Facebook i używać je na własne potrzeby związane z reklamami, zgodnie z zadami używania danych dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/. Usługa Facebook Conversion Tracking pozwala firmie Facebook oraz jej partnerom na wyświetlanie reklam w serwisie Facebook oraz poza nim. W tym celu na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie.
Zgodę mogą wyrazić jedynie osoby powyżej 13 roku życia. Dzieci poniżej tego wieku powinny skonsultować się z opiekunami prawnymi.
Aby cofnąć swoją zgodę należy kliknąć tutaj: https://www.facebook.com/ads/website​_custom_audiences/.
d. Login Facebook
W naszych grach i usługach oferujemy najprostszy sposób rejestracji. W tym celu wystarczy użyć swojego konta Facebook. Aby skorzystać z tej metody rejestracji w naszym portalu online, należy kliknąć łącze "Zaloguj przez Facebook". W tym celu należy posiadać wcześniej założone konto Facebook.
W przypadku gdy użytkownik chce zarejestrować się w dowolnej naszej usłudze za pośrednictwem konta Facebook, pierwszym krokiem w trakcie rejestracji będzie przekierowanie do serwisu Facebook. W serwisie Facebook pojawi się monit o zalogowanie bądź rejestrację. W żadnym momencie nie mamy dostępu do osobistych informacji dotyczących logowania (nazwy użytkownika oraz hasła).
Drugim krokiem będzie połączenie profilu Facebook z wybraną przez użytkownika usługą. W tym momencie użytkownik otrzymuje informacje o danych, które będą do nas przekazywane przez serwis Facebook. Te informacje zwykle dotyczą danych publicznych z serwisu Facebook oraz informacji jakie użytkownik udostępnia w formie otwartej lub ograniczonej dla konkretnej aplikacji. Dane tego typu zwykle obejmują imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, zdjęcie tła, sieć znajomych, nazwę użytkownika (Facebook URL) oraz identyfikator (Facebook ID). Używamy również adresu e-mail zapisanego w serwisie Facebook na potrzeby kontaktu poza tym serwisem. Informacje publiczne można sprawdzić w profilu Facebook z poziomu menu "Ogólne ustawienia konta" (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).
W razie chęci zablokowania połączenia z serwisem Facebook i naszymi usługami, należy zalogować się w serwisie Facebook i wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawieniach profilu. Wówczas nie będziemy mieli już uprawnienia do używania tych informacji z profilu Facebook.
e. Twitter Conversion Tracking
Używamy usługi Conversion Tracking firmy Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). Ta usługa rejestruje czy użytkownik naszych witryn klika łącze umieszczone przez serwis Twitter. W efekcie zarówno my, jak i Twitter, otrzymujemy informację o fakcie rejestracji. Tożsamość użytkownika pozostaje anonimowa. Ponadto używamy usługi Tailored Audiences firmy Twitter. Pozwala ona na docieranie do użytkowników naszej witryny ze spersonalizowanymi reklamami. W tym celu Twitter używa kodu snippet, który zintegrowaliśmy z naszą witryną. W trakcie tego procesu nie są gromadzone żadne dane osobiste. Usługa Tailored Audiences jest również używana do ustalania list odbiorców docelowych na podstawie podobnych cech.
Więcej informacji o zasadach prywatności firmy Twitter znajduje się tutaj: https://twitter.com/privacy?lang=en. Istnieje możliwość zmiany ustawień prywatności dla funkcji reklam zindywidualizowanych tutaj: https://support.twitter.com/articles/20170405-your-privacy-controls-for-tailored-ads. Twitter obsługuje również funkcję blokady śledzenia "Do Not Track" (DNT). W przypadku aktywowania tej opcji w przeglądarce, Twitter nie będzie otrzymywać żadnych informacji powiązanych z przeglądarką (ID pliku cookie przeglądarki) od firm partnerskich na potrzeby indywidualizowania reklam.
6 Używanie danych użytkownika
Dane osobiste są przez nas używane w procesie ciągłego poprawiania naszych usług oraz odpowiadania na potrzeby użytkowników.
