Företagsinformation

Goodgame Studios är ett varumärke som tillhör Altigi GmbH.

Altigi GmbH
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg
Tyskland
E-post: info@goodgamestudios.com

Auktoriserade vd:ar:
Dr. Kai Wawrzinek
Dr. Christian Wawrzinek
Fabian Ritter

Registreringskontor: Amtsgericht Hamburg
Registreringsnummer: HRB 99869
UMOMS-nummer: DE253777364

Allmänna användarvillkor

1 Ämne; Omfattning
1.1 Följande allmänna användarvillkor reglerar användningen av de onlinespel och mobilspel samt andra tjänster som erbjuds av Altigi GmbH/Goodgame Studios (hädanefter kallat ”Goodgame Studios”), Theodorstr. 42-90, 22761 Hamburg, Tyskland, på webbplatser som ägs av Goodgame Studios och i app-butiker.
1.2 Goodgame Studios erbjuder onlinespel och mobilspel och andra tjänster inom ramarna för sin tekniska och operativa kapacitet med en genomsnittlig årlig tillgänglighet på 90 % (nittio procent). Detta omfattar inte perioder då användningen av onlinespel och mobilspel och andra tjänster avbryts eller påverkas av brådskande tekniska orsaker eller på grund av nödvändigt underhållsarbete. I dessa fall är Goodgame Studios inte skyldiga att ge ersättning i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Detta inkluderar även tidsperioder då Goodgame Studios servrar i allmänhet eller för enskilda spel i synnerhet är otillgängliga på internet på grund av orsaker bortom Goodgame Studios kontroll (force majeure, tredje parts ansvar, osv.).
1.3 Onlinespelen och mobilspelen och de ytterligare tjänsterna utvecklas, uppdateras och justeras kontinuerligt av Goodgame Studios, efter eget godtycke. Användaren har därför endast möjligheten att delta i respektive onlinespel och mobilspel samt ta del av ytterligare erbjudanden i de versioner som erbjuds vid ett givet tillfälle. Goodgame Studios förbehåller sig rätten att sluta erbjuda ett onlinespel eller mobilspel, eller ta bort en viss tjänst utan föregående meddelande.
1.4 Onlinespel och mobilspel och andra tjänster som erbjuds av Goodgame Studios är endast avsedda för underhållning. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
1.5  Användaren ansvarar själv för att använda lämplig mjukvara och hårdvara samt för att dessa hålls uppdaterade.
1.6 Utöver dessa allmänna användarvillkor tillämpas även befintliga regler för individuella onlinespel och mobilspel, om sådana finns. I händelse av motsägelse mellan dessa allmänna användarvillkor och spelets regler har bestämmelserna i dessa allmänna användarvillkor företrädesrätt när motstridigheter ska regleras. Individuella onlinespel eller mobilspel, specifika versioner och/eller komponenter av onlinespel eller mobilspel samt individuella tjänster som tillhandahålls på Goodgame Studios webbplatser kan även omfattas av specifika användarvillkor, om detta anses lämpligt. Användaren informeras på ett lämpligt sätt om eventuella specifika användarvillkor före användningen av utbudets respektive delar.
1.7 Vissa onlinespel och mobilspel samt andra tjänster ger användaren möjligheten att använda tjänster från leverantörer för Goodgame Studios. I dessa fall ska ett separat avtal ingås mellan användaren och respektive leverantör för Goodgame Studios. Användaren blir informerad på lämpligt vis innan avtal ingås.
1.8 Andra bestämmelser eller allmänna villkor för användare, som skiljer sig från Goodgame Studios allmänna användarvillkor, tillämpas endast om Goodgame Studios accepterar deras giltighet med ett föregående skriftligt samtycke.
2 Ingående av avtal
2.1 Användaren måste registrera sig och, om så krävs, installera appen för att ta del av onlinespel eller mobilspel och andra tjänster som tillhandahålls av Goodgame Studios.
2.2 Registrering är reserverad för fysiska personer. Endast enskilda individer accepteras som auktoriserad användare (inga grupper, makar, sambor osv.).
2.3 Det är inte tillåtet för barn under 13 år att registrera sig. Minderåriga under 13 år får endast registrera sig efter samtycke från deras lagliga förmyndare och, om spelet eller tjänsten i fråga har en åldersgräns, endast efter att den angivna minimiåldern har uppnåtts.
2.4 Användare får inte hämta mobilspel från Apple App Store om de
 • befinner sig i ett land som är föremål för sanktioner från USA:s federala regering eller i ett land som USA:s federala regering klassificerar som ett land som stödjer terrorism
 • finns med på listan över förbjudna partner som utfärdas av USA:s federala regering.
2.5 För att kunna registrera sig för onlinespel måste användaren ange ett spelarnamn och normalt en e-postadress som är registrerad i användarens namn. Mobilspelen kräver ett spelarnamn. Användaren har ingen rätt till ett särskilt spelarnamn. Spelarnamnet får inte inkräkta på tredje parts rättigheter, bryta mot gällande lagar eller vara stötande. Dessutom får ingen e-post- eller webbadress användas som spelarnamn. Användaren ska garantera att informationen som skickas till Goodgame Studios vid registreringstillfället är korrekt och fullständig.
2.6  Vissa spel tillåter även registrering genom att använda inloggningsuppgifterna från Facebook. De uppgifter som krävs för registrering hämtas från användarens Facebook-konto i detta syfte.
2.7 Registreringen måste utföras personligen. Registrering som utförs av tredje part, särskilt en tredje part som registrerar individer kommersiellt hos flera tjänstleverantörer (registreringstjänster och/eller inträdestjänster), är inte tillåten.
2.8 Vid lyckad registrering öppnar användaren ett konto (”användarkonto”) som användaren hanterar självständigt. Användarkontot får inte överlåtas utan uttryckligt medgivande från Goodgame Studios.
2.9 Användare har ingen rätt att kräva registrering eller aktivering.
3 Allmänna skyldigheter för användaren
3.1 Användaruppgifter
Användaren samtycker till att, utan dröjsmål, förse Goodgame Studios med alla framtida ändringar av sina registreringsuppgifter, särskilt byte av e-postadress. Användaren är skyldig att bekräfta sina uppgifters riktighet på begäran av Goodgame Studios.
3.2 Inloggningsuppgifter, identifiering, lösenord
3.2.1 Användaren är skyldig att hemlighålla inloggningsuppgifter, identifiering och lösenord.
3.2.2 Begreppen ”inloggningsuppgifter”, ”identifiering” och ”lösenord” omfattar alla bokstavskombinationer och/eller tecken- och/eller siffersekvenser som används för att autentisera användare och för att förhindra åtkomst av obehörig tredje part. Lösenordet får inte vara identiskt med användarnamnet och ska bestå av en kombination av siffror och bokstäver.
3.2.3 Användaren är skyldig att skydda alla inloggningsuppgifter, all identifiering och alla lösenord från obehörig åtkomst av tredje part.
3.2.4  I den händelse användaren har anledning att tro att tredje part har eller kan ha tagit del av inloggningsuppgifter, identifiering eller lösenord ska hen meddela Goodgame Studios omedelbart och ändra sina uppgifter eller låta Goodgame Studios ändra dem. I detta fall, eller om Goodgame Studios har konkreta bevis om missbruk av uppgifter, har Goodgame Studios rätt att blockera användarens åtkomst till användarkontot temporärt. Om det finns bevis på missbruk av uppgifter ska Goodgame Studios informera användaren om detta.
3.2.5 Användaren har under inga omständigheter rätt att använda andra användares inloggningsuppgifter, såvida inte onlinespelet eller mobilspelet, eller en annan tjänst, gör specifika undantag.
