Informácie o spoločnosti

Goodgame Studios je značka spoločnosti Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
Germany
e-mail: info@goodgamestudios.com

Obchodní riaditelia s oprávnením na zastupovanie:
Oleg Rößger
Verena Schnaus

Registračný súd: Amtsgericht Hamburg
Registračné číslo: HRB 99869
IČ DPH: DE253777364

Všeobecné podmienky a požiadavky

Nadobúda účinnosť 22. jún 2019.

1 Predmet a oblasť platnosti
1.1 Tieto všeobecné podmienky a požiadavky upravujú používanie online a mobilných hier a iných služieb poskytovaných spoločnosťou Altigi GmbH/Goodgame Studios (ďalej len „Goodgame Studios“), Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg na webových lokalitách spoločnosti Goodgame Studios a v obchodoch s aplikáciami.
1.2 Spoločnosť Goodgame Studios poskytuje online a mobilné hry a iné služby v rámci svojich technických a prevádzkových možností a s priemernou ročnou dostupnosťou 90 % (deväťdesiat percent). Nezahŕňa to obdobia, počas ktorých je používanie online a mobilných hier a iných služieb prerušené alebo ovplyvnené z naliehavých technických dôvodov alebo preto, že sa vyžaduje údržba. V súlade s podmienkami tejto zmluvy spoločnosť Goodgame Studios za tieto prípady nenesie zodpovednosť. Nezahŕňa to tiež obdobia, počas ktorých servery spoločnosti Goodgame Studios vo všeobecnosti alebo servery konkrétnych hier neumožňujú online prístup z dôvodov, ktoré spoločnosť Goodgame Studios nemôže ovplyvniť (vyššia moc, zodpovednosť tretej strany atď.).
1.3 Spoločnosť Goodgame Studios svoje online a mobilné hry a iné služby na základe vlastného uváženia priebežne aktualizuje, mení a vyvíja. Používatelia preto môžu využiť iba príslušnú online hru, mobilnú hru alebo inú ponuku v príslušnom formáte poskytovanom v danom čase. Spoločnosť Goodgame Studios si ponecháva právo ukončiť prevádzku online alebo mobilnej hry alebo odstrániť konkrétnu službu bez vysvetlenia.
1.4 Online a mobilné hry a iné služby ponúkané spoločnosťou Goodgame Studios sú určené výlučne na zábavné účely. Používanie týchto hier alebo služieb na obchodné alebo komerčné účely je prísne zakázané.
1.5 Používatelia sú povinní zabezpečiť vhodnosť a aktuálnosť vlastného softvéru a hardvéru.
1.6 Okrem týchto všeobecných podmienok a požiadaviek sa uplatňujú aj všetky existujúce pravidlá príslušnej online alebo mobilnej hry. Pri riešení rozporu medzi týmito všeobecnými podmienkami, požiadavkami a pravidlami hry majú prednosť ustanovenia týchto všeobecných podmienok a požiadaviek. Na určité online alebo mobilné hry, špecifické verzie alebo súčasti online alebo mobilných hier a jednotlivé služby ponúkané na webových lokalitách spoločnosti Goodgame Studios sa navyše príslušným spôsobom vzťahujú špecifické podmienky a požiadavky. O všetkých špecifických podmienkach a požiadavkách budú používatelia vhodným spôsobom informovaní pred použitím príslušnej ponuky.
1.7 Používatelia môžu v rámci rôznych online a mobilných hier a iných služieb využívať služby zmluvných partnerov spoločnosti Goodgame Studios. V takýchto prípadoch sa uzavrie osobitná zmluva medzi používateľom a príslušným zmluvným partnerom spoločnosti Goodgame Studios. Používatelia o tom budú vhodným spôsobom informovaní pred uzavretím zmluvy.
1.8 Iné ustanovenia alebo všeobecné podmienky a požiadavky používateľa, ktoré sa líšia od všeobecných podmienok a požiadaviek spoločnosti Goodgame Studios, budú platiť iba v prípade, že spoločnosť Goodgame Studios vopred písomne súhlasí s ich platnosťou.
2 Uzatvorenie zmluvy
2.1 Pred použitím online a mobilných hier a iných služieb poskytovaných spoločnosťou Goodgame Studios sú používatelia povinní sa v príslušnej aplikácii zaregistrovať a v prípade potreby ju nainštalovať.
2.2 Oprávnenie na registráciu majú iba fyzické osoby. Oprávnenými používateľmi môžu byť iba jednotlivci (žiadne skupiny, rodiny, druhovia, životní partneri atď.).
2.3 Deťom vo veku menej ako 16 rokov sa registrácia nepovoľuje.
2.4 Používateľom sa nepovoľuje sťahovať mobilné hry prostredníctvom obchodu Apple App Store, ak:
 • sa nachádzajú v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo vlády USA, alebo v krajine, ktorú vláda USA označuje ako krajinu podporujúcu terorizmus,
 • sa nachádzajú v zozname zakázaných alebo obmedzených subjektov vlády USA.
2.5 Používatelia sú pri registrácii v online hrách povinní uviesť meno hráča a vo všeobecnosti e-mailovú adresu registrovanú na používateľa. V prípade mobilných hier sa vyžaduje meno hráča. Používatelia nemajú nárok na konkrétne meno hráča. Vybraté meno hráča nesmie porušovať práva tretích strán ani existujúce zákonné zákazy a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Ako meno hráča navyše nemožno použiť e-mailovú ani webovú adresu. Používatelia sú povinní skontrolovať, či sú informácie poskytnuté spoločnosti Goodgame Studios počas registrácie pravdivé a úplné.
2.6  V niektorých hrách je k dispozícii aj registrácia pomocou prihlasovacích poverení Facebooku. Údaje potrebné na registráciu sa na tento účel získajú z konta Facebook používateľa.
2.7 Používatelia sú povinní svoje konto zaregistrovať osobne. Registrácia prostredníctvom tretích strán, najmä tretích strán, ktoré vykonávajú komerčnú registráciu jednotlivcov u rôznych poskytovateľov služieb (registračných alebo prihlasovacích služieb) nie je povolená.
2.8 Po úspešnej registrácii si používateľ vytvorí konto (používateľské konto), ktoré môže nezávisle spravovať. Používateľské konto je bez výslovného súhlasu spoločnosti Goodgame Studios neprenosné.
2.9 Používatelia nemajú právo uplatňovať nárok na registráciu ani aktiváciu.
3 Všeobecné povinnosti používateľa
3.1 Údaje používateľa
Používatelia súhlasia, že spoločnosti Goodgame Studios ihneď oznámia všetky budúce zmeny údajov zadaných pri registrácii, najmä všetky zmeny e-mailovej adresy. Používatelia sú povinní na požiadanie potvrdiť spoločnosti Goodgame Studios správnosť svojich údajov.
3.2 Prihlasovacie údaje, identifikácia, heslá
3.2.1 Používatelia sú povinní zachovávať prísnu dôvernosť všetkých prihlasovacích údajov, identifikácie a hesiel.
3.2.2 Pojmy „prihlasovacie údaje“, „identifikácia“ a „heslá“ označujú všetky postupnosti písmen alebo znakov alebo číslic, ktoré slúžia na overenie používateľa a zabránenie neoprávnenému použitiu tretími stranami. Heslo nesmie byť identické s menom hráča a musí obsahovať kombináciu číslic a písmen.
3.2.3 Používatelia sú povinní chrániť všetky prihlasovacie údaje, identifikáciu a heslá pred prístupom tretích strán.
3.2.4 V prípade, že má používateľ dôvod sa domnievať, že prihlasovacie údaje, identifikáciu alebo heslá neoprávnene získali alebo mohli získať tretie strany, okamžite informuje spoločnosť Goodgame Studios a svoje údaje zmení alebo požiada o ich zmenu spoločnosť Goodgame Studios. V tomto prípade alebo v prípade, že má spoločnosť Goodgame Studios konkrétny dôkaz o zneužití údajov, má spoločnosť Goodgame Studios právo dočasne zablokovať prístup ku kontu používateľa. Ak existuje dôkaz o zneužití údajov, spoločnosť Goodgame Studios informuje používateľa.
3.2.5 Používatelia nie sú za žiadnych okolností oprávnení používať prihlasovacie údaje iného používateľa, pokiaľ pravidlá príslušnej online alebo mobilnej hry alebo inej služby nepovoľujú výnimky.
3.3 Používanie webových lokalít a obsahu webových lokalít spoločnosti Goodgame Studios
3.3.1 Webové lokality a mobilné hry spoločnosti Goodgame Studios zahŕňajú rôzny obsah, ktorý je chránený ochrannými známkami, autorskými právami alebo iným spôsobom v prospech spoločnosti Goodgame Studios alebo tretích strán. Ak to nie je výslovne povolené v týchto všeobecných podmienkach a požiadavkách, používatelia nesmú upravovať, kopírovať, šíriť, verejne reprodukovať, používať na reklamné účely ani používať na iné ako zmluvne dohodnuté účely žiadne webové lokality, mobilné hry ani obsah spoločnosti Goodgame Studios ani žiadnu z jeho častí. Povolené je iba vytváranie technických kópií na účely prehľadávania a trvalých kópií určených výlučne na súkromné použitie. Informácie o autorských právach a názvy značiek nesmú byť zmenené, skryté ani odstránené.
3.3.2 Pojem „obsah“ označuje všetky údaje, obrázky, text, grafiku, hudbu, zvuky, zvukové sekvencie, videá, softvérové programy a kódy a iné informácie poskytované spoločnosťou Goodgame Studios. Pojem „obsah“ okrem toho označuje najmä všetky služby, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie.
3.3.3 Používatelia sú povinní sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré môže narušiť alebo prerušiť správne fungovanie webových lokalít spoločnosti Goodgame Studios, jednotlivých služieb alebo ponúk na nich alebo online a mobilných hier spoločnosti. Používatelia sú tiež povinní zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré môže umožňovať neoprávnený prístup k údajom. Obsah možno využívať iba spôsobom, ktorý neovplyvňuje používanie webových lokalít a obsahu spoločnosti Goodgame Studios inými používateľmi. Prenos údajov alebo softvéru, ktorý môže ovplyvniť hardvér alebo softvér príjemcov, nie je povolený.
3.3.4 Na akékoľvek používanie webových lokalít alebo mobilných hier spoločnosti Goodgame Studios na komerčné, najmä reklamné účely sa vyžaduje predchádzajúci výslovný písomný súhlas spoločnosti Goodgame Studios.
3.3.5 Používatelia nie sú oprávnení publikovať obsah na webových lokalitách, v online hrách, mobilných hrách ani iných službách spoločnosti Goodgame Studios.
3.3.6 Webové lokality spoločnosti Goodgame Studios sa nesmú používať prostredníctvom anonymizačnej služby, ktorá skrýva skutočnú IP adresu používateľa.
3.4 Používanie klientskeho softvéru
‪ V prípade ponúk, ktoré vyžadujú predchádzajúcu inštaláciu klientskeho softvéru, spoločnosť Goodgame Studios udeľuje používateľovi neobmedzené, nevýhradné, neprenosné, osobné a vzhľadom na používateľskú zmluvu časovo obmedzené právo na inštaláciu klientskeho softvéru a jeho používanie na dohodnuté účely v súlade s týmito všeobecnými podmienkami, požiadavkami a pravidlami príslušnej hry. Softvér sa nesmie žiadnym spôsobom používať na komerčné účely. Úprava klientskeho softvéru a spätný preklad poskytnutého programovacieho kódu do iných foriem kódu (dekompilácia), ako aj iné typy reverzného inžinierstva rôznych produkčných úrovní softvéru sú zakázané, pokiaľ sa nevyžadujú na zabezpečenie interoperability. Spoločnosť Goodgame Studios je voči používateľovi zodpovedná za škody v súlade so zákonnými ustanoveniami o zodpovednosti.
4 Špecifické podmienky používania online a mobilných hier
4.1 Používateľ sa môže zúčastniť každého kola (napr. Svet, Vesmír atď.) online alebo mobilnej hry iba pomocou jedného používateľského konta, pokiaľ príslušné pravidlá hry nepovoľujú výnimky. Používanie viacerých používateľských kont jedným používateľom nie je povolené. Takéto viacnásobné používateľské kontá môže spoločnosť Goodgame Studios po náležitom uvážení odstrániť alebo k nim zakázať prístup.
4.2 Používateľom sa zakazuje akýmkoľvek spôsobom manipulatívne zasahovať do online alebo mobilných hier. Používatelia nie sú oprávnení najmä používať opatrenia, mechanizmy alebo softvér, ktorý môže narúšať funkčnosť alebo priebeh hry. Používatelia nesmú používať opatrenia, ktoré môžu spôsobiť neprimerané alebo nadmerné zaťaženie vzhľadom na technickú kapacitu. Používateľom sa nepovoľuje blokovať, prepisovať ani upravovať obsah vygenerovaný správcami hry ani žiadnym iným spôsobom narúšať hru.
4.3 Používatelia za žiadnych okolností nesmú
a) vytvárať a používať podvody, modifikácie, nezákonný prístup ani žiadne iné produkty tretej strany, ktoré môžu zmeniť výsledok online alebo mobilných hier,
b) používať softvér, ktorý umožňuje dolovanie údajov alebo iným spôsobom zadržiava či zhromažďuje informácie v súvislosti s online a mobilnými hrami,
c) používať virtuálne položky, ktoré sa používajú v online alebo mobilných hrách, mimo týchto online alebo mobilných hier, kupovať virtuálne položky za skutočné peniaze alebo virtuálne položky predávať alebo ich vymieňať,
d) predávať, kupovať alebo vymieňať používateľské kontá.
Patria sem aj všetky porušenia pravidiel, podobné akcie a akcie, ktorých dôsledok sa zhoduje so zákazmi uvedenými vyššie.
4.4 Používateľom sa tiež zakazuje spúšťať online hru (vrátane všetkých jednotlivých webových stránok) pomocou iných programov ako internetového prehliadača alebo poskytnutého klientskeho programu. Platí to najmä pre tzv. boty a iné nástroje, ktorých úlohou je nahradiť alebo doplniť webové rozhranie. Zakázané sú aj skripty a úplne alebo čiastočne automatizované programy, ktoré používateľom poskytujú výhodu oproti iným používateľom. Patria sem funkcie automatického obnovovania a iné integrované mechanizmy prehliadača, ktorých súčasťou sú automatizované postupy.
4.5 Zakazuje sa používať opatrenia, ktoré skrývajú reklamu. Je irelevantné, či sa reklama skryje úmyselne alebo sa nedá zobraziť vo všeobecnosti, napr. pre tzv. nástroje na blokovanie kontextových okien, textové prehliadače ap.
4.6 Automatizované vytváranie používateľských kont nie je povolené bez ohľadu na to, či sa zobrazí domovská stránka.
4.7 Spoločnosť Goodgame Studios alebo zmluvní partneri oprávnení spoločnosťou Goodgame Studios sú držiteľmi všetkých a výhradných práv na položky používané a virtuálne položky poskytované v online alebo mobilných hrách. Používatelia získajú iba nevýhradné právo na používanie virtuálnych položiek počas trvania používateľskej zmluvy.
4.8 Prevody žetónov
a) Darovanie žetónov
Žetóny môžete darovať svojim kamarátom pomocou nástroja na odosielanie žetónov. Tento nástroj nájdete tak, že kliknete na obrázok kamaráta pri stole alebo zobrazíte jeho stránku profilu. Nepovoľuje sa však odosielať tieto dary výmenou za peniaze alebo ekvivalent peňazí. Ak to urobíte, dôsledkom môže byť po náležitom uvážení spoločnosti Goodgame Studios zablokovanie vašich kont alebo udelenie žetónového trestu.
b) Prevody žetónov
Jediným prípustným spôsobom prevodu žetónov medzi kontami je použitie nástroja na odosielanie žetónov (informácie nájdete v bode a).  Úmyselné prehratie žetónov (napr. úmyselná prehra v pokeri pri stole) s cieľom odoslať žetóny kamarátovi (alebo sebe do iného konta) predstavuje porušenie všeobecných podmienok a požiadaviek. Ak to urobíte, dôsledkom môže byť po náležitom uvážení spoločnosti Goodgame Studios zablokovanie vášho konta a udelenie žetónového trestu.
c) Vytváranie žetónov a skriptovanie
Zneužitie skriptov alebo manuálnych procesov na vytváranie žetónov nie je povolené. Ak to urobíte, dôsledkom môže byť zablokovanie príslušného používateľského konta alebo udelenie žetónového trestu spoločnosťou Goodgame Studios.
5 Špecifické podmienky používania komunikačných prostriedkov (najmä diskusných fór, četov a komentárov)
5.1 Spoločnosť Goodgame Studios môže používateľom poskytovať rôzne komunikačné prostriedky na vytváranie vlastných záznamov a príspevkov na webových lokalitách spoločnosti Goodgame Studios, v hre a v sociálnych sieťach (najmä diskusné fóra, čety, blogy, knihy návštev atď., ale tiež možnosť využitia funkcií komentovania, pričom tieto položky sa spoločne nazývajú „komunikačné prostriedky“), ktoré môže používateľ využívať, ak sú k dispozícii. V tomto ohľade poskytuje spoločnosť Goodgame Studios používateľom iba technické prostredie na výmenu informácií. Používatelia však nemajú právo uplatňovať nárok na komunikačné funkcie.