Dane osobiste są używane w celu ustanowienia, przetwarzania oraz utrzymywania relacji pomiędzy użytkownikiem a Goodgame Studios, a także do przetwarzania płatności.
Dane osobiste są również niezbędne w celu komunikowania się z użytkownikami. Ta komunikacja obejmuje między innymi wiadomości e-mail o nowych funkcjach w naszych serwisach. Dane osobiste są używane do regularnego informowania o produktach, usługach i określonych wydarzeniach, które mogą być interesujące dla użytkowników. Każda wiadomość zawiera następujący tekst: "Aby nie otrzymywać kolejnych wiadomości dla tego konta z gry, kliknij tutaj". Po kliknięciu łącza na wyrazie "tutaj", nie będą wysyłane żadne dalsze wiadomości powiązane z kontem gry. Odmowa użytkownika nie jest związana z żadnymi kosztami poza opłatami za połączenie zgodnie z obowiązującymi taryfami.
Dane osobiste są również używane w celu ochrony naszych witryn internetowych oraz do monitorowania nieautoryzowanego dostępu.
7 Przekazywanie danych
Na zasadzie ogólnej dane osobiste nie będą sprzedawane podmiotom trzecim. Goodgame Studios przekazuje dane osobiste podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie opisanym poniżej.
Współpracujemy z firmami obsługującymi płatności (takimi jak operatorzy kart, banki, PayPal, operatorzy sieci komórkowych, firmy windykacyjne), dostawcami usług związanych z gromadzeniem i opracowaniem danych statystycznych oraz firmami dostarczającymi usługi IT (np. centra danych, hosty, kopie zapasowe, usługi bazodanowe). Dostawcy mają dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie wymaganym do świadczenia swoich usług. Dostawcy mają obowiązek używania danych użytkownika zgodnie z niniejszymi zasadami oraz odpowiednimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
W przypadku gdyby Goodgame Studios, firmy zależne lub niektóre firmy powiązane zostały sprzedane (dotyczy to również sprzedaży akcji), dane klientów zostaną przekazane jako część firmy do nowego podmiotu. Naturalnie dane użytkownika będą nadal podlegać niniejszym zasadom prywatności oraz regulacjom dotyczącym ochrony danych w takich przypadkach.
8 Pozostałe informacje o zasadach prywatności
Prosimy mieć na uwadze, że wszystkie informacje opublikowane przez użytkownika (np. w czacie, w wiadomościach e-mail, na forum) mogą być gromadzone i używane przez inne osoby.
Ze względu na naszą odpowiedzialność prawną, zastrzegamy sobie prawo wglądu w te treści. Dodatkowo będziemy dążyć do wykrywania działań nielegalnych oraz ochrony przed nimi (np. nielegalne fałszowanie gry kosztem Goodgame Studios) za pośrednictwem niezależnych kontroli.
9 Zmiana lub usuwanie danych
Zarejestrowany użytkownik ma możliwość przeglądania, zmieniania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych za pośrednictwem ustawień profilowych lub po nawiązaniu kontaktu z nami pod adresem: https://support.goodgamestudios.com/.

Goodgame Studios usunie dane osobowe na żądanie, chyba że obowiązkowe zobowiązania będą sprzeczne z ich usunięciem.
10 Bezpieczeństwo danych
Gromadzone dane użytkownika są przetwarzanie zgodnie z regulacjami ochrony danych (German Data Protection Act). Wszyscy nasi pracownicy są zobligowani do przestrzegania poufności danych i zobowiązań dotyczących prywatności i otrzymali stosowne wskazówki.
W trakcie przetwarzania płatności, dane osobiste są przesyłane z użyciem technologii szyfrowania SSL. Nasz transfer SSL posiada certyfikat firmy GoDaddy.