3.3 Användning av Goodgame Studios webbplatser och innehåll på webbplatser
3.3.1  Goodgame Studios webbplatser och mobilspel inkluderar innehåll av skilda slag som är skyddat av varumärken, upphovsrätt eller av andra medel till Goodgame Studios fördel eller till fördel för tredje part. Om inte dessa allmänna användarvillkor uttryckligen tillåter det har användaren inte rätt att redigera, kopiera eller distribuera Goodgame Studios webbplatser, mobilspel eller innehållet eller någon del av detta, återge dessa offentligt eller använda dem för reklam, och användaren får inte heller använda dem utanför det avtalade ändamålet. Det enda som är tillåtet är teknisk reproduktion i surfningssyfte samt permanent reproduktion avsedd endast för privat bruk. Upphovsrättsinformation och varumärkesnamn får inte ändras, döljas eller tas bort.
3.3.2 Begreppet ”innehåll” omfattar alla data, bilder, text, grafik, musik, ljud, ljudsekvenser, filmer, mjukvaruprogram och koder, samt annan information, som tillhandahålls av Goodgame Studios. Begreppet ”innehåll” omfattar även, och i synnerhet, alla tjänster som erbjuds för hämtning.
3.3.3 Användaren är skyldig att avstå från alla åtgärder som kan äventyra eller avbryta funktionaliteten på Goodgame Studios webbplatser, individuella tjänster och/eller erbjudanden som finns där, eller dess onlinespel eller mobilspel. Användaren måste även avstå från åtgärder som kan leda till icke-auktoriserad åtkomst till data. Användning av innehållet får endast ske på ett sätt som inte påverkar andra användares användning av Goodgame Studios webbplatser och innehåll. Överföring av data eller mjukvara som kan påverka hårdvara eller mjukvara från mottagare är inte tillåten.
3.3.4 Användning av Goodgame Studios webbplatser eller mobilspel i kommersiellt syfte, särskilt för reklamsyften, kräver föregående skriftligt samtycke från Goodgame Studios.
3.3.5 Användaren har ingen rätt att publicera innehåll på Goodgame Studios webbplatser, i onlinespel, mobilspel eller i någon annan tjänst.
3.3.6 Användning av Goodgame Studios webbplatser genom anonymiseringstjänster som döljer användarens faktiska IP-adress är inte tillåten.
3.4 Användning av klientprogramvara
‪I de fall där erbjudanden kräver att användaren först installerar en klientprogramvara beviljar Goodgame Studios användaren en icke-exklusiv, icke överförbar, personlig – och tidsbegränsad vad gäller användaravtalet – rätt att installera klientprogramvaran och använda den för avsedda ändamål. Detta måste dock ske i enlighet med dessa allmänna användarvillkor och reglerna för spelet i fråga. Programvaran får under inga omständigheter användas i kommersiella syften. Modifiering av klientprogramvaran och bakåtöversättning av den levererade programkoden till andra kodformat (dekompilering) samt andra typer av bakåtutvecklingar av denna programvaras olika produktionsnivåer är förbjuden, om inte dessa åtgärder krävs för att uppnå samverkan mellan program. Goodgame Studios har skadeståndsskyldighet gentemot användaren i enlighet med lagstadgade regler gällande skadeståndsansvar.
4 Särskilda villkor för användning av onlinespel och mobilspel
4.1 Användaren är endast tillåten att delta i en spelomgång (t.ex. per värld, universum o.s.v.) i ett onlinespel eller mobilspel med ett spelkonto, såvida inte spelets regler uttryckligen säger något annat. Det är inte tillåtet för en och samma användare att använda flera användarkonton. Sådana fleranvändarkonton kan raderas eller spärras av Goodgame Studios enligt företagets rimliga bedömning.
4.2 Användaren får inte försöka att manipulera onlinespelet eller mobilspelet. I synnerhet får användaren inte använda åtgärder, mekanismer eller mjukvara som kan störa funktionaliteten eller påverka spelets utveckling. Användaren får inte vidta åtgärder som orsakar en orimlig eller överdriven börda på den tekniska kapaciteten. Användaren får inte blockera, skriva om eller modifiera innehåll som skapats av spelets administration eller störa spelet på något annat vis.
4.3 Användaren får under inga omständigheter
a) skapa eller använda fusk, modifikationer och/eller hack, eller någon annan mjukvara från tredje part som kan ändra resultatet i onlinespel eller mobilspel
b) använda mjukvara som möjliggör datautvinning eller som snappar upp eller samlar in information i anslutning till onlinespel och mobilspel
c) använda virtuella föremål som används i onlinespel eller mobilspel utanför dessa onlinespel eller mobilspel, köpa dem för riktiga pengar eller sälja eller byta ut dem
d) sälja, köpa eller byta bort konton.
Detta omfattar alla kringgående handlingar, liknande handlingar och handlingar som ger samma effekt som de ovan nämnda förbuden.
4.4 Användaren förbjuds även från att köra onlinespelet (inklusive alla enskilda webbsidor) med några andra program än den webbläsare eller klientprogramvara som har tillhandahållits. Detta syftar i synnerhet på så kallade botar (robotar) och andra verktyg som används i syfte att ersätta eller fungera som ett tillägg till webbgränssnittet. Skript och helt eller delvis automatiserade program som ger användaren en fördel jämfört med andra användare är också förbjudna. Detta inkluderar funktioner med automatisk uppdatering och andra integrerade webbläsarmekanismer som har att göra med automatiserade procedurer.
4.5 Användning av reklamblockerande åtgärder är förbjuden. Det spelar ingen roll om reklamen avsiktligen döljs eller om den inte visas generellt, exempelvis av så kallade poppuppblockerare, textbaserade webbläsare eller liknande.
4.6 Det är inte tillåtet att skapa användarkonton automatiskt, oavsett om startsidan visas eller inte.
4.7 Goodgame Studios, eller av Goodgame Studios auktoriserade leverantörer, äger all rätt till objekt som används i och alla virtuella objekt som tillhandahålls i onlinespel och mobilspel. Användaren får endast en icke-exklusiv användningsrätt till virtuella objekt så länge användaravtalet varar.
4.8 Överföring av marker
a) Gåvor med marker
Du kan ge bort marker till dina vänner med hjälp av verktyget Skicka marker. Om du vill använda verktyget kan du klicka på vännens bild vid bordet eller öppna hens profilsida. Du får däremot inte skicka dessa gåvor i utbyte mot pengar eller motsvarande. Att göra det kan leda till att era konton blir spärrade eller att en markerböter utfärdas av Goodgame Studios enligt företagets rimliga bedömning.
b) Överföring av marker
Den enda tillåtna metoden för att föra över marker mellan konton är med hjälp av verktyget Skicka marker (se punkt a).  Att förlora marker avsiktligen (exempelvis genom att förlora pokerhänder med flit) för att skicka marker till en vän (eller till dig själv via ett annat konto) bryter mot de allmänna användarvillkoren. Att göra det kan leda till att ditt konto blir spärrat och att en markerböter utfärdas av Goodgame Studios enligt företagets rimliga bedömning.
c) Farmning/skriptning för att tjäna marker
Missbruk av skript och manuella processer för att skapa marker är inte tillåtet. Överträdelse resulterar i att Goodgame Studios spärrar användarkontot i fråga eller utfärdar en markerböter.
5 Särskilda villkor för användning av kommunikationsmöjligheter (i synnerhet diskussionsforum, chatt och kommentarer)