5.2 Používatelia nesú plnú zodpovednosť za obsah a záznamy, ktoré uverejňujú. Používatelia súhlasia, že spoločnosť Goodgame Studios oslobodia v prípade všetkých oprávnených nárokov tretích strán vyplývajúcich z trestného porušenia svojich záväzkov. Spoločnosť Goodgame Studios si obsah zadaný používateľmi výslovne neprivlastňuje. Používatelia však spoločnosti Goodgame Studios udeľujú trvalé, neodvolateľné a nevýhradné právo na používanie obsahu a príspevkov uverejnených používateľmi.
5.3 V rámci týchto komunikačných prostriedkov sa používateľom zakazuje publikovať alebo šíriť na webových lokalitách spoločnosti Goodgame Studios obsah, ktorý:
a) porušuje platný zákon, je v rozpore s dobrými mravmi alebo porušuje všeobecné podmienky, požiadavky alebo pravidlá príslušnej hry,
b) porušuje ochranné známky, patenty, úžitkové alebo dizajnové vzory, autorské práva, obchodné tajomstvá alebo iné práva tretích strán,
c) je nemravný, rasistický, násilný, pornografický, nevhodný pre deti alebo inak ohrozuje vývoj detí a mladistvých, prípadne má nevhodnú povahu,
d) má urážlivý, obťažujúci alebo hanlivý charakter,
e) zahŕňa reťazové listy alebo pyramídové schémy,
f) vyvoláva falošný dojem, že ho poskytuje alebo podporuje spoločnosť Goodgame Studios,
g) zahŕňa osobné údaje tretích strán bez ich výslovného súhlasu,
h) má komerčný, najmä propagačný charakter.
5.4 Uvádzanie webových lokalít alebo názvov spoločností a produktov je povolené iba v prípade, že sa neuskutočňuje primárne na reklamné účely.
5.5 Všetci používatelia týchto komunikačných prostriedkov sú povinní vhodne sa vyjadrovať. Treba sa zdržať hanlivej kritiky a ponižujúcich útokov.
5.6 Bez ohľadu na všetky ostatné práva podľa týchto všeobecných podmienok a požiadaviek má spoločnosť Goodgame Studios právo úplne alebo čiastočne odstrániť obsah a záznamy, ktoré porušujú pravidlá týchto všeobecných podmienok a požiadaviek. Spoločnosť Goodgame Studios má tiež právo úplne alebo dočasne vylúčiť používateľov, ktorí porušia tieto pravidlá, z ďalšieho používania online a mobilných hier, webových lokalít a iných služieb spoločnosti Goodgame Studios.
6 Dôsledky porušenia povinností
6.1 Spoločnosť Goodgame Studios nenesie zodpovednosť za škody spôsobené porušením povinností zo strany používateľa.
6.2 Bez ohľadu na všetky ostatné zákonné alebo zmluvné práva môže spoločnosť Goodgame Studios po náležitom uvážení podniknúť voči každému používateľovi, ktorý trestne poruší zákonné predpisy, práva tretích strán, tieto všeobecné podmienky a požiadavky alebo ľubovoľné iné príslušné nariadenia a pravidlá hry, tieto opatrenia:
a) odstránenie obsahu,
b) upozornenie používateľa,
c) dočasné alebo trvalé zablokovanie prístupu používateľa ku konkrétnym alebo všetkým online a mobilným hrám a obsahu webových lokalít spoločnosti Goodgame Studios,
d) pozastavenie prístupu používateľa, okrem iného, k určitým funkciám hry (napr. četu),
e) dočasný alebo trvalý virtuálny zákaz prístupu do hry v prípadoch porušenia článku 6 týchto všeobecných podmienok a požiadaviek alebo
f) okamžité vypovedanie zmluvy.
6.3 Používatelia, ktorí boli zablokovaní alebo vylúčení, sa nesmú znova prihlásiť do služby poskytovanej spoločnosťou Goodgame Studios bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Goodgame Studios.
7 Poplatky za používanie
7.1 Používatelia môžu vo všeobecnosti hrať ponúkané online a mobilné hry bezplatne. Používateľ si však môže v rámci online a mobilných hier za poplatok zakúpiť virtuálnu menu (napr. rubíny, zlato, drahokamy, tzv. prémiovú menu), určité virtuálne funkcie a iné služby (spolu s tzv. funkciami na zakúpenie). Cena požadovanej virtuálnej meny sa zobrazuje v eurách, amerických dolároch alebo v inej mene, ktorá sa používa v oblasti používateľa. Používateľ si môže prostredníctvom zakúpenej prémiovej meny zakúpiť v online alebo mobilnej hre výhody alebo virtuálne položky.
7.2 Konkrétne informácie o funkciách dostupných na zakúpenie, najmä o činnosti príslušnej funkcie, dĺžke trvania dostupnosti funkcie na zakúpenie (ak sa uplatňuje), príslušnej nákupnej cene a dostupnom spôsobe platby získajú používatelia v online alebo mobilnej hre.
7.3 Používatelia môžu odoslať svoju ponuku na zakúpenie dostupných funkcií tak, že vyberú požadovanú položku a požadovaný spôsob platby ponúkaný v príslušnej online alebo mobilnej hre a kliknutím na tlačidlo Zakúpiť dokončia proces objednávky.
7.4 Možnosti platby sa líšia v závislosti od online alebo mobilnej hry, krajiny účastníka a možností platby dostupných na trhu, ktoré sa dajú technicky realizovať. Spoločnosť Goodgame Studios si vyhradzuje právo možnosti platby zmeniť.
7.5 Peniaze sa inkasujú prostredníctvom poskytovateľa služieb povereného používateľom v rámci príslušného procesu platby alebo prostredníctvom prevodu uskutočneného používateľom. V prípade mobilných hier sa peniaze inkasujú prostredníctvom príslušného obchodu s aplikáciami. V konkrétnych prípadoch sa okrem všeobecných podmienok a požiadaviek spoločnosti Goodgame Studios môžu uplatňovať aj všeobecné podmienky a požiadavky uvedené autorizovaným poskytovateľom služieb.
7.6 Po dokončení procesu platby alebo (v prípade prevodu) po pripísaní peňazí na účet spoločnosti Goodgame Studios spoločnosť Goodgame Studios pripíše zakúpené funkcie do konta používateľa. Pripísanie zároveň potvrdzuje, že používateľ prijal podmienky zmluvy so spoločnosťou Goodgame Studios v súvislosti so zakúpením dostupných funkcií.
7.7 V mobilných hrách na portáloch jednotlivých obchodných partnerov a v online a mobilných hrách integrovaných do sociálnych sietí sa uzatvorenie zmluvy môže líšiť od postupu opísaného v tomto dokumente. V týchto prípadoch budú používatelia informovaní o konkrétnom postupe uzatvorenia zmluvy.
7.8 Používateľ potvrdzuje a súhlasí, že všetky informácie poskytnuté v rámci platobnej transakcie (najmä bankový účet, číslo kreditnej karty atď.) sú úplné a správne.
7.9 Spoločnosť Goodgame Studios si ponecháva právo upraviť poplatky za funkcie dostupné na zakúpenie. To zahŕňa právo spoločnosti Goodgame Studios zvýšiť alebo znížiť poplatky za všetky jednotlivé funkcie vo všetkých budúcich prípadoch zakúpenia funkcií na zakúpenie.
7.10 V prípadoch platobnej neschopnosti vznikne zákonný úrok. Spoločnosť Goodgame Studios je navyše oprávnená zablokovať používateľské konto, uplatniť si náhradu ďalších škôd a ukončiť poskytovanie služieb.
7.11 Ak spoločnosti Goodgame Studios zavinením používateľa vznikne potreba dodatočnej fakturácie alebo poplatky za zrušenie (vrátane nedostatočného zostatku na účte), vzniknuté náklady bude znášať používateľ.
8 Obmedzenie zodpovednosti
8.1 Používatelia nesú osobnú zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv tretej strany. Používatelia súhlasia, že spoločnosti Goodgame Studios nahradia všetky škody vyplývajúce z trestného nesplnenia týchto podmienok a požiadaviek. Používatelia zbavujú spoločnosť Goodgame Studios všetkých oprávnených nárokov, ktoré môžu voči spoločnosti Goodgame Studios uplatniť iní používatelia alebo tretie strany v dôsledku porušenia ich práv obsahom uverejneným používateľom alebo v dôsledku nesplnenia iných povinností. Používatelia prevezmú náklady spoločnosti Goodgame Studios na právnu obhajobu vrátane všetkých súdnych nákladov a nákladov právneho zastúpenia. Táto podmienka sa neuplatňuje, ak za porušenie nie je zodpovedný používateľ.
8.2 Zodpovednosť spoločnosti Goodgame Studios na akýchkoľvek právnych základoch, či už z dôvodu porušenia zmluvy alebo iných povinností, sa definitívne určí v súlade s týmito pravidlami:
8.2.1 Ak spoločnosť Goodgame Studios poskytuje príslušnú službu, z ktorej vyplýva zodpovednosť, bezplatne, spoločnosť Goodgame Studios zodpovedá iba za zlý úmysel a hrubú nedbanlivosť.
8.2.2 Pri platených službách je zodpovednosť spoločnosti Goodgame Studios obmedzená v prípadoch zlého úmyslu a hrubej nedbanlivosti, ale neobmedzená v prípadoch ujmy na zdraví. V prípadoch ľahkej nedbanlivosti však bude spoločnosť Goodgame Studios zodpovedná iba za porušenie základných zmluvných povinností, ako je napríklad oneskorenie alebo nedostupnosť, za ktorú zodpovedá spoločnosť Goodgame Studios. V prípade porušenia základnej zmluvnej povinnosti je zodpovednosť obmedzená na zvyčajné zmluvné odškodnenie, ktoré mala spoločnosť Goodgame Studios očakávať pri uzatvorení zmluvy v dôsledku okolností existujúcich v danom čase.
Pojem „základné zmluvné povinnosti“ uvedený vyššie označuje povinnosti, na ktoré sa môže používateľ spoľahnúť a ktoré zaručujú, že zmluva sa uskutočňuje v súlade so svojimi ustanoveniami a plní svoj účel.
8.2.3 Spoločnosť Goodgame Studios nezodpovedá za výpadky v sieti, ktoré nezavinila.
8.2.4 Spoločnosť Goodgame Studios zodpovedá za stratu údajov v súlade s predchádzajúcimi odsekmi iba v prípade, že tejto strate nebolo možné zabrániť prostredníctvom primeraných opatrení na zálohu údajov zo strany používateľa.
8.2.5 Obmedzenia zodpovednosti uvedené vyššie sa nevzťahujú na prípady výslovných záruk spoločnosti Goodgame Studios, prípady zlého úmyslu a odškodnenie v prípade ujmy na živote, na tele alebo na zdraví. Zodpovednosť sa na základe zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom (Product Liability Act) nemení.
9 Trvanie zmluvy a odstránenie používateľských kont
9.1 Ak nie je pre príslušnú online hru, mobilnú hru alebo inú službu výslovne uvedené inak, zmluva o používaní webovej lokality spoločnosti Goodgame Studios, online hier, mobilných hier a iných služieb sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva začína plynúť akreditáciou alebo aktiváciou konta spoločnosťou Goodgame Studios.
9.2 Ktorákoľvek zo strán môže zmluvu kedykoľvek s okamžitou platnosťou vypovedať za predpokladu, že nebolo dohodnuté časovo obmedzené zmluvné obdobie.
9.3 Ktorákoľvek zo strán má právo v odôvodnenom prípade zmluvu vypovedať aj bez dodržania výpovednej lehoty. Odôvodnený prípad nastane najmä vtedy, keď
a) sa používateľ oneskoril s platbou poplatkov a napriek upomienke nezaplatí,
b) existuje správanie, ktoré významne ovplyvňuje používanie hry inými hráčmi,
c) sa používajú podvody, modifikácie, nezákonný prístup alebo ľubovoľné iné formy softvéru, nástrojov alebo skriptov, ktoré menia hranie alebo mechanizmus online alebo mobilných hier,
d) konto používateľa využívajú tretie strany, pokiaľ pravidlá hry nepovoľujú konkrétne výnimky,
e) používateľ využíva používateľské konto tretej strany alebo používa viac používateľských kont na online hru, pokiaľ pravidlá hry nepovoľujú konkrétne výnimky,
f) používateľ používa virtuálne položky používané v online alebo mobilných hrách mimo týchto online alebo mobilných hier, pokúša sa tieto virtuálne položky kúpiť alebo predať za skutočné peniaze alebo sa pokúša ich vymieňať,
g) používateľ predal, kúpil alebo vymenil používateľské konto,
h) používateľ trestne poruší zákony, ktorých účelom je chrániť iných hráčov alebo spoločnosť Goodgame Studios,
i) používateľ úmyselne porušuje tieto všeobecné podmienky a požiadavky, ďalšie platné ustanovenia alebo pravidlá hry.
9.4 Výpoveď sa vždy musí uskutočniť písomne. Výpovede odoslané e-mailom sa považujú za písomné výpovede.
9.5 V prípade dlhšej nečinnosti je spoločnosť Goodgame Studios oprávnená nečinné používateľské konto po predchádzajúcom oznámení odstrániť, ale iba v prípade nečinnosti dlhšej ako 3 mesiace. Spoločnosť Goodgame Studios je navyše oprávnená odstrániť používateľské konto na základe vlastného uváženia na konci platnosti zmluvy.
10 Riešenie sporov online
10.1 Európska komisia poskytuje platformu na alternatívne riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a online obchodníkmi (platforma RSO). Platformu RSO nájdete na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
10.2 Prostredníctvom platformy RSO sa s nami môžete spojiť. Neplánujeme však ani nie sme povinní zúčastniť sa postupu riešenia sporu pred spotrebiteľským rozhodcovským súdom. Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom platformy, zvyčajne sa s vami spojíme priamo.
11 Rozhodné právo
Uplatňujú sa zákony Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG). Toto právne rozhodnutie nemá vplyv na záväzné ustanovenia platné v krajine trvalého pobytu používateľa.
12 Zmeny týchto všeobecných podmienok a požiadaviek a rôzne
12.1 Spoločnosť Goodgame Studios si ponecháva právo upraviť tieto podmienky a požiadavky (a) v prípade akýchkoľvek úprav v dôsledku legislatívnych zmien, (b) v prípade akýchkoľvek úprav v dôsledku rozhodnutí najvyššieho súdu, (c) v dôsledku technických požiadaviek, (d) s cieľom zachovať činnosť spoločnosti, (e) v prípade zmeny podmienok na trhu, (f) v prospech používateľa. Úprava sa neuskutoční, ak by významne narušila zmluvnú rovnováhu medzi stranami. Používatelia budú o všetkých zmenách všeobecných podmienok a požiadaviek informovaní prostredníctvom webovej lokality spoločnosti Goodgame Studios a prostredníctvom príslušnej online alebo mobilnej hry minimálne štyri týždne pred plánovaným vstupom zmeny do platnosti. Spoločnosť Goodgame Studios tiež môže používateľom odoslať zmenené všeobecné podmienky a požiadavky e-mailom alebo ich informovať, že zmenené všeobecné podmienky a požiadavky sú k dispozícii na webových lokalitách spoločnosti Goodgame Studios. Používateľ je oprávnený vzniesť voči ľubovoľnej zmene námietku do štyroch týždňov. Ak používateľ počas štyroch týždňov námietku nevznesie alebo hru znova otvorí po doručení oznámenia o zmene podmienok a požiadaviek, má sa za to, že podmienky a požiadavky prijal. Spoločnosť Goodgame Studios osobitne informuje používateľov o tomto období štyroch týždňov, o práve na odstúpenie od zmluvy a o právnom význame nevznesenia námietky.
12.2 Spoločnosť Goodgame Studios môže svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na pridružené spoločnosti v súlade s odsekom 15 nemeckého zákona o akciových spoločnostiach (Stock Corporation Act (AktG)).
12.3 Používatelia majú nárok na kompenzáciu iba v prípade, že ich protipohľadávka bola stanovená v súlade so zákonom alebo uznaná spoločnosťou Goodgame Studios a je nesporná alebo vyplýva z tohto recipročného právneho vzťahu. Používatelia môžu uplatniť právo na retenciu iba za predpokladu, že sa týka nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
12.4 Ak tieto podmienky a požiadavky neurčujú inak, spoločnosť Goodgame Studios s používateľom komunikuje spravidla e-mailom. Používatelia musia pravidelne kontrolovať, či e-mailové konto uvedené pri registrácii neobsahuje správy od spoločnosti Goodgame Studios. Pri kontaktovaní spoločnosti Goodgame Studios musia používatelia uviesť, ktorej online alebo mobilnej hry a ktorého používateľského konta sa správa týka.
12.5 Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok a požiadaviek neplatné alebo sa stane neplatným, prípadne bude odporovať zákonným ustanoveniam, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení podmienok a požiadaviek.
13 Licencie
Na návrh hry Goodgame Gangster sa vzťahuje licencia spoločnosti Playa Games GmbH.