11 Kontakt
Altigi GmbH / Goodgame Studios
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg, Niemcy
privacy@goodgamestudios.com
Pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych w Goodgame Studios jest prawnik David Oberbeck (www.datenschutzkanzlei.de). W przypadku pytań dotyczących zasad prywatności prosimy o kontakt pod adresem:
Data Protection Officer
c/o Altigi GmbH / Goodgame Studios
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg, Niemcy

Zasady prywatności dla aplikacji mobilnych

Firma Altigi GmbH / Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg uznaje ochronę danych osobistych za kwestię o bardzo dużej ważności. Poniższe zasady prywatności informują o tym, jakie dane osobiste są gromadzone, a także w jaki sposób są przetwarzane i używane.
Celem zasad prywatności jest udostępnienie informacji o traktowaniu danych osobistych oraz spełnianiu odpowiednich wymogów prawnych dotyczących ochrony danych. Niniejsze zasady dotyczą aplikacji mobilnych dla smartfonów i tabletów.

Spis treści

 1. Zakres zasad prywatności
 2. Podmiot odpowiedzialny
 3. Gromadzenie danych po procesie pobierania
 4. Gromadzenie danych przez Goodgame Studios
 5. Uprawnienia dostępu dla naszych aplikacji
 6. Analiza danych dokonywana w Goodgame Studios
 7. Monitorowanie aplikacji mobilnych przez firmę Tune
 8. Facebook
 9. Używanie danych użytkownika
 10. Przekazywanie danych
 11. Pozostałe informacje o zasadach prywatności
 12. Zmiana lub usuwanie danych
 13. Bezpieczeństwo danych
 14. Kontakt
1 Zakres zasad prywatności
Niniejsze zasady prywatności dotyczą wszystkich aplikacji mobilnych oferowanych przez Goodgame Studios.
Jeśli nie wskazano inaczej, wyłącznie niniejsze zasady prywatności regulują sposób traktowania danych osobistych przez Goodgame Studios. W razie korzystania z usług firm trzecich, obowiązywać będą jedynie zasady prywatności stosowane w tych firmach.
2 Podmiot odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, jest firma Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Niemcy.
W razie pytań dotyczących zasad prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacy@goodgamestudios.com. Kontakt pod tym adresem pozwala na uzyskiwanie informacji w kwestii prywatności, a także na wgląd, zmianę lub usuwanie informacji osobistych przechowywanych przez Goodgame Studios. Inną możliwością jest wysłanie pisma na podany powyżej adres pocztowy. Jeśli to możliwe, prosimy o podanie nazwy gry online lub gry na urządzenie mobilne, serwera oraz swojej nazwy użytkownika.
3 Gromadzenie danych po procesie pobierania
Po pobraniu aplikacji żadne informacje nie są aktywnie przesyłane do sklepu z aplikacjami (Apple App Store, Google Play, Amazon, Windows, itp.). W przypadku potrzeby sprawdzenia jakie dane są gromadzone i przetwarzane przez sklep w ramach procesu pobierania, prosimy o zapoznanie się z zasadami prywatności danego sklepu. Nie mamy wpływu na ewentualne gromadzenie danych przez sklepy.
4 Gromadzenie danych przez Goodgame Studios
Dane osobiste używane są wyłącznie w zakresie niezbędnym w procesie pobierania aplikacji na urządzenie użytkownika. Jeśli to konieczne, gromadzimy informacje na temat źródła inicjującego pobieranie (baner reklamowy, sklep, itp.).
Aby zapewnić możliwość używania naszej aplikacji, tworzymy nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie przekazujemy te dane do urządzenia mobilnego użytkownika. Aby połączyć się z naszymi serwerami gier konieczny jest dostęp zindywidualizowany. Dane będą tworzone automatycznie przez nasz system i mogą być później zmodyfikowane przez użytkownika, który poda wybrany przez siebie adres e-mail oraz własne hasło. Alternatywnie można na potrzeby aplikacji użyć istniejącego konta użytkownika.
Co do zasady, możliwy jest dostęp do naszej aplikacji bez przekazywania żadnych danych osobowych. W każdym przypadku użytkownik podejmuje decyzję, czy jego dane mają zostać przekazane.