5.1 Goodgame Studios kan erbjuda användaren olika kommunikationsmöjligheter för inlägg och poster som skapas av användaren på Goodgame Studios webbplatser, i spelet och på sociala nätverk (i synnerhet diskussionsforum, chattar, bloggar, gästböcker osv. samt användningen av kommentarsfunktioner i dessa; alla dessa omfattas av samlingsnamnet ”kommunikationsmöjligheter”). Dessa kan användas av användaren när de är tillgängliga. I detta syfte erbjuder Goodgame Studios endast användare den tekniska omgivningen för utbyte av information. Däremot har användare ingen rätt att kräva sådana kommunikationsfunktioner.
5.2 Användaren tar fullt ansvar för det innehåll och de inlägg som de lägger ut. Användaren förbinder sig att hålla Goodgame Studios ansvarsfritt gällande krav eller stämningar från tredje part som uppstår på grund av ett uppsåtligt brott mot användarens skyldigheter. Goodgame Studios gör uttryckligen inget anspråk på innehåll inskickat av användaren som sitt eget. Däremot ger användaren Goodgame Studios en permanent, oåterkallelig, icke-exklusiv rätt att använda innehållet och bidragen inskickade av hen.
5.3 Inom ramen för dessa kommunikationsmöjligheter förbjuds användaren från att publicera eller distribuera innehåll på Goodgame Studios webbplatser som
a) bryter mot gällande lag, är olämpligt eller omoraliskt eller bryter mot de allmänna användarvillkoren eller reglerna för respektive spel
b) gör intrång på varumärken, patent, utformnings- eller designmönster, upphovsrätt, affärshemligheter eller tredje parts rättigheter
c) är vulgärt, rasistiskt, våldsamt, pornografiskt, avsett endast för vuxna eller på något annat sätt stötande för barn eller ungdomar som fortfarande utvecklas, eller är skadligt i sin natur
d) är nedsättande, trakasserande eller ärekränkande
e) inkluderar kedjebrev eller pyramidspel
f) felaktigt hävdar att det kommer från eller har stöd av Goodgame Studios
g) innehåller personlig information om tredje part utan deras uttryckliga medgivande
h) är kommersiellt, i synnerhet kampanjliknande.
5.4 Att inkludera webbplatser eller företags- och produktnamn tillåts endast om det huvudsakliga syftet inte är reklamrelaterat.
5.5 Alla användare av dessa kommunikationsmöjligheter måste formulera sig på ett acceptabelt sätt. Kränkande kritik och personangrepp ska undvikas.
5.6 Oberoende av andra rättigheter enligt dessa allmänna användarvillkor har Goodgame Studios rätt att ändra och helt eller delvis ta bort innehåll och inlägg som bryter mot reglerna i dessa allmänna användarvillkor. Goodgame Studios har även rätt att stänga av användare som bryter mot dessa regler, permanent eller temporärt, från fortsatt användning av Goodgame Studios onlinespel och mobilspel, webbplatser och andra tjänster.
6 Konsekvenser av försumlighet
6.1 Goodgame Studios ansvarar inte för skada orsakad av försumlighet från användarens sida.
6.2 Oberoende av ytterligare rättsliga eller avtalsmässiga rättigheter kan Goodgame Studios, enligt företagets rimliga bedömning, vidta följande åtgärder mot användare som bryter mot gällande lagar, tredjeparts rättigheter, dessa allmänna användarvillkor samt eventuella ytterligare bestämmelser och spelregler:
a) ta bort innehåll
b) ge användaren en varning
c) temporärt eller permanent blockera en användare från enskilda eller alla onlinespel och mobilspel samt innehållet på Goodgame Studios webbplatser
d) stänga av en användare, även från vissa enskilda spelfunktioner (t.ex. chatten)
e) utfärda en temporär eller permanent spärrning från spelet i fall av överträdelse av punkt 6 i dessa allmänna användarvillkor, eller
f) säga upp avtalet med omedelbar verkan.
6.3 Om en användare har blockerats eller uteslutits får hen inte logga in igen på en tjänst som tillhandahålls av Goodgame Studios utan föregående samtycke från Goodgame Studios.
7 Användningsavgifter
7.1 Användaren kan spela onlinespel och mobilspel som erbjuds i huvudsak kostnadsfritt. Användaren kan dock betala med pengar för att köpa en virtuell valuta (t.ex. rubiner, guld, juveler, ”premievalutan”), vissa virtuella funktioner och andra tjänster (tillsammans med ”funktioner som kan köpas”) inom ramen för onlinespel och mobilspel. Priset för den önskade, virtuella valutan visas i euro, amerikansk dollar eller i den valuta som används i användarens region. Användaren kan köpa fördelar eller virtuella objekt i onlinespelet eller mobilspelet med den premievaluta som hen har köpt.
7.2 Användaren får specifik information om vilka funktioner som finns tillgängliga för köp, i synnerhet om hur den aktuella funktionen fungerar, under hur lång tid den funktion som köps kommer att vara tillgänglig (om tillämpligt), respektive inköpspris samt den betalningsmetod som finns tillgänglig i onlinespelet eller mobilspelet.
7.3 Användaren kan skicka in sin begäran om att köpa de tillgängliga funktionerna genom att välja ut ett önskat objekt och önskad betalningsmetod som erbjuds i onlinespelet eller mobilspelet i fråga. När användaren klickar på knappen Köp nu (Buy now) betalas objektet och beställningsprocessen avslutas.
7.4 Betalningsalternativen varierar beroende på onlinespelet eller mobilspelet, deltagarens land och marknadstillgängligheten för tekniskt lämpliga betalningsalternativ. Goodgame Studios förbehåller sig rätten att ändra sina betalningsalternativ.
7.5 Pengarna samlas in via den tjänsteleverantör som användaren gett i uppdrag att utföra denna betalningsprocess, eller via en överföring som görs av användaren. När det gäller mobilspel samlas pengarna in via den app-butik som används. I enskilda fall kan de allmänna användarvillkor som inkluderats av den auktoriserade tjänsteleverantören gälla tillsammans med Goodgame Studios allmänna användarvillkor.
7.6 När betalningsprocessen har slutförts eller, om en överföring har gjorts, efter att pengarna har kommit in på Goodgame Studios konto, ska Goodgame Studios kreditera användarens konto med de köpta funktionerna. Krediteringen av användarkontot innebär samtidigt att användaren har godkänt ett avtal från Goodgame Studios gällande köpet av tillgängliga funktioner.
7.7 I mobilspel på portaler tillhörande enskilda affärspartner och i onlinespel och mobilspel som har integrerats i sociala nätverk kan slutande av avtal skilja sig från den procedur som beskrivs här. I dessa fall kommer användaren att informeras om den specifika proceduren för slutande av avtal.
7.8 Användaren uppger och garanterar att all information som lämnas i samband med betalningstransaktioner (i synnerhet bankkontonummer, kreditkortsnummer osv.) är fullständig och korrekt.
7.9 Goodgame Studios förbehåller sig rätten att revidera avgifterna för de funktioner som finns tillgängliga för köp. Detta inkluderar Goodgame Studios rätt att höja eller sänka avgifterna för alla enskilda funktioner för alla framtida fall av köp av funktioner som kan köpas.
7.10 Lagstadgad ränta tillkommer i fall av uteblivna betalningar. Goodgame Studios har även rätt att spärra användarkontot, kräva ersättning för övriga skador samt avbryta leveransen av tjänsterna.
7.11 Om Goodgame Studios genom användarens misstag (inklusive en otillräcklig kontobalans) ådrar sig avgifter eller avbeställningsavgifter ska användaren stå för dessa kostnader.
8 Ansvarsbegränsning