Grafika emoji „Twemoji“ od spoločnosti Twitter, Inc. a ďalších prispievateľov, licencovaná pod CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Odstúpenie od zmluvy

Ak od nás zakúpite virtuálnu menu alebo virtuálny tovar za úhradu (každý nákup predstavuje „zmluvu“), od 13. júna 2014 sa každá takáto zmluva riadi týmto právom na odstúpenie od zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote štrnásť dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, e-mail: odr@goodgamestudios.com) musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je záväzný.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom prípade sa Vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky.
Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu, ktorá je úmerná rozsahu služieb, ktoré Vám boli poskytnuté, dokiaľ ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy v porovnaní s celkovým rozsahom služieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa zmluvy.

Informácie
Ak sa zmluva týka poskytovania služieb, Vaše právo na odstúpenie od zmluvy uplynie po úplnom poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom, pričom ste uznali, že po úplnom vykonaní zmluvy stratíte právo na odstúpenie od zmluvy.
Ak sa zmluva týka dodania digitálneho obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, Vaše právo na odstúpenie od zmluvy uplynie, ak sa jeho poskytovanie začalo s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom, pričom ste uznali, že tým strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 • Komu
  Altigi GmbH/Goodgame Studios
  Theodorstr. 42-90, Haus 9
  22761 Hamburg
  E-mail: odr@goodgamestudios.com
 • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*)
 • Dátum objednania/dátum prijatia (*)
 • Názov hry
 • Meno hráča
 • E-mailová adresa
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri)
 • Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Zásady ochrany osobných údajov pre online služby

Používanie tejto webovej lokality môže zahrnovať spracovávanie osobných informácií. Naším zámerom je, aby vám nasledujúce informácie poskytli prehľad týchto procesov, aby ste im rozumeli. Aby sme zabezpečili férové spracovanie, chceli by sme vás informovať aj o vašich právach podľa európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a nemeckého federálneho zákona o ochrane údajov (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Spoločnosť Goodgame Studios (Altigi GmbH), Theodorstrasse 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg (ďalej označované ako “my”) je zodpovedná za spracovávanie údajov.

Obsah:

 1. Kontaktujte nás
 2. Všeobecné informácie o spracovávaní osobných údajov
 3. Dĺžka archivácie
 4. Prenos údajov
 5. Kontaktný formulár
 6. Registrácia a prihlásenie
 7. Facebook Connect
 8. Spracovávanie údajov v našich hrách
 9. Platby vykonávané na našej webovej lokalite
 10. Komunita (Fórum)
 11. Publisher Backend
 12. Žiadosti o zamestnanie
 13. Informačný spravodajca
 14. Používanie e-mailovej adresy
 15. Prieskumy
 16. Spracovávanie záznamových súborov servera
 17. Bugsnag
 18. Boj proti podvodom
 19. Súbory cookie
 20. Facebook (akčný pixel návštevníka)
 21. Informácie o stránke na Facebooku
 22. Google Analytics
 23. Marketingové služby spoločnosti Google
 24. Microsoft Bing Ads
 25. Twitter Conversion Tracking
 26. Taboola
 27. Analýza inzercie na externých webových stránkach
 28. Integrované služby a obsah tretích strán
 29. Reklamy v hrách
 30. Vaše práva
 31. Právo namietať
 32. Ochrana osobných údajov maloletých
 33. Osoba poverená ochranou osobných údajov
 34. Sťažnosti vládnym úradom

 

1.    Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy ohľadne týchto informácií alebo ak nás chcete kontaktovať, aby ste si uplatnili svoje práva, obráťte sa na nás prostredníctvom: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Všeobecné informácie o spracovávaní osobných údajov

Používanie produktov alebo služieb, ktoré ponúkame, môže mať za následok spracovávanie osobných informácií. Pojem “osobné údaje” sa podľa zákona na ochranu údajov vzťahuje na všetky informácie týkajúce sa konkrétnej alebo identifikovateľnej osoby. Aj IP adresa sa môže považovať za osobný údaj. IP adresa je priradená ku každému zariadeniu pripojenému na internet poskytovateľom internetových služieb, aby toto zariadenie mohlo odosielať a prijímať dáta. Keď používate webovú lokalitu, zbierame údaje, ktoré sami poskytujete. Okrem toho, keď používate webovú lokalitu, automaticky zbierame určité informácie o tom, ako ju využívate.

Osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými naradeniami na ochranu osobných údajov v GDPR a nemeckom BDSG. Spracovávať budeme len tie údaje, ktoré zo zákona môžeme. Keď používate túto webovú lokalitu, osobné údaje budeme spracovávať len s vaším súhlasom (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR), na plnenie zmluvy, ktorej ste účastníkom alebo aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR), pre splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR) alebo ak je spracovanie potrebné na účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR).

3.    Dĺžka archivácie

Ak nie je v nasledovných častiach uvedené inak, údaje budeme archivovať len dovtedy, kým to bude potrebné na dosiahnutie účelu spracovania alebo na splnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností.

4.    Prenos údajov

Ak nie je v nasledovných častiach uvedené inak, údaje sa budú spracovávať na serveroch poskytovateľov technických služieb, ktorých sme si najali na tento účel. Títo poskytovatelia technických služieb budú spracovávať údaje len na základe prijatia výslovných pokynov a zmluvne sú zaviazaní zaručovať adekvátne technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.

Keďže v tomto Vyhlásení o ochrane údajov odkazujeme na integrované služby iných poskytovateľov, dá sa predpokladať, že osobné údaje sa budú prenášať do konkrétnych centrál týchto poskytovateľov. Títo poskytovatelia môžu mať sídlo v takzvaných tretích štátoch mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ďalšie informácie nájdete v častiach popisujúcich jednotlivé služby.

5.    Kontaktný formulár

Naša webová lokalita obsahuje kontaktný formulár, ktorým nám môžete posielať správy. Prenos vašich údajov je zakódovaný.

Právnym základom spracovania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Na spracovanie vašej požiadavky je potrebné vyplniť všetky údajové polia označené ako povinné. Ak ich neposkytnete, vašu požiadavku nie je možné vykonať. Poskytnutie všetkých ďalších údajov je dobrovoľné. K dispozícii je tiež možnosť poslať nám správu na kontaktnú poštovú adresu.