Dane użytkownika są gromadzone w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem. W tym właśnie celu monitorujemy zgodność z zasadami użytkowania oraz regułami gry, a także właściwą obsługę każdej płatności, którą zainicjował użytkownik.

Jeśli użytkownik chce zarejestrować się w naszych witrynach, brać udział w konkursach lub zapisać się na biuletyn, informacje osobiste są wymagane. Dane te obejmują na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, a także inne informacje, które mogą być wymagane przez Goodgame Studios w indywidualnych sprawach. W wielu przypadkach możliwe jest korzystanie z usług Goodgame Studios z użyciem pseudonimu. Zachęcamy użytkowników do korzystania z tej możliwości.
Dla celów statystycznych rejestrujemy rodzaj urządzenia mobilnego oraz używany system operacyjny. Dane te służą wyłącznie do analiz statystycznych oraz badania wydajności, a także w razie potrzeby do ochrony przed nieautoryzowanym korzystaniem z naszych usług. Jeśli tylko jest to możliwe, dane pozostają anonimowe.
5 Uprawnienia dostępu dla naszych aplikacji
Nasze aplikacje wymagają różnych uprawnień dostępu na urządzeniu użytkownika. Uprawnienia dostępu są konieczne w celu zapewnienia określonej funkcjonalności aplikacji. Na przykład gdy użytkownik chce utworzyć zdjęcie profilowe z poziomu aplikacji, potrzebny jest dostęp do aparatu bądź albumu ze zdjęciami. W przypadku chęci zakupu dodatkowej zawartości w aplikacji, potrzebny jest dostęp do właściwego interfejsu na koncie sklepu. Inny przykład to powiadomienia push, w których wykorzystywany jest interfejs do wyświetlania wiadomości bezpośrednio na urządzeniu.
Uprawnienia dostępu na urządzeniu mobilnym są zależne od systemu operacyjnego (np. Android, iOS, itp.) oraz sklepu, w którym nabyto aplikację (np. Google Play Store, Apple App Store, Amazon, itd.). Użytkownik jest zazwyczaj informowany o wymaganych uprawnieniach dostępu przed instalacją naszej aplikacji.
W systemie Apple iOS można w dowolnym momencie wybrać opcję "Ustawienia", aby sprawdzić do jakiej zawartości mają dostęp nasze aplikacje. Uprawnienia te można później ograniczyć. 
W systemie Android także wymagane są różne uprawnienia dostępu na urządzeniu mobilnym. Uprawnienia dla naszych aplikacji można sprawdzić po wybraniu opcji Ustawienia / Aplikacje.
6 Analiza danych dokonywana w Goodgame Studios
Na potrzeby optymalizacyjne dokonujemy analizy sposobu korzystania z naszych usług. Analizy te wykonywane z użyciem pseudonimu, zgodnie Art. 15 punkt 3 regulacji TMG (German Telemedia Act) w taki sposób, że nazwa użytkownika oraz dane identyfikujące są zmieniane o losowe znaki, tak aby określenie faktycznej osoby było niemożliwe bądź znacznie utrudnione.
W naszych aplikacjach nie używamy plików cookie na potrzeby reklam oraz marketingu. Stosujemy natomiast pliki cookie w urządzeniu, aby zapisywać nazwę użytkownika oraz bieżące ustawienia gry w pliku tekstowym. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszych aplikacji.
7 Monitorowanie aplikacji mobilnych przez firmę Tune
Nasze aplikacje są analizowane z użyciem technologii firmy Tune Inc. (2220 Western Ave., Seattle, WA, USA). Na potrzeby analiz są gromadzone oraz zapisywane różne dane dotyczące sesji i interakcji. Informacje te są potrzebne do ulepszania zawartości oraz poprawy działania naszych gier, a także do optymalizacji interfejsu użytkownika.  Dane o sesji i interakcjach nie są na żadnym etapie przetwarzane w powiązaniu z danymi osobistymi, a jedynie z użyciem pseudonimu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w technologii firmy TUNE Inc. znajduje się w zasadach prywatności zamieszczonych tutaj:http://www.mobileapptracking.com/priv​acy-policy/.