8.1 Användaren är personligt ansvarig gentemot tredje part för intrång på deras rättigheter. Användaren samtycker till att ersätta Goodgame Studios för alla skador till följd av underlåtenhet att iaktta skyldigheterna i dessa användarvillkor. Användaren befriar Goodgame Studios från alla krav som möjligen skulle kunna riktas mot Goodgame Studios från andra användare eller andra tredje parter på grund av intrång i deras rättigheter via innehåll som lagts ut av användaren eller på grund av brott mot andra förpliktelser. Användaren tar över kostnaden för juridiskt försvar från Goodgame Studios inklusive alla domstols- och advokatkostnader. Detta gäller inte om användaren inte är ansvarig för överträdelsen.
8.2 Goodgame Studios ansvar, oberoende av juridiska skäl, oavsett om de orsakats av avtalsenliga fel eller försumlighet bestäms i enlighet med följande regler:
8.2.1 När Goodgame Studios erbjuder den respektive skuldorsakande tjänsten kostnadsfritt, hålls Goodgame Studios som mest ansvarigt för illvilja och grov vårdslöshet.
8.2.2  I fall med kostnadsbelagda tjänster är Goodgame Studios ansvar begränsat till fall av uppsåt och grov vårdslöshet, men obegränsat i fall av personskada. Vid ringa försumlighet är Goodgame Studios däremot som mest ansvarigt för åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser, som försening eller omöjlighet, vilka Goodgame Studios kan hållas ansvariga för. Ansvar vid överträdelse av sådana väsentliga avtalsförpliktelser är begränsad till skador som skulle vara typiska för denna typ av avtal och som Goodgame Studios rimligen kunde ha förväntat sig under de förhållanden som rådde vid den tidpunkt då avtalet undertecknades.
”Väsentliga avtalsförpliktelser”, som tidigare nämnts, är de skyldigheter som ser till att avtalet löper i enlighet med de regler som krävs för att uppnå avtalets mål och som användaren ska kunna lita på.
8.2.3 Goodgame Studios tar inget ansvar för störningar i nätverket som inte är orsakade av Goodgame Studios.
8.2.4 Vid förlust av data är Goodgame Studios endast ansvarigt i enlighet med ovanstående paragrafer om en sådan förlust hade varit oundviklig genom lämpliga säkerhetskopieringsåtgärder från användarens sida.
8.2.5 Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte för uttryckliga garantier från Goodgame Studios i fall av illvilja, eller för skador på grund av förlusten av liv, kroppsdelar eller välmående. Ansvarsskyldigheten ska förbli opåverkad i enlighet med lagen om produktansvar (Product Liability Act).
9 Avtalets längd; borttagning av användarkonton
9.1 Såvida inget annat anges för respektive onlinespel, mobilspel eller tjänst gäller avtalet för användning av Goodgame Studios webbplats, onlinespel, mobilspel och andra tjänster på obestämd tid. Avtalet börjar gälla i och med registreringen eller aktiveringen av ett konto av Goodgame Studios.
9.2 Avtalet kan sägas upp av endera parten när som helst med omedelbar verkan förutsatt att det inte finns någon överenskommen tillfällig avtalsperiod.
9.3 Båda parter har rätten att säga upp avtalet utan förvarning om giltiga skäl finns. ”Giltigt skäl” är, i synnerhet, om
a) användaren är sen med sina betalningar och inte betalar trots upprepade varningar
b) det finns ett beteende som påverkar andra spelares spelupplevelse på ett icke-obetydligt vis
c) fusk, modifikationer och/eller hack samt om någon annan form av mjukvara, verktyg eller skript används för att ändra spelupplevelserna eller spelreglerna i onlinespel eller mobilspel
d) tredje part spelar med användarens användarkonto, såvida inte spelets regler ger speciella undantag
e) spelaren spelar med tredje parts användarkonto eller använder mer än ett konto per onlinespel, såvida inte spelets regler ger speciella undantag
f) användaren av virtuella objekt ämnade för onlinespel eller mobilspel använder dessa utanför onlinespel eller mobilspel, försöker att köpa eller sälja dem för riktiga pengar eller försöker att idka byteshandel med dem
g) användaren säljer, köper eller byter ett användarkonto
h) användaren avsiktligen bryter mot lagar som är avsedda att skydda andra spelare eller Goodgame Studios
i) användaren avsiktligen bryter mot dessa allmänna användarvillkor, övriga tillämpliga bestämmelser och/eller spelregler.
9.4 All uppsägning måste alltid ske skriftligen. Uppsägningar som skickas in via e-post anses vara skriftliga.
9.5 I fall av långa perioder av inaktivitet har Goodgame Studios rätt att radera användarkontot efter att ha givit föregående meddelande därom och endast efter minst 3 månaders inaktivitet. Dessutom har Goodgame Studios rätt att radera användarkonton efter eget gottfinnande när avtalet har gått ut.
10 Tillämplig lag
Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller, undantaget Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG). De obligatoriska bestämmelser i det land där användaren är bosatt ska förbli opåverkade av detta rättsliga beslut.
11 Ändringar av dessa allmänna användarvillkor; övrigt
11.1 Goodgame Studios förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor (a) i händelse av ändringar som uppstår på grund av juridiska förändringar, (b) i händelse av ändringar som uppstår grund av beslut som tagits av Högsta domstolen, (c) på grund av tekniska behov, (d) för att kunna fortsätta att bedriva företagets verksamhet, (e) i händelse av ändrade marknadsförutsättningar och (f) till förmån för användaren. Inga ändringar kommer att göras om en sådan ändring skulle påverka den avtalsmässiga balansen mellan parterna på ett signifikativt sätt. Användare kommer att informeras om ändringar i de allmänna användarvillkoren via Goodgame Studios webbplats och via respektive onlinespel eller mobilspel minst fyra veckor innan ändringen är beräknad att börja gälla. Alternativt kan Goodgame Studios skicka de ändrade allmänna användarvillkoren till sina användare via e-post eller informera dem att de ändrade allmänna användarvillkoren kan läsas på Goodgame Studios webbplatser. Användaren har rätt att opponera sig mot ändringarna inom fyra veckor. Användarvillkoren anses vara godkända om användaren förblir tyst (inte opponerar sig) under en fyraveckorsperiod, eller om användaren startar spelet igen efter att ha mottagit meddelandet om de ändrade användarvillkoren. Goodgame Studios kommer uttryckligen att informera sina användare om fyraveckorsfristen, hävningsrätten och de juridiska konsekvenserna av användarnas tystnad angående sådana ändringar.
11.2 Goodgame Studios kan överföra sina rättigheter och skyldigheter från detta avtal till associerade företag i enlighet med paragraf 15 i den tyska aktiebolagslagen (Stock Corporation Act; AktG).
11.3  Användaren har endast rätt till kvittning när dennas motkrav har fastställts enligt lag eller har erkänts av Goodgame Studios och de är obestridda, eller är ett resultat av detta ömsesidigt bindande, juridiska förhållande. Användaren kan endast åberopa retentionsrätt i den mån att det finns fordringar som härrör från detta avtal.
11.4 Goodgame Studios kommunicerar vanligtvis med användaren via e-post, såvida inget annat anges i dessa användarvillkor. Användaren måste regelbundet kontrollera det e-postkonto som angavs vid registreringstillfället för att se om hen har tagit emot meddelanden från Goodgame Studios. När användaren kontaktar Goodgame Studios ska användaren ange vilket onlinespel eller mobilspel och vilket användarkonto som hen hänvisar till.
11.5 Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig och/eller bryter mot gällande lagar, kommer de återstående bestämmelserna i användarvillkoren fortfarande att gälla.
12 Licenser
Speldesignen i Goodgame Gangster är licensierad från Playa Games GmbH.