6.    Registrácia a prihlásenie

Aby bolo možné využívať určité funkcie aplikácie, je potrebná registrácia cez webovú stránku. Požadované informácie sú zobrazené na registračnej obrazovke. Na dokončenie registračného procesu je absolútne nevyhnutné poskytnúť informácie označené ako povinné. Poskytnuté údaje sa budú spracovávať na účely poskytovania služby. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Vaše údaje uchovávame počas celej doby, keď ste u nás registrovaný, ak ich medzitým nevymažete.

7.    Facebook Connect

Ponúkame vám aj jednoduchší spôsob registrácie v našich hrách a službách, a to cez Facebook. Na tento účel môžete použiť svoje existujúce používateľské konto Facebook. tento spôsob registrácie môžete na našom online portáli využiť kliknutím na prepojenie “Prihlásiť sa cez Facebook”. Ak to chcete urobiť, potrebujete konto Facebook alebo prístup k Facebooku.

Ak sa chcete zaregistrovať v niektorej z našich služieb prostredníctvom vášho konta Facebook, v prvom kroku procesu registrácie budete ihneď presmerovaní na Facebook. Na Facebooku sa potom zobrazí výzva na prihlásenie alebo registráciu. Vaše osobné prihlasovacie údaje (používateľské meno a heslo) za žiadnych okolností nedostaneme.

V druhom kroku sa váš profil na Facebooku prepojí so službou, v ktorej sa chcete zaregistrovať. V tomto kroku sa dozviete, ktoré údaje z vášho profilu na Facebooku sa prenesú do našich služieb. Tieto informácie zvyčajne predstavujú vaše verejné informácie na Facebooku a informácie, ktoré ste sprístupnili verejnosti alebo príslušnej aplikácii. Medzi informácie tohto typu zvyčajne patrí vaše meno, obrázok profilu a titulná fotografia, vaše pohlavie, siete, používateľské meno (URL adresa na Facebooku) a identifikačné číslo používateľa (ID na Facebooku). Okrem toho použijeme e-mailovú adresu, ktorú ste si uložili na Facebooku, aby sme vás mohli kontaktovať mimo Facebooku. Prehľad informácií vo svojom profile, ktoré sú verejne prístupné, môžete zobraziť prostredníctvom ponuky všeobecných nastavení konta vo svojom profile na Facebooku (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Právnym základom spracovania a ukladania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR. Ak chcete prepojenie medzi službou Facebook Connect a našou službou odstrániť, prihláste sa do Facebooku a vykonajte potrebné zmeny svojho profilu. Potom už nebudeme mať právo používať informácie z vášho profilu na Facebooku.

8.    Spracovávanie údajov v našich hrách

V našich hrách sme schopní sledovať a vyhodnocovať rôzne činnosti na úrovni hráča. Konkrétne to zahrnuje kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie a vaše činnosti počas hier. Na tento účel zhromažďujeme vaše údaje o pripojení, ako napríklad vašu IP adresu. Tieto informácie musíme byť schopní spracovávať, aby sme mohli vykonávať herné operácie. Preto sú spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. b GDPR.

9.    Platby vykonávané na našej webovej lokalite

V zásade si naše hry môžete vychutnávať bez toho, aby ste museli poskytnúť osobné informácie. Ak platíte za platené činnosti v našich hrách, vaše osobné údaje budú zhromažďovať príslušní uvedení poskytovatelia platobných služieb.

Všetky údaje týkajúce sa platieb, ako sú vaše kontaktné a platobné údaje, pôvodne zhromažďuje a spracováva príslušný poskytovateľ platby. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR.

Pri platbách zhromažďujeme geolokáciu vašej IP adresy, čo nám umožňuje zistiť, v ktorom štáte sa nachádzate. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR, keďže spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti. Zákonná povinnosť vychádza zo Smernice 2006/112/EK (Smernica MOSS).

Taktiež dostávame informácie od poskytovateľov platieb týkajúce sa prevencie podvodov. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR, keďže spracovanie slúži pre oprávnené záujmy našej spoločnosti.

10. Komunita (Fórum)

Ak chcete používať naše fóra, musíte poskytnúť svoje osobné registračné údaje, ako je vaše používateľské meno a e-mailová adresa. E-mailová adresa nie je viditeľná pre ostatných používateľov. Registrácia je nevyhnutná na to, aby bolo možné potrestať prípadné porušenia smerníc našej komunity vylúčením tých, ktorí sú za to zodpovední, z fóra. Právnym základom ukladania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR.

Naše fórum je monitorované moderátormi. Za účelom prevencie a potrestania vážnych porušení monitorujeme vašu IP adresu. Zhromažďovanie týchto informácií na boj proti podvodom je založený na našich oprávnených záujmoch v súlade s čl. 6 ods. 1 vetou 1 písm. f GDPR a slúži na ochranu nášho fóra. Výslovne si rezervujeme právo vymazať vaše komentáre, ak ich tretie strany napadnú ako protizákonné. Kedykoľvek môžete namietnuť ukladanie vyššie uvedených údajov.

11. Publisher Backend

Naša spoločnosť prevádzkuje to, čo sa nazýva “Publisher Backend”, v ktorom sa spoločnosti a súkromní jednotlivci môžu registrovať na účasť v našom vydavateľskom programe. Na tento účel zhromažďujeme a spracovávame vaše kontaktné a platobné údaje, ktoré požadujeme v súlade s čl. 6 ods. 1 vetou 1 písm. b GDPR na plnenie príslušného zmluvného vzťahu.

12. Žiadosti o zamestnanie

Na našej webovej lokalite v sekcii “kariéra” si môžete u nás podať žiadosť o zamestnanie. V tomto ohľadne zhromažďujeme od vás osobné kontaktné údaje, ktoré konkrétne obsahujú vaše meno, váš životopis, váš sprievodný list a ďalší obsah, ktorý ste poskytli.

Vaše osobné údaje zo žiadosti sa budú zhromažďovať, ukladať, spracovávať a používať len na účely v súvislosti s vaším záujmom o súčasné alebo budúce zamestnanie v našej spoločnosti a na spracovanie samotnej vašej žiadosti. Vašu online žiadosť budú spracovávať a narábať s ňou len príslušné kontaktné osoby v našej spoločnosti. Všetci zamestnanci poverení spracovávaním údajov sú povinní zachovávať dôvernosť vašich údajov.

Na spracovanie žiadostí používame softvér spoločnosti Lever Inc. (989 Market Street, #500, San Francisco, CA 94103, “Lever”). Zabezpečujeme adekvátnosť prenosu údajov do USA, tretej krajiny, a to odsúhlasením štandardizovaných zmluvných klauzúl EÚ so spoločnosťou Lever.

Právnym základom tohto zhromažďovania údajov je časť 26 BDSG 2018.

13. Informačný spravodajca

V nasledujúcej časti vás budeme informovať o našom spravodajcovi, ako aj o iných druhoch obchodných e-mailov a elektronickej komunikácie a o vašom práve namietať. Prihlásením sa na odber nášho spravodajcu súhlasíte s tým, že ho budete dostávať, a súhlasíte aj s nižšie popísanými postupmi. Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a GDPR a časti 7 ods. 2 č. 3 nemeckého Zákona proti nekalej konkurencii (UWG). Nasledovné informácie nezaraďujeme pod pojem „reklamná komunikácia“: informácie o technických a organizačných procesoch a informácie týkajúce sa poskytovania služieb našim používateľom.

Ak sa chcete prihlásiť na odber nášho spravodajcu, použite postup dvojitého potvrdenia, ktorý slúži na potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Toto potvrdenie je potrebné na to, aby sa nikto nemohol zaregistrovať pomocou e-mailovej adresy, ktorá mu nepatrí. Prihlásenia sa na odber spravodajcu sa zaznamenávajú, aby bolo možné poskytnúť dôkaz registračného procesu v súlade so zákonnými požiadavkami. K tomu patrí archivovanie samotnej registrácie, času potvrdenia, ako aj IP adresy. Taktiež sa zaznamenávajú všetky zmeny vašich údajov uložených u poskytovateľa služby, ktorý spravodajcu posiela. Spracovanie týchto údajov je nutné na overenie skutočnosti, že došlo k udeleniu súhlasu. Právny základ vyplýva z našej zákonnej povinnosti zdokumentovať váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. c v spojení s čl. 7 ods. 1 nariadenia GDPR).

Spravodajca sa posiela pomocou externého poskytovateľa služby so sídlom v EÚ, ktorého sme najali na účely tohto spracovania údajov v súlade so zákonnými požiadavkami. Tento spravodajca obsahuje pixely, ktoré sťahuje server poskytovateľa služby, ktorý spravodajcu posiela, hneď po otvorení spravodajcu. V rámci tohto sťahovania sa zhromažďujú niektoré informácie, ako je napríklad vaša IP adresa a čas stiahnutia. Tieto informácie sa používajú na technické zlepšovanie alebo na analyzovanie cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe ich miesta sťahovania (ktoré sa dá zistiť pomocou IP adresy) alebo prístupových časov. Zhromažďovanie štatistických údajov zahŕňa aj určenie toho, či a kedy bol spravodajca otvorený a na ktoré odkazy sa kliklo a kedy sa na ne kliklo. Z technických dôvodov sú tieto priradené k jednotlivým odberateľom spravodajcu. Tieto analýzy sú primárne určené na to, aby nám pomohli identifikovať zvyky našich používateľov pri čítaní a prispôsobiť im náš obsah alebo posielať rôzny obsah na základe záujmov používateľov. Prispôsobená analýza sa uskutočňuje s vaším súhlasom, ktorý získame pri zhromažďovaní vašej e-mailovej adresy. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou v budúcnosti. Môžete to spraviť jednoducho pomocou odkazu na konci každej našej komunikácie alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Nanešťastie nemôžete žiadať o samostatné zrušenie pre poskytovateľa služby, ktorý spravodajcu posiela, alebo pre štatistickú analýzu. Ak si želáte zrušenie, musíte zrušiť celý odber.

14. Používanie e-mailovej adresy

E-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete počas registrácie alebo platby, môžeme použiť, aby sme vás informovali o podobných produktoch alebo službách, ktoré ponúkame. Slúži to ako náš oprávnený záujem osloviť existujúcich zákazníkov na účely priameho marketingu. Právnym základom je čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia GDPR spolu s časťou 7, ods. 3 zákona o ochrane pred nekalou súťažou. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek nákladov s výnimkou nákladov za transakciu v súlade so základným cenníkom. Odber môžete zrušiť kliknutím na odkaz, ktorý je uvedený v každom e-maile.

15. Prieskumy

Vykonávame občasné prieskumy spokojnosti zákazníkov našich hier. Na tento účel zhromažďujeme a spracovávame vaše kontaktné údaje, ako sú poskytnuté v prieskumoch.

Právnym základom využívania týchto informácií je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 vetou 1 písm. a GDPR. Vaša účasť v prieskume je dobrovoľná. Váš súhlas na ich používanie môžete kedykoľvek odvolať.

Na vykonávanie prieskumov využívame služby spoločnosti SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”). Spoločnosť SurveyMonkey zhromažďuje ďalšie informácie od účastníkov vo forme cookies, ktoré sú určené len na zabezpečenie toho, že prieskumné služby budú plne použiteľné a že prieskumy prebiehajú tak, ako majú.

Právnym základom spracovania týchto ďalších údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak sa na našom prieskume nezúčastňujete, nebudú sa zhromažďovať žiadne osobné informácie.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

16. Spracovávanie záznamových súborov servera

Keď používate našu webovú lokalitu len na informačné účely, všeobecné údaje sa najprv ukladajú automaticky (t.j. nie cez registráciu) a váš prehliadač ich prenáša na náš server. Automaticky obsahujú: Typ/verziu prehliadača, používaný operačný systém, stránky, na ktoré ste vstúpili, stránku, ktorú ste navštívili predtým (URL odkazovateľa), IP adresu, dátum a čas požiadavky server a stavový kód HTTP.

Spracovávanie sa vykonáva za účelom našich oprávnených záujmov, ktorých právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Toto spracovanie sa používa na technickú správu a zabezpečenie webovej lokality.

17. Bugsnag

Používame službu Bugsnag spoločnosti Bugsnag Inc. (USA) v niektorých našich hrách. Táto služba nám umožňuje rýchlo identifikovať chyby v hrách v dôsledku zlyhania alebo spadnutia, a tým aj zlepšovať našu službu. V prípade, že dôjde k chybe, spoločnosti Bugsnag pošleme ID hráča, meno hráča a, ak je to vhodné, aj informácie o stránke alebo aplikácii, kde sa chyba vyskytla, a zabudované údaje, aby mohli chybu vyhodnotiť. Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Bugsnag na adrese: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Právnym základom na spracúvanie je čl. 6, odsek 1, písmeno f) GDPR, keďže služba slúži nášmu oprávnenému záujmu vyriešiť technické problémy cieleným spôsobom. Prenos vyššie uvedených údajov spoločnosti Bugsnag je preto prakticky nevyhnutný. Námietky voči tomuto spracúvaniu vyrieši náš tím podpory na adrese: https://support.goodgamestudios.com/

18. Boj proti podvodom

Na analýzu signálov za účelom identifikovania podvodu treťou stranou v kontexte získavania zákazníka spracovávame pseudonymné informácie, ako je IP adresa alebo ID zariadenia. Aby sme to dosiahli, podporujú nás externí poskytovatelia služieb, o ktorých sme sa presvedčili, že sú viazaní rovnakými zákonnými požiadavkami.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Toto spracovávanie prispieva k organizačnému zabezpečeniu webovej lokality.

19. Súbory cookie

Na našej webovej lokalite sa používajú súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá váš prehliadač, keď navštívite webovú lokalitu. Identifikujú použitý prehliadač a náš web server ich dokáže rozoznať. Keďže toto využívanie cookies má za následok spracovávanie osobných údajov, právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Tento spôsob spracovávania slúži na naše oprávnené záujmy pri zabezpečovaní toho, aby naša webová lokalita bola vhodná pre používateľov, efektívna a bezpečná.