W dowolnym momencie można zastrzec monitorowanie danych przez TUNE Inc., korzystając z następującego łącza: http://www.optoutmobile.com/optout/index.htm​l.
8 Facebook
Facebook SDK: W naszych aplikacjach używamy zestawu narzędzi dla programistów SDK (Software Development Kit) z serwisu Facebook. SDK firmy Facebook jest wydany i administrowany przez firmę Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Ze względu na funkcje integracyjne możemy zapewnić łączność z różnymi usługami serwisu Facebook z poziomu naszych aplikacji. Na przykład użytkownicy mogą używać zestawu SDK Facebook to dzielenia się treściami dotyczącymi naszych aplikacji na osi czasu Facebook lub do wysyłania wiadomości do innych użytkowników serwisu. Więcej informacji na temat zestawu SDK Facebook dla systemu iOS znajduje się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/ios​. W przypadku systemu Android: https://developers.facebook.com/docs/android.
Logowanie do serwisu Facebook za pośrednictwem SDK: Aby korzystać z usług serwisu Facebook z poziomu naszych aplikacji, należy najpierw użyć danych logowania Facebook, aby nawiązać połączenie z tym serwisem. W tym celu należy posiadać wcześniej założone konto Facebook. W przypadku gdy użytkownik chce zarejestrować się w dowolnej naszej usłudze za pośrednictwem konta Facebook, pierwszym krokiem w trakcie rejestracji będzie przekierowanie do serwisu Facebook. W serwisie Facebook pojawi się monit o zalogowanie bądź rejestrację. W żadnym momencie nie mamy dostępu do osobistych informacji dotyczących logowania (nazwy użytkownika oraz hasła). Drugim krokiem będzie połączenie profilu Facebook z wybraną przez użytkownika usługą. W tym momencie użytkownik otrzymuje informacje o danych, które będą do nas przekazywane przez serwis Facebook. Te informacje zwykle dotyczą danych publicznych z serwisu Facebook oraz informacji jakie użytkownik udostępnia w formie otwartej lub ograniczonej dla konkretnej aplikacji. Dane tego typu zwykle obejmują imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, zdjęcie tła, sieć znajomych, nazwę użytkownika (Facebook URL) oraz identyfikator (Facebook ID). Używamy również adresu e-mail zapisanego w serwisie Facebook na potrzeby kontaktu poza tym serwisem.
Status połączenia z serwisem Facebook oraz odpowiednie uprawnienia dostępu dla naszych aplikacji można sprawdzić w dowolnym momencie w ustawieniach profilu Facebook (https://www.facebook.com/setting​s?tab=applications). Można tam również sprawdzić, które informacje w profilu mają charakter publiczny. W razie chęci zablokowania połączenia serwisem Facebook i naszymi aplikacjami, należy zalogować się w serwisie Facebook i wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawieniach profilu. Wówczas nie będziemy mieli już uprawnienia do używania tych informacji z profilu Facebook.
Facebook — zdarzenia z aplikacji Korzystamy z usługi "zdarzenie z aplikacji", która jest dostępna w zestawie SDK Facebook. Dzięki niej możemy ocenić zasięg naszych kampanii reklamowych oraz użycie funkcji SDK. Serwis Facebook podaje jedynie zbiorcze wyniki analiz zachowań użytkowników korzystających z naszych aplikacji.  Nie mamy wpływu na to, jakie dane będą przetwarzane w funkcji "zdarzenia z aplikacji".
W ustawieniach naszych aplikacji można zablokować używanie elementów funkcji "zdarzenia z aplikacji".
9 Używanie danych użytkownika
Dane osobiste są przez nas używane w procesie ciągłego poprawiania naszych usług oraz odpowiadania na potrzeby użytkowników.