Ångerrätt

Om du köper virtuell valuta eller virtuella produkter av oss (varje köp är ett ”Avtal”) efter den 13 juni 2014 styrs alla dessa kontrakt av nedanstående ångerrätt.

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet har slutförts.
Vill du utöva ångerrätten måste du informera oss (Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Tyskland; e-post: stop@goodgamestudios.com) genom att skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
Om du bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Information
Om avtalet gäller utförandet av tjänster löper din ångerrätt ut efter det att tjänsten fullständigt utförts, såvida tjänsten har börjat utföras med ditt uttryckliga samtycke på förhand och du medgett att ångerrätten går förlorad efter det att näringsidkaren fullgjort hela avtalet.
Om avtalet gäller tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium löper din ångerrätt ut om tillhandahållandet inletts med ditt uttryckliga samtycke på förhand och du medgett att ångerrätten därigenom går förlorad.

Mall för ångerblankett
(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

 • Till:
  Altigi GmbH / Goodgame Studios
  Theodorstr. 42-90, Haus 9
  22761 Hamburg, Tyskland
  E-post: stop@goodgamestudios.com
 • Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)
 • Beställdes den (*)/mottogs den (*)
 • Konsumentens/konsumenternas namn
 • Konsumentens/konsumenternas adress
 • Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)
 • Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Integritetspolicy för webbtjänster

Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Tyskland, tar skyddet av din personliga information på stort allvar. Följande integritetspolicy ger dig information om vilken personlig information som samlas in samt hur den behandlas och används.

Innehållsförteckning:

 1. Integritetspolicyns syfte
 2. Ansvarig part
 3. Insamling av information
 4. Cookies
 5. Cookies från tredje part och spårning
 6. Hur din information används
 7. Avslöjande av data
 8. Mer information om integritetspolicyn
 9. Radering av data
 10. Datasäkerhet
 11. Kontaktinformation
1 Integritetspolicyns syfte
Den här integritetspolicyn gäller alla tjänster på Goodgame Studios webbplats, särskilt Goodgame Studios portal på www.goodgamestudios.com och de individuella webbplatserna för onlinespel.
Om inget annat anges används den här integritetspolicyn endast för att reglera hur Goodgame Studios hanterar din personliga information. Om du använder tjänster som tillhandahålls av tredje part gäller endast villkoren i deras integritetspolicy.
2 Kontaktinformation till ansvarig part
Ansvarig part enligt den tyskadatasäkerhetslagstiftningen (Federal Data Protection Act) är Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Tyskland.
Om du har frågor om integritetspolicyn kan du kontakta privacy@goodgamestudios.com. Du kan kontakta denna e-postadress för att ställa frågor om integritet samt granska, ändra eller radera din personliga information som lagras av Goodgame Studios. Du kan även kontakta oss på postadressen ovan. Om möjligt, ange det online- eller mobilspel du har spelat, servern och ditt spelnamn.
3 Insamling av information
I princip kan du använda våra internettjänster utan att avslöja någon personlig information för oss. Det är alltid du som bestämmer om du vill uppge personlig information eller inte. Vi samlar in din information för att uppfylla det användaravtal vi har ingått med dig. Utöver att kontrollera att du följer spelens användarvillkor och regler omfattar detta även korrekt hantering av dina betalningar.
Du måste ange personlig information om du vill registrera dig på våra webbplatser, delta i pristävlingar eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. Informationen omfattar exempelvis ditt namn, din adress, e-postadress och annan personlig information som Goodgame Studios kan fråga efter i individuella fall. Det går ofta att använda Goodgame Studios tjänster med pseudonymer. Användarna uppmuntras att utnyttja den möjligheten.
Dessutom skickar din dator eller mobila enhet viss information, som IP-adress, webbläsarversion och åtkomsttider, till oss automatiskt. Informationen lagras sedan på våra servrar. Information om vilken sorts mobil enhet och vilket operativsystem som används samlas in samtidigt. Vi använder bara den här informationen för att göra statistiska och prestationsrelaterade analyser, eller för att vidta åtgärder mot obehörig användning av vår webbplats. Informationen är anonym när detta är möjligt. Vi förbehåller oss rätten att genomföra personanpassade kampanjer med den personliga information som du låter sociala medier dela med tredje parter. I detta avseende hänvisar vi till respektive sociala medias integritetspolicy.
Vi samlar in, behandlar och använder personlig information endast med ditt samtycke, om lagen inte redan tillåter det. Om du ger ditt samtycke elektroniskt i våra webbtjänster uppfyller vi våra juridiska skyldigheter och informerar dig om detta.
Vi samlar inte medvetet in information om personer som är under 13 år.
4 Cookies
Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. Detta är små textfiler som lagras på din dator. Vi använder både permanenta cookies och sessionscookies för att ge dig så bra tjänster som möjligt. De data som sparas i cookies gör att du kan använda våra tjänster på ett så bekvämt sätt som möjligt, inte bara de tjänster du använder just nu utan även de du kan komma att använda i framtiden.
Om du inte vill tillåta permanenta cookies kan du välja att avaktivera permanenta cookies i din webbläsare.
De data som lagras i sessionscookies är endast giltiga under det aktuella besöket på våra webbplatser och har som syfte att ge dig obegränsad tillgång till våra tjänster och göra att du kan använda dem på ett så bekvämt sätt som möjligt under det här besöket. Om du avaktiverar sessionscookies kan vi inte garantera att du kan använda alla våra tjänster utan begränsningar.
5 Cookies från tredje part och spårning
Vi använder tjänster från andra företag för att optimera våra webbplatser och tjänster. Du får en överblick över de tjänster vi använder i det här avsnittet.
a. Google Analytics
Våra webbplatser använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies, textfiler som lagras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder den. Informationen som cookien genererar om din användning av webbplatsen (däribland din IP-adress) skickas till och lagras av Google på servrar i USA. Vi använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIP()”, vilket innebär att IP-adresserna som skickas vidare till Google förkortas och ändras i förväg på europeiska servrar, för att förhindra direkta hänvisningar till specifika personer. Google använder den här informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet åt oss och tillhandahålla oss andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Din IP-adress som förs över till Google Analytics kopplas inte till några andra uppgifter som Google har. Du kan neka till att använda cookies genom att markera dessa inställningar i din webbläsare. Men tänk på att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen om du gör det. Du kan dessutom förbjuda Google att samla in och analysera de data som cookien genererar om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att klicka här eller hämta och installera plugin-programmet för webbläsare här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Om du besöker vår webbplats på en mobil enhet (som en smartmobil eller pekplatta) kan du neka till fortsatt användning av Google Analytics via den här länken. När du aktiverar länken skickar vi en cookie till din webbläsare som meddelar att du vill hindra Google Analytics från att använda din enhet. Tänk på att du måste upprepa nekandet om du tar bort cookien från webbläsaren.
b. Google Remarketing
Våra webbplatser använder Googles remarketingteknik. Med hjälp av den här tekniken kan användare som redan har besökt våra webbtjänster och visat intresse för ett erbjudande se inriktade annonser på webbplatserna i Googles partnernätverk. Den låter oss även nå användare som påminner om de som besöker vår webbplats. Reklamen visas med hjälp av cookies. Detta är små textfiler som lagras på användarens dator. Informationen som cookien genererar om användningen av webbplatsen skickas till och lagras av Google på servrar i USA. Om IP-adressen förs över förkortas den till endast de tre sista siffrorna. Med hjälp av cookies kan vi analysera en användares beteende på webbplatsen och sedan utnyttja det för att tillhandahålla inriktade produktrekommendationer och reklam utifrån användarens intressen.
Om du inte vill få inriktad reklam kan du avaktivera användningen av cookies med dessa syften via Google genom att besöka webbplatsen https://www.google.com/settings/ads. Användare kan även avaktivera användningen av cookies från tredje part genom att besöka Network Advertising Initiatives avaktiveringswebbplats (http://www.networkadvertising.org/choices/​).
Tänk på att Google har sin egen policy för dataskydd, fristående från vår. Vi tar inget ansvar för deras policyer och förfaranden. Läs Googles integritetspolicy innan du använder våra webbplatser (https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/).
c. Facebook Conversion Tracking Pixel