Väčšinu cookies, ktoré používame, sú známe ako “relačné cookies”. Na konci vašej návštevy sa vymažú. Ostatné cookies (“trvalé cookies”) sa automaticky vymažú po konkrétnej dobe, ktoré sa pri jednotlivých cookies môže odlišovať. Cookies môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača. Vo všeobecnosti môžete pomocou nastavení svojho prehliadača zakázať používanie cookies.

Upozorňujeme, že odstránením našich súborov cookie alebo zakázaním budúcich súborov cookie pravdepodobne nebudeš môcť používať určité oblasti alebo funkcie.

Ak si želáš obmedziť iba reklamné súbory cookie tretích strán, môžeš ich zakázať navštívením stránky Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (akčný pixel návštevníka)

Na našej webovej lokalite používame “akčné pixely návštevníka” od spoločnosti Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo ak sídlite v EÚ Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (“Facebook”)).

Umožňuje nám to sledovať správanie používateľov po tom, ako boli presmerovaní na webovú lokalitu poskytovateľa po kliknutí na reklamu na Facebooku. Umožňuje nám to zaznamenať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu. Takýmto spôsobom zhromaždené údaje sú pre nás anonymné, t.j. nevidíme osobné údaje jednotlivých používateľov. Tieto údaje však ukladá a spracováva Facebook, čo je dôvod, prečo vás informujeme na základe našej znalosti situácie. Spoločnosť Facebook môže tieto údaje prepojiť s vaším kontom Facebook a použiť ich na svoje vlastné reklamné účely v súlade so zásadami používania údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Spoločnosti Facebook a jej partnerom môžete umožniť umiestňovať vám reklamy na Facebooku a mimo neho. Na tieto účely sa do vášho počítača môže aj uložiť súbor cookie.

Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Zhromažďovanie vašich údajov pomocou pixelu Facebook alebo používanie vašich údajov na účely zobrazovania reklám Facebooku môžete namietnuť kontaktovaním nasledovnej adresy: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

21. Informácie o stránke na Facebooku

Keď navštevujete stránky na Facebooku, ktoré používame na zastupovanie našej spoločnosti alebo jednotlivých produktov alebo služieb, budeme spracúvať niektoré vaše osobné údaje. Výhradný prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ďalej len „Facebook“). Ďalšie informácie o spôsobe spracúvania údajov spoločnosti Facebook nájdete na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Spracúvanie informácií zo stránky

Facebook nám poskytuje anonymizované štatistiky a informácie z našich stránok Facebook, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť typy činností, ktorým sa ľudia na našej stránke venujú (tzv. informácie zo stránky). Tieto informácie zo stránky sa vytvárajú na základe špecifických informácií o osobách, ktoré navštívili našu stránku. Toto spracúvanie osobných údajov vykonáva Facebook, my a naši spoloční prevádzkovatelia. Spracúvanie slúži na účely našich oprávnených záujmov na zhodnotenie typov činností na našej stránke a na zlepšenie stránky na základe týchto zistení. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR. V žiadnom prípade nedokážeme priradiť informácie získané cez informácie zo stránky k špecifickému profilu na Facebooku pomocou údajov Páči sa mi na stránke.

So spoločnosťou Facebook sme uzavreli dohodu o spoločnej zodpovednosti za spracúvanie, ktorá stanovuje rozdelenie povinností v súvislosti s ochranou údajov medzi nás a spoločnosť Facebook. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov na vytváranie informácií zo stránky a dohode uzavretej medzi spoločnosťou Facebook a nami nájdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Spracúvanie údajov, ktoré dostávame prostredníctvom našich stránok na Facebooku

Spracúvame aj údaje, ktoré nám na našich stránkach na Facebooku zverejníte. Takéto informácie môžu byť vaše používateľské meno na Facebooku, hráčske meno v našich hrách, kontaktné údaje alebo komunikácia s nami. Tieto osobné údaje spracúvame, len ak sme sa vás výslovne požiadali o zdieľanie týchto údajov, napríklad ako súčasť prieskumu alebo súťaže. Takéto spracúvanie zabezpečujeme my ako výhradný prevádzkovateľ údajov.

Ak ste nám poskytli svoje údaje v rámci vašej účasti v súťaži, budeme ich spracúvať len na účely zaslania výhry. Po doručení výhry alebo ak nevyhráte, budú vaše údaje odstránené. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.
Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili prostredníctvom prieskumov, budú spracované v anonymizovanej forme, aby sme zaručili spokojnosť zákazníkov s našimi ponukami. Toto spracúvanie slúži na účely nášho oprávneného záujmu neustále zlepšovať naše ponuky a jeho právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

22. Google Analytics

Na analyzovanie návštevníkov našej webovej lokality využívame službu Google Analytics spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“). Google používa cookies. Informácie o používaní online produktov alebo služieb používateľmi vygenerované súborom cookie sa vo všeobecnosti prenesú na server spoločnosť Google v USA a uložia sa tam. Google bude využívať tieto informácie v našom mene na vyhodnocovanie využívania našich online produktov a služieb používateľmi, na vytváranie správ o aktivitách v rámci týchto online produktov a služieb a na to, aby nám poskytol ďalšie služby spojené s využívaním týchto online produktov a služieb a využívaním internetu. Zo spracovaných údajov sa môžu vytvárať pseudonymné profily používateľov.

Používame len Google Analytics s umožnenou anonymizáciou IP. To znamená, že Google skráti IP adresy používateľov v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú súčasťou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude na server Google v USA prenesená celá IP adresa, ktorá bude skrátená tam.

IP adresa prenášaná prehliadačom používateľa sa nespája s inými údajmi Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu cookies príslušným upravením nastavení svojho prehliadacieho softvéru.

Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Používatelia môžu zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných pomocou cookies stiahnutím a nainštalovaním rozšírenia prehliadača, ktoré je k dispozícii na nasledovnom prepojení: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ak našu webovú lokalitu navštívite pomocou mobilného zariadenia, službu Google Analytics môžete deaktivovať pomocou tohto prepojenia: Kliknite sem.

Nedá sa vylúčiť prenos vašich údajov do USA.
Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

23. Marketingové služby spoločnosti Google

Na našej webovej lokalite využívame marketingové a remarketingové služby spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“). Tieto služby nám umožňujú zobrazovať reklamy cielenejším spôsobom za účelom predstavenia reklám podľa záujmov používateľov. Prostredníctvom remarketingu sa používateľom zobrazujú reklamy a produkty týkajúce sa ich záujmov zistených ich činnosťou na iných webových lokalitách v rámci siete Google. Na tieto účely po vstupe na našu webovú lokalitu používa Google kód a do webovej lokality sú zaradené (re)marketingové značky. S ich pomocou sa v zariadení používateľa uloží jednotlivé cookie, t.j. malý súbor (namiesto cookies môže byť použitá iné porovnateľná technológia). Cookies sa dajú nastaviť podľa rôznych domén, vrátane google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com alebo googleadservices.com. Tento súbor zaznamenáva, ktoré aplikácie používateľ navštívil, o aký obsah sa zaujíma a ktoré ponuky využil. Okrem toho sa ukladajú technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové lokality, dĺžka návštevy, ako aj všetky ďalšie údaje o používaní online produktov a služieb. Taktiež sa zaznamenáva IP adresa používateľov, aj keď by sme vás chceli informovať, že v rámci Google Analytics sú IP adresy v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátené.

Všetky údaje o používateľoch sa spracovávajú ako pseudodynamické údaje. Google neukladá žiadne mená alebo e-mailové adresy. Všetky zobrazované reklamy sa teda nezobrazujú konkrétne pre osobu, ale pre majiteľa cookie. Tieto informácie Google zhromažďuje a prenáša na servery v USA, kde ich archivuje.

Jedna z marketingových služieb Google, ktorú využívame, je online reklamný program Google AdWords. V prípade Google AdWords každý zákazník AdWords dostane iné konverzné cookie. Cookies sa preto nedajú sledovať cez webové lokality zákazníkov AdWords. Informácie, ktoré zhromaždí cookie, sa používajú na vypracovanie konverzných štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzie. Zákazníci AdWords vidia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzie. Nedostanú však žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľov.

Môžeme zahrnúť reklamy tretích strán na základe marketingovej služby spoločnosti Google s názvom DoubleClick. DoubleClick používa cookies, aby umožnil službe Google a jej partnerským webovým lokalitám umiestňovať reklamy pri návštevách používateľov na tejto webovej lokalite alebo iných webových lokalitách na internete.

Služby Google využívajú správcu značiek Google. Viac informácií o používaní údajov na marketingové účely v spoločnosti Google nájdete na sumárnej stránke: https://www.google.com/policies/technologies/ads, zásady ochrany súkromia spoločnosti Google sú k dispozícii na https://www.google.com/policies/privacy.

Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak chcete namietnuť reklamy na základe záujmu od marketingových služieb Google, môžete to spraviť použitím nastavení a zrušením možností poskytovaných spoločnosťou Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nedá sa vylúčiť prenos vašich údajov do USA.
Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

24. Microsoft Bing Ads

Ako súčasť našej webovej lokality používame konverzný a sledovací nástroj Bing Ads od spoločnosti Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”). Microsoft ukladá cookie v počítači používateľa, aby umožnil analýzu používania našich online služieb. Predpokladom na to je, aby sa používateľ dostal na našu webovú lokalitu cez reklamu od Microsoft Bing Ads. To umožní spoločnosti Microsoft a nám dozvedieť sa, že niekto klikol na reklamu, bol presmerovaný na naše online služby a dostal sa na preddefinovanú cieľovú stránku. Vidíme len celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a boli presmerovaní na cieľovú stránku (konverzie). Neukladajú sa žiadne IP adresy. Neodkryjú sa žiadne ďalšie osobné informácie o identite používateľa.

Používatelia môžu nájsť ďalšie informácie o ochrane údajov a cookies, ktoré sa používajú v reklamách Microsoft Bing, vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak si v budúcnosti neželáte zúčastňovať sa procesu sledovania Bing Ads, svoju námietku môžete oznámiť spoločnosti Microsoft tu: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

25. Twitter Conversion Tracking

Na našej webovej lokalite využívame službu Conversion Tracking Service spoločnosti Twitter Inc. (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, “Twitter”). Twitter ukladá cookie v počítači používateľa, aby umožnil analýzu používania našich online produktov a služieb. Twitter Conversion Tracking sleduje aktivity používateľov po prezretí si reklamy alebo po interakcii s reklamou na Twitteri. Twitter Conversion Tracking vám umožňuje priradiť konverzie, ako napríklad kliknutia na prepojenia, retweety alebo údaje “páči sa mi”.

Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak chcete namietnuť sledovanie, môžete to spraviť použitím nástroja Digital Advertising Alliance na optout.aboutads.info.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

26. Taboola

Používanie technológií vo vlastníctve spoločnosti Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) nám umožňuje využívať reklamy špecifické pre používateľa na základe jeho histórie prehliadania a záujmoch ako zákazníka. Spoločnosť Taboola využíva súbory cookie (alebo podobné technológie) na určenie webových stránok, ktoré často navštevujete, a zaznamenávanie vášho pohybu na našej webovej stránke. Spoločnosť Taboola zhromažďuje údaje o zariadení a protokole na vytvorenie pseudonymizovaných profilov používania. Profily používania sa nezlučujú s údajmi o nositeľovi pseudonymu a neumožňujú vyvádzanie záverov o osobných údajov. S týmto cieľom spoločnosti Taboola poskytujeme vašu IP adresu. Toto spracúvanie sa vykonáva na právnom základe nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Voči začleneniu do sledovania môžete namietať na nasledovnom odkaze: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Po úspešnom vyjadrení výslovného nesúhlasu sa vám nebude zobrazovať personalizovaný obsah/reklamy.

27. Analýza inzercie na externých webových stránkach

V rámci inzercie využívame priestor na inzercie na externých webových stránkach. Zobrazovanie inzercie je pre nás ako inzerenta spôsob, ako sa zacieliť na určité záujmy a skupiny používateľov. Pri zobrazovaní inzercie spolupracujeme s viacerými externými poskytovateľmi.

Na pridelenie priestoru na inzerciu a výber záujmových skupín využívame služby a systémy poskytované tretími stranami. Na meranie a optimalizáciu úspešnosti záujmovej inzercie využívajú niektoré tretie strany na našej webovej stránke súbory cookie a ďalšie technické prostriedky, aby získali informácie o používaní našej stránky.

Ak sú počas používania našej webovej stránky a prenose externému používateľovi zhromaždené osobné údaje, budú spracované podľa právneho základu čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spracúvanie sa vykonáva s cieľom ochrániť naše legitímne hospodárske záujmy pri marketingu našej webovej stránky.

Spolupracujeme s týmito poskytovateľmi:

 • Xandr

  Na zobrazovanie inzercie spolupracujeme s externým poskytovateľom Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). Na tento účel sme na našu webovú stránku umiestnili sledovací pixel od spoločnosti Xandr. Prostredníctvom sledovacieho pixela môžeme sledovať činnosť hráčov na našej stránke. Zhromažďujú sa len štatistické informácie, ktoré sa potom posielajú spoločnosti Xandr. Ak chcete zrušiť záujmovú inzerciu spoločnosti Xandr, sledovanie spoločnosti Xandr môžete vypnúť kliknutím na tlačidlo zrušenia na adrese https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.