Dane osobiste są używane w celu ustanowienia, przetwarzania oraz utrzymywania relacji pomiędzy użytkownikiem a Goodgame Studios, a także do przetwarzania płatności.
Dane osobiste są również niezbędne w celu komunikowania się z użytkownikami. Ta komunikacja obejmuje między innymi wiadomości e-mail o nowych funkcjach w naszych serwisach. Dane osobiste są używane do regularnego informowania o produktach, usługach i określonych wydarzeniach, które mogą być interesujące dla użytkowników. Każda wiadomość zawiera następujący tekst: "Aby nie otrzymywać kolejnych wiadomości dla tego konta z gry, kliknij tutaj". Po kliknięciu łącza na wyrazie "tutaj", nie będą wysyłane żadne dalsze wiadomości powiązane z kontem gry.
Dane osobiste są również używane w celu ochrony naszych witryn internetowych oraz do monitorowania nieautoryzowanego dostępu.
10 Przekazywanie danych
Na zasadzie ogólnej dane osobiste nie będą sprzedawane podmiotom trzecim. Goodgame Studios przekazuje dane osobiste podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie opisanym poniżej.
Współpracujemy z firmami obsługującymi płatności (takimi jak operatorzy kart, banki, PayPal, operatorzy sieci komórkowych, firmy windykacyjne), dostawcami usług związanych z gromadzeniem i opracowaniem danych statystycznych oraz firmami dostarczającymi usługi IT (np. centra danych, hosty, kopie zapasowe, usługi bazodanowe). Dostawcy mają dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie wymaganym do świadczenia swoich usług. Dostawcy mają obowiązek używania danych użytkownika zgodnie z niniejszymi zasadami oraz odpowiednimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
W przypadku gdyby Goodgame Studios, firmy zależne lub niektóre firmy powiązane zostały sprzedane (dotyczy to również sprzedaży akcji), dane klientów zostaną przekazane jako część firmy do nowego podmiotu. Naturalnie dane użytkownika będą nadal podlegać niniejszym zasadom prywatności oraz regulacjom dotyczącym ochrony danych w takich przypadkach.
11 Pozostałe informacje o zasadach prywatności
Prosimy mieć na uwadze, że wszystkie informacje opublikowane przez użytkownika (np. na czacie, w wiadomościach e-mail, na forum lub w komentarzach) mogą być gromadzone i używane przez inne osoby.
Ze względu na naszą odpowiedzialność prawną, zastrzegamy sobie prawo wglądu w te treści. Dodatkowo będziemy dążyć do wykrywania działań nielegalnych oraz ochrony przed nimi (np. nielegalne fałszowanie gry kosztem Goodgame Studios) za pośrednictwem niezależnych kontroli.
12 Zmiana lub usuwanie danych
Zarejestrowany użytkownik ma możliwość przeglądania, zmieniania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych za pośrednictwem ustawień profilowych lub po nawiązaniu kontaktu z nami pod adresem: https://support.goodgamestudios.com/.

Goodgame Studios usunie dane osobowe na żądanie, chyba że obowiązkowe zobowiązania będą sprzeczne z ich usunięciem.
13  Bezpieczeństwo danych
Gromadzone dane użytkownika są przetwarzanie zgodnie z regulacjami ochrony danych (German Data Protection Act). Wszyscy nasi pracownicy są zobligowani do przestrzegania poufności danych i zobowiązań dotyczących prywatności i otrzymali stosowne wskazówki.
W trakcie przetwarzania płatności, dane osobiste są przesyłane z użyciem technologii szyfrowania SSL. Nasz transfer SSL posiada certyfikat firmy GoDaddy.
14 Kontakt
Altigi GmbH / Goodgame Studios
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg, Niemcy
privacy@goodgamestudios.com
Pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych w Goodgame Studios jest prawnik David Oberbeck (www.datenschutzkanzlei.de). W przypadku pytań dotyczących zasad prywatności prosimy o kontakt pod adresem:
Data Protection Officer
c/o Altigi GmbH
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

Stan: sierpień 2016