Med ditt samtycke använder vår webbplats tjänsten Conversion Tracking Pixel från Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Med hjälp av detta verktyg kan vi följa vad användarna gör när de har skickats till en leverantörs webbplats genom att klicka på en annons på Facebook. Därmed kan vi registrera hur effektiv reklam på Facebook är, i statistiska och marknadsundersökningsrelaterade syften. Insamlade data förblir anonyma. Det innebär att vi inte kan se personlig information för individuella användare. De data som samlas in lagras och behandlas dock av Facebook. Vi informerar dig om detta i enlighet med den information vi har i dagsläget. Facebook kan koppla dessa data till ditt Facebook-konto och använda dem i sina egna marknadsföringssyften, i enlighet med Facebooks datapolicy som finns här: https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Conversion Tracking låter även Facebook och dess partner visa annonser för dig på och utanför Facebook. Dessutom sparas en cookie på din dator i dessa syften.
Endast användare som är äldre än 13 år kan ge sitt samtycke. Om du är yngre måste du fråga din vårdnadshavare.
Klicka här om du vill ta tillbaka ditt samtycke: https://www.facebook.com/ads/website​_custom_audiences/.
d. Facebook-inloggning
Det finns även ett enklare sätt att registrera sig för våra spel och tjänster. Du kan använda ditt befintliga Facebook-konto för att göra det. Om du klickar på länken Logga in med Facebook kan du använda denna registreringsmetod via vår onlineportal. För att kunna göra det måste du redan ha ett Facebook-konto, eller tillgång till Facebook.
Om du vill registrera dig för en av våra tjänster via ditt Facebook-konto skickas du vidare till Facebook under första steget i registreringsprocessen. Facebook ber dig sedan logga in eller registrera dig. Vi har aldrig tillgång till dina personliga inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord).
Under det andra steget kopplas din Facebook-profil till den tjänst du vill registrera dig för. Vid den här tidpunkten får du reda på vilka data från din Facebook-profil som skickas vidare till oss. Den här informationen är oftast din offentliga information på Facebook och information som du har gjort tillgänglig för allmänheten eller auktoriserat för appen i fråga. Information av den här typen omfattar normalt ditt namn, din profilbild och omslagsbild, ditt nätverk, ditt användarnamn (webbadress på Facebook) och ditt id-nummer som användare (Facebook-id). Vi använder även den e-postadress du har sparat på Facebook för att kontakta dig utanför Facebook. En översikt över den offentliga informationen på din profil finns i menyn Allmänna kontoinställningar på din Facebook-profil (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).
Om du vill ta bort kopplingen mellan Facebook Connect och vår tjänst loggar du in på Facebook och gör de nödvändiga ändringarna i din profil. Då har vi inte längre tillstånd att använda informationen från din Facebook-profil.
e. Twitter Conversion Tracking
Vi använder tjänsten Conversion Tracking från Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (”Twitter”). Spårningen registrerar om en användare på våra webbplatser klickar på en länk som lagts upp på Twitter. På så sätt kan både vi och Twitter se om en registrering har skett. Användarens identitet förblir anonym. Dessutom använder vi Twitters tjänst Tailored Audiences. Med hjälp av den kan vi nå användarna på vår webbplats med inriktad reklam. För att göra det använder Twitter ett kodfragment (en tagg) som vi har integrerat i vår webbplats. Ingen personlig information samlas in under den här processen. Tailored Audiences används även för att skapa något som påminner om inriktningslistor.
Mer information om Twitters integritetspolicy finns i deras dataintegritetsmeddelande (https://twitter.com/privacy?lang=en) Du kan ändra dina integritetsinställningar för skräddarsydd reklam via den här länken: https://support.twitter.com/articles/20170405-your-privacy-controls-for-tailored-ads. Twitter har även stöd för Do Not Track (DNT). Om du har aktiverat detta alternativ i din webbläsare får Twitter ingen webbläsarrelaterad information (cookie-id för webbläsare) från webbpartner för att skräddarsy reklamen till dig.
6 Hur din information används
Vi använder din personliga information för att kontinuerligt förbättra vårt utbud av tjänster och för att tillfredsställa användarnas behov.
Vi använder din personliga information för att upprätta, behandla och verifiera din användarrelation med Goodgame Studios, samt för att bearbeta betalningar.
Dessutom använder vi din information för att kommunicera med dig. Denna kommunikation omfattar e-post med information om nya funktioner i våra tjänster, när det är lämpligt. Vi använder din personliga information för att regelbundet informera dig om produkter, tjänster eller vissa evenemang som kan vara intressanta för dig. Alla meddelanden innehåller texten: ”Klicka här om du inte vill få e-postmeddelanden för det här spelkontot längre”. När du har klickat på ”här” får du inte längre meddelanden om spelkontot. Detta nekande medför inga kostnader utöver överföringskostnaderna i enlighet med grundpriserna.
Slutligen använder vi din information för att skydda våra webbsidor och spåra obehörig åtkomst.
7 Avslöjande av data
Naturligtvis säljs inte dina uppgifter till tredje part. Goodgame Studios skickar endast din personliga information till tredje part i följande fall:
Vi samarbetar med betalleverantörer (som kreditkortsföretag, banker, PayPal, mobiltjänster, inkassobyråer m.m.), tjänsteleverantörer som förbereder och sammanställer statistikdata samt IT-tjänsteleverantörer, (som datacenter, värdar, säkerhetskopieringstjänster, databastjänster). Dessa tjänsteleverantörer har endast tillgång till dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Dessa tjänsteleverantörer måste hantera dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och relevanta dataskyddsförordningar.
Om Goodgame Studios, företag som kontrolleras av Goodgame Studios, vissa dotterbolag eller andelar av företaget säljs vidarebefordras dina kunduppgifter normalt med den del av företaget som byter ägare. Naturligtvis lyder dina uppgifter fortfarande under denna integritetspolicy och relevanta dataskyddsförordningar om detta skulle inträffa.
8 Mer information om integritetspolicyn
Tänk på att all information du väljer att göra offentlig, t.ex. i chattrum, via e-post eller i forum, kan samlas in och användas av andra.
Vi förbehåller oss rätten att granska detta innehåll med hänvisning till vår ansvarsskyldighet. Dessutom strävar vi efter att förtydliga och förhindra eventuella bedrägliga åtgärder (som olaglig spelmanipulation på Goodgames bekostnad) via självständiga granskningar.
9 Radering av data
Du har möjlighet att radera ditt spelarkonto hos oss. Tänk på att du inte kan aktivera kontot på nytt när det har raderats. Om du vill radera ditt konto från vår spelserver permanent kan du kontakta oss på: http://support.goodgamestudios.com.
10 Datasäkerhet
De data vi samlar in från dig behandlas i enlighet med den tyska dataskyddslagen (Data Protection Act). Alla anställda måste, och har fått uppmaningen att, bibehålla datasekretess och integritetskrav.
När betalningar görs skyddas överföringen av din information av SSL-krypteringsteknik. Vår SSL-överföring är GoDaddy-certifierad.
11 Kontaktinformation
Altigi GmbH/Goodgame Studios
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg, Tyskland
privacy@goodgamestudios.com
Goodgame Studios operativa dataskyddsansvariga är advokat David Oberbeck (www.datenschutzkanzlei.de). Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du skicka dem via post till:
Data Protection Officer
c/o Altigi GmbH/Goodgame Studios
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg, Tyskland