  Ďalšie informácie o zásadách ochrany údajov spoločnosti Xandr nájdete tu: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Prenos vašich údajov do USA sa nedá vylúčiť. Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

 • Quantcast

  Spolupracujeme aj so spoločnosťou Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Írsko. Takzvané značky Quantcast sa používajú na tento účel. Získavame a spoločnosti Quantcast prenášame len štatistické údaje. Odkaz na zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Quantcast nájdete tu: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Sledovanie Quantcast môžete vypnúť tu: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

28. Integrované služby a obsah tretích strán

Na našej webovej lokalite používame služby a obsah poskytovaný tretími stranami (ďalej spoločne uvádzaný ako “obsah”). Pre tento druh integrácie je technicky nevyhnutné spracovávať vašu IP adresu, aby bolo možné obsah poslať do vášho prehliadača. Vaša IP adresa sa preto prenáša k príslušným poskytovateľom – tretím stranám.

V každom prípade sa toto spracovávanie údajov vykonáva za účelom ochraňovania našich oprávnených záujmov pri optimalizácii a komerčných operáciách na našej webovej lokalite, ktorých právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

Na integrovanie obsahu sa pravidelne využíva programovací jazyk Java. Preto môžete zabrániť spracovávaniu údajov deaktivovaním operácií Java vo svojom prehliadači.

Do webovej lokality sme integrovali obsah od spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“):

 • “Google Maps” na zobrazovanie máp;
 • “Google Web Fonts” na používanie písem spoločnosti Google;
 • “YouTube” na zobrazovanie videí.

Nedá sa vylúčiť prenos vašich údajov do USA.
Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

29. Reklamy v hrách

V našich internetových hrách ponúkame reklamy priamo v hre, vďaka čomu môžete pozerať sekvencie videí od externých poskytovateľov, ktoré sú sponzorované reklamami. To napríklad umožňuje používanie plateného obsahu bezplatne.

Údaje, ktoré počas používania reklamných médií poskytujete, sa zhromažďujú a analyzujú. Táto činnosť bude podrobnejšie vysvetlená nižšie. Náš poskytovateľ služby a Google Ad Manager by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) nám umožňuje realizovať tento typ speňaženia reklám. Poskytovateľ služby preberá kontrolu nad reklamnými sieťami v hre. To vyžaduje zdieľanie niektorých parametrov s reklamnými sieťami prostredníctvom rozhrania: IP adresa, prehliadač, operačný systém, región (ďalšie informácie). Cieľom takéhoto prenosu informácií je zobrazovanie toho najlepšieho reklamného materiálu pre používateľov. Na poskytovanie reklamného materiálu môžu spomínané reklamné siete rovnako spracúvať aj osobné údaje, ako je IP adresa.

Zrušenie odberu personalizovaných alebo kontextových reklám neodstráni reklamy z hier. Zobrazovať sa budú obmedzené reklamy, ktoré nespracúvajú žiadne osobné údaje a pre používateľov sú menej relevantné.

Právnym základom na spracúvanie informácií v súvislosti s reklamami v hre je váš súhlas (čl. 6, odsek 1, písmeno a) GDPR). Ako používateľ sa môžete kedykoľvek rozhodnúť zrušiť používanie osobných údajov v reklamách v našom Centre preferencií (nižšie uvedený odkaz). V takomto prípade sa všetky pseudonymizované informácie anonymizujú, čo znamená, že sa vám budú zobrazovať len obmedzené reklamy.Potenciálni reklamní partneri https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo uplatňovať svoje práva voči nám. Konkrétne máte nasledovné práva:

 • V súlade s čl. 15 GDPR a časťou 34 BDSG máte právo požadovať informácie, či sa o vás spracovávajú osobné údaje a v akom rozsahu.
 • Máte právo na to, aby sme opravili vaše údaje v súlade s čl. 16 GDPR.
 • Tiež máte právo na to, aby sme vymazali vaše údaje v súlade s čl. 17 GDPR a časťou 35 BDSG.
 • Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovávanie vašich údajov v súlade s čl. 18 GDPR.
 • V súlade s čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Na uplatnenie svojich práv nás kontaktujte prostredníctvom nášho podporného formulára.

31. Právo namietať

V súlade s čl. 21 GDPR máte právo namietať akékoľvek vykonávané operácie spracovávania, ktoré ako právny základ používajú čl. 6 ods. 1 vetu 1 písm. e a písm. f GDPR.


32. Ochrana osobných údajov maloletých

Služba nie je zameraná na osoby mladšie ako 16 rokov ani nie je určená na použitie nimi. Nezhromažďujeme osobné údaje žiadnej osoby, o ktorej vieme, že nedovŕšila vek 16 rokov.

33. Osoba poverená ochranou osobných údajov

Našu osobu poverenú ochranou osobných údajov môžete kontaktovať na:

Altigi GmbH/Goodgame Studios
c/o Data Protection Officer / Confidential
Theodorstrasse 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

34. Sťažnosti vládnym úradom

Ak veríte, že spracovávanie vašich osobných údajov spôsobuje porušenie ustanovení GDPR, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán v súlade s čl. 77 GDPR.

 

Verzia: 10/2021

Zásady ochrany osobných údajov pre aplikácie

Nasledovné informácie sa vzťahujú na všetky naše aplikácie. Používanie týchto aplikácií môže zahrnovať spracovávanie osobných informácií. Naším zámerom je, aby vám nasledujúce informácie poskytli prehľad týchto procesov, aby ste im rozumeli. Aby sme zabezpečili férové spracovanie, chceli by sme vás informovať aj o vašich právach podľa európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a nemeckého federálneho zákona o ochrane údajov (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Spoločnosť Goodgame Studios (Altigi GmbH), Theodorstrasse 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg (ďalej označované ako “my”) je zodpovedná za spracovávanie údajov.

Obsah:

 1. Kontaktujte nás
 2. Všeobecné informácie o spracovávaní osobných údajov
 3. Dĺžka archivácie
 4. Prenos údajov
 5. Zhromažďovanie údajov pri sťahovaní
 6. Povolenia na prístup tejto aplikácie
 7. Kontaktný formulár
 8. Registrácia a prihlásenie
 9. Facebook Connect
 10. Spracovávanie údajov v našich hrách
 11. Platby vykonávané cez naše aplikácie
 12. Informačný spravodajca
 13. Používanie e-mailovej adresy
 14. Prieskumy
 15. Spracovávanie záznamových súborov aplikácií
 16. Bugsnag
 17. Boj proti podvodom
 18. Facebook SDK
 19. Informácie o stránke na Facebooku
 20. Marketingové služby spoločnosti Google
 21. Google SDK (Firebase Analytics)
 22. AppsFlyer SDK
 23. Microsoft Bing Ads
 24. Taboola
 25. Pinterest
 26. Reklamy v aplikáciách
 27. Právo namietať
 28. Vaše ďalšie práva
 29. Ochrana osobných údajov maloletých
 30. Osoba poverená ochranou osobných údajov
 31. Sťažnosti vládnym úradom

 

1.    Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy ohľadne týchto informácií alebo ak nás chcete kontaktovať, aby ste si uplatnili svoje práva, obráťte sa na nás prostredníctvom: https://support.goodgamestudios.com/

2.    Všeobecné informácie o spracovávaní osobných údajov

Používanie produktov alebo služieb, ktoré ponúkame, môže mať za následok spracovávanie osobných informácií. Pojem “osobné údaje” sa podľa zákona na ochranu údajov vzťahuje na všetky informácie týkajúce sa konkrétnej alebo identifikovateľnej osoby. Aj IP adresa sa môže považovať za osobný údaj. IP adresa je priradená ku každému zariadeniu pripojenému na internet poskytovateľom internetových služieb, aby toto zariadenie mohlo odosielať a prijímať dáta. Keď používate aplikácie, zbierame údaje, ktoré sami poskytujete. Okrem toho, keď používate aplikáciu, automaticky zbierame určité informácie o tom, ako ju využívate.

Osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými naradeniami na ochranu osobných údajov v GDPR a nemeckom BDSG. Spracovávať budeme len tie údaje, ktoré zo zákona môžeme. Keď používate tieto aplikácie, osobné údaje budeme spracovávať len s vaším súhlasom (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR), na plnenie zmluvy, ktorej ste účastníkom alebo aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR), pre splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR) alebo ak je spracovanie potrebné na účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR).

3.    Dĺžka archivácie

Ak nie je v nasledovných častiach uvedené inak, údaje budeme archivovať len dovtedy, kým to bude potrebné na dosiahnutie účelu spracovania alebo na splnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností.

4.    Prenos údajov

Ak nie je v nasledovných častiach uvedené inak, údaje sa budú spracovávať na serveroch poskytovateľov technických služieb, ktorých sme si najali na tento účel. Títo poskytovatelia technických služieb budú spracovávať údaje len na základe prijatia výslovných pokynov a zmluvne sú zaviazaní zaručovať adekvátne technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov.

Keďže v tomto Vyhlásení o ochrane údajov odkazujeme na integrované služby iných poskytovateľov, dá sa predpokladať, že osobné údaje sa budú prenášať do konkrétnych centrál týchto poskytovateľov. Títo poskytovatelia môžu mať sídlo v takzvaných tretích štátoch mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ďalšie informácie nájdete v častiach popisujúcich jednotlivé služby.

5.    Zhromažďovanie údajov pri sťahovaní

Pri sťahovaní aplikácie do príslušného obchodu s aplikáciami (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store atď.) aktívne neprenášame žiadne informácie. Ak chcete zistiť, aké údaje počas sťahovania zhromažďuje a spracováva príslušný obchod s aplikáciami, prezrite si ich zásady ochrany osobných údajov. Nemáme žiadny dosah na akékoľvek zhromažďovanie údajov týmito obchodmi s aplikáciami. Za spracovávanie všetkých vašich osobných údajov v zmysle čl. 7 ods. 4 GDPR sú výhradne zodpovedné tieto obchody.

6.    Povolenia na prístup tejto aplikácie

Táto aplikácia vyžaduje od vášho zariadenia rôzne povolenia na prístup. Tieto povolenia sú nevyhnutné na zachovanie určitých funkcií našich aplikácií. Ak napríklad chcete len sťahovať aktualizácie pomocou bezdrôtového pripojenia, aplikácia potrebuje prístup k vášmu bezdrôtovému pripojeniu. Ak si chcete prostredníctvom aplikácie zakúpiť ďalší obsah, pravdepodobne budeme potrebovať prístup k rozhraniu potrebnému pre váš obchod s aplikáciami. Ďalším príkladom sú tzv. oznámenia bez vyžiadania (“push notifications”), ktoré nám umožňujú pomocou rozhrania zobraziť hlásenie priamo v zariadení. Povolenia na prístup vo vašom mobilnom zariadení závisia od operačného systému (napr. Android, iOS atď.) a obchodu, v ktorom ste aplikáciu zakúpili (napr. Google Play Store, Apple App Store, Amazon atď.). Pravidlom je, že informácie o tom, aké prístupové práva naša aplikácia vyžaduje, dostanete pred inštaláciou.

Právnym základom spracovania technicky nevyhnutných prístupových práv je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Všetky ďalšie prístupové práva sú na základe čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

V systéme Apple iOS získate prehľad obsahu, ku ktorému majú naše aplikácie prístup, kedykoľvek v časti “Nastavenia”. Tieto prístupové práva môžete neskôr obmedziť.

V prípade systému Android sa v mobilnom zariadení takisto vyžadujú rôzne prístupové práva. Prístupové práva našich aplikácií si môžete následne skontrolovať v časti “Nastavenia/Aplikácie”.

7.    Kontaktný formulár

Naša aplikácia obsahuje kontaktný formulár, ktorým nám môžete posielať správy. Prenos vašich údajov je zakódovaný.

Právnym základom spracovania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Na plnenie zmluvy je potrebné vyplniť všetky údajové polia označené ako povinné. Ak ich neposkytnete, zmluvné služby nie je možné vykonať. Poskytnutie všetkých ďalších údajov je dobrovoľné. K dispozícii je tiež možnosť poslať nám správu na kontaktnú poštovú adresu.

8.    Registrácia a prihlásenie

Aby bolo možné využívať určité funkcie aplikácie, je potrebná registrácia v aplikácii. Po dokončení registračného procesu vstupuje do platnosti zmluvy o používaní.

V kontexte tohto používania sa spracovávajú len informácie, ktoré poskytujete. Tieto informácie sú zobrazené na registračnej obrazovke. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Na zriadenie používateľského vzťahu je absolútne nevyhnutné poskytnúť informácie označené ako povinné. Poskytnuté údaje sa budú spracovávať len na účely uvedené v podmienkach používania a uložené budú len po dobu používania. Vaše používanie môžete kedykoľvek ukončiť deaktivovaním svojho používateľského účtu.

9.    Facebook Connect

Ponúkame vám aj jednoduchší spôsob registrácie v našich hrách a službách, a to cez Facebook. Na tento účel môžete použiť svoje existujúce používateľské konto Facebook. tento spôsob registrácie môžete na našom online portáli využiť kliknutím na prepojenie “Prihlásiť sa cez Facebook”. Ak to chcete urobiť, potrebujete konto Facebook alebo prístup k Facebooku.

Ak sa chcete zaregistrovať v niektorej z našich služieb prostredníctvom vášho konta Facebook, v prvom kroku procesu registrácie budete ihneď presmerovaní na Facebook. Na Facebooku sa potom zobrazí výzva na prihlásenie alebo registráciu. Vaše osobné prihlasovacie údaje (používateľské meno a heslo) za žiadnych okolností nedostaneme.

V druhom kroku sa váš profil na Facebooku prepojí so službou, v ktorej sa chcete zaregistrovať. V tomto kroku sa dozviete, ktoré údaje z vášho profilu na Facebooku sa prenesú do našich služieb. Tieto informácie zvyčajne predstavujú vaše verejné informácie na Facebooku a informácie, ktoré ste sprístupnili verejnosti alebo príslušnej aplikácii. Medzi informácie tohto typu zvyčajne patrí vaše meno, obrázok profilu a titulná fotografia, vaše pohlavie, siete, používateľské meno (URL adresa na Facebooku) a identifikačné číslo používateľa (ID na Facebooku). Okrem toho použijeme e-mailovú adresu, ktorú ste si uložili na Facebooku, aby sme vás mohli kontaktovať mimo Facebooku. Prehľad informácií vo svojom profile, ktoré sú verejne prístupné, môžete zobraziť prostredníctvom ponuky všeobecných nastavení konta vo svojom profile na Facebooku (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.
Právnym základom spracovania a ukladania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR. Ak chcete prepojenie medzi službou Facebook Connect a našou službou odstrániť, prihláste sa do Facebooku a vykonajte potrebné zmeny svojho profilu. Potom už nebudeme mať právo používať informácie z vášho profilu na Facebooku.

10. Spracovávanie údajov v našich hrách

V našich hrách sme schopní sledovať a vyhodnocovať rôzne činnosti na úrovni hráča. Konkrétne to zahrnuje kontaktné údaje poskytnuté počas registrácie a vaše činnosti počas hier. Na tento účel zhromažďujeme vaše údaje o pripojení, ako napríklad vašu IP adresu. Tieto informácie musíme byť schopní spracovávať, aby sme mohli vykonávať herné operácie. Preto sú spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. b GDPR.

11. Platby vykonávané cez naše aplikácie

V zásade si naše hry môžete vychutnávať bez toho, aby ste museli poskytnúť osobné informácie. Ak platíte za platené činnosti v našich hrách, vaše osobné údaje budú zhromažďovať príslušní uvedení poskytovatelia platobných služieb.

Všetky údaje týkajúce sa platieb, ako sú vaše kontaktné a platobné údaje, pôvodne zhromažďuje a spracováva príslušný poskytovateľ platby. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Pri platbách zhromažďujeme geolokáciu vašej IP adresy, čo nám umožňuje zistiť, v ktorom štáte sa nachádzate. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR, keďže spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti. Zákonná povinnosť vychádza zo Smernice 2006/112/EK (Smernica MOSS).

Taktiež dostávame informácie od poskytovateľov platieb týkajúce sa prevencie podvodov. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR, keďže spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

12. Informačný spravodajca

V nasledujúcej časti vás budeme informovať o našom spravodajcovi, ako aj o iných druhoch obchodných e-mailov a elektronickej komunikácie a o vašom práve namietať. Prihlásením sa na odber nášho spravodajcu súhlasíte s tým, že ho budete dostávať, a súhlasíte aj s nižšie popísanými postupmi. Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a GDPR a časti 7 ods. 2 č. 3 nemeckého Zákona proti nekalej konkurencii (UWG). Nasledovné informácie nezaraďujeme pod pojem „reklamná komunikácia“: informácie o technických a organizačných procesoch a informácie týkajúce sa poskytovania služieb našim používateľom.

Ak sa chcete prihlásiť na odber nášho spravodajcu, použite postup dvojitého potvrdenia, ktorý slúži na potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Toto potvrdenie je potrebné na to, aby sa nikto nemohol zaregistrovať pomocou e-mailovej adresy, ktorá mu nepatrí. Prihlásenia sa na odber spravodajcu sa zaznamenávajú, aby bolo možné poskytnúť dôkaz registračného procesu v súlade so zákonnými požiadavkami. K tomu patrí archivovanie samotnej registrácie, času potvrdenia, ako aj IP adresy. Taktiež sa zaznamenávajú všetky zmeny vašich údajov uložených u poskytovateľa služby, ktorý spravodajcu posiela. Spracovanie týchto údajov je nutné na overenie skutočnosti, že došlo k udeleniu súhlasu. Právny základ vyplýva z našej zákonnej povinnosti zdokumentovať váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. c v spojení s čl. 7 ods. 1 nariadenia GDPR).

Spravodajca sa posiela pomocou externého poskytovateľa služby so sídlom v EÚ, ktorého sme najali na účely tohto spracovania údajov v súlade so zákonnými požiadavkami. Tento spravodajca obsahuje pixely, ktoré sťahuje server poskytovateľa služby, ktorý spravodajcu posiela, hneď po otvorení spravodajcu. V rámci tohto sťahovania sa zhromažďujú niektoré informácie, ako je napríklad vaša IP adresa a čas stiahnutia. Tieto informácie sa používajú na technické zlepšovanie alebo na analyzovanie cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe ich miesta sťahovania (ktoré sa dá zistiť pomocou IP adresy) alebo prístupových časov. Zhromažďovanie štatistických údajov zahŕňa aj určenie toho, či a kedy bol spravodajca otvorený a na ktoré odkazy sa kliklo a kedy sa na ne kliklo. Z technických dôvodov sú tieto priradené k jednotlivým odberateľom spravodajcu. Tieto analýzy sú primárne určené na to, aby nám pomohli identifikovať zvyky našich používateľov pri čítaní a prispôsobiť im náš obsah alebo posielať rôzny obsah na základe záujmov používateľov. Prispôsobená analýza sa uskutočňuje s vaším súhlasom, ktorý získame pri zhromažďovaní vašej e-mailovej adresy. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou v budúcnosti. Môžete to spraviť jednoducho pomocou odkazu na konci každej našej komunikácie alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Nanešťastie nemôžete žiadať o samostatné zrušenie pre poskytovateľa služby, ktorý spravodajcu posiela, alebo pre štatistickú analýzu. Ak si želáte zrušenie, musíte zrušiť celý odber.

13. Používanie e-mailovej adresy

E-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete počas registrácie alebo platby, môžeme použiť, aby sme vás informovali o podobných produktoch alebo službách, ktoré ponúkame. Slúži to ako náš oprávnený záujem osloviť existujúcich zákazníkov na účely priameho marketingu. Právnym základom je čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia GDPR spolu s časťou 7, ods. 3 zákona o ochrane pred nekalou súťažou. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek nákladov s výnimkou nákladov za transakciu v súlade so základným cenníkom. Odber môžete zrušiť kliknutím na odkaz, ktorý je uvedený v každom e-maile.

14. Prieskumy

Vykonávame občasné prieskumy spokojnosti zákazníkov našich hier. Na tento účel zhromažďujeme a spracovávame vaše kontaktné údaje, ako sú poskytnuté v prieskumoch.

Právnym základom využívania týchto informácií je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 vetou 1 písm. a GDPR. Vaša účasť v prieskume je dobrovoľná. Váš súhlas na ich používanie môžete kedykoľvek odvolať.

Na vykonávanie prieskumov využívame služby spoločnosti SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”). Spoločnosť SurveyMonkey zhromažďuje ďalšie informácie od účastníkov vo forme cookies, ktoré sú určené len na zabezpečenie toho, že prieskumné služby budú plne použiteľné a že prieskumy prebiehajú tak, ako majú.

Právnym základom spracovania týchto ďalších údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak sa na našom prieskume nezúčastňujete, nebudú sa zhromažďovať žiadne osobné informácie.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

15. Spracovávanie záznamových súborov aplikácií

Ak využívate naše služby, všeobecné informácie (ktoré sa nepoužívajú na individuálnej báze) sa prvotne ukladajú automaticky, t.j. nie cez registráciu. Napríklad naše webové servery normálne archivujú nasledovné informácie: IP, ID zariadenia, typ zariadenia, OS, čas požiadavky na server.

Spracovávanie sa vykonáva za účelom našich oprávnených záujmov, ktorých právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Toto spracovanie sa používa na technickú správu a zabezpečenie v rámci aplikácie.

16. Bugsnag

Používame službu Bugsnag spoločnosti Bugsnag Inc. (USA) v niektorých našich hrách. Táto služba nám umožňuje rýchlo identifikovať chyby v hrách v dôsledku zlyhania alebo spadnutia, a tým aj zlepšovať našu službu. V prípade, že dôjde k chybe, spoločnosti Bugsnag pošleme ID hráča, meno hráča a, ak je to vhodné, aj informácie o stránke alebo aplikácii, kde sa chyba vyskytla, a zabudované údaje, aby mohli chybu vyhodnotiť. Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Bugsnag na adrese: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Právnym základom na spracúvanie je čl. 6, odsek 1, písmeno f) GDPR, keďže služba slúži nášmu oprávnenému záujmu vyriešiť technické problémy cieleným spôsobom. Prenos vyššie uvedených údajov spoločnosti Bugsnag je preto prakticky nevyhnutný. Námietky voči tomuto spracúvaniu vyrieši náš tím podpory na adrese: https://support.goodgamestudios.com/

17. Boj proti podvodom

Na analýzu signálov za účelom identifikovania podvodu treťou stranou v kontexte získavania zákazníka spracovávame pseudonymné informácie, ako je IP adresa alebo ID zariadenia. Aby sme to dosiahli, podporujú nás externí poskytovatelia služieb, o ktorých sme sa presvedčili, že sú viazaní rovnakými zákonnými požiadavkami. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Toto spracovávanie napomáha organizačnému zabezpečeniu aplikácie.

18. Facebook SDK

V rámci našej aplikácie používame softvérový vývojový balík (SDK) Facebooku. Facebook SDK vydáva a spravuje spoločnosť Facebook. Táto integrácia nám umožňuje prepojiť s našou aplikáciou rôzne služby Facebooku. Používateľom to napríklad umožňuje použiť Facebook SDK na zdieľanie obsahu našich aplikácií na svojej vlastnej časovej osi Facebooku alebo odosielanie správ iným používateľom Facebooku. Ďalšie informácie o Facebook SDK v rámci systému iOS nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/ios. V prípade systému Android nájdete informácie tu: https://developers.facebook.com/docs/android.

Právnym základom ukladania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR.

Facebook App Events: Facebook App Events je služba v rámci Facebook SDK, ktorú používame na sledovanie dosahu našich marketingových kampaní a používania Facebook SDK. Facebook nám poskytuje iba súhrnnú analýzu práce používateľov s našou aplikáciou. Nemáme žiadny vplyv na informácie, ktoré v službe App Events bude Facebook spracovávať.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.
Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. V nastaveniach našej aplikácie môžete explicitne nesúhlasiť s používaním služby App Events na tieto účely.

19. Informácie o stránke na Facebooku

Keď navštevujete stránky na Facebooku, ktoré používame na zastupovanie našej spoločnosti alebo jednotlivých produktov alebo služieb, budeme spracúvať niektoré vaše osobné údaje. Výhradný prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ďalej len „Facebook“). Ďalšie informácie o spôsobe spracúvania údajov spoločnosti Facebook nájdete na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Spracúvanie informácií zo stránky

Facebook nám poskytuje anonymizované štatistiky a informácie z našich stránok Facebook, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť typy činností, ktorým sa ľudia na našej stránke venujú (tzv. informácie zo stránky). Tieto informácie zo stránky sa vytvárajú na základe špecifických informácií o osobách, ktoré navštívili našu stránku. Toto spracúvanie osobných údajov vykonáva Facebook, my a naši spoloční prevádzkovatelia. Spracúvanie slúži na účely našich oprávnených záujmov na zhodnotenie typov činností na našej stránke a na zlepšenie stránky na základe týchto zistení. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR. V žiadnom prípade nedokážeme priradiť informácie získané cez informácie zo stránky k špecifickému profilu na Facebooku pomocou údajov Páči sa mi na stránke.

So spoločnosťou Facebook sme uzavreli dohodu o spoločnej zodpovednosti za spracúvanie, ktorá stanovuje rozdelenie povinností v súvislosti s ochranou údajov medzi nás a spoločnosť Facebook. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov na vytváranie informácií zo stránky a dohode uzavretej medzi spoločnosťou Facebook a nami nájdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Spracúvanie údajov, ktoré dostávame prostredníctvom našich stránok na Facebooku

Spracúvame aj údaje, ktoré nám na našich stránkach na Facebooku zverejníte. Takéto informácie môžu byť vaše používateľské meno na Facebooku, hráčske meno v našich hrách, kontaktné údaje alebo komunikácia s nami. Tieto osobné údaje spracúvame, len ak sme sa vás výslovne požiadali o zdieľanie týchto údajov, napríklad ako súčasť prieskumu alebo súťaže. Takéto spracúvanie zabezpečujeme my ako výhradný prevádzkovateľ údajov.

Ak ste nám poskytli svoje údaje v rámci vašej účasti v súťaži, budeme ich spracúvať len na účely zaslania výhry. Po doručení výhry alebo ak nevyhráte, budú vaše údaje odstránené. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.
Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili prostredníctvom prieskumov, budú spracované v anonymizovanej forme, aby sme zaručili spokojnosť zákazníkov s našimi ponukami. Toto spracúvanie slúži na účely nášho oprávneného záujmu neustále zlepšovať naše ponuky a jeho právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

20. Marketingové služby spoločnosti Google

V našej aplikácii využívame marketingové a remarketingové služby spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“). Tieto služby nám umožňujú zobrazovať reklamy cielenejším spôsobom za účelom predstavenia reklám podľa záujmov používateľov. Prostredníctvom remarketingu sa používateľom zobrazujú reklamy a produkty týkajúce sa ich záujmov zistených ich činnosťou v iných aplikáciách v rámci siete Google. Na tieto účely po vstupe do našej aplikácie používa Google kód a do aplikácie sú zaradené (re)marketingové značky. S ich pomocou sa v zariadení používateľa uloží jednotlivé cookie, t.j. malý súbor (namiesto cookies môže byť použitá iné porovnateľná technológia). Cookies sa dajú nastaviť podľa rôznych domén, vrátane google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com alebo googleadservices.com. Tento súbor zaznamenáva, ktoré aplikácie používateľ navštívil, o aký obsah sa zaujíma a ktoré ponuky využil. Okrem toho sa ukladajú technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce aplikácie, dĺžka návštevy, ako aj všetky ďalšie údaje o používaní online produktov a služieb. Taktiež sa zaznamenáva IP adresa používateľov, aj keď by sme vás chceli informovať, že v rámci Google Analytics sú IP adresy v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátené.