Integritetspolicy för mobila appar

Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Tyskland, tar skyddet av din personliga information på stort allvar. Följande integritetspolicy ger dig information om vilken personlig information som samlas in samt hur den behandlas och används.
Följande integritetspolicy har för avsikt att ge dig information om hur vi hanterar personlig information och uppfyller relevanta bestämmelser gällande skydd av personuppgifter. Denna policy gäller våra mobila appar för smartmobiler och pekplattor.

Innehållsförteckning:

 1. Integritetspolicyns syfte
 2. Kontaktinformation till ansvarig part
 3. Datainsamling vid hämtning
 4. Datainsamling av Goodgame Studios
 5. Åtkomstbehörigheter för våra appar
 6. Dataanalys av Goodgame Studios
 7. Spårning av mobila appar via Tune
 8. Facebook
 9. Hur din information används
 10. Avslöjande av data
 11. Mer information om integritetspolicyn
 12. Radering av data
 13. Datasäkerhet
 14. Kontaktinformation
1 Integritetspolicyns syfte
Denna integritetspolicy gäller alla mobila appar som tillhandahålls under ansvar av Goodgame Studios.
Om inte något annat anges används enbart den här integritetspolicyn för att reglera hur Goodgame Studios hanterar din personliga information. I händelse av att du använder tjänster som tillhandahålls av tredje part gäller endast policyvillkoren från denna tredje part.
2 Kontaktinformation till ansvarig part
Ansvarig part enligt den tyska datasäkerhetslagstiftningen (Federal Data Protection Act) är Altigi GmbH/Goodgame Studios, Theodorstr. 42-90, Haus 9, 22761 Hamburg, Tyskland.
Om du har frågor om integritetspolicyn kan du kontakta privacy@goodgamestudios.com. Du kan kontakta denna e-postadress för att ställa frågor om integritet samt granska, ändra eller radera din personliga information som lagras av Goodgame Studios. Du kan även kontakta oss på postadressen ovan. Om möjligt, ange det online- eller mobilspel du har spelat, servern och ditt spelnamn.
3 Datainsamling vid hämtning
När du hämtar en app överför vi inte aktivt någon information till app-butiken i fråga (Apple App Store, Google Play, Amazon, Windows osv.). Om du vill veta vilka data som samlas in och hur de behandlas av app-butiken i fråga, som en del av hämtningen, uppmanar vi dig att läsa deras integritetspolicy. Vi har ingen möjlighet att påverka vilka data som samlas in av de olika butikerna.
4 Datainsamling av Goodgame Studios
Vi använder endast information om dig i den utsträckning som krävs för att hämta appen till din enhet. Om så krävs, samlar vi in information från den källa (webbannonser, butik osv.) som du använde för att hämta appen.
För att du ska kunna använda vår app skapar vi ett användarnamn och lösenord åt dig och presenterar dessa uppgifter för dig på din mobila enhet. Dessa personliga uppgifter krävs för att kunna ansluta till våra spelservrar. Uppgifterna kommer att skapas automatiskt av vårt system och kan anpassas av dig vid ett senare tillfälle. Du kan då använda en e-postadress och ett lösenord som du själv väljer. Alternativt kan du använda ett befintligt användarkonto för appen.
Dessutom samlar in information om dig för att uppfylla det användaravtal som vi slutit med dig. Utöver att kontrollera att du följer spelens användarvillkor och regler omfattar detta även korrekt hantering av dina betalningar.
Vi kräver att du anger personlig information om du vill registrera dig i våra appar, delta i pristävlingar eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det går ofta att använda Goodgame Studios tjänster med pseudonymer. Användarna uppmuntras att utnyttja den möjligheten.
Vi registrerar din mobila enhet och associerade operativsystem för statistiska ändamål. Vi använder bara den här informationen för att göra statistiska och prestationsrelaterade analyser, eller för att vidta åtgärder mot obehörig användning av våra tjänster. Informationen är anonym när detta är möjligt.
5 Åtkomstbehörigheter för våra appar
Våra appar kräver olika åtkomstbehörigheter på din enhet. Dessa är nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera i apparna. Om du till exempel vill skapa en profilbild inne i appen, måste vi få tillgång till din kamera eller ditt fotoalbum. Om du vill köpa ytterligare innehåll via appen kan vi behöva få tillgång till det gränssnitt som krävs för ditt konto på app-butiken. Ytterligare ett exempel är så kallade push-meddelanden där vi kan använda ett gränssnitt för att visa ett meddelande direkt på din slutenhet.
Vilka åtkomstbehörigheter som krävs för din mobila enhet är beroende av operativsystemet (t.ex. Android, iOS osv.) och den butik där appen köptes (t.ex. Google Play Store, Apple App Store, Amazon osv.). Du får normalt information om vilka åtkomstbehörigheter som krävs för våra appar före installationen av dem.
I Apple iOS kan du när som helst titta under Inställningar (Settings) om du vill få en översikt över vilket innehåll våra appar har tillgång till. Du kan begränsa dessa åtkomstbehörigheter vid ett senare tillfälle.
I Android krävs ett antal åtkomstbehörigheter på din mobila enhet. Du kan granska dina appars åtkomstbehörigheter under Inställningar/Appar (Settings/Apps).
6 Dataanalys av Goodgame Studios
Vi genomför även analyser av användarnas beteende när de använder våra tjänster. Syftet är att dra slutsatser om användningsbeteenden för att optimera tjänsterna. Dessa utvärderingar görs med en pseudonym i enlighet med &avsnitt 15, artikel 3 i den tyska lagstiftningen om Telemedia (German Telemedia Act; TMG). Detta innebär att användarnamnet och annan information som kan användas för identifiering byts ut mot ett slumpvist utvalt tecken i syfte att dölja identiteten, vilket gör det omöjligt eller mycket svårare att identifiera en viss person.
Vi använder inga privata cookies för marknadsföring eller reklam i våra appar. Istället använder vi cookies på din enhet som kan lagra ditt användarnamn och de aktuella spelinställningarna i en textfil. Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra appar.
7 Spårning av mobila appar via Tune
Vår app analyseras med hjälp av teknik från Tune Inc. (2220 Western Ave., Seattle, WA, USA). I detta syfte samlar vi in och lagrar en rad sessioner och interaktionsdata från dig. Vi behöver denna information för att kunna förbättra våra spels innehåll och användbarhet, samt för att optimera användarupplevelsen för dig. Sessions- och interaktionsuppgifter behandlas aldrig i personlig form utan snarare under en pseudonym. Om du vill veta mer om den databehandling som utförs av TUNE Inc. kan du läsa respektive integritetspolicy som tillhandahålls av den leverantören:http://www.mobileapptracking.com/priv​acy-policy/.
Du kan när som helst avanmäla dig från spårningen via TUNE Inc. Då kommer spårningen att inaktiveras i framtiden: http://www.optoutmobile.com/optout/index.htm​l.
8 Facebook
Facebook SDK: Vi använder SDK-paketet (Software Development Kit) från Facebook i vår app. Facebook SDK utfärdas och förvaltas av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. I och med integrationen av detta paket kan vi koppla samman diverse Facebook-tjänster med vår app. Användare kan till exempel använda Facebook SDK för att dela innehåll från våra appar på sin egen tidslinje på Facebook, eller skicka meddelanden till andra Facebook-användare. Mer information om Facebook SDK för operativsystemet iOS finns här: https://developers.facebook.com/docs/ios​. För Android kan du läsa på: https://developers.facebook.com/docs/android.
Facebook-inloggning via SDK-paketet: Om du vill använda Facebook-tjänster i våra appar måste du först använda Facebook-inloggningen för att ansluta till Facebook. För att kunna göra det måste du redan ha ett Facebook-konto, eller tillgång till Facebook. Om du vill registrera dig för en av våra tjänster via ditt Facebook-konto skickas du vidare till Facebook under första steget i registreringsprocessen. Facebook ber dig sedan logga in eller registrera dig. Vi har aldrig tillgång till dina personliga inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord). Under det andra steget kopplas din Facebook-profil till den tjänst du vill registrera dig för. Vid den här tidpunkten får du reda på vilka data från din Facebook-profil som skickas vidare till oss. Den här informationen är oftast din offentliga information på Facebook och information som du har gjort tillgänglig för allmänheten eller auktoriserat för appen i fråga. Information av den här typen omfattar normalt ditt namn, din profilbild och omslagsbild, ditt nätverk, ditt användarnamn (webbadress på Facebook) och ditt id-nummer som användare (Facebook-id). Vi använder även den e-postadress du har sparat på Facebook för att kontakta dig utanför Facebook.
Du kan när som helst kontrollera och ändra statusen för din anslutning till Facebook och de olika åtkomstbehörigheterna för våra appar. Statusen kan ändras från profilinställningarna i Facebook (https://www.facebook.com/setting​s?tab=applications). Här hittar du även en översikt över vilken information i din profil som är offentlig. Om du vill ta bort kopplingen mellan Facebook och våra appar loggar du in på Facebook och gör de nödvändiga ändringarna i dina profilinställningar. Då har vi inte längre tillåtelse att använda informationen från din Facebook-profil för dig.
Facebook App Events: Vi använder den Facebook SDK-tjänst som kallas Facebook App Events för att utvärdera hur vi når ut med våra reklamkampanjer och hur Facebook SDK används. Det enda Facebook gör är att tillhandahålla oss med extra analyser av användarbeteenden med vår app. Vi kan heller inte påverka vilken information som behandlas av Facebook App Events.
Du kan avanmäla dig från App Events för det givna syftet genom att gå in i våra app-inställningar.
9 Hur din information används
Vi använder din personliga information för att kontinuerligt förbättra vårt utbud av tjänster och för att tillfredsställa användarnas behov.
Vi använder din personliga information för att upprätta, behandla och verifiera din användarrelation med Goodgame Studios, samt för att bearbeta betalningar.
Dessutom använder vi din information för att kommunicera med dig. Denna kommunikation omfattar e-post med information om nya funktioner i våra tjänster, när det är lämpligt. Vi använder din personliga information för att regelbundet informera dig om produkter, tjänster eller vissa evenemang som kan vara intressanta för dig. Alla meddelanden innehåller texten: ”Klicka här om du inte vill få e-postmeddelanden för det här spelkontot längre”. När du har klickat på ”här” får du inte längre meddelanden om spelkontot.
Slutligen använder vi din information för att skydda våra webbsidor och spåra obehörig åtkomst.
10 Avslöjande av data
Naturligtvis säljs inte dina uppgifter till tredje part. Goodgame Studios skickar endast din personliga information till tredje part i följande fall:
Vi samarbetar med betalleverantörer (som kreditkortsföretag, banker, PayPal, mobiltjänster, inkassobyråer m.m.), tjänsteleverantörer som förbereder och sammanställer statistikdata samt IT-tjänsteleverantörer, (som datacenter, värdar, säkerhetskopieringstjänster, databastjänster). Dessa tjänsteleverantörer har endast tillgång till dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Dessa tjänsteleverantörer måste hantera dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och relevanta dataskyddsförordningar.
Om Goodgame Studios, företag som kontrolleras av Goodgame Studios, vissa dotterbolag eller andelar av företaget säljs vidarebefordras dina kunduppgifter normalt med den del av företaget som byter ägare. Naturligtvis lyder dina uppgifter fortfarande under denna integritetspolicy och relevanta dataskyddsförordningar om detta skulle inträffa.
11 Mer information om integritetspolicyn
Tänk på att all information du väljer att göra offentlig, t.ex. i chattar, via e-post eller i forum, kan samlas in och användas av andra.
Vi förbehåller oss rätten att granska detta innehåll med hänvisning till vår ansvarsskyldighet. Dessutom strävar vi efter att förtydliga och förhindra eventuella bedrägliga åtgärder (som olaglig spelmanipulation på Goodgames bekostnad) via självständiga granskningar.
12 Radering av data
Du har möjlighet att radera ditt spelarkonto hos oss. Tänk på att du inte kan aktivera kontot på nytt när det har raderats. Om du vill radera ditt konto från vår spelserver permanent kan du kontakta oss på: http://support.goodgamestudios.com/.
13 Datasäkerhet
De data vi samlar in från dig behandlas i enlighet med den tyska dataskyddslagen (Data Protection Act). Alla anställda måste, och har fått uppmaningen att, bibehålla datasekretess och integritetskrav.
När betalningar görs skyddas överföringen av din information av SSL-krypteringsteknik. Vår SSL-överföring är GoDaddy-certifierad.
14 Kontaktinformation
Altigi GmbH/Goodgame Studios
Theodorstr. 42-90, Haus 9
22761 Hamburg, Tyskland
privacy@goodgamestudios.com
Goodgame Studios operativa dataskyddsansvariga är advokat David Oberbeck (www.datenschutzkanzlei.de). Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du skicka dem via post till:
Data Protection Officer
c/o Altigi GmbH
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg, Tyskland

Status: Augusti 2015