Všetky údaje o používateľoch sa spracovávajú ako pseudodynamické údaje. Google neukladá žiadne mená alebo e-mailové adresy. Všetky zobrazované reklamy sa teda nezobrazujú konkrétne pre osobu, ale pre majiteľa cookie. Tieto informácie Google zhromažďuje a prenáša na servery v USA, kde ich archivuje.

Jedna z marketingových služieb Google, ktorú využívame, je online reklamný program Google AdWords. V prípade Google AdWords každý zákazník AdWords dostane iné konverzné cookie. Cookies sa preto nedajú sledovať cez aplikácie zákazníkov AdWords. Informácie, ktoré zhromaždí cookie, sa používajú na vypracovanie konverzných štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzie. Zákazníci AdWords vidia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzie. Nedostanú však žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľov.

Môžeme zahrnúť reklamy tretích strán na základe marketingovej služby spoločnosti Google s názvom DoubleClick. DoubleClick používa cookies, aby umožnil službe Google a jej partnerským aplikáciám umiestňovať reklamy pri návštevách používateľov v tejto aplikácii alebo iných aplikáciách na internete.

Služby Google využívajú správcu značiek Google. Viac informácií o používaní údajov na marketingové účely v spoločnosti Google nájdete na sumárnej stránke: https://www.google.com/policies/technologies/ads, zásady ochrany súkromia spoločnosti Google sú k dispozícii na https://www.google.com/policies/privacy

Právnym základom používanie týchto služieb je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak chcete namietnuť reklamy na základe záujmu od marketingových služieb Google, môžete to spraviť použitím nastavení a zrušením možností poskytovaných spoločnosťou Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nedá sa vylúčiť prenos vašich údajov do USA.
Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Využívame vývojársku platformu nazvanú “Google Firebase”, ako aj pridružené funkcie a služby spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“). Google Firebase je platforma na vyvíjanie aplikácií pre mobilné zariadenia a webové stránky. Google Firebase ponúka množstvo funkcií, ktoré sa dajú nájsť na nasledujúcej sumárnej stránke: https://firebase.google.com/products/

Medzi funkcie patrí ukladanie aplikácií vrátane osobných údajov, ako napríklad obsah, ktorý vytvorili alebo informácie o ich interakcii s aplikáciami. Google Firebase tiež ponúka rozhrania, ktoré umožňujú interakciu medzi používateľmi aplikácie a ostatnými službami.

Analýza interakcií používateľa sa vykonáva pomocou analytickej služby Firebase Analytics. Táto služba nám pomáha zaznamenávať interakcie používateľov. Zaznamenávajú sa udalosti ako prvé otvorenie aplikácie, odinštalovanie aplikácie, aktualizácie, padnutie alebo frekvencia používania aplikácie. Zaznamenávajú a vyhodnocujú sa aj určité záujmy používateľov.

Informácie spracované pomocou Google Firebase môžu využívať aj iné služby Google, ako napríklad Google Analytics a marketingové služby Google. V takomto prípade sa pri identifikovaní mobilných zariadení používateľov spracovávajú len pseudonymné informácie, ako je reklamné ID Android alebo reklamný identifikátor pre iOS. Ďalšie informácie o používaní údajov na marketingové účely spoločnosťou Google nájdete na sumárnej stránke: https://www.google.com/policies/technologies/ads, zásady ochrany súkromia spoločnosti Google sú k dispozícii na https://www.google.com/policies/privacy

Právnym základom využívania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak používatelia chcú namietnuť reklamy na základe záujmu od marketingových služieb Google, môžu to spraviť použitím nastavení a zrušením možností poskytovaných spoločnosťou Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nedá sa vylúčiť prenos vašich údajov do USA.
Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

22. AppsFlyer SDK

Naša aplikácia sa analyzuje technológiami od spoločnosti AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Na tento účel sa od vás zhromažďujú a ukladajú rôzne údaje relácií a interakcie. Tieto informácie potrebujeme na vylepšenie obsahu a možností použitia našich hier, ako aj na optimalizáciu vášho používania. Údaje relácií a interakcie sa nikdy nespracovávajú vo forme priradenia k osobe, ale tak, že sa použije pseudonym. Ďalšie informácie o spracovávaní údajov spoločnosťou AppsFlyer nájdete v zásadách ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Právnym základom využívania je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak si v budúcnosti neželáte byť sledovaný spoločnosťou AppsFlyer, kedykoľvek to môžete zrušiť tu: https://www.appsflyer.com/optout

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

23. Microsoft Bing Ads

Ako súčasť našej aplikácie používame konverzný a sledovací nástroj Bing Ads od spoločnosti Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”). Microsoft ukladá cookie na zariadení používateľa, aby umožnil analýzu používania našich online služieb. Predpokladom na to je, aby sa používateľ dostal k našej aplikácii cez reklamu od Microsoft Bing Ads. To umožní spoločnosti Microsoft a nám dozvedieť sa, že niekto klikol na reklamu, bol presmerovaný na naše online služby a dostal sa na preddefinovanú cieľovú stránku. Vidíme len celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a boli presmerovaní na cieľovú stránku (konverzie). Neukladajú sa žiadne IP adresy. Nie sú zverejnené žiadne osobné informácie o identite používateľa.

 

Používatelia môžu nájsť ďalšie informácie o ochrane údajov a cookies, ktoré sa používajú v reklamách Microsoft Bing, vo vyhlásení Microsoft o ochrane osobných údajov: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Právnym základom používanie tejto služby je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR. Ak si v budúcnosti neželáte zúčastňovať sa procesu sledovania Bing Ads, svoju námietku môžete oznámiť spoločnosti Microsoft tu: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Primeranosť prenosu údajov do tretej krajiny USA zaručujeme prostredníctvom uzavretia štandardných zmluvných doložiek EÚ.

24. Taboola

Používanie technológií vo vlastníctve spoločnosti Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) nám umožňuje využívať reklamy špecifické pre používateľa na základe jeho histórie prehliadania a záujmoch ako zákazníka. Spoločnosť Taboola využíva súbory cookie (alebo podobné technológie) na určenie webových stránok, ktoré často navštevujete, a zaznamenávanie vášho pohybu na našej webovej stránke. Spoločnosť Taboola zhromažďuje údaje o zariadení a protokole na vytvorenie pseudonymizovaných profilov používania. Profily používania sa nezlučujú s údajmi o nositeľovi pseudonymu a neumožňujú vyvádzanie záverov o osobných údajov. S týmto cieľom spoločnosti Taboola poskytujeme vašu IP adresu. Toto spracúvanie sa vykonáva na právnom základe nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Voči začleneniu do sledovania môžete namietať na nasledovnom odkaze: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Po úspešnom vyjadrení výslovného nesúhlasu sa vám nebude zobrazovať personalizovaný obsah/reklamy.

25. Pinterest

Využívame reklamné služby poskytované sociálnou sieťou Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko. Lokalitu využívame na objednanie reklamného priestoru pre piny v rámci siete Pinterest. Ak prejdete na jednu z našich ponúk prostredníctvom pinu, ktorý sme objednali, tieto informácie Pinterest spracuje a odkomunikuje nám ich ako štatistiku (konverziu). To nám umožňuje napríklad zistiť, koľko používateľov kliklo na naše piny. Nezískavame žiadne informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľa. Okrem toho analyzujeme, kedy sa používateľ rozhodne stiahnuť si našu aplikáciu. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, vykonáva sa na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Voči zahrnutiu do sledovania môžete namietať na odkaze: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Reklamy v aplikáciách

V našich aplikáciách si môžete pozerať sekvencie videí od externých poskytovateľov, ktoré sú sponzorované reklamami. To napríklad umožňuje používanie plateného obsahu bezplatne. Sledovanie videí je dobrovoľné a ako používateľ musíte túto činnosť aktívne potvrdiť.

Reklamy zobrazované prostredníctvom našich partnerov sa buď personalizujú, alebo nie (kontextuálne). Údaje, ktoré počas používania reklamných médií poskytujete, sa zhromažďujú a analyzujú. Táto činnosť bude podrobnejšie vysvetlená nižšie.

Naši poskytovatelia SDK služieb Fyber (spoločnosť Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlín) a Admob by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; „Google“) nám umožňujú realizovať tento typ speňaženia reklám. Ak sa hráč rozhodne sledovať videoreklamu, poskytovatelia služieb prevezmú riadenie herných reklamných sietí. Zahŕňa to zdieľanie nasledovných parametrov prostredníctvom rozhrania s reklamnými sieťam: ID reklamy, IP adresu, prehliadač, operačný systém, verziu, krajinu, mesto, umiestnenie ID a balík ID. Cieľom takéhoto prenosu informácií je zobrazovanie toho najlepšieho reklamného materiálu pre používateľov. Na poskytovanie reklamného materiálu môže spomínané SDK pre reklamné siete rovnako spracúvať aj osobné údaje, ako sú ID reklamy a IP adresu.

Spoločnosť Fyber rovnako prevádzkuje vlastné reklamné siete (Fyber Marketplace a Heyzap Ad Network), ktoré používa na zobrazovanie ako personalizovaných, tak aj kontextových reklám. Spoločnosť Fyber na tento účel používa informácie z povolení aplikácie so všeobecným prístupom. Tieto údaje sa spracúvajú v našom mene. Ďalšie informácie o spôsobe spracúvania údajov spoločnosti Fyber nájdete tu: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Právnym základom pre spracúvanie sú naše oprávnené finančné záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ako používateľ môžete túto formu personalizovaných reklám kedykoľvek vypnúť v nastaveniach aplikácie (zrušenie). V takomto prípade všetky pseudonymizované informácie anonymizujeme, čo znamená, že sa vám budú zobrazovať len kontextové reklamy. Personalizované reklamy môžete deaktivovať aj v nastaveniach mobilného zariadenia. Na to postupujte podľa pokynov nižšie:

Android

 1. V závislosti od zariadenia môžete nájsť nastavenia Google na jednom z týchto miest:
  – V samostatnej aplikácii s názvom „Nastavenia Google“
  – Preskrolujte sa hlavnou aplikáciou Nastavenia a ťuknite na možnosť Google
 2. Ťuknite na možnosť Reklamy
 3. Ťuknite na prepínač vedľa textu Zrušiť personalizáciu reklám

iOS
Zariadenia iOS používajú identifikátor reklám spoločnosti Apple.
Ďalšie informácie o rôznych možnostiach použitia tohto identifikátora nájdete v aplikácii Nastavenia na mobilnom zariadení.
Nájdete ho nasledovne:

 1. Otvorte Nastavenia
 2. Vyberte Súkromie
 3. Vyberte Reklamy

Tu si môžete vyberať medzi špecifickými nastaveniami pomocou prepínača.

Reklamní partneri

Služba Partnerskí poskytovatelia služieb Rola spracúvania Typ reklám Ďalšie informácie
Unity Ads Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA Spoloční prevádzkovatelia Personalizované a kontextové reklamy Špecifické informácie o ochrane údajov a zrušení personalizovaných reklám sa tiež transparentne zobrazuje vo videoprehrávači.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDK Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko Spoloční prevádzkovatelia Personalizované reklamy Ako používateľ platformy Facebook môžete personalizované reklamy na externých lokalitách v nastaveniach vypnúť.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColony AdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USA Spoloční prevádzkovatelia Personalizované a kontextové reklamy https://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Právo namietať

V súlade s čl. 21 GDPR máte právo namietať akékoľvek vykonávané operácie spracovávania, ktoré ako právny základ používajú čl. 6 ods. 1 vetu 1 písm. e alebo písm. f GDPR.

28. Vaše ďalšie práva

Ako dotknutá osoba máte právo uplatňovať svoje práva voči nám. Konkrétne máte nasledovné práva:

 • V súlade s čl. 15 GDPR a časťou 34 BDSG máte právo požadovať informácie, či sa o vás spracovávajú osobné údaje a v akom rozsahu.
 • Máte právo na to, aby sme opravili vaše údaje v súlade s čl. 16 GDPR.
 • Tiež máte právo na to, aby sme vymazali vaše údaje v súlade s čl. 17 GDPR a časťou 35 BDSG.
 • Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovávanie vašich údajov v súlade s čl. 18 GDPR.
 • V súlade s čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Na uplatnenie svojich práv nás kontaktujte prostredníctvom nášho podporného formulára.

29. Ochrana osobných údajov maloletých

Služba nie je zameraná na osoby mladšie ako 16 rokov ani nie je určená na použitie nimi. Nezhromažďujeme osobné údaje žiadnej osoby, o ktorej vieme, že nedovŕšila vek 16 rokov.

30. Osoba poverená ochranou osobných údajov

Našu osobu poverenú ochranou osobných údajov môžete kontaktovať na:

Altigi GmbH/Goodgame Studios
c/o Data Protection Officer/ confidential
Theodorstrasse 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

31. Sťažnosti vládnym úradom

Ak veríte, že spracovávanie vašich osobných údajov spôsobuje porušenie ustanovení GDPR, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán v súlade s čl. 77 GDPR.

 

Verzia: 10/